Akkerbouw toch weer met kluitje in het riet gestuurd? Akkerbouw heeft veehouderij nodig Te veel korrelmais verkocht? Financiële uitkomsten staan voorop Agrarische sector in de samenleving In het 'LAND VAN AXEL' is er in het voorbije weekend weer dik 20 mm neerslag gevallen, zeker genoeg om aardappelen te kunnen rooien zon der al te veel beschadigingen te ver oorzaken. En ja, zoals verwacht, als het weer eenmaal is omgedraaid: wanneer houdt het op met rege nen? Hier en daar was het begin vo rige week al moeilijk om bieten te rooien. Paniek is nog niet nodig, maar voor aardappelen dringt de tijd toch. Het droogt deze tijd van het jaar minder vlug en de temperatuur kan 's nachts al behoorlijk omlaag gaan. Overigens gaan de werkzaamheden gewoon door. Er wordt geploegd voor wintertarwezaailand, de bruine bonen zijn bijna allemaal gedorsen, de teunisbloemen staan in de struik. De oogst van snijmais is op gang gekomen en dat betekent dat het stalseizoen weer nadert. Jongvee is er hier en daar dan ook al op stal ge zet of wordt bijgevoerd in de weide Verleden week werden we, of beter: werden de EG landbouwministers en hun dames, opgeschrikt door de monstrerende akkerbouwers, toen zij in het Friese Beetsterzwaag nog in diepe rust verkeerden. Of waren zij toch ingelicht van te voren. Im mers ook de B.V.D. was op de hoog- ta In elk geval is de aandacht weer eens op de akkerbouwproblematiek gericht. Maar of het helpen zal be twijfel ik. Weliswaar is er een gesprek ge weest met Bukman en MacSharry, maar is er toch weer geen kluitje ge bruikt om Dijkstra en zijn medestan ders in het riet te sturen? Wellicht zijn de heren Ministers wel wat te gen de haren ingestreken met deze aktia Maar wat de heer Mares presteert door zich alvast maar neer te leggen bij twee van de drie voor genomen extra aangescherpte mestregels, zet ook geen zoden aan de dijk. Want ook voor ons als Zeeu wen, waar nog wat uitbreidings ruimte zit, door het aantrekken van een tweede tak, b.v. intensieve vee houderij, heeft verlaging van de P205 norm van de 125 kg/ha naar 100 kg/ha wel degelijk consequen ties. En wederom dreigt het zo te worden, dat waar nog geen mest overschot is, men toch beperkt gaat worden in de bedrijfsvoering c.q. uit breiding om de problemen elders in den lande te verlichten. In dit ver band kan ook genoemd worden het idee van de heer Kodde, onlangs ge daan, om een extra heffing in te voeren op krachtvoer t.b.v. de bouw van mestfabrieken. Korter bij huis is er wat onrust ont staan over de terugverkoop door de provincie van gronden die een 12-tal jaren geleden zijn aangekocht voor de aanleg van de verbindingsweg Terhole-kruispunt St. Anna. Kopen voor de taxatieprijs is niet voor iedereen even aantrekkelijk. Is het wel allemaal vrije grond, of zijn er toch ergens bepaalde overeen komsten gesloten? Soms zijn er contracten overeen gekomen die door de provincie dienen te worden nagekomen, mits of wanneer? Grote vraag is natuurlijk wat ge beurt er met de grond wanneer deze niet door de huidige gebruikers aan gekocht wordt. Buro Beheer Land bouwgronden wordt genoemd, maar wat gebeurt er met de aange vraagde administratieve ruilverkave ling in het gebied i.v.m. de jongste miljoenennota. Getracht zal worden om de datum waarop één en ander getekend dient te worden wat voor uit te schuiven, zodat alles nog eens op een rijtje gezet kan worden, zo dat niemand van betrokkenen over haaste beslissingen hoeft te nemen. Met een gemiddelde van 15,5% ligt het suikergehalte van de zandbieten in WEST BRABANT ZUID aanmer kelijk hoger dan voorgaande jaren. De percentages variëren tussen de 13 en 17%. Tijdens de tweede leve- ringsweek is het suikergehalte door de regenval met 0,3% teruggelo pen. Het gehalte aan tarra ligt tus sen de 10 en 15%. Op de vochthoudende percelen, waar geen verzopen plekken in zit ten en de droogte geen spelbreker is geweest zal de kilogramopbrengst meevallen. Opbrengsten van rond de 70 ton zullen op verschillende percelen haalbaar zijn. Als er een extra A en B quotum verdeling komt, omdat de opbrengsten in het Noorden tegenvallen zullen suiker bieten dit jaar zeker het hoogste sal do opleveren. Het zelf aanvoeren van bieten naar de fabriek is ook dit seizoen weer teruggelopen met 10%. Ondanks een steeds lagere uitbeta- lingsprijs is het areaal Italiaans raai- gras eerder toe- dan afgenomen. Niet de akkerbouwers kiezen nog Italiaans in hun bouwplan maar de veehouders. Grote voordeel van de ze teelt is dat er driemaal gemaaid kan worden. Eén snede bij het voor- maaien, één voor gedorst graszaad- hooi en in september komt er meestal nog een flinke hoeveelheid als najaarsgras af. Daarbovenop komt dan nog de uitbetalingsprijs van het zaad. Voor bedrijven die zelf het gras kunnen gebruiken zal Itali aans dan ook interessant blijven. Het areaal Engels raaigras wordt minder omdat veel percelen een ras zuivere teelt niet meer toelaten. Wat de veehouderij aangaande de mestproblematiek uiteindelijk te wachten staat is afwachten. Inkrim ping van de veestapel behoort tot de mogelijkheden. Dit zal dan nog niet direct willen zeggen dat het in komen dan lager wordt. Veel eerder zal de akkerbouw weer de dupe worden. Evenals met de superhef fing zal de vraag naar restprodukten als stro, aardappelen en pulp verder dalen, met als gevolg een steeds verder wegzakken van de basisprijs. In deze is het belangrijk dat de ak kerbouw, in eigen belang, achter de veehouderij blijft staan. In de prak tijk en op vergaderingen hoor je vaak andere geluiden. Bij wat verder nadenken hangt op financieel ge bied alles aan elkaar vast. Als de veehouderij straks gebonden is aan een aantal stuks vee per hectare en, wil men volledig gebruik kunnen maken van een hoge premie, zelf veevoer gaat verbouwen, wordt het voor de verwerkende industrie echt moeilijk om overschotten weg te werken. De uienoogst is voor de meeste boeren at weer achter de rug. Over de kwaliteit van de uien valt weinig te klagen. In het alge meen komen er mooie, blanke produkten van het land. Nu maar afwachten of ook de prijs een beetje mee wil werken. Op de foto een uienperceel bij Eindewe- ge op Zuid-Beveland. In MIDDEN- en OOST-BRABANT zijn we nu midden in het oogstsei- zoen van de mais. Er zit veel verschil in gebieden wat betreft de rijpheid en opbrengsten. De mais die ver droogd is brengt niet veel op wat betreft de kubieke meters. Gemid deld zo'n 90 kubieke meter per ha. De goede mais haalt zo'n 120 ku bieke meter per ha. De mais die weinig heeft geleden van de droogte en de wat later ge zaaide mais is nog niet rijp genoeg maar zal qua verwachting niet meer opbrengst geven in de kubieke me ters maar meer voedingswaarde be vatten. Van de vele ha korrelmais en Corn Cob Mix mais zijn er nu veel gemaaid als zijnde snijmais. De prij zen voor goede mais waren zodanig dat men ze verkocht als snijmais of wintervoorraad voer. Het is nu op een dusdanig peil dat men krap komt te zitten voor volgend jaar. Voor vele varkensmesters/zeugen- houders komt dit ongelegen. Er zijn er verscheidene die geïnvesteerd hebben voor het voeren van CCM. Door tegenvallende opbrengsten of duurdere aanschaf van de mais bespaart men nu juist minder dan bedoeld. Ook de prijzen van de varkens vallen tegen en de toekomst is zeer onze ker. Er zal nogal fors gesnoeid gaan worden in de slachtcapaciteit. Door deze sanering is het straks makkelij ker voor de slachterijen om de prij zen in toom te houden. Aan de andere kant is dan misschien ook de kostprijs beter in de hand te hou den. Maar de milieu-investeringen worden steeds hoger en het aan passen van de slachterijen aan de steeds veranderende EG-richtlijnen is ook duur. Wil men in EG-verband export mogelijk blijven houden van alle soorten vlees, dan zal men een duidelijker en rechtlijniger koers moeten gaan varen wat betreft de richtlijnen voor de agrarische sector. Over richtlijnen gesproken: de Nota Brabant op Streek ligt ter inzage op het Provinciehuis. De nota is op vele punten aangepast, echter helaas nog minder agrarisch gericht dan de concept-nota. Vandaar dat het zeker de moeite loont om eens te gaan kij ken of je in de toekomst nog wel mais kunt zaaien. Na een aarzelend begin (gaan we wel of niet?) is het aardappels rooi en nu wel begonnen, ook in het LAND VAN ALTENA EN BIESBOS. Ondanks vele en grote verhalen over milieu, kortingen, bezuinigin gen en stakingen, gaat het oogsten van onze produkten gewoon door, want de financiële uitkomst van on ze bedrijven staat voorop. De voorlichting krijgt ook te maken met aanpassingen. De hele organi satie van voorlichting, ook vanuit de standsorganisaties, wordt drastisch gewijzigd. In het politieke wereldje hangt het milieubeleid als een zwaard van Da mocles boven onze bedrijven. Er zijn wel uitwassen op dit gebied, maar dat landschapskaarten en uitrijda- ta's van het mestbeleid ons worden opgelegd zonder enige inspraak, gaat toch wel ver. Ook bij het bin nenbrandje op het Ministerie van Landbouw komen dingen voor de dag 'in eerste instantie', die vele vra gen oproepen over de werkwijze De veehouderij heeft weer een kor ting gekregen op het melkquotum van ongeveer 2%, maar daar staat tegenover dat de melkprijs dit jaar niet verder is gedaald. Met de win- termelktoeslag maakt men toch weer een goede prijs. Dure aanko pen of huren van melkquota kunnen toch nog winstgevend zijn. De af zetten van Nuha's en andere soor ten staan onder zware druk. Alleen het beste vee wordt nog goed be taald, maar voor het overige worden slechte prijzen gemaakt. Ook de biggen- en slachtvar- kensprijzen zijn weer dalende Hier gaan de prijzen nogal dikwijls op en neer en komt daarbij nog een hoge heffing op de mest, dan zal dit de rentabiliteit niet ten goede komen. Sommige fruittelers hebben een bit tere pil te slikken nu in de oogsttijd er bijna geen fruit aan de bomen hangt. Soms is de opbrengst 10% van normaal of minder, al naar lig ging en of beregening is toegepast. Omdat er goede prijzen op de vei ling worden gemaakt is door ver schillende fruittelers deze zomer een installatie aangebracht. Ook wordt door deze installatie op de hoogste percelen beregend om de bomen en het fruit op te peppen tot een hogere produktie De bieten worden ook reeds afge voerd naar de fabriek. De tarra is laag en de gemiddelde opbrengsten zijn ook lager dan voorgaande jaren. De slogan 'geen slik op de weg' is een reden voor de bietenbouwers om daar aandacht aan te schenken. In de oktobermaand moet veel ge beuren op de akker. Behalve het oogsten van de late produkten wordt er weer gezaaid voor de vol gende oogst. De handelingen in de ze sector volgen elkaar in een vast schema op, ondanks geruchten van nog meer braak en andere maat regelen. 'Hoe zie je nu de plaats van de agrariër en zijn bedrijf in de huidi ge samenleving?' was de vraag die Buitenstaander stelde aan een agrariër en zijn vrouw. Uit het antwoord bleek duidelijk dat zij vonden dat ook de agrariër met zijn bedrijf medeverantwoor delijk is voor de samenleving. Wel vonden zij dat de samenle ving moet beseffen dat een agrariër met zijn bedrijf brood op de plank moet brengen voor zijn gezin en zorg moet dragen voor de continuïteit van zijn bedrijf en dat hem dat mogelijk moet wor den gemaakt door die samenle ving. Verder bleek uit het gesprek dat er mogelijkheden moeten blijven voor particuliere initiatieven, individueel of in groepsverban d. De landbouw mag naar de sa menleving niet alleen overkomen a/s een sector die nogal klaagt, soms terecht maar ook onte recht, aldus onze gesprekspart ner. We leven in een tijd dat de landbouw zich moet richten naar de wensen van de samenleving. Diegenen die denken dat de sa menleving zich zal richten naar de landbouw slaan op de korte maar zeker op de langere termijn de plank mis. Dat laatste wil niet zeggen dat de agrarische sector de samenleving niet duidelijk moet maken waarom en hoe ze bepaalde dingen doet. Dit over brengen naar de samenleving zal niet op een klagende wijze, maar op een goede professionele ma nier moeten gebeuren: goed on derbouwd, goed doordacht, eerlijk, niet met politieke slogans. A/s voorbeeld noemde de eerder genoemde vrouw dat de agrari sche sector het gevoel krijgt dat zij op een aantal terreinen door de overheid politiek gebruikt wordt a/s stokpaardje voor poli tieke doeleinden. Neem nu het milieu, de natuur, het landschap. Het is politiek gezien zo gemak kelijk om de landbouw a/s groot ste gebruiker van de groene ruimte het eerst als grootvervui ler aan te wijzen en dan op een wijze dat de gehele samenleving het logisch gaat vinden dat de agrarische sector sneller en straffer wordt aangepakt dan andere sectoren. Er moet door de landbouw zelf meer naar bui ten worden gebracht dat in de agrarische sector hard wordt ge werkt om de werkelijke proble men die er zijn op te lossen, maar dat daar tijd voor nodig is. De politiek maar nog meer de sa menleving mag vertrouwen heb ben in het vermogen en de intenties van de agrarische sec tor om de eigen problemen op te lossen. De taak van de overheid hierbij is om voorwaarden te scheppen. Voorwaarden schep pen is niet alleen regels en wet ten maken waarbij men zaken oplegt en afdwingt die vaak in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Laat naar de samenleving toe zien dat de agrarische sector bestaat uit mondige mensen, waar zeer veel door particulier initiatief tot stand is gekomen. Vertel dat er nog veel jongere maar ook oudere ondernemers zijn die de toekomst aandurven en die zich willen aanpassen naar rechtvaardige wensen die uit de samenleving komen, wan neer dat niet gaat ten koste van hun bedrijf. Werk er aan mee dat de samenleving beseft dat er niemand meer belang heeft bij schoon water, schone lucht en schone grond dan de agrariër. Alleen dan kan hij immers scho ne produkten voortbrengen. Dat produceren zal zeker met hogere kosten gepaard gaan die de in dustrie wel aan de consument kan door berekenen terwijl dat voor de landbouw veel moeilijker is. De agrarische sector is een stuk van de samenleving. Dat zullen allen die in de agrarische sector werken willen beseffen. Luister daarom naar de signalen die van die zijde op je af komen en breng ook positief nieuws vanuit de agrarische sector naar buiten, want ook dat is er heel, heel vaak. Buitenstaander

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6