Slechte start afzetseizoen winterpeen Meer dahlia's Verschuiving naar paprika's Steeds meer op eigen risico geteeld Het slaseizoen onder glas van start Nuttige en schadelijke insekten Minder champignons in derde kwartaal Na een zeer mooie en warme zo mer, heeft ook in DE BARONIE de herfst zijn intrede gedaan. Op de vollegrondsbedrijven is dit al goed zichtbaar. Percelen beginnen leeg te vallen. Op andere percelen staat het gras, gezaaid als groenbemester, er goed bij. De weeuwenkolen zijn al gezaaid onder het plat glas. Maar er zijn ook bedrijven die bijna hun hele najaars- oogst nog van het land moeten ha len. Gelukkig is het herfstvakantie en zijn er de scholieren weer die graag een handje daarbij helpen. In de kassen lopen de teelten ook wat terug. De dagen worden korter, dus de groei is er wat uit. Het afgelopen zomerseizoen is voor de meeste telers een goed seizoen geweest. Zowel in de vollegrond als inhetglas. Uitzonderingen zijn er na tuurlijk altijd. Grote uitzondering is het witlof. Nu met het nieuw trek- seizoen voor de deur, mag ik hopen dat het voor hen een uitzonderlijk goed jaar mag worden. Ook de telers van bladgewassen hebben geen beste zaken gedaan. Momenteel liggen de prijzen, met uitzondering van spinazie, aan de magere kant. Waar dit aan ligt kan niemand zeggen. Men kan toch niet spreken van overaanvoer van deze produkten. De aardbeientelers heb ben weer geen klagen. Buiten de normale aardbeienteelt zijn de prij zen redelijk tot goed geweest. En deze zijn nog steeds goed. Wellicht is er volgend jaar weer een uitbrei ding te zien in deze branche. Bij de glasteelten heeft de teelt van tomaten het het meest af laten we ten. De prijzen van komkommer en paprika zijn gewoon goed geweest. In de glasteelt, althans in het gebied De Baronie, zal er een verschuiving plaatsvinden naar de paprika's. Of de paprikatelers hier zo blij mee zijn, is nog de vraag. Het afzetseizoen van sperziebonen op de vollegrond in WEST BRABANT is zo goed als afgelopen. De laatste weken zijn prijzen gereali seerd van f 1,— tot f 2,—. Voor de telers in deelteelt werd er rond de 70 cent overgemaakt en dat is niet slecht. Zeker niet bij kilogram opbrengsten van 7-8 ton per ha. Door het groeizame weer is deze nateelt prima geslaagd. Een aantal telers heeft de gok gewaagd om eind juli en zelfs nog begin augustus sperziebonen te zaaien. Ondanks een areaalsuitbreiding van 25%, tot 4700 ha, is de prijs dit jaar niet echt slecht geweest. Tegenval lende opbrengsten in vooral het be gin van het seizoen hebben het aanbod flink gedrukt. Alleen tijdens het zeer warme weer van augustus werden veel bonen noodrijp. Diverse percelen zijn toen bij de industrie afgezet. Tegenvallende opbrengsten bij de kontraktbonen stagneerden min of meer de dagcapaciteit bij de conser- venfabrieken. Telers van kontraktbo nen hebben gemiddeld een slecht financieel resultaat behaald. Menig perceel bracht geen 5 ton op, en dat bij een prijs die rond de 30 cent De heer J van Gi/s uit Roosendaal bij zijn perceel winterpeen. De peen is van uitstekende kwaliteit. Vollegrondsgroenteteler de heer J. van Gils uit Roosendaal is gestopt met veilen van winterpeen. Normaal gesproken levert hij peen van eind september tot de eerste week van januari. "Met het afzetten van win terpeen op de veiling ben ik altijd goed geweest. Over de afgelopen jaren heb ik een gemiddelde uitbeta- lingsprijs tussen de 25 en 45 cent. Nu bracht de eerste partij drie we ken geleden 19 cent op. Toen deze snel terugliep naar 8 cent ben ik gestopt. Na aftrek van 8 cent voor kosten als fusthuur, veilingkosten en transport bleef er geen beloning voor mijn eigen arbeid over." Naast een gesloten varkensbedrijf van 40 zeugen verbouwt Van Gils sperziebonen, tuinbonen en vroege aardappelen. Dat de afzet van win terpeen dit jaar moeilijk zou zijn was te verwachten vindt Van Gils. "Er is een uitbreiding van 1000 ha. Win terpeen is zo'n kleine teelt dat daar al snel teveel van is. Ik snap de nieu we telers niet die dit jaar lucratief hectares hebben ingezaaid. Hoewel het gros van de teveel uitgezaaide peen voor de industrie bestemd is heeft het toch de veilingprijs omlaag getrokken." Veevoer Jack van Gils gaat ervan uit dat dit jaar zijn winterpeen hoogstwaar schijnlijk als veevoer zal weggaan of de marktontwikkeling moet van dien aard zijn dat de prijs weer bo ven de 2 dubbeltjes komt. Ook de afzet voor de industriële verwerking verloopt slecht. Begin oktober werd, afhankelijk van de sortering, voor het industrieras karotan hier en daar nog 10 cent geboden. Nu wordt gesproken over 7 cent. Een koper merkte op dat er dagelijks van de prijs afgaat. Per afnemer kan het verschil in prijs een paar cent belopen omdat voor gekopte peen meer betaald wordt. Naar de speci fieke vroege rassen is helemaal geen vraag meer. Een negatieve bij komstigheid is dat er momenteel veel B-peen, die te grof geworden is, voor lage prijzen op de markt komt. Qua kilogramopbrengst ligt winter peen achter op voorgaande jaren. Nu houdt het bij 50 ton veelal op terwijl 70 ton een gangbare opbrengst is. Winterpeen verkopen aan de rund veehouderij valt dikwijls tegen. Aan klevende grond maakt het produkt vrijwel ongeschikt als veevoer. Na schommelt. Of er in 1992 onder de zelfde voorwaarden nog veel sper- ziebonenkontrakten worden afgesloten is de vraag, ieder jaar worden de eisen aangaande de ui terlijke kwaliteit strenger. Een voor waarde om het gewas vrij te houden van o.a. nachtschade is op veel gronden al een zware opgave. De komende wintermaanden zal kontraktteelt in zijn algemeenheid op vergaderingen meerdere malen onderwerp van gesprek zijn. Vooral in een jaar als 1991 met uitermate wisselvallige groeiomstandigheden valt het niet mee om aan de wensen van de afnemer te voldoen. De boer is financieel meestal de dupe. Alle gewassen onder kontrakt moeten hoge kilo's geven om van een enigs zins geslaagd rendement te kunnen spreken. Een mislukt jaar brengt het vijfjarig gemiddelde al onder de rode streep. Niet verwonderlijk is dan ook dat steeds meer telers op eigen risi co groenten gaan verbouwen. Is de prijs goed dan komt er ineens aardig wat binnen. Bij een tegenvallende afzet is vaak toch nog een prijs te behalen die de kosten dekt. Kontrakten zijn bij een overaanbod op de markt ook gevoelig gebleken. Nadeel van een kontrakt is dan dat de afnemer baas over het gewas blijft. Op enkele stooktuinders na worden de kassen op THOLEN leeggereden om plaats te maken voor de sla. De verscheidenheid van gewassen tij dens de zomermaanden verandert dan vrijwel zonder uitzondering in het winterprogramma van sla en daarna radijs. Middels de goed functionerende werkgroep sla in de regio is de groep slatelers, waarmee men van gedachten kan wisselen tijdens excursies en voorlichtings avonden, behoorlijk groter gewor den. der gebied andere geluiden te horen. De tijd dat de informatie van actuali teiten en kennis in bepaalde groep jes telers bleef hangen lijkt nu toch definitief voorbij te zijn. De NTS stelt namelijk alles in het werk om zoveel mogelijk uitwisseling van kennis te stimuleren. Het landelijk eensgezind zijn is ook op teelttech- nisch gebied een must om op be paalde zaken in te spelen. Met de huidige rassen die geplant worden lijkt de tendens om zwaardere sla te gaan telen een sprong vooruit te gaan. Veiling en handel zullen hier echter ook tijdig op in moeten spe len. Wordt het eenmalig of meerma- lig fust. Dat is allemaal nog wat ondoorzichtig, de nieuwe zware doos deed het vorig jaar niet zo best. Mogelijk dat bij een groter aanbod de handel dit wel oppakt. Het is goed dat de veiling dit zelf re gelt en de prijs middelt tussen een malig en meermalig fust. Voorheen gaf het dikwijls zeer sterk schom melende prijsverschil tussen kist en doos veel onvrede onder de telers. De bemestingsadviezen gegeven door Naaldwijk na het nemen van een grondmonster zijn geheel in het kader van de nitraatproblematiek. De stikstofbemesting is behoorlijk aangepast. Dat dit slechts een richt lijn is weet elke tuinder. Er is zo veel verschil in grond, voorvrucht, orga nische mest e.d. en ook in het ver band tussen de hoeveelheid gemeten stikstof in de grond en ni traat in de sla bestaat nog weinig zekerheid. De lichtvaardige adviezen om met grote hoeveelheden water door te spoelen worden zeker niet altijd op gevolgd. Op zwaardere grond kan men om deze tijd van het jaar name lijk niet meer spoelen omdat dan de grond te lang nat blijft om nog sla te poten. Een ervaren teler zal dan zijn bemesting eventueel met behulp van de voorlichter aanpassen en tij dens de teelt wat meer water geven zodat men ook goede sla kan telen. Het areaal kassla lijkt zich wat te stabiliseren, wanneer echter de ni traatnormen aangescherpt gaan worden, zullen er zeker nog afvallen, omdat dan sla telen een hachelijke onderneming lijkt te worden. aftrek van kosten als rooien, was sen en transport blijft er weinig over. De voederwaarde van winter peen is te vergelijken met voeder bieten met een laag drcge-stofgehalta Insiders verwachten dat de export minimaal zou zijn. In ons omringen de landen is evenzo een areaalsuit breiding en de peen is er niet mislukt. De warme zomermaanden van 1991 hebben er in Nederland toe geleid dat er in het derde kwartaal van 1991 minder champignons zijn geproduceerd. Desondanks is de omzet van de Champignon Beurs Holland op eenzelfde niveau geble ven als in het 2e kwartaal van dit jaar. De CBH heeft in het derde kwartaal ruim 4,32 miljoen kilogram champignons afgeleverd. Deze champignons hebben een waarde van 10,8 miljoen gulden. Zojuist verscheen in de reeks Ca hiers Bio-Wetenschappen en Maat schappij het Cahier Insekten. Over de betekenis van insekten en hun relatie tot de mens, over 'nuttige' in sekten, over insekten als plaag. Chemische en biologische bestrijding. Huis en tuin zijn ons domein. Onge node gasten wekken ergernis. Wij willen geen luizen op de rozen, mie ren over de vloer, vliegen op ons bord, wespen in onze frisdrank en beslist geen muskieten rond ons bed die de nachtrust verstoren. Sommige mensen barricaderen deu ren en ramen met horren en mep pen de indringers dood. Anderen grijpen naar de spuitbus met gif. Op grotere schaal gebeurt in de landbouw hetzelfde Voor plantene- tende insekten vormen velden of kassen vol gewassen een luilekker land. Met man en macht proberen boeren en tuinders hun gewassen te beschermen. Tot nu toe doen zij dat vooral met chemische bestrij dingsmiddelen. Ook passen zij bio logische bestrijding toe Sluipwespen bijvoorbeeld zijn de na tuurlijke vijanden van witte vliegen in kassen. In de toekomst zal biologische bestrijding steeds belangrijker wor den. Vanwege het milieu, maar ook omdat men steeds meer beseft dat insekten een grote betekenis heb ben voor het leven op aarda Er zijn miljoenen soorten insekten. Alleen Sluipwesp al in ons land leven enkele duizen den keversoorten en meer dan tweeduizend verschillende soorten vliegen en muggen. Wie meer wil weten over insekten en de manieren waarop zij gebruikt of bestreden worden, kan daarover een boekje bestellen bij de stichting Bio-Wetenschappen en Maatschap pij door storting van f 10,— op giro rekening 154373 t.n.v. stichting Bio-Wetenschappen en Maatschap pij te Leiden ovv. "Insekten". De beplante oppervlakte dahlia's is ten opzichte van vorig jaar toegeno men met vijf procent tot 383 ha. Dit blijkt uit een overzicht van het Pro- duktschap voor Siergewassen en de Bloembollenkeuringsdienst. Het aantal uitgeplante dahlia's steeg met ruim 10 procent tot 58 miljoen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11