Sanering varkensslachterijen komt op gang EG-regels voorbereid voor dieridentificatie Gestegen binnenlands verbruik van pluimveevlees Mest!! Personeel PVV wil niet verhuizen Promotie-actie voor boerenkaas Contingentering varkensslachterijen MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊU13 Een aantal varkensslachtbedrijven is het eens geworden over de vermin dering van de slachtkapaciteit met 70.000 haken. Het gaat om 22 be drijven. Deze bedrijven beschikken over 32 produktieplaatsen. Niet alle varkensslachterijen staan achter de ze voornemens. Als het aantal slachthaken met 70.000 verminderd wordt, blijven er voldoende over voor de normale slachtquota van 380.000 varkens per week. Het accountantsbureau Moret Ernst Young heeft hiervoor een plan ontworpen, op instigatie van Vagrocon. De uiteindelijke be slissing van de slachtbedrijven moet nog volgen. Met deze saneringsoperatie zijn mil joenen gemoeid. Drie van de groot ste banken hebben zich bereid verklaard de voor-financiering ter hand te nemen. De sanering is drin gend noodzakelijk geworden omdat de rentabiliteit van de slachtbedrij ven het cijfer 'nul' al te dicht nadert, zo dicht dat in het recent verleden Om de slachtbedrijven gezond te maken moet het aantal slachthaken worden verminderd. een aantal bedrijven reeds heeft moeten stoppen. Omdat niet alle slachtbedrijven de 'overeenkomst' zijn aangegaan, bestaat de mogelijkheid dat deze bedrijven hun slachtcapaciteit om welke reden dan ook zullen opvoe ren. Lukt de operatie dan wil men deze laten volgen door de quotering van het aantal slachtingen. In verband met het traceren van die ren bij het uitbreken van besmette lijke ziektes en na het vaststellen van residuën in slachtdieren worden er nationaal maar ook vanuit de EEG nieuwe regels voorbereid voor de identificatie van landbouwhuisdie ren. Dit meldt de Stichting Techni sche en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL-DLO). Dieren kunnen elektronisch geïden tificeerd worden met behulp van een zend/ontvanger - een z.g. trans ponder - waarin een code is vastge legd. In de Nederlandse veehouderij wordt reeds veelvuldig gebruik ge maakt van dit soort dierherken- ningssystemen. De code is voor elk dier anders en kan worden gebruikt om het dier te identificeren. In com binatie met een management systeem op de boerderij kan dit worden gebruikt voor automatisch voederen, het volgen van de pro- duktie per dier, het signaleren van ziekte en bronst en de algemene procesbesturing. Om fraude te voorkomen moet het identificatiemiddel niet van het dier te scheiden zijn. De micro- elektronica heeft het mogelijk ge maakt om een zodanig kleine trans ponder te maken dat die onder de huid kan worden geïnjecteerd. Bo vendien is de code zo lang dat het mogelijk is om alle dieren binnen een land en zelfs - door toevoeging van een landcode - wereldwijd een uniek nummer te geven. Ook belan gengroepen voor gezelschaps- en dierentuindieren bestuderen de toe pasbaarheid van deze vorm van elektronische dieridentificatie. Diverse fabrikanten brengen syste men voor elektronische dierherken- ning op de markt. Om te komen tot standaardisering van de systemen is in Nederland een werkgroep 'Elek tronische Dierherkenning' opge richt. In deze werkgroep zijn diverse belangengroepen, fabrikanten en onderzoeksinstituten vertegenwoor digd. Vanuit de Internationale Stan daardisatie Organisatie (ISO) worden ook activiteiten ontplooid om tot een internationale standaard voor elektronische identificatie te komen. Berekeningen van het Produktschap Pluimvee en Eieren geven aan dat de stijgende lijn van de afgelopen tien jaar in het binnenlands verbruik van pluimveevlees zich in de eerste helft van 1991 heeft voortgezet. Voor dat halve jaar is een hoofdelijk verbruik becijferd van 8,60 kg, ver geleken met 8,43 kg in de eerste zes maanden van 1990. Het aan deel kuikenvlees steeg van 6,38 kg tot 6,47 kg en dat van kalkoenvlees van 0,88 tot 0,95 kg. De produktie van kuikenvlees steeg in het 1e halfjaar met 6,5% van 215.300 ton in 1990 tot 229.300 ton in 1991. De uitvoer nam met 9,7% toe van 120.400 ton tot 132.100 ton, waaruit -een binnen lands verbruik resulteert van 97.200 ton (94.900). Het betekent dat van de totale produktie van kui kenvlees omstreeks 58% is bestemd voor de afzet in het buiten land en 42% voor het binnenlands verbruik. De toename van de uitvoer is vooral toe te schrijven aan de gestegen afzet naar Duitsland. Ook de invoer steeg en wel tot ruim 30.000 of 14% meer dan in 1990. In het begin van 1991 was de op- brengstprijs van afgemeste kuikens toereikend om alle kosten inkl. de vergoeding voor arbeid te dekken. Later kwamen de resultaten wat on der druk, wat bleek uit een daling van de integratieprijs en gestegen voerkosten. Medio 1991 werden de direkte kosten nog volledig vergoed, doch met de arbeidskosten was dat slechts ten dele het geval. In de eer ste acht maanden waren de be drijfsresultaten wat minder dan in 1990. In 1990 was in Nederland sprake van een duidelijke verbetering van de resultaten, waarna in de eerste zeven maanden een lichte terug gang optrad door een lagere op- brengstprijs van de levende kuikens. De voerprijs was in de eerste zeven maanden wat lager dan in 1990. SPAAR GRATIS KAASBLOKKEN BU BOERENKAAS Het Nederlands Zuivelbureau heeft een nieuwe promotie-actie voor boerenkaas op stapel gezet. Vanaf 10 oktober kunnen kopers sparen voor een gratis 'kaasblok'. De actie wordt gehouden in kaasspeci aalzaken. Meer dan duizend speciaalzaken in Nederland zullen meedoen. Zij heb ben een pakket actiemateriaal ont vangen, waaronder posters, een mobile, consumentefolders en een display. Daarmee kan de klant op de actie worden gewezen. Die bestaat er uit dat bij aankoop van elke 500 gram boerenkaas een zegel wordt gegeven. Tegen inlevering van een volle spaarkaart (met 5 zegels) ont- Een ruime meerderheid van de Ne derlandse Varkensslachtbedrijven is overgegaan tot oprichting van de Stichting Contingentering Var- kensslachterijsektor (SCV). De pri maire doelstelling is een gelijkmatiger verdeling van het we kelijkse aanbod van varkens over de varkensslachterijen. Ingaande 11 oktober zal daartoe wekelijks door een van de branche in meerderheid onafhankelijk bestuur het te verwachten aanbod aan slachtvarkens verdeeld worden op basis van het aantal slachtingen in 1990. Op deze wijze verwacht men aan de huidige moordende concurrentie een halt toe te kunnen roepen. De Stichting heeft zich me de tot taak gesteld om op korte ter mijn te onderzoeken op welke wijze de structurele overcapaciteit aan slachthaken kan verdwijnen, waar na de thans ingevoerde regeling van contingentering van de slachtingen kan worden opgeheven. De kosten die met het uitkopen van slachthaken gemoeid zullen zijn werden geschat op 20 tot 50 mil joen gulden. Wij blijven in dit onderwerp roe ren, en het blijft dientengevolge stinken. Hoewel er al veel over de mest is geschreven en gesproken op tal loze bijeenkomsten, is de discus sie weer zeer actueel geworden na de voorstellen van 'Prinsjes dag'. Niet voor niets stond het 3 CLO-overleg in Utrecht op 14 september jl. geheel in het teken van de maatregelen die de over heid wil invoeren om het mest probleem op te kunnen lossen. Éénsgezind klonk toen het oor deel van 'achter de tafel'; deze maatregelen zijn onaanvaard baar. Een éénsluidend standpunt dus van alle organisaties, en dat komt lang niet altijd voor. Nu is mijn persoonlijke mening dat je voorzichtig moet zijn met het uitspreken van het onaanvaard baar. Maar al te vaak heb ik in het verleden ondervonden dat het onaanvaardbaar na een zeke re tijd toch voor een deel aan vaardbaar bleek te zijn. De uitspraken die je doet moeten ook een zeker hou vast geven voor de gene die je vertegenwoor digt. Tenminste als je geloof waardig voor je leden wilt blijven. Het te snel uitroepen van onaanvaardbaar drukt je boven dien in de verdediging. En dat heeft ook weer zijn gevolgen. Echter wanneer je het onaan vaardbaar uitspreekt dan moet je dit ook waarmaken. Het past dan niet om veertien dagen later als voorzitter van het Landbouw schap twee van de maatregelen bespreekbaar te maken. Het ver leden heeft namelijk geleerd dat je die dan al weer hebt weg gegeven. Weerleggen Het verwijt van de overheid dat er te weinig is gerealiseerd moe ten wij natuurlijk wel goed on derbouwd kunnen weerleggen. En dan komt voor mij de vraag naar boven wat verstaat de over heid onder de uitspraak dat er te weinig is gerealiseerd? Als men daaronder verstaat grootschalige fabrieksmatige verwerking, dan is dat ook zo. Er dient daar dan wel bij vermeld te worden dat dat niet alleen aan de sector te wijten is. Het vergunningenbe leid, het beschikbaar stellen van lokaties en de zeer lange tijd die het kost, voordat wij toestem ming krijgen vanuit Brussel om het plan De Bekker - en dan met name de bestemmingsheffing - ten uitvoer te brengen zorgen voor grote vertragingen. De sector heeft wel zeer veel ge presteerd in, laat ik het noemen, het onzichtbare deel van de oplossing van het mineralen pro bleem. En hier schuilt het grote verschil in benadering. De over heid spreekt steeds over 6 mil joen ton. Maar wat houdt 6 miljoen ton in? Er is een gigan tisch verschil in mineralen als je bijv. over 6 miljoen ton zeugen- gier of mest van vleeskalveren spreekt of over droge pluimvee mest. Je kunt dit verschil zicht baar maken. 1000 kg P205 kun je vervoeren in 26 m3 droge pluimvee mest. Hiervoor heb je maar één vrachtwagen met een lading van 11 ton nodig. Die zelfde hoeveelheid kun je ook vervoeren met 588 ton kalver- gier waar je een file van 25 vrachtauto's voor nodig hebt. Mineralenoverschot Je kan beter werken met een overschot van mineralen. Ik zal enkele voorbeelden geven van wat er gebeurd is in het minder opvallende gedeelte. De kwaliteit en het droge stofgehalte van de mest zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Het gebruik van orga nische mest in de niet- overschotgebieden is aanmerke lijk toegenomen. Bovendien is het mineralengebruik in het vee voer sterk gereduceerd. Dit zal de komende jaren nog meer ef fect hebben wanneer het enzym fytase meer zal kunnen worden toegepast. Enkele cijfers van het afgelopen jaar kunnen wat meer in beeld brengen wat voor gevolgen deze maatregelen al hebben gehad. De stuurgroep Landbouw en Mi lieu berekende dat de uitschei ding van vleesvarkens geen 7.4 kg P205 is maar 6 kg. Op het varkensproefbedrijf berekende men zelfs dat de uitscheiding 30% lager is dan de norm van het ministerie van Landbouw. Dit zou dan komen op 5.2 kg per varken. Voor legkippen ligt dit volgens de stuurgroep op 0.47 in plaats van op 0.50 per kip. Wat betekenen deze cijfers? Uit gaande van 14 miljoen varkens een verminderde uitscheiding van 1.96 miljoen kg P205. Met andere woorden een verminde ring van 2,64 miljoen varken op basis van P205 uitscheiding. Of omgezet in verwerking van ton nen mest ruim 9 miljoen ton!! Voor leghennen zou het plaatje er als volgt uitzien. 30 miljoen hennen norm 0.5 15 miljoen kg. Norm stuurgroep 0.47 14.1 miljoen kg. Minder 0.9 mil joen kg P205 oftewel een hoe veelheid van 1.8 miljoen legkippen. Export Met het bovenstaande wil ik ze ker niet beweren dat er geen fa brieksmatige mestverwerking nodig is. Maar de hoeveelheid te verwerken mest hangt van ver schillende factoren af. En een heel belangrijk onderdeel daar van is de export van droge pluirhveemest. Elke ton geëxporteerde droge pluimveemest bespaart 3 ton dure mestverwerking. Reden dus om dit onderdeel gezamen lijk extra aandacht te geven. De mestbank heeft dit trouwens ook al opgepakt. Bij een accep tatiegraad van 10% in het akker bouwgebied van Noord-Frankrijk zou bijvoorbeeld alle droge mest vanuit Zuid-Nederland daar afge zet kunnen worden. Het zou te ver gaan in deze rubriek nu uit voerig op alle mogelijkheden in te gaan zodat ik deze keer besluit met een te zijner tijd wordt vervolgd. Henk Torsius voorzitter afdeling Veredelingslandbouw vangen zij een geel gekleurd noti tieblok. De bedoeling van deze actie is de verkoop van boerenkaas in de speci aalzaak te verhogen. In Nederland wordt ongeveer 8,7 miljoen kg boe renkaas per jaar geconsumeerd. Het personeel van het Produkt schap Vee en Vlees te Rijswijk heeft grote bezwaren tegen samenvoe ging met het Produktschap Pluim vee en Eieren te Zeist. Vooral de eventuele overplaatsing naar het midden van het land ziet het perso neel niet zitten. Volgens een rondschrijven heeft al leen het PPE baat bij de voorgeno men samenvoeging. Het personeel verwacht veel hogere kosten van de fusie dan nu wordt begroot. Dat be- tekent dat de heffingen omhoog moeten of de dienstverlening wordt verminderd. Volgens het rapport over de samen voeging zal een centrale huisvesting in het midden van het land 1 miljoen gulden extra vragen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een sociaal plan voor 160 me dewerkers. 'Bij een dergelijke opera tie zijn er mensen die niet mee kunnen of willen verhuizen. Hier door gaat deskundigheid verloren. Om nog niet te spreken van de so ciale problemen die een verhuizing naar een ander gedeelte van het land voor vele gezinnen met zich meebrengt. Dit alles dreigt negatie ve effecten te hebben voor een op dit moment goed functionerende organisatie', aldus het personeel.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11