Ai ^swi\ Geld en goed ï^Di Let op uw mestrechten! Zeker 100 banen weg bij reorganisatie Zweegers ZLM Borgtocht als zekerheid Testcentrum siergewassen Sociaal Ekonomische Voorlichting Campina Melkunie samen met Zweden in bio-actieve eiwitten Arrni intpntQi iniP Energie-subsidie glastuinbouw Afscheid C.J. van Dort Jaarverslag SITU Onlangs is door het Bureau Heffin gen te Assen een brochure uitge bracht getiteld 'De referentiehoeveelheden van de mestwetgeving'. Daarin wordt aan gegeven welke regels er vanuit de mestwetgeving gelden ten aanzien van de mestreferentie en de wijzi gingen hierin, onder andere bij grond- overdrachten, bij maatschappen en wijzigingen in de bedrijfssituatie bij huwelijk en echtscheiding, bij overlijden, bij pachtbeëindiging en bij ruilverkavelingen. In het volgende wordt hier kort op ingegaan. Referentiehoeveelheid In de Meststoffenwet is bepaald dat er geen verplaatsing van mestpro- duktie naar een ander bedrijf of lo catie mag plaatsvinden (verplaatsingsverbod), dat er geen mestruimte van rundvee/kalkoenen mag worden aangewend voor var kens/kippen (omwisselingsverbod) en dat er geen toename van de mestproduktie mag plaatsvinden (uitbreidingsverbod). Om dit te kun nen controleren worden er bij het Bureau Heffingen in Assen de vol gende referentiehoeveelheden gere gistreerd: de totale referentiehoeveelheid, de referentie hoeveelheid rundvee/kalkoenen, de referentiehoeveelheid varkens/kip pen en de gemiddelde referentie hoeveelheid per hectare. De totale referentiehoeveelheid is gebaseerd op de fosfaatproduktie op het bedrijf op het moment van registratie. Op basis van het aantal dieren op 31 december 1986 heeft deze registratie plaatsgevonden. De gemiddelde referentiehoeveelheid is de totale referentiehoeveelheid ge deeld door het aantal hectaren land bouwgrond. Deze wordt in beginsel op 1 januari van elk jaar berekend en is van belang bij vergroting of verkleining van het bedrijf. Wijzigin- gen in de referentiehoeveelheden dienen binnen 30 dagen te worden gemeld bij het Bureau Heffingen. Grondoverdracht Bij grondoverdracht neemt de refe rentiehoeveelheid af met 125 kg fosfaat per hectare Dit is het geval bij verkoop, bij beëindiging van een pachtovereenkomst van 6 jaar of langer of bij beëindiging van een za kelijk gebruiksrecht, bijvoorbeeld erfpacht. Bij vergroting van de op pervlakte grond wordt de totale re ferentiehoeveelheid na vergroting uitgesmeerd over de nieuwe opper vlakte en wordt gekeken wat dan de gemiddelde referentiehoeveelheid per hectare is. Bedraagt deze 125 kg fosfaat of meer, dan mag er niet meer mest worden geproduceerd. Is deze minder dan 125 kg fosfaat, dan mag er worden uitgebreid tot 125 kg. Bij vergroting én verkleining binnen één kalenderjaar wordt er gesaldeerd. Bedrijfsoverdracht Indien er sprake is van aankoop van een geheel bedrijf, inclusief gebou wen, naast een bestaand bedrijf heeft dat als consequentie dat het aangekochte bedrijf als zelfstandige eenheid op de oorspronkelijke plek moet worden voortgezet en dat de referentiehoeveelheden niet bij el kaar mogen worden opgeteld, dat er Op 27 september heeft voorzitter Jaap van der Veen van het PVS in Hille- gom het Testcentrum voor Siergewassen geopend. Het centrum is een ini tiatief van de Hobaho. Het testcentrum noemt zich een wetenschappelijk onderzoekinstituut dat bestaande en nieuwe variëteiten siergewassen test. Tot de mogelijkheden behoren o.m. gebruikswaardeonderzoek van bolgewassen, veredelingsop- drachten, resistentie-onderzoek en bloeisturing bij siergewassen. De resulta ten van proeven zijn exclusief voor de opdrachtgever. Het onlangs geopende testcentrum voor siergewassen te Hillegom Volgens de directie moeten bij land- bouwmachinefabriek Zweegers in Geldrop zeker honderd banen ver dwijnen, waarvan 40 in de produk- tiesfeer en 60 in het bestand van 'indirecte' werknemers. Verwacht wordt dat in de helft van de gevallen gedwongen ontslag nodig is. De an dere helft kan via bestaande afvloei ingsregelingen. De forse inkrimping is noodzakelijk geworden door de 'zeer moeilijke' markt voor landbouwwerktuigen. Bij de produktieafdeling van Zwee gers - een onderdeel van de Greenland-groep - werken ongeveer 200 mensen. Greenland heeft ook nog vestigingen in het Belgische Bree en in Nieuw-Vennep. Gezien de orderportefeuille denkt de directie de produktie met de helft van hen zeker aan te kunnen. Bij ad ministratie, verkoop etc. werkén 175 mensen, waardoor daar de klap (60 ontslagen) relatief het hardst aan komt. De vakbonden hebben ernsti ge bedenkingen bij de aangekondigde ontslagen. Ook bin nen het bedrijf bestaat weinig ver trouwen in het beleid van de Greenland-groep, aldus een vak bondsfunctionaris. gesprekspartner. P.J.E. Mangnus een aparte mestboekhouding ge voerd moet worden en dat de dieren op beide bedrijven niet onderling uitgewisseld mogen worden. Ver plaatsing van referentiehoeveelhe den is dus niet mogelijk en het ziet er niet naar uit dat dit voorlopig het geval zal zijn. Uitzonderingen zijn er bij huwelijk, echtscheiding, verer ving en enkele andere situaties. Maatschappen Bij het aangaan van een maatschap moeten de twee maten samen eige naar of pachter worden willen zij beiden referentiehoeveelheid op hun naam krijgen. Het inbrengen in ge bruik en genot of in economische eigendom is niet voldoende. Bij deze vormen van inbreng blijft de referen tiehoeveelheid op naam van de maat die eigenaar of pachter van het bedrijf is. Deze is dan verant woordelijk voor de mestboekhou ding en de aangifte voor de overschotheffing. Voor de exploita tie van het bedrijf heeft dat geen ge volgen. In de situatie van een akkerbouwbe drijf, dat gezamenlijk tussen de ouder en de opvolger in maatschap wordt geëxploiteerd, betekent dat indien bijvoorbeeld de opvolger zelfstandig een veehouderijbedrijf naast de maatschap wil beginnen, deze zelf over voldoende grond zal moeten kunnen beschikken. Daarbij kan volgens informatie van het Mi nisterie niet worden uitgegaan van de grond die in maatschapsverband wordt geëxploiteerd. Tot slot Indien er wijzigingen in de referen tiehoeveelheid plaatsvinden is mel ding door betrokken partijen bij het Bureau Heffingen verplicht. Loop geen risico's door niet te melden. Constatering van niet melden brengt altijd nadelen (boete, on gunstige correctie van referentie hoeveelheid achteraf) met zich mee. De mestwetgeving en de mestpro- duktierechten zijn momenteel sterk aan discussie onderhevig. Het is niet uit te sluiten dat er verdere be perkingen aan de mestproduktie- rechten worden ingesteld, ook in de niet-overschotgebieden. Gezien de complexe problematiek, onder an dere bij maatschappen, is het zaak om zich bij investeringen of plannen hiertoe goed te laten voorlichten. De SEV is dan een geschikte De Zweedse Zuivelfederatie SMR en DMV, een divisie van Campina Melk unie, hebben een overeenkomst getekend, waarbij DMV de exclusie ve wereldwijde marketingrechten verkrijgt voor lactoferrine en lacto- peroxidase, bio-actieve eiwitten, die SMR produceert op basis van door haar zelf ontwikkelde technologie en daarop verkregen patenten. De overeenkomst voorziet tevens in de mogelijkheid dat DMV te zijner tijd onder licentie van SMR ook zelf de ze hoogwaardige ingrediënten gaat produceren. Lactoferrine en lactoperoxidase zijn bio-actieve eiwitten, die in zeer klei ne hoeveelheden in melk voorko men. Zij worden toegepast als ingrediënten in baby- en kleutervoe- Mede namens mijn gezin, wil ik be danken voor de vele blijken van be langstelling bij mijn afscheid op 27 september j.l. Uw persoonlijke aan wezigheid, de vele geschenken, ook de brieven, kaarten en bloemen, wa ren een hartverwarmende ervaring en hebben deze dag onvergetelijk gemaakt voor ons allen. Nogmaals mijn hartelijke dank! C.J. van Dort ding, speciaal gezondheidsvoeding en cosmetica. In ontwikkeling zijn onder meer toepassingen in lang houdbare voedingsmiddelen en in medisch/klinisch therapeutische toepassingen. Campina Melkunie is, met een jaar omzet van meer dan 5 miljard gul den, één van 's-werelds grootste zuivelondernemingen. De Zweedse Zuivelfederatie omvat 8 zuivelcoö- peraties met meer dan 20.000 leden-veehouders, die met elkaar per jaar 3 miljard kg melk produce ren. SMR is het centrale coördinatie- en dienstencentrum dat haar hoofdkantoor in Stockholm heeft. De totale omzet van SMR en haar dochterondernemingen be draagt meer dan f 1 miljard. De Stichting Informatieverwerking Tuinbouw (SITU) heeft het jaar verslag over 1990 gepubliceerd. De SITU wil via dit jaarverslag alle be trokkenen en geïnteresseerden op de hoogte brengen van de automa tiseringsontwikkelingen in de Tuin bouw en de rol die de SITU daarbij speelt. Belangstellenden kunnen een gratis exemplaar van dit jaar verslag bij de SITU aanvragen: Post bus 561, 2675 ZV Honselersdijk, telefoon 01740-23105. Tl MULrUUI I lal I loUi llG De inschrijftermijn voor de on dersteuningsregeling die Novem heeft ontworpen ten behoeve van energie-efficiency-verbetering in de glastuinbouw is verlengd tot 14 ok tober. Projecten kunnen worden in gediend door het invullen van een inschrijfformulier, dat verkrijgbaar is bij Novem (tel. 046-595330). Om de glastuinbouw te steunen bij het streven naar energie-efficiënte produktiemethoden, is een bedrag van f 2,5 miljoen aan financiële steun beschikbaar, ten behoeve van haalbaarheidsstudies en onderzoeks- en ontwikkelingspro jecten, onder andere voor techni sche, teelttechnische en klimatologische maatregelen. Over deze regeling is een folder ver schenen. Daarin staan ook enkele voorbeelden van projecten. Meer in formatie kan worden ingewonnen via telefoonnummer 046-595330. Indien er geld geleend wordt in het zakelijke verkeer, zal de geldgever altijd om zekerheid vragen. Dit is een normaal gebruik en heeft ten doel om de geldgever te bescher men tegen het risico van het niet te rugontvangen van de leensom. Indien dit zich voordoet mag de geldgever zijn vordering verhalen middels de verkoop van de in zeker heid genomen bezittingen van de geldnemer. Zekerheid kan in meerdere vormen worden verstrekt. De meest beken de vorm is wel de hypotheek op on roerend goed. Hierbij wordt een notariële akte opgemaakt welke wordt ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Een ieder heeft daar het recht van inzage. Overigens is daar niet te zien of in middels op de hypotheek is afge lost. Alleen het maximum hypotheekbedrag staat inge schreven. Pandrecht Een andere vorm is het pandrecht. In deze situatie wordt een bezitting van de geldnemer in zekerheid over gedragen aan de geldgever (denk aan de pandjeshuizen). Een verge lijkbare mogelijkheid is een lening op onderpand van bezittingen zoals machines, debiteuren, voorraden, effecten e.d. Daarbij gaan evenwel de bezittingen niet over in handen van de geldgever, maar worden wel beschreven en deze lijst dient regel matig te worden aangevuld. Als persoonlijk zekerheidsrecht ken nen wij het instituut van borgtocht. In dit geval wordt geen onderpand gegeven in de vorm van roerend of onroerend goed, maar stelt een per soon zich tegenover de geldgever garant om te betalen als de geldne mer in gebreke blijft. Borgtocht wordt binnen de familiesfeer nog al eens gebruikt om kinderen te helpen bij de financiering van hun (starten de) onderneming. De borg (ouder) verplicht zich t.o.v. de bank tot een bepaald maximum bedrag te zullen betalen als het kind niet meer in staat is zelf de rente en/of aflossing te kunnen voldoen. Hieruit zou de gevolgtrekking kun nen worden gemaakt dat het niet al te 'zakelijk' is indien iemand zich als borg verbindt. Want zakelijk loopt de borg alleen maar risico's voor handelingen van een ander. Dat toch wel borgtochten voorkomen vloeit voort uit het gegeven dat een onderneming soms moeilijk over draagbaar is en uitsluitend met toe passing van zekerheidsstelling door de verkopende partij de financiering is rond te krijgen. In.de ouder-kind verhouding is borgtocht dan ook wel te verklaren. Risico's Desondanks moet een ieder die zich als borg gaat verbinden zich goed realiseren wat hij gaat doen en wel ke risico's hij daarbij loopt. Het komt in de praktijk toch nog al eens voor dat de borg wordt aangesproken. Het is dan een pijnlijke zaak als een vrij groot bedrag betaald moet wor den waarmee niet was gerekend. U zult zeggen dat dat toch bekend moet zijn. Maar de werkelijkheid is anders. Recentelijk bleek ons weer dat de borg bij de bank een handte kening had gezet zonder zich vol doende te realiseren welke transacties met zijn geld zouden worden gedaan. Het gevolg van de ze transacties was echter wel dat de borg werd aangesproken. Dit is een heel trieste zaak als in feite daarmee de borg onbedoeld een groot deel van zijn vermogen ver speelt. Vandaar door middel van dit artikel heel nadrukkelijk de waar schuwing niet te tekenen alvorens goed met de accountant de gevol gen van borgtocht te hebben door gesproken. B. Veerbeek

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4