rtZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Markthprirhtpn Kaasproduktie en kaasconsumptie blijven in de lift Runderen incl. btw Schapen Europ- Veevoeders ex btw., per 1000 kg. notering Onveranderde varkensprijzen België Duitse invoerstop paarden uit de Sovjet-Unie Biggenprijzen Koeien en kalveren iets duurder Dalende omvang varkensstapel in Bondsrepubliek Duitsland Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 7,40-8,05 5,95-6,50 6,80-8,20 4,90-5,60 Zwolle vr. 7,25-8,15 5,75-6,60 7,15-8,80 4,65-5,65 Leeuwarden vr. 7,30-8,10 5,90-6,20 6,95-8,80 4,80-5,40 Leiden ma. 5,80-6,60 4,90-5,50 Doetinchem di. 7,20-7,70 5,85-6,35 6,90-8,50 4,95-5,80 Purmerend di. 5,80-6,50 4,90-5,40 Groningen di. 6,00-6,40 4,70-5,30 Den Bosch wo. 7,50-8,00 6,00-6,70 7,15-8,45 4,90-5,75 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1550-2100 1700-2100 1100-1500 575-1075 Zwolle vr. 1700-2275 1650-2000 1050-1375 800-1100 Leeuwarden vr. 1725-2075 1525-1925 1000-1275 1025-1375 Leiden di. 1750-2150 1700-2100 1350-1850 800-1200 Doetinchem di. 1375-2200 1350-1675 450-1300 Purmerend di. 1650-1850 1600-1700 1300-1600 Groningen di. 1600-2050 1375-1700 950-1150 650-1000 Den Bosch wo. 1325-2300 1500-2400 1100-1750 600-1100 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Den Bosch wo. 41 6,20-6,70 5,80-6,20 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen 1e kwal. kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 500- 800 600-725 225-325 275-325 125-175 Leiden di. 500- 900 500-625 210-300 300-360 110-160 Den Bosch wo. 400- 800 365-555 150-300 210-340 100-170 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00-5,00 8,50-13,50 2,10-3,70 Slachtramlammeren 7,50-8,00 16,50-20,00 7,50-8,00 Fokschapen/stuk 80-145 Weidelammeren/stuk 70-130 80-140 80-125 GOES ZUID- M/W.- N/O- 20/09-27/09, NED NED NbU ex btw bron PVV Telersprijzen Verbruikersprijzen Stieren 6,80 R2 Koeien 5,05 03 Weidehooi 190-200 Hooi a en b 400 400 400 Dijkhooi 180-185 Tarwestro 170 -170 165 Veldbeemd 130 Gerstestro 200-210 200 190 Tarwestro 70-80 Mais 24% ds 90 90 90 Gerstestro 80-90 Kuilmais 130 125 Perspulp 79 79 79 Bierborstel 82,5 85 82,5 Boerenadviesprijs aardappelpersvezels 47,50 franco per ton Bij het afsluiten van dit blad waren nog niet alle grote slachtbedrijven in staat of willig de basisprijzen voor deze week bekend te maken. Enkele bedrijven gaven een prijs door van f 3,39 voor geslachte varkens kl. A 52%, 73/93 kg, af-bedrijf en incl. BTW, doch zonder toeslag. Vleuten had voor deze week een te verwachten prijs uitgegeven van f 3,58-3,60 voor geslachte var kens, 73/93 kg en van f 2,90-2,96 voor levende varkens 90/115 kg, wat resp. 7 èn 5 cent minder was dan voorgaande week. In handels kringen vond men deze notering laag genoeg. De pogingen tot sanering van de varkensmarkt zullen, naar verluidt volgende week reeds resulteren in een "toewijzing" van 70% van het aantal slachtingen per bedrijf. Aan genomen mag worden dat de ver schillende initiatieven die ondernomen zijn of op het punt staan ondernomen te worden, zul len/kunnen bijdragen tot een sane ring van de varkenssektor. Lang niet iedereen verwacht veel van de operaties in het bedrijfsle ven. In de week tot 4 oktober wer den ongeveer 358.000 varkens geslacht, 9000 meer dan in de week daarvoor. Lokeren - Uitslagen varkensveiling, week tot 2 okt. kl. EE Bf 79,50 (4,35); kl. E Bf 77 (43,21); kl. AA Bf 75 (4,10); kl. A1 Bf 75 (4,10); kl. A II Bf 65,50 (3,58); kl. I B 67 (3,66); kl. C I, B II, A III Bf 60 (3,28); kl. IV Bf 57,50 (3,15). Zeugen Bf 45-71 (2,46-3,88). Aanbod ca. 9000. Af lopende markt. Anderiecht - Kalvermarkt, week tot 3 okt. extra Bf 141-150 (7,70-8,20: 1e kw. Bf 130-140 (7,10-7,65); 2e kw. Bf 120-129 (6,55-7,05); 3e kw. Bf 114-119 (6,25-6,50). Het Duitse ministerie van Landbouw (BEM) heeft de veterinaire autoritei ten in Duitsland opgedragen voorlo pig geen invoervergunningen meer af te geven voor paarden afkomstig uit de Sovjet-Unia De oorzaak is het veelvuldig optreden van infectueuze anemie bij deze paarden, waartegen niet geënt zou kunnen worden. iviai Muci ÉUI iici i Biggenprijs nog lager Aan de vooravond van de invoering van een quoteringssysteem slach tingen besloten de slachterijen de prijzen van de gemeste varkens voor deze week ongewijzigd te la ten. Hoewel Encebe en Dalland bij het ter perse gaan van deze editie hun biggenprijzen voor deze week nog niet bekend hadden gemaakt mag worden aangenomen dat deze over de gehele linie 5 a 6 gulden per stuk lager zullen uitkomen dan vori ge week. Dit betekent dat de biggenprijs is aangeland in de buurt van f 100,—. Een maand geleden was ze f 40,— hoger. Het biggentekort is namelijk plotsklaps omgeslagen in een overschot. Oorzaak is een op schuiven of zo men wil, een in-een- schuiven van het aantal dekkingen tijdens en na de nieuwe varkens ziekte abortus blauw van afgelopen voorjaar. Hierdoor is op veel bedrij ven de produktie-cyclus verstoord. Voorts is er momenteel bijna geen export van biggen. Bedrijven in an dere landen zien hiervan af omdat men bang is voor insleep van abor tus blauw. Daarentegen draait de export van levende slachtvarkens op volle toeren. Medio dit jaar gin gen er wekelijks 30.000-40.000 slachtvarkens levend de grens over. Vorige week steeg dit aantal tot 70.000. Er gingen er opvallend veel naar Duitsland. Net als in ons land kampen diverse slachterijen daar met onderbezetting. De afzetmoge lijkheden van het varkensvlees laten nog steeds zeer te wensen over. Weliswaar kon men deze week voor schouders een stuivertje meer ma ken, maar op middels en buiken moest men 5 cent prijs geven. Hoe de markt zich in de komende weken zal ontwikkelen is onzeker. Het aan bod van slachtvarkens zal niet groot zijn. In de vrieshuizen liggen geen grote voorraden varkensvlees, leder een is benieuwd naar het effect van de quotering. Eieren ietsje duurder Maandag jl. zag het er op de afzet markt voor eieren iets positiever uit. De prijzen konden wederom met een kwartje per 100 stuks ver hoogd. Afgaande op de stemming tijdens de Producentenveiling Bar- neveld leek het er op dat de markt dit kon verdragen. In Duitsland was duidelijk meer vraag. Woensdag was nog onduidelijk in hoeverre an dere landen geïnteresseerd zouden raken. Engeland kwam al redelijk in de buurt. Slachtpluimvee Vraag en aanbod van slachtrijpe kui kens waren deze week in evenwicht met de Barneveldnoteringen. Overi gens liggen deze nog steeds boven de contractprijzen, de opbrengstprij- zen voor uitgelegde kippen bleven vast. Broedeieren en ééndagskui- kens kenden een vlotte, prijshou dende markt. 23 In de week van 14 tot 21 oktober 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 1 juli 1991 met f 1,65 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,85. De noteringen voor de jonge kaas bleven in Leeuwarden en Alkmaar onveranderd. Tot medio september lag de produktie van fabriekskaas ongeveer 4% boven vorig jaar. De binnenlandse vraag blijft goed en ligt nog steeds boven vorig jaar, wat ook met de export het geval is. Het Nederlands Zuivelbureau weet te melden dat in de eerste acht maanden de kaasproduktie met 14 miljoen kg is gestegen. De binnen landse consumptie met 2,5 miljoen kg is gestegen en de export met 14 miljoen kg toenam. Al met al een gunstige ontwikkeling, die echter niet mag leiden tot indutten. De vrees daarvoor is niet al te groot, gezien de aktiviteiten tijdens de feestelijke beurs in Amsterdam maandag j.l. Overigens blijft voor de jong- belegen kaas de markt wat flauw, dit in tegenstelling tot de markt voor de oudere soorten. De botermarkt blijft vooralsnog krap voorzien. De Officiële notering voor mager melk poeder voor veevoeder steeg nog eens met 5 cent tot f 4,90, terwijl de notering voor weipoeder met 7 cent steeg tot een nagenoeg onge kend hoog niveau van f 1,34. Han delsnotering (FVK voor de week tot 4 oktober): Goudse kaas, merk F f 6,50; merk HB f 6,50-6,67; merk NH f 7,00; Edammers in bol vorm, merk F f 6,50; merk NH f 7,00; overige 40 plus kaas merk F f 6,50-6,65; merk NH f 7,00. Boerenkaas, Goudse 12 kg tot f 8,15; 16 kg tot f 9,00 extra en zware tot f 9,40. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Vlees van voorvoeten van koeien kon afgelopen week vlot en voor iets hogere prijzen geplaatst wor den. De afzet van de achtervoeten verliep trager en nauwelijks prijs houdend. De achtervoeten van stie ren lagen moeilijk in de markt. Griekenland nam wel af maar tegen gedrukte prijzen. Vrouwelijk slachtvee kende deze week een overwegend rustige han del met in doorsnee nagenoeg de zelfde of iets hogere prijzen als vorige week. Er was minder import van slachtkoeien uit Duitsland. De handel in de slachtstieren verliep rustig tegen nagenoeg dezelfde prijzen. Naar een goede melkkoe bestond even meer vraag. Hierdoor trokken de prijzen iets aan. De handel in dra gend vee bleef stroef tegen staande prijzen, die in graskalveren, pinken en guste koeien om te mesten eveneens. Nuchtere kalveren tendeerden wat vlugger en qua prijsvorming iets ho ger (ook in 's-Hertogenbosch). De vooruitzichten voor de afzet van kalfsvlees zijn goed. Wolvee De lichte soorten slachtschapen (rammen) werden vlot verhandeld tegen iets hogere prijzen. Er was iets meer vraag uit Frankrijk. Zwaar dere slachtlammeren (rammen) werden redelijk verhandeld tegen staande prijzen. De handel in de ooi lammeren verliep iets kalmer. De prijzen bleven gelijk. Bij de weide- lammeren was er meer vraag dan In de Bondsrepubliek Duitsland, in-' begrepen de voormalige DDR, ver toont de omvang van de varkensstapel een nogal sterk da lende lijn. Medio dit jaar werden in totaal 27,47 miljoen varkens geteld. Dat was ruim 15% minder dan een jaar geleden, toen het aantal nog rond de 32,35 miljoen stuks lag bij mesters en LPG (Produktions- genossenschaften). Vergeleken met 1986, toen het totaal nog op rond ruim 36 miljoen becijferd was, bete kent dit een forse daling. De laatste vijf jaar is de rentabiliteit van de varkenshouderij in de Bonds republiek ernstig in het gedrang ge komen, wat er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat de var kensstapel haast van jaar tot jaar te rugliep. De sterkste daling deed zich voor na de eenwording van Duitsland. In Duitsland West daalde de omvang van de varkensstapel van 24,91 mil joen in 1986 tot 22,04 miljoen in 1990 en 21,79 miljoen dit jaar. In de voormalige DDR werden in 1986 nog 11,12 miljoen varkens geteld, in 1990 10,31 miljoen en in 1991 5,68 miljoen. In Duitsland West daalde het aantal bedrijven met varkens met 8,2% in de periode 1990/91. In 1986 be droeg het aantal bedrijven met var kens nog 363.000, in 1990 waren dat nog 268.000 en in 1991 246.000. aanbod. De weidelammeren zijn in verhouding tot de overige handel op de wolveemarkt duur. Er is onveran derd weinig vraag en handel in ge- bruiksschapen. Ruwvoer schaars De ruwvoermarkt staat in het teken van schaarste. Goed hooi is moeilijk verkrijgbaar. Handelaren voeren ge woonlijk nogal wat aan vanuit het zuiden van Duitsland. Maar nu is daar ook export naar Zwitserland. Stro is voldoende beschikbaar. Aard- appelpersvezels zijn niet- of zeer moeilijk verkrijgbaar. Bierbostel heeft nog steeds te kampen met lange levertijd. Bij diverse handela ren is de bietenperspulp uitverkocht. Na een nogal wilde start met hoge prijzen, is de handel in verse snij- mais in wat rustiger vaarwater ge komen. De opbrengsten vallen gemiddeld genomen niet mee; 35 ton per ha is meer regel dan uitzon dering. Toch gaat dergelijke mais op stam nogal eens voor f 3000,- en meer per ha van boer naar boer. Dat is f 120,- per ton! Pér kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) Levend (90-115 kg.) 3,58-3,60 - 2,90-2,95 - Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,39 3,39 Druvar 3,39 3,39 Encebe 3,39 3,39 Jansen Groep 3,42 Lunenburg 3,39 3,39 NVC 3,45 3,45 Vagrocon 3,39 3,39 Vako-Zuid 3,45 3,45 Zuidgroep 3,39 3,39 Scharrelv. CVS 4,47 4,40 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N 112,00 Dalland Z 111,00 Encebe 104,00 Fomeva 109,00 103,00 Lunenburg 106,00 100,00 Richtprijs LBS 104,00 115,25 Vleuten (verw.) 104.00 98,00 LEI (wk40) 114,50 Scharrelb. CVS 133,50 128,00 niet tijdig bekend 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 03/10 Zwolle 04/10 Leiden 08/10 Den Bosch 09/10 2,40-2,50 2,20-2,40 2,45-2,55 2,60-2,70 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 07/10 Vrije prijzen week 04/10-11/10 Lichte witte kippen 0,80 Zwaardere bruine kippen 0,85 Slachtkuikenmoederdieren 1,38 - Slachtkuikens licht 1,86 Slachtkuikenintegraties LEI, week 04/10-11/10 Slachtkuikens 1,80 0 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,56 0 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. 3,70-4,00 Elco franco 3.000 kg 4,00 Wilko

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 23