Nieuw type Terra GdtOI* Nieuwe methode tegen Prndnktinfnrmatip verzakte betonvloeren Nieuw reinigingsmiddel voor schoonspoelen spuitapparatuur Recirculatie gietwater door verharding containerveld Nieuwe Kverneiand Vibrokuitivator Snelkantelbare tractor met grote kabine Nieuwe importeur Landini-trekkers Uitbreiding S-serie van Shibaura Nieuwe fabriek Vervaet Biervliet I I UUUMII llUi I I lailo Binnenkort komt er een nieuw type Terra Gator zelfrijder. Het is de Terra Gator 2204. Deze vierwielige Terra Gator is uitgerust met de Cummins 6CT 8.3. Deze machine is uitermate geschikt voor de opbouw van een mesttank om grasland of bouwland mee te injekteren, evenals de al be kende Terra Gator 2004. Deze ma chine is de enige zelfrijder die in staat is met een volle tank op een bandenspanning van minder dan 1 bar te rijden. De firma Kurstjens bouwt hier stan daard een 10 M3 mesttank op. De Terra Gator wordt uitgerust met een speciale doseer- en besturingscom puter. Deze computer geeft de mo gelijkheid om verschillende soorten en merken zodebemesters, bouw- landinjekteurs, sproeibomen enz. te gebruiken. De computer staat ga- rant voor een zeer nauwkeurige do sering, een goede kontrole van het werk en een grote capaciteit. ïVormec B.V. te Vorden, een zelfstan dige dochteronderneming van Mo- trac B.V. te Zutphen, zal met ingang van 1 september 1991 de alleenver tegenwoordiging voor Nederland van het trekkermerk Landini gaan behartigen en deze via de bestaan de dealerorganisatie op de markt De Terra Gator is geschikt voor aan bouw van ieder type injekteur, di verse typen zuigarmen, verschillende verdringerpompen en vakuümpompen. De tankopbouw is eenvoudig te demonteren, op deze manier zijn er bijvoorbeeld een bo- venlosser, hoogkipper, mest- verspreider, kipperopbouw enz. op te bouwen. Voor meer informatie: Kurstjens brengen. Landini biedt voor Vormec een goe de aanvulling op het bestaande pro gramma landbouwmachines, met de merken Becker, Nordsten, Pego- raro, Överum en Badalini. Motraczall een adviserende en ondersteunende rol blijven vervullen. De Terra Gator zelfrijder. landbouwtechniek bv, Horsterweg 66, 5971 NG Grubbenvorst, tel. 077-661444. Onlangs heeft Ligtermoet Chemie B.V. haar produktenpakket uitge breid met een nieuw reinigingsmid del Primaclean. Primaclean is geschikt voor het schoonmaken van alle spuitapparatuur. Het is een mengsel van zeer aktieve detergen- tia (schoonmaakmiddelen). Het pro- dukt is korrelvormig, reukloos en stuift niet. De werking van het middel berust op het neutraliseren van restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Tegen verzakte betonvloeren bestaat sinds kort een methode waarbij de vloer wordt hersteld ter wijl de produktie gewoon door kan blijven gaan. Deze Uretek-methode, die zijn oorsprong heeft in Finland, is inmiddels zo'n 1000 maal met succes toegepast bij bedrijven in verschillende landen. Het Lelystadse bedrijf FloorLift maakt het nu ook voor bedrijven in ons land mogelijk van deze methode gebruik te maken. Uretek stelde een speciaal schuim samen, dat via kleine gaten in de vloer onder de verzakking wordt geïnjecteerd. Op deze manier wordt Tevens beschermt Primaclean de apparatuur tegen corrosie door de vorming van een beschermlaagja Primaclean kan ook gebruikt wor den om kalkaanslag van hard water te verwijderen. Door al deze eigen schappen is het middel geschikt voor zowel inwendige- als uitwendi ge reiniging van de tank. In de ge bruiksaanwijzing wordt onderscheid gemaakt tussen een routinebehan deling en een winterbehandeling. de vloer omhoog gedrukt tot het ge wenste niveau. De kracht van het schuim is onvoorstelbaar groot: het is in staat om op een oppervlakte van 1 vierkante meter een gewicht van 40 ton omhoog te drukken. De ondernemer hoeft in zijn bedrijf vrijwel geen maatregelen te nemen. Machines en muren kunnen blijven staan, want die worden gewoon mee omhoog gedrukt. Als u meer informatie over de opmerkelijke me thode wilt hebben kunt u kontakt opnemen met de heer A.T.H. ter Huurne van het bedrijf FloorLift Hol land, telefoon 03200-56218. Onderzoeksresultaten hebben uitge wezen dat Primaclean zacht is voor het gewas. In een proef werden jon ge koolzaadplanten, welke zeer ge voelig zijn voor MCPA, MCPP en dicamba, bespoten met het spoel water van deze tankmix waaraan Primaclean was toegevoegd. Bij de beoordeling op schade van nog eventueel aanwezige residuen ble ken de planten uit het objekt Prima clean vergelijkbaar met die van onbehandeld. De Shibaura S455 Shibaura heeft een nieuw model op de markt gebracht, de S455. Ook deze tractor is voorzien van het nieuwe schakelgemak. Dit gemak wordt bepaald door middel van een hydraulische koppeling waarmee men zonder te koppelen, voor- en achteruit kan schakelen, de zoge naamde 'hydro-shuttle-shift'. De nieuwe hydro-shuttle-shift com bineert het geringe vermogensver- lies van de mechanische aandrijving met het bedieningsgemak van de hydrostatische aandrijving. Uniek is bovendien 24 versnellingen voor- en achteruit, een zeer lage eerste snel heid van 180 m/u gecombineerd met 540/750/1100/1300 aftakas omwentelingen per min. De Shibaura S455 heeft een 4 cilin der turbomotor met een vermogen van 55 DIN PK en een inhoud van 2269 cc. De hefcapaciteit bedraagt 2175 kg. De korte draaicirkel van 2,72 meter is te danken aan de unieke Sibaura vooras. Het ingenieursbureau Den Boer Consult uit Nieuw-Lekkerland heeft in opdracht van boomkwekerij gebr. Jonkers uit Elshout (NB) een plan ontwikkeld voor verharding van het containerveld en recirculatie van het gietwater. Een twee hektare groot terrein is verhard met geprefabri ceerde betonnen platen. Doordat de platen van een speciale afschuining zijn voorzien worden gootjes ge vormd waardoor het retourwater af stroomt naar een centrale afvoergoot zonder dat de plantjes 'natte voeten' krijgen. Na reiniging wordt het retourwater opgeslagen in voorraadbassins, van waaruit het voor beregening kan worden herge bruikt. De kosten bedragen onge veer f 50,— per m2. Volgens Den Boer Consult zijn de resultaten van het in mei jl. gestarte projekt boven verwachting. Niet alleen het milieu wordt optimaal gediend, ook het ekonomisch voordeel is aanzienlijk door een kwart hogere produktie als gevolg van volledige berijdbaarheid van het terrein. Containerteelt wordt steeds meer toegepast in de boomkwekerij. De jonge plantjes staan daarbij in potjes op containervelden, in de open lucht. Als deze terreinen niet ver hard zijn verdwijnt een groot deel van het beregeningswater, met eventueel daarin opgeloste voe dingsstoffen, in de bodem. Op donderdag 26 september heeft voorzitter J. Mares van het Land bouwschap het projekt in Elshout officieel geopend. Landbouwmechanisatiebedrijf Frans Vervaet BV te Biervliet heeft onlangs een nieuwe fabriek in ge bruik genomen. Het bedrijf, voortgekomen uit de landbouw, is vooral bekend vanwe ge de produktie van Vervaet Hey- ens bietenrooiers en sinds vorig jaar door de zode-injecteur achter de Vervaet Hydro Trike. De afgelopen maanden zijn vijf van dergelijke ma- chirles in werking genomen. Naast de bekende tweebalks Vibro kuitivator Turbo II maakt Kverneiand nu ook een éénbalks uitvoering on der de naam Turbo II Impact. Hoe wel universeel inzetbaar is de Impact speciaal ontwikkeld voor ge bruik als mestinjecteur. De kultiva- tor wordt dan aangekoppeld aan een 3p. hefinrichting achter de mengmestverspreider. Daar deze hef inrichtingen meestal maar een beperkte kapaciteit hebben, is het van belang dat de kultivator zo kort mogelijk is gebouwd. Daarom zijn de tanden van de Impact tweezijdig gemonteerd aan één hoofdbalk. De lengte van de machine is daardoor minimaal, terwijl toch voldoende ruimte tussen de tanden behouden blijft. Evenals de 'gewone' Turbo II, is de Impact uitgerust met de Kverneiand dubbelgeveerde tanden. Voorlopig is de Turbo II Impact alleen leverbaar in de werkbreedte 2.50 m (9 tan den) en 3.00 m (11 tanden). Later zullen ook grotere, opklapbare, mo dellen worden gemaakt. Een inte- d.m.v. een thermostaat met schakel- klok volledig te programmeren, zo dat u 's morgens in een voorverwarmde kabine stapt. Voor de bestuurder is er een luxe luchtge veerde stoel geplaatst. De bijrijder kan links plaatsnemen op een even eens luxe, in de rijrichting geplaatste stoel met veiligheidsriemen. Alle be langrijke werkhendels zijn volgens de wetten van de ergonomie rond om de bestuurder geplaatst. Door middel van het kantelen van de ka bine is er gemakkelijk onderhoud te plegen aan de tractor. Fendt 395 GTA met gekantelde supercomforkabine ressante bijzonderheid aan de Turbo II Impact is, dat hij zowel gebruik kan worden in de 3p. hefinrichting achter als in de fronthef. Het enige wat daarvoor gedaan moet worden is het omdraaien van de tanden. De ze mogelijkheid stelt de gebruiker in staat om de kultivator te gebruiken in kombinatie met één of meer an dere machines. De Turbo II Impact Fendt heeft op haar nieuwe 6-cylinder ruimzicht-tractoren 390 en 395 GHA/GTA een indrukwek kend ruime kabine geplaatst. Met 5.2 m2 glasoppervlak heeft de bestuurder ruim zicht naar voren, opzij en naar achteren. Zelfs boven in het dak zit een speciaal venster t.b.v. optimaal zicht op de frontlader. De kabine is standaard voorzien van getint warmtewerend glas, wis/was installatie voor en achter, rolgordijn en binnenverlichting. Behalve een mechanische ventilator zijn er vol doende mogelijkheden voor frisse lucht. Bijna alle ramen zijn geheel of gedeeltelijk te openen. De onafhankelijke verwarming is

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 19