De bewoners van het nieuwe Landbouwhuis GOEDE BUREN Agrarische jongeren: vier in één Plattelandsvrouwen: goede contacten Gewestelijke Raad zit nu bij elkaar Gropatax nu beter bereikbaar Solide gebouw past bij ZLM Bedrijfsverzorging heeft de ruimte H. Tegels (PJZ en aanverw. organisaties) De agrarische jongeren zijn nadruk kelijk aanwezig in het nieuwe Land bouwhuis. Niet zozeer door de betrekkelijk kleine ruimte, die zij hu ren, maar vooral door de vele activi teiten die in het Landbouwhuis worden ontplooid. In feite hebben vier organisaties onderdak aan het Cereshof: de PJZ, het ZAJK, de Plattelandsjongeren Eurodelta en de Stichting Zeeuwse Vlegel. Het spe cifiek agrarische jongerenwerk ge beurt via het ZAJK. Het gaat hierbij om voorlichting (vooral via de regio nale agrarische commissies), kader vorming en belangenbehartiging. Daarnaast houdt met name de PJZ zich bezig met sociaal-cultureel en educatief werk voor plattelandsjon geren, zoals het organiseren van ontspanningsaktiviteiten, cursussen en discussie-avonden. De vier organisaties zitten eigenlijk wat te krap in de ruimte Zij hebben hiervoor bewust gekozen, omdat verwacht wordt dat de Zeeuwse Vlegel (het Zeeuwse milieuvriende lijke boerenbrood) op termijn op ei gen benen komt te staan. 'En verder hebben we noodgedwongen reke ning moeten houden met de bezui nigingen van de overheid op het jongerenwerk', zegt coördinator Henk Tegels. Voor Gropatax, het grond-, pacht en taxatiebedrijf van ZLM en CBTB, had de verhuizing naar een nieuw kantoor al veel eerder mogen plaats vinden. Secretaris J. Zuidweg noemt als belangrijkste voordeel de veel betere bereikbaarheid. 'Wij krij gen nogal eens klanten op bezoek en moeten ook zelf veel op pad voor taxaties en dergelijke. In het verle den was het parkeren altijd een enorm probleem. Dat is nu gelukkig voorbij. Ook de ligging van het ge bouw vlakbij de snelweg is bijzon der gunstig. Je zit in een wip op de grote weg. Voor ons is het nieuwe kantoor een uitkomst'. Zuidweg voegt er aan toe dat het nieuwe Landbouwhuis volledig past bij de vernieuwingen die in de land en tuinbouw plaatsvinden. 'Als je ziet hoeveel er geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld moderne stallen, dan mogen de landbouworganisaties niet achterblijven', zo luidt zijn visie. Gropatax heeft in het nieuwe Land bouwhuis qua oppervlakte onge veer dezelfde ruimte ter beschikking als aan de Grote Markt. Het bedrijf heeft op dit moment vier perso neelsleden in dienst. De sollicitatie procedure voor een nieuwe taxateur is inmiddels van start gegaan. De Plattelandsvrouwen hebben van oudsher een sterke binding met de landbouworganisaties. Ze komen tenslotte op voor de belangen van het platteland. In Zeeland bestaat er traditioneel een goede band tussen de plattelandsvrouwen en de ZLM, mede door de aktiviteiten van me vrouw A. van der Leeden. Drie jaar geleden nam mevrouw C. van der Linden namens de Plattelandsvrou wen haar intrek in het Landbouw- Mevr. C. van der Linden (Plattelandsvrouwen) huis. Zij verhuisde mee naar het Cereshof, waar zij de beschikking heeft over een ruime kamer. Ook bestuurs- en commissievergaderin gen vinden plaats in het Landbouw huis. Met 3200 leden in Zeeland is er volop werk aan de winkel. Veel van dat werk komt terecht op het bureau van de vaste secretari aatsmedewerkster Carien van der Linden. 'Het is prachtig dat we mee konden verhuizen. De nieuwe huis vesting komt de vele goede contac ten met de mensen in het Landbouwhuis zeker ten goede'. Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit spreekwoord gaat stellig op voor de drie ZLM- organisaties, die nu alle drie rondom de Ringbaan West in Goes te vinden zijn. Rechts het Land bouwhuis, in het midden het gebouw van Verzekeringen ZLM en links het kantoor van de Accoun tantsunie ZLM, waar op dit moment een verbouwing plaatsvindt. De Accountantsunie zet een verdieping op het bestaande kantoor. Drs. IJ. Boom (Gew. Raad Landbouwschap) J. Zuidweg (Gropatax) "•"•"I** Mr. J. Oggel (ZLM) Het is plezierig werken in de nieuwe, lichte kantoorvertrekken van het Landbouwhuis. Op de foto een kijkje op een gedeelte van het secretariaat. V./.n.r. Agnes de Krijger, Carta Co/paart en Adri Lokers. De verhuizing naar het nieuwe Landbouwhuis hielp de VBAZ, kort weg de Bedrijfsverzorging, in één klap uit de ruimtenood. 'Een enorme vooruitgang ten opzichte van de Grote Markt in Goes', zegt secreta ris Jan Scheele. 'Daar zaten we in een kamertje van 22 m2 op eikaars lip. Inclusief de werkverdelers moet er plaats zijn voor vijf mensen. Nu hebben we op de eerste verdieping van het nieuwe Landbouwhuis drie keer zoveel ruimte en dat werkt ui terst plezierig'. De groeiende aktiviteiten van de VBAZ maakten de overgang naar een groter kantoor onvermijdelijk. Het bestuur koos bewust voor huis vesting in het nieuwe Landbouw huis vanwege de traditionele banden met de landbouworganisa ties. De Bedrijfsverzorging is tenslotte in het verleden door de or ganisaties opgezet. Vooral sinds de fusie van de vijf Zeeuwse bedrijfs- verzorgingsdiensten neemt het werk toe. Tot nu toe ligt het aantal gewerkte uren al weer 10% hoger dan vorig jaar rond deze tijd. J. Scheele (Bedrijfsverzorging) 'Wij zitten goed'. Zo luidt kort en krachtig het oordeel van de Ge westelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap. Het belangrijk ste knelpunt in het vorige Land bouwhuis was voor het Landbouwschap de gescheiden huisvesting op verschillende verdie pingen. Daar is nu een einde aan ge komen. Het Landbouwschap zit nu met z'n zessen bij elkaar op de der de verdieping. Secretaris drs. IJ. Boom vindt korte lijnen naar de landbouworganisaties belangrijk. 'Ik hoop dat door de nieuwe huis vesting het efficiënt werken bevor derd wordt', aldus Boom. Hij is uiteraard tevreden met de gro tere werkruimte die de Gewestelijke Raad ter beschikking heeft gekre gen. 'We zijn er goed op vooruitge gaan, maar er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over. Ik hoop bijvoor beeld dat er snel buitenzonwering komt want die is onmisbaar in dit gebouw'. 'Dit gebouw straalt uit wat de ZLM is: een toekomstgerichte organisa tie, die stevig op z'n benen staat'. Algemeen secretaris mr. J. Oggel van de ZLM, voelt zich al helemaal thuis in het nieuwe Landbouwhuis. 'Het is een modern en solide ge bouw en dat past helemaal bij het karakter van de ZLM. De ZLM is een sterke organisatie en heeft zich steeds aangepast aan nieuwe om standigheden en zal dat blijven doen. Juist in deze tijd, waarin de land- en tuinbouw onder druk staan, is een sterke organisatie noodzake lijk. Daar hoort een functioneel en efficiënt kantoor bij'. Behalve de moderne werkomgeving voor de ZLM-medewerk(st)ers noemt Oggel ook de veel betere be reikbaarheid een grote stap vooruit. De parkeerproblemen voor de be zoekers en het personeel van de ZLM behoren definitief tot het verle den. 'Een verademing', aldus mr. Oggel.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9