m itiri'im WIE BEWAART EIST TOLSMA TECHNI Kverneland TOLSMA TECHNIEK «Sa Informeer vrijblijvend LEMKEN heeft een omvangrijk programma op het gebied van grondbewerking: - Ploegen; o.a. Opal en Vari-Opal. - Kultivatoren; o.a. Smaragd. - Zaaibedkombinaties; o.a. Kompaktor en Koralle. Al deze technisch hoogstaande produkten worden met zorg en moderne produktiemachines vervaardigd. Daarnaast is een betrouwbare klanten service en onderdelenvoorziening aanwezig. 1966-1991 Cehave 25 jaar succesvolle Lemken-importeur. Cehave nv Veghel voor uw schuur, garage, loods of schutting in beton of hout of combinatie. TRANSPORT Al 45 jaar staan wij voor u klaar Oil 72 - 1S34 Ploegen een waar genoegen de zekerheid van het beste. Vraag inlichtingen of demo P. v. EIJZEREN MEDEDELING ADVERTEREN DOET VERKOPEN rijlet de bewaring gaat het Hoogerheide, telefoon 01646-13350 Steenbergen, telefoon 01670-64412 Hazeldonk, telefoon 01680-27350 Oostburg, telefoon 01170-52177 Kuitaart, telefoon 01142-380 's-Heerenhoek, telefoon 01105-2150 VAN DONZEL Systeembouw Oirschotseweg 120 5684 NL Best Betaaibaar bouwen! Vraag vrijblijvend documentatie en inlichtingen Tel. 04998-95312 en 73932 of 040-518127 Voor Zeeland tel. 01181-1601 COÖP. TRANSPORTONDERNEMERSBOND GROTE KADE 22 - BR ES KENS f waar landbouw ondernemen is 1 MECHANISATIE-, CONSTRUCTIE- u I EN INSTALLATIEBEDRIJF Quistenburg 21 4454 PZ Borssele 1. De Onderlinge Veenkoloniale Hagel- verzekering Maatschappij, kantoor houdende te Wildervank, bericht hier door aan belanghebbenden dat zij met toestemming van de Verzekeringska mer, haar verleend bij besluit van 28 augustus 1991, haar rechten en ver plichtingen uit of krachtens nader te noemen overeenkomsten van schade verzekering op 1 oktober 1991 met te rugwerkende kracht per 1 januari 1991 heeft overgedragen aan de Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij "Agri- Ver" B.A. kantoor houdende te Zwolle, Veerallee 6, 8011 AA, in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland. 2. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeen komsten van schadeverzekering, be horende of behoord hebbende tot het door de Onderlinge Veenkoloniale Ha gelverzekering Maatschappij in Neder land uitgeoefende schadeverzeke ringsbedrijf. 3. Deze overdracht is overeenkomstig ar tikel 53, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant van 3 oktober nummer 192. '4. De overdracht wordt ten aanzien van alle andere belanghebbenden dan de betrokken verzekeraars van kracht met ingang van de dag volgende op die van dagtekening van deze Staatscourant. 5. De bij de overdracht betrokken verze keringnemers zijn krachtens artikel 53, vierde lid, van bovengenoemde wet ge durende 90 dagen na dagtekening van deze Staatscourant bevoegd de over eenkomst van schadeverzekering schriftelijk bij 'AgriVer B.A." op te zeg gen met ingang van de 91ste dag na deze dagtekening. 6. In geval van een zodanige opzegging vindt door de Onderlinge Hagelverze kering Maatschappij "AgriVer" B.A. pro-rata premierestitutie plaats op ba sis van de brutopremie zulks overeen komstig het bepaalde in artikel 5.3, vierde lid, van bovengenoemde wet. net als met een bedrijf. Als de basis goed is, werkt het allemaal beter. Winstgevender. En die be- Wöarbasis levert niemand beter dan Tolsma. Met een komplete techniek voor opslag, ventileren, meten en besturen. Zoals: de klimaat computer, ventilatoren, keerwanden, halfronde/drie hoekskokers, meetapparatuur, mix-lucht units, Cooltronic en alle gewenste voorzieningen voor speciale bewaar omstandigheden. Samengebracht in het meest beproefde, volledige en geavan ceerde bewaarpro- gramma. Waaraan u de hoogste eisen kunt stejlen. Elk moment, in elke situatie en op alle fronten. Postbus 165,8300 AD Emmeloord. Tel. 05270-14755, Fax 05270-99532. En zo hoort het toch ook. Want waarom zou u met minder genoegen nemen?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 18