Een gebouw waar je niet omheen kunt Herinneringen uit een veelbewogen periode Van alle kanten goed bereikbaar Architect Poley over het nieuwe Landbouwhuis: Architect ir. J.D. Poley: een gebouw zonder toeters en bellen. 'Het is allemaal zo anders, zo nieuw'. Zo reageert de oudste nog in leven zijnde mede werkster van de ZLM, mevrouw F. Willems-van Hove, op de ope ning van het nieuwe Landbouw huis in Goes. Ondanks haar hoge leeftijd - ze is 91 jaar - weet mevr. Willems zich nog heel wat te herinneren uit de tien jaren, die ze bij de ZLM werkte. Ze werd in 1916 aangenomen door de toenmalige secretaris Kielstra. Mevrouw Willems maakte in 1917 de verhuizing naar het nu verlaten Landbouw huis aan de Grote Markt in Goes mee. Tot 1926 werkte ze bij de ZLM. Mevrouw Willems is geboren in Goes. Zij woont nu in Breda. Zij schreef eigenhandig het volgen de op uit haar periode als steno typiste bij de ZLM, een tijd waar ze met veel genoegen op te rugkijkt. Ware steun 'De ZLM had in de oorlogsjaren 1914-1918 met vee! problemen te kampenmaar onder de be kwame leiding van de secretaris, de heer Kielstra, en met mede werking van enkele vooruitstre vende en bekwame leden, in het bijzonder de heren P. Lindenberg, Wi/leman, Dominicus, Van den Broek en vele anderen, was de ZLM een ware steun voor de he le boerenstand. Er werden diver se commissies in het leven geroepen, nodig voor de steeds nieuwe maatregelen, die alle maal te maken hadden met de voedselvoorziening. In 1916 werd het boekhoudbureau opge richt, waarvan de heer Kosten de leiding had. In het voorjaar van 1916 ver klaarden veel boeren zich bereid om gered vee uit het Noord- Hollands watersnoodgebied gra tis te stallen. De in dit jaar overle den heer Dominicus was zeer actief in het tot stand brengen van de verbetering van het var kensras en voor het landbouw- huishoudkundig onderwijs. Er kwamen in de loop der tijd ver schillende commissies tot stand. Er werd een zaaizaadbureau op gericht, er kwam een keuring van gewassen te velde en op monster tot stand, met a/s keur meesters de heren D. Lindenberg en de gebroeders Van Wingen, verder zaaizaaddistributie van zaaizaad voor andere provincies. De cultuurcommissie begon haar werk met a/s hoofd ir. C. Stevens. In het bijzonder was de aandacht gericht op de groei van de handel in pootaardappe/en, Noord-Beveland was een grote leverancier. Ondertussen hadden er diverse benoemingen en mutaties van personen plaats. In 1916 werd Jhr. van Vredenburch als voorzit ter en de heer Walter Kakebeeke a/s vice-voorzitter van de ZLM benoemd, die voor velen een ware steun en raadgever waren. De oorlogstijd was bijzonder moeilijk voor vele boeren. De beste trekpaarden werden gevor derd en het beste rundvee werd opgeëist voor de Duitse militaire consumptie. Mede door aantrekking van meer personeel, werd het woonhuis van de heer Hielstra te klein en was een nieuwe behuizing nood zakelijk. Deze werd gevonden op de Grote Markt in Goes. Distributie De voedselvoorziening raakte in de knel, wat tot gevolg had dat er dwangmaatregelen moesten worden toegepast; distributie van eieren en zuive/produkten. Kielstra, die bijna dagelijks in Den Haag op de departementen en bij de centrale crisisdiensten moest zijn, werd oververmoeid en ernstig ziek. Hij moest wor den vervangen door de heer W.C. van der Meer. Na de her stelperiode van de heer Kielstra, werd de heer Van Dijk a/s twee de secretaris benoemd. In 1919 verliepen de meeste crisismaat regelen. Het Zeeuwsch Landbouwblad hield de leden uitstekend op de hoogte van de uit te voeren rege ringsmaatregelen en dat bracht ledenwinst op. In 1919 kwam er in de landarbeiderswereld beroe ring. De weinig in getal zijnde Zeeuwse landarbeiders, die ge organiseerd waren, begonnen looneisen te stellen. De ZLM zet te zich daarvoor intensief in en benoemde een commissie, die zich met dit vraagstuk be zighield. Een moment van angst was de dreigende annexatie met België. Door de samenkomst van afge vaardigden van alle Zeeuwsch- Vlaamse gemeenten, 19 decem ber 1918, vond het geen door gang. De landbou wtentoonstel/ing (1919) was bijzonder geslaagd en werd zelfs door H.M. de Koningin be zocht. In maart 1920 verliet jhr. Van Vredenburch a/s voorzitter de ZLM. Hij werd opgevolgd door mr. P. Dieleman'. Tot zover enkele herinneringen van mevrouw Willems uit een veelbewogen periode. gekregen. Architect Poley: 'Het is een kantoor geworden, dat duidelijk op zichzelf staat en toch ook weer een relatie heeft met dat van buur man Verzekeringen ZLM, dat even eens door ons bureau is getekend. In beide kantoren is de groene ZLM- kleur terug te vinden en ze hebben beide een lichte gevelsteen. Je kunt met andere woorden zien dat ze fa milie van elkaar zijn, maar wel ver schillende karakters hebben'. De relatie tussen de beide ZLM- gebouwen komt bovendien tot uit drukking in het tuinontwerp. Me vrouw Copijn heeft voor de twee kantoren één ontwerp gemaakt. De tuinen lopen derhalve logisch in el kaar over. De beplanting rond het Verzekeringsgebouw staat er inmid dels. Bij het Landbouwhuis is tuin centrum Beveland BV te Goes een dezer dagen begonnen met de tuin aanleg. Architect Poley. vindt dat het nieu we Landbouwhuis op een uit gesproken gunstige plaats ligt. 'Je kunt er eigenlijk niet omheen. Vanaf de Mansholtlaan. rij je recht op het gebouw af en ook vanaf de Ring baan West springt het er uit. Het kantoor ligt bepaald niet verscholen. Daarnaast is de lokatie ten opzichte van de in- en uitvalswegen bijzonder goed gekozen'. Isolatie Veel aandacht is besteed aan de isolatie van het gebouw. Relatief veel gevel en weinig glas zorgen voor een gunstig energieverbruik. Je houdt de warmte in de winter bin nen en in de zomer buiten. In het gebouw is overigens een mechani sche ventilatie aangebracht. Verder is gekozen voor onderhoudsarme materialen. Buiten zit er weinig schilderwerk aan en ook de groene gevelbekleding, bestaande uit ge ëmailleerd hard glas, vraagt nauwe lijks onderhoud. De binnenwanden zijn opgetrokken uit gipsplaten. Ze zijn gemakkelijk en zonder al te veel kosten te ver plaatsen, waardoor de kantoorver- trekken flexibel kunnen worden benut. De kantoren zijn op de eerste drie verdiepingen gesitueerd en heb ben een vrijwel identieke indeling. Alleen de vierde en hoogste verdie ping ziet er anders uit. Hier zijn de twee vergaderzalen, het archief, de keuken en de technische installaties ondergebracht. Op vrijdag 18 okto ber a.s. kan iedereen van 14.00 tot 18.00 uur een kijkje komen nemen. In 1919 bracht H.M. Koningin Wilhelmina een bezoek aan de ZLM-manifestatie in Goes. Mevrouw Willems (toen nog mej. Van Hove) was er bij 'De ZLM gaf ons de opdracht een stevig gebouw te ontwerpen met veel vierkante meters nuttige kan toorruimte tegen een scherpe prijs. Die uitdaging hebben we gepro beerd waar te maken'. Architect ir. J.D. Poley van het bureau Rothuizen en 't Hooft is de 'geestelijke vader' van het nieuwe Landbouwhuis aan de Cereshof in Goes. Een project, waar hij met veel plezier op te rugkijkt. 'Het is een compact gebouw ge worden. We hebben de trappen en de lift centraal in het kantoor ge plaatst en daaromheen in het vier kant de werkruimtes gegroepeerd. Zo ontstond een weliswaar sober, maar functioneel gebouw. Aanvan kelijk dachten we aan een split- level-ontwerp, met niveauverschillen in het gebouw dus. Dat zou onge twijfeld een boeiend resultaat heb ben opgeleverd, maar ook de kosten zouden navenant hoger zijn ge weest. Daarom wilde de ZLM een iets eenvoudiger concept, zonder al te veel toeters en bellen'. Eigen gezicht Vooral door de frisse, witte gevels en de groene aankleding heeft het Landbouwhuis een eigen gezicht Op vrijdag 18 oktober a.s. is er van 14.00 tot 18.00 uur open huis in het nieuwe Landbouwhuis, Cereshof 4 te Goes. De ZLM en de overige 'bewoners' heten u graag welkom. Het nieuwe Landbouw huis laat zich per auto gemakkelijk vinden. Zowel vanaf de A 58 a/s vanuit de richting Zierikzee rijdt men er zo naar toe. Dit kaartje geeft de route duidelijk aan. Het ZLM-gebouw ligt pal langs de Ringbaan West, de rondweg van Goes (rechtsboven op het kaartje). Afslag Goes-Zierikzee Bergen op Zoom Poelbos Afslag Goes-Zuid Rotterdam Zierikzee Afslag Centrum Stoplichten Centrum Middelburg Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8