Welkom in het nieuwe Landbouwhuis Graanprijs op peil met 10% verplichte braak Proefstation Wilhelminadorp opheffen? 2JOO zuidelijke landbouw maatschappij Open huis op vrijdag 18 oktober van 14.00 tot 18.00 uur Het nieuwe Landbouwhuis aan het Cereshof 4 in Goes zet op vrijdag 18 oktober a.s. de deur wijd open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. Er is die middag tussen twee en zes uur open huis voor le den van de ZLM, hun huis genoten en verdere belangstellenden. Akkerbouwcommissie KNLC: np7Q V/V/QDL' U UZ.C V\/GtJI\ Pag. 3 In memoriam Wim C. Sinke. Pag. 4 SEV: Let op uw mestrechten. Pag. 5 Sociaal gezicht KNLC. Pag. 6 7 Uit de praktijk. Pag. 8 9 Het nieuwe Landbpuwhuis. Pag. 10 Bieten niet te lang laten staan. Pag. 11 Sanering varkensslachterijen. Pag. 12 Nieuws van het Landbouwschap. Pag. 13 Proefstations fuseren. Pag. 15 Asbest in land- en tuinbouw. Pag. 17 Produktinformatie. Pag. 21 Voor de vrouw. Koopliedenvereniging op veiling Kapelle Praktijkscholen Schoondijke en Emmeloord samen land- en tuinbouwblad VRIJDAG 11 OKTOBER 1991 79e JAARGANG NO. 4090 In de morgenuren zal het ZLM- kantoor in eigen kring officieel wor den geopend door de voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas. Op de parkeerplaats voor het ge bouw wordt een tent neergezet, waarin de openingsbijeenkomst plaatsvindt. Om 14.00 uur begint het open huis en is iedereen welkom in het nieuwe Landbouwhuis. De leden van de ZLM en hun huisgenoten hebben in middels via de kringen en afdelin gen een uitnodiging ontvangen. De bezoekers worden ontvangen in de tent en kunnen vervolgens het nieu we, vier verdiepingen tellende Land bouwhuis bezichtigen. Per verdieping zal een plattegrond aan wezig zijn, waarop zichtbaar is waar de verschillende afdelingen zich be vinden. Behalve secretariaat, administratie, SEV en redaktie van de ZLM heb ben de volgende instanties onder dak gevonden in het Landbouwhuis: Gropatax, Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap, de Bond voor Bedrijfshulp Zeeland (VBAZ), Bond van Plattelandsvrou wen afdeling Zeeland en de Platte landsjongeren. Zoveel mogelijk 'bewoners' van het kantoor zullen aanwezig zijn om desgewenst uitleg te geven. Bezoekers die per auto komen kun nen parkeren op de terreinen bij het gebouw van Verzekeringen ZLM. Ondanks de ruime parkeergelegen heid is het mogelijk dat alle plaatsen op zeker ogenblik bezet zullen zijn. Het is daarom verstandig zoveel mo gelijk samen per auto naar Goes te reizen. Dan is de kans dat men de auto vlak bij het Landbouwhuis kan parkeren het grootst. Een route kaartje staat op pag. 8. Het nieuwe Landbouwhuis in Goes gezien vanaf de Ringbaan-West (foto Anton Dingemanse). De afdeling akkerbouw van het KNLC blijft er de voorkeur aan ge ven om de graanprijs zoveel moge lijk in stand te houden met daarnaast een verplichte braak van 10% voor het graanareaal en een produktiedoelstelling van 150 mil joen ton. Er zijn verschillende mogelijkheden om de problemen in de akkerbouw sector op te lossen en daarbij toch de prijs in stand te houden. De afde ling akkerbouw vindt de genoemde optie nog steeds de beste, maar staat wel open voor andere (betere!) gedachten. Binnen de variant om de prijs in stand te houden zijn er nog meer mogelijkheden, zoals produk- tievermindering op vrijwillige basis en vrijstelling van de medeverant woordelijkheidsheffing bij braakleg ging van een bepaald percentage oppervlakte graan (het marktbe- heersingssysteem). De afdeling ak kerbouw van het KNLC pleit er voor rekenmodellen te maken die precies duidelijk maken hoe de verschillen de varianten uitpakken. Rebalancing De afdeling vindt ook dat de reba lancing betrokken moet worden bij de hele discussie over graanbeper- king. Beperking van de hoeveelheid graan in de EG leidt tot niets als er steeds meer graanvervangers de EG binnen komen. De novembervergadering van de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap moet een definitief standpunt bepalen over het graan beleid. Het is volgens voorzitter Leeuwma zaak in de tussentijd de verschillende standpunten bij elkaar te brengen, zodat er een eenslui dend standpunt naar buiten komt. De KNLC-afdeling is tegenstander van een geleidelijke graanprijsdaling met compensatie, want men ver wacht hier zeer weinig van. Dan kan de graanprijs nog beter ineens naar beneden met direct een volledige compensatie, dan weet iedereen waar hij aan toe is, aldus de af deling. Ingeborg Schuitemaker De kooplieden van de veiling in Ka pelle (CHZ) willen een vereniging oprichten om hun belangen geza menlijk te kunnen behartigen. De veiling in Barendrecht heeft reeds geruime tijd een koopliedenvere niging. De oprichting is in een vergadering op 25 september j.l. aan de orde ge weest. De 16 aanwezigen waren unaniem voor. De naam wordt 'Koop liedenvereniging Zeeland'. De vei ling CHZ krijgt nu te maken met twee koopliedenverenigingen. In het voorlopig bestuur van de Zeeuwse vereniging werden gekozen de he ren P. Allewijn (voorzitter), J.P. Ha genaars, R. Hoogstrate, L. Korstanje en A. van Oosten. De praktijkscholen te Emmeloord en Schoondijke zijn op 1 oktober 1991 gefuseerd. Om adequaat in te kun nen spelen op de ontwikkelingen in de land- een tuinbouw en in het agrarisch onderwijs werd het nood zakelijk geacht om nationaal en in ternationaal als één Praktijkschool voor de teelten in de vollegrond, mechanisering en automatisering te kunnen opereren. De moderne ondernemer kan zo doelgericht en efficiënt worden ge schoold in de nieuwste teeltmetho den en technieken. Geïntegreerde landbouwsystemen, electronica, bedrijfsregistratie, bewaartechniek en de wetgeving ten aanzien van de gewasbescherming en organische mest vragen immers om de inzet van specialisten. Het bestuur van de nieuwe school wordt gevormd door vertegenwoor- digers van de landelijke landbouw- en werknemersorganisaties. De school zal worden geleid door het huidige direktieteam, waarbin nen de functies als volgt zijn ver deeld: Ing. J. Bearda, algemeen direkteur; Ir. H.C. Jacobs, direkteur; Ir. Th. J.G. Vulink, lokatiedirekteur Schoondijke; Ing. J. Kruizinga, loka tiedirekteur Emmeloord. De fusie tussen de Praktijkscholen Emmel oord en Schoondijke past in het pro ces om alle teelt- en techniekpraktijkscholen in één cluster samen te brengen. Het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp zal waar schijnlijk niet kunnen worden ge handhaafd. Op 21 oktober a.s. wordt een rapport gepubliceerd, waarin de structuur van het weten schappelijk en praktijkonderzoek in de fruitteelt tegen het licht wordt gehouden. In dat rapport wordt een herschikking van taken voorgesteld. Het ziet er naar uit dat op de lange termijn de regionale proeftuinen gaan verdwijnen en er slechts enke le proefbedrijven overblijven. In de nieuwe structuur zouden de taken van het PFW worden verplaatst naar andere instituten. Het onderzoek wordt op dit mo ment voor de helft gefinancierd door het ministerie van Landbouw en voor de andere helft door het be drijfsleven (via het Landbouw schap). Het rapport is door drie deskundigen uit de fruitteelt op gesteld naar aanleiding van het feit dat de overheid zijn bijdrage aan het onderzoek afbouwt. Daardoor ko men steeds meer lasten op de schouders van de kwekers terecht. De areaalheffing komt op dit mo ment neer op ruim f 100,— per ha. De voorzitter van de commissie tuinbouw van de ZLM, de heer C. Hamelink, is voorstander van ver nieuwing en herschikking van het onderzoekswerk. Hij vindt dat het niet verantwoord is om het be drijfsleven steeds maar meer geld voor onderzoek te vragen. Hamelink vindt echter dat Wilhelminadorp moet kunnen blijven bestaan en dat er zelfs een stuk praktijkonderzoek aan het Proefstation zou kunnen worden toegevoegd. De heer J. Ze venbergen, voorzitter van de com missie fruitteelt van het KNLC, is daarentegen van mening dat Wilhel minadorp in de huidige vorm niet kan blijven bestaan. Op het Proefstation Wilhelminadorp werken 55 mensen, inclusief part timers, en bij het IKC afd. fruitteelt, eveneens in Wilhelminadorp, zijn 9 mensen in dienst. Ook in andere sectoren is een dergelijke ontwikke ling aan de gang. Vorige week nog sprak het hoofdbestuur van de ZLM zich uit tegen mogelijke opheffing van de proeftuin voor glasgroente teelt in Breda. Zie verder pag. 13.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1