Ventilatie rundveestallen: wat, waarom en hoe? Welzijn kippen optimaal in nieuwe Zeeuwse titel voor etagestal fam. Siemons Roosendaal akkerbouwer Quist Weer hoop op betere toekomst varkensslachterijen Zeeuwsvlaamse Limousinfokkers succesvol in Den Bosch Vlees en gezondheid hniiH Iprii (T) Stichting gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant ,10 \/o p i I V O V/1 1 IUUU ICI IJ r7 i y-pasr Vorige week donderdag werd bij de Familie Siemons te Roosendaal door PPE voorzitter Tazelaar een nieuwe pluimveestal geopend met het zg. volièresysteem. De belang stelling uit binnen- en buitenland was overweldigend. Howel er in Nederland al enkele be drijven met het etagesysteem func tioneren is de stal te Roosendaal de eerste die het optimale welzijn van de kippen benadert. Een droogtun- nël voor de mest brengt het ammo- niakgehalte fors omlaag. Het ventilatiesysteem is gebaseerd op onderdruk. In zijn openingswoord zei de voor zitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, de heer R. Taze- Het Voorlichtingsbureau voor Vlees introduceert op de beurs 'Slavakto' van 21 t/m 24 oktober de uitgave 'vlees en gezondheid'. Naast barbe cuen, voedingswaarde, bewaren en het vetarm bereiden van vlees en vleeswaren, gaat het boekje ook in op zaken als antibiotica, hormonen. Na de beurs komt het boekje bij de vleesverkooppunten beschikbaar. laar dat door het bouwen van dit soort stallen de Nederlandse land bouw laat zien zich te willen aan passen aan de toekomstige ontwikkelingen. "Het is een symp toom van een offensieve houding. Doorvoering van het volièresysteem zal kunnen inhouden dat de batterij en ineens moeten verdwijnen. Zover is het nog niet. Ik verwacht dat batterijen nog zeker 5 tot 10 jaar toegestaan zijn." Tazelaar merkte verder op dat pro motie nodig is omdat eieren van de etagemethode voor de pluimvee houder een paar cent meer op moe ten brengen. Frappant detail was dat Tazelaar als PvdA kamerlid meegewerkt heeft aan een nieuwe wet die batterijkooi- en in de toekomst verbiedt. In de z.g. wet Tazelaar van Noord werd in 1984 bepaald dat voor 1990 nieuwe regels voor het hou den van kippen moesten zijn vast gelegd. Voor de bestaande batterij- hokken was het wensenlijk dat er een overgangsregeling kwam. Meer rendement Pluimveehouder Siemons heeft ho ge verwachtingen van de nieuwe stal. "Onze bestaande kippenstal hebben we inmiddels alweer 13 jaar en is aan een grondige renovatie toe. Met het oog op de huidige wet geving is niet meer gekozen voor het batterijsysteem. Ondanks aan merkelijk hogere bouwkosten zie ik met het nieuwe Zwitserse etage systeem op termijn meer rende ment. Groot voordeel is o.a. dat de bereikbaarheid van de kippen een stuk beter is." Volgende week brengt de heer Sie mons de eerste lichting van 22.000 kippen in de gloednieuwe huis vesting. Over 5 weken verwacht hij meer te kunnen zeggen over de eer ste resultaten! Een van de belang rijkste punten is nu de vraag of de consument bereid is enkele centen meer te betalen." Akkerbouwer en wedstrijdruiter veelzijdigheid Gilles Quist uit Arne- muiden van de Zwinruiters haalde in 'De Schotsman' met Casper tijdens het kampioenschap voor Zeeland de felbegeerde titel. In de dressuur haalde hij 77,2 punten, terwijl doch ter Inge Quist met Wagner met 79,6 slechts enkele strafpunten hoger uitkwam. In de cross-country haal den beiden wat tijdfouten. Het af sluitend springconcours volbrachten zowel vader als dochter Quist fout loos. Het was de veertiende keer dat Gilles Quist Zeeuws kampioen werd. Inge Quist werd reserve kampioen. Het op maandag 7 oktober bereikte akkoord tussen een grote groep var kensslachterijen over een kontin- genteringsregeling en over de uitgangspunten van een daarbij be horende saneringsregeling is een fe licitatie waard. Nu de verschillende partijen elkaar gevonden hebben, is er weer wat hoop op een betere toekomst voor de gehele Neder landse varkenssektor. Dit zei voorzitter Rob Tazelaar van het Produktschap Vee en Vlees (PVV) in zijn openingswoord bij het begin van de maandelijkse bestuursvergadering van het schap op 9 oktober jl. Het tot stand komen van de kontingenterings- en de sanerings regeling is volgens de PVV- voorzitter niet uitsluitend in het be lang van de betrokken var kensslachterijen, maar van de gehele varkenssektor. Ook handela ren en producenten in de kolom zijn er bij gebaat, zeker op middellange en lange termijn bezien. Jammer is alleen dat het even heeft moeten duren en er intussen vele miljoenen verlies zijn geleden voordat de par tijen elkaar hebben gevonden in een gezondmaking van hun sektor. Op de onlangs gehouden Nationale Vleesvee-tentoonstelling in de Bra banthallen te 's-Hertogenbosch zijn met name door Zeeuwsvlaamse fokkers goed resultaten behaald. Op deze tentoonstelling waar zo'n dui zend dieren waren ingezonden, werden zes vleesveerassen gekeurd en beoordeeld door Franse, Italiaan se en Nederlandse keurmeesters. Volgens hen gaat het de laatste ja ren de goede kant uit met de kwali teit van het Nederlandse vleesvee, maar ook door betere fokkerijpro gramma's. En dit weer als gevolg van het steeds 'volwassener' wor den van de diverse stamboeken, die overigens sinds enige tijd zeer nauw met elkaar samenwerking zoeken naar wat mogelijk is. De Zeeuwsvlaamse vleesveefokkers waren succesvol met hun inzendin gen van het Limousinras. Niet te verwonderen als men weet dat de éénkleurig-roodbruine dieren al ge ruime tijd in Zeeuws-Vlaanderen ge fokt worden. De opmars van dit ras in Nederland is als het ware vanuit Frankrijk via Zeeuws-Vlaanderen be gonnen. Enkele resultaten: - 3x 1a prijs vrouwelijk: J. de Kra ker te Hoek, waaronder de jeugdkampioene en de kampioe ne koeien, tevens beste in Ne derland gefokte koe. Reserve kampioene koeien: E. Claeys te Biervliet. - 3x 1a prijs mannelijk: A.J. Mol te Hoek, waaronder het beste niet opgenomen stierkalf. 1x 1a prijs vrouwelijk tevens re serve jeugdkampioene: A.J. Mol te Hoek. Inzender van de beste fokfamilie: J. de Kraker te Hoek. Inzender van de beste bedrijfsgroep: J. de Kraker te Hoek. Inzender van de beste groep kalveren van één stier: A.J. Mol te Hoek. Inzender van de beste groep pinken van één stier: A.J. Mol te Hoek. Inzender beste groep oudere dieren van één stier: J. de Kraker te De opmars van de Limousin is a/s het ware vanuit Frankrijk via Zeeuws-Vlaanderen begonnen Hoek. Van het Belgisch Witblauwe ras werd de stier van M. Rodts uit IJzendijke kampioen in de rubriek mannelijk ouder dan 12 maanden. Er waren vijf deelnemers in de M- klasse, onder wie één Zeeuw, Co Quartel met Antigoon van de Schouwseruiters. Hij pakte de titel, en tevens de hoofdprijs in het dag klassement. Van de 18 deelnemers in de L-klasse paarden werd voorzit ter Jan de Kroo van ruitersportvere- niging De Scheldestad met Conti Zeeuws kampioen, Eline Struyck van de Schouwseruiters werd met Zamora reservekampioen. De 20-jarige amazone uit Hoofdplaat Marian Martens met Caitwick van de Zwinruiters, reed met veel over macht, in een veld van veertien deelnemers in de B-klasse paarden regelrecht naar de titel. Han Wattel met Cyriel uit Vogelwaarde, maar nog uitkomende voor Oranjezon pakte de tweede stek. Marcelle de Kam uit Domburg mete Radja van Oranjezon maakte haar favorietenrol volledig waar, en werd Z-pony kampioene, met clubgenote Annique Jacobsen werd met Ax- ceen Ansfried reservekampioen. In de L-klasse pony's greep Carolien Abrahamse uit Serooskerke met Annoeska van Oranjezon de titel, met als reserve kampioen Annemie- ke Klompe met Nandor van de Schouwseruiters. Rebecca van den Yssel met Udo van Oranjezon kwam in de B-klasse pony's op het hoog ste schavotje, tweede werd Patricia van der Jagt met Nutty Game van Zuid-Beveland. Jan M. Murre Uitslagen Z-paarden kampioenschap: 1. Gilles Quist Casper Zwinruiters, 2. Inge Quist Wagner Zwinruiters. Dagklassement: 1. Jan Kluinhaar Emi nent Kaptien van der Wal, 2. Bert Plyn- haar Mitlands Gratie Midland, 3. Jan Kluinhaar Ferrari Kaptein van der Wal. M paarden: kampioenschap tevens dag klassement: 1. Co Quartel Antigoon Schouwseruiters, 2. Huub Jansen Evita De Mierden, 3. Petra Bouwman Dschin- gis Khan Biesboschruiters. L-paarden kampioenschap: 1. Jan de Kroo Conti Scheldestad, 2. Eline Struyck Zamora Schouwseruiters, 3. Mare Merk Norano Zwinruiters. Dagklassement: 1. Ernestine Ullings Co- co Flanel De Mierden, 2. Sandy den Ex- ter Figaro Noord-Beveland, 3. Jan de Kroo Conti Scheldestad. B-paarden kampioenschap tevens dag klassement: 1. Marian Martens Caitwick Zwinruiters, 2 Han Wattel Cyriel Oranje zon, 3. Monique Hellemun Morena Oran- jeruiters. Z-pony's kampioenschap: 1. Marcelle de Kam Radja Oranjezon, 2 Annique Jakob- sen Axceen Ansfried Oranjezon. L-pony's kampioenschap: 1. Carolien Abrahamse Annoeska Oranjezon, 2. An- nemieke Klompe Nandor Schouwserui ters, 3. Jose van de Velde Bonito Scheldestad. B-pony's kampioenschap: 1. Rebecca van den Yssel Udo Oranjezon, 2. Patricia van der Jagt Nutty Game Zuid-Beveland, 3. Sonja Dekker Silvia Gouwe Reyers. Ventileren is in feite niets meer of minder dan het verversen van stal lucht met verse buitenlucht. De vraag waarom we een stal ventile ren vraagt al om een uitgebreider antwoord. In een schuur of afdeling worden zowel door het aanwezige vee als door de opgeslagen mest di verse schadelijke gassen geprodu ceerd. Ook wordt het stof gehalte en de relatieve luchtvochtigheid van de stallucht nadelig beïnvloed. Om ervoor te waken dat met name het vee, maar natuurlijk ook de vee houder, in een gezonde omgeving verblijven, is het noodzakelijk om de stallucht regelmatig te verversen door schone buitenlucht. Aangezien er verschillende mogelijkheden zijn om een stal te ventileren komt iede re veehouder die gaat bouwen of verbouwen, voor de keus welke soort stal en welk ventilatiesysteem te nemen. Goed beschouwd zijn er maar twee verschillende mogelijk- heden om een stal te ventileren. Mechanische of natuurlijke ven tilatie Mechanisch ventileren betekent met behulp van een of meerdere ventilatoren stallucht verversen. Hierbij bestaat nog de keuze uit het afzuigen van stallucht (onderdruk- ventilatie) en het inblazen van verse buitenlucht (overdrukventilatie). Af hankelijk van het type stal en het soort vee wat hierin wordt gehuis vest, kan bijna altijd een oplossing gevonden worden om een ruimte op een verantwoorde wijze te ventile ren. Met name plafondventilatie (onderdruksysteem) maar ook slan- genventilatie (overdruksysteem) kunnen in bestaande stallen vaak tot aanzienlijke verbeteringen t.a.v. het stalklimaat leiden. In nieuw bouw wordt mechanische ventilatie hoofdzakelijk toegepast bij het jong vee jonger dan 5-6 maanden, o.a. nuka's - vleeskalveren - vleesstieren in de opvangafdelingen en vrouwe lijk jongvee. Stieren en vrouwelijk jongvee ouder dan 6 maanden kunnen zonder extra risico gehuisvest worden in natuurlijk geventileerde stallen. Zo wel open (luifel-openfront) als gesloten (space boarding-kleppen) stallen kunnen hierbij goed voldoen. De keuze die een veehouder maakt wordt vaak beïnvloed door hetgeen hij in zijn directe omgeving ge bouwd ziet worden. Een goed voor beeld hiervan is de zogenaamde space boardingstal. Het risico van dit 'lopend vuur^effect is, dat speci fieke problemen die bij een staltype horen pas boven water komen als stieren of koeien de nieuwe stal reeds bevolken. Vooral bij lage buitentemperaturen «5°) is het risico van koude lucht- val direct achter de space boarding- wand erg groot. Doordat de binnenkomende lucht wordt ge remd in zijn snelheid en daarbij niet 'geleid' wordt, is het fenomeen 'koude luchtval' vrij gemakkelijk te verklaren. Verder is de beperkte luchtinlaatcapaciteit van èen space boardingwand een zwak punt. Doordat 80-85% van de inlaatope- ning wordt voorzien van vertikaal geplaatste latten, blijft niet meer dan 15-20% netto inlaat over. Bij een zware stalbezetting geeft dit dan ook dikwijls aanleiding tot ge heel geopende staldeuren. Natuur lijk heeft niet alleen de 'space-boarding' stal zijn zwakke punten, leder systeem van ventile ren en ieder staltype heeft zijn ster ke en zwakke punten. Massaal achter een nieuw systeem aanlopen en na enkele jaren tot de conclusie komen dat reeds lang bewezen ven tilatiesystemen, mits goed uitge voerd, zeker niet minder goed functioneren, kan toch niet de be doeling zijn. Samenvattend kunnen we stellen dat op elk rundveebedrijf een keuze tot een bepaald staltype of een spe ciaal ventilatiesysteem weloverwo gen en goed onderbouwd gedaan dient te worden. De individuele eisen en mogelijkheden zijn zo di vers dat alleen door een bedrijfsbe zoek de situatie goed beoordeeld kan worden en ventilatie-advisering op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden. De afdeling Rundvee gezondheidszorg van de Gezond heidsdienst heeft hiervoor een specialist beschikbaar. T. van Erp

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 10