Bieten niet te lang laten staan - - - Öoif Prijs vrije produkten wordt steeds belangrijker Akkerbouwer plaatst windmolen Drie redenen om kwaad te worden Fabrieken vrezen te weinig aanvoer Themadag over plagen en ziekten aardappelteelt In Flevoland gaan de suikerbieten niet alleen per auto, maar ook per schip naar de fabrieken. Op de foto krijgt schipper Boogaard uit Dordrecht zijn eerste lading bieten geladen. De schippers zijn niet erg tevre den over de bietenoogst. Ze zijn klein en schoon, zonder tarra, en dat betekent minder vracht. In Dronten worden thans zeven schepen per dag geladen (Foto Peter Mastenbroek). Na de regen van eind september zijn de suikerbieten weer gaan groeien, met als gevolg een gestegen wortel gewicht en een gedaald suikerge halte. De suikerhoeveelheid van de niet verdroogde percelen is per hec tare constant gebleven of zelfs gestegen. Dit zegt Hoofd Land bouwkundige A.A.H. Smook van CSM Suiker BV te Breda. De suikerindustrie bepaalt het sui kergehalte op het vers gewicht. Door de watertoevoer hebben de bieten zich volgezogen, wat een 'verdunning van de suikerpot' tot Op vrijdag 22 november a.s. organi seert het PAGV in samenwerking met het IKC-agv een themadag over bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen. Vanuit het onderzoek zal op de the madag ingegaan worden op de be heersing van enkele belangrijke bodemgebonden plagen en ziekten, zoals aardappelcysteaaltjes, bacte- rieziekten en Rhizoctonia. Naast bruikbare informatie over praktische toepassing van onderzoekresultaten op dit moment, zal er ook ingegaan worden op ideeën en plannen voor de nabije toekomst. De themadag is bedoeld voor een ieder die zich 'bezighoudt met de teelt van aardappelen (en daarmee ook met bodemgebonden plagen en ziekten), voor voorlichters, en voor telers van poot-, consumptie- en fa brieksaardappelen. Bezoekers zijn welkom vanaf 09.00 uur in congres centrum De Flevohof te Bidding huizen. De dag duurt tot 16.00 uur. De kosten van de themadag (incl. koffie, lunch en themaboekje) be dragen f 30,— voor PAGV- abonnees en f 50,— voor niet- abonnees. Deelnemers kunnen zich tot en met uiterlijk maandag 18 no vember a.s. telefonisch opgeven bij de receptie van het PAGV te Le lystad (tel. 03200-91111). gevolg heeft. Eind vorige week lag het gemiddeld suikergehalte rond de 15 procent, een half procent lager dan bij het begin van de campagne een dag of tien eerder. Smook geeft aan dat de suikerópbrengst per ha weliswaar ongeveer constant is ge bleven, maar dat er per kg suiker wel meer transport- en verwerkings kosten gemaakt moeten worden, 'en dat is voor de teler natuurlijk jammer'. Op de percelen die verdroogd zijn is de netto-suikeropbrengst wel ach teruit gegaan. Daar heeft zich na de neerslag een nieuw bladapparaat gevormd, wat energie aan de plant heeft onttrokken. Het aantal tonnen per ha ligt voor de percelen die geen vochttekort hebben gehad iets hoger dan het tienjarig gemiddelde. Samen met een iets onder dit gemiddelde lig gend suikergehalte komt de totale opbrengst ongeveer op het tienjarig gemiddelde. Het tarra percentage is door de neerslag ook wel wat gestegen, maar met gemiddeld 15 tot 17 procent is het nog steeds laag. In individuele gevallen komt het tarragehalte soms wel boven de 30 procent uit, als de rooiomstan- digheden bijvoorbeeld net heel on gunstig waren. Op vrijdag 11 oktober zal de eerste 'boeren-molen' van Zeeuws- Vlaanderen geplaatst worden. Ak kerbouwer J.A. Risseeuw uit Schoondijke is al vanaf eind vorig jaar bezig met de voorbereidingen om de molen van de grond te krijgen. De belangrijkste zaken die geregeld moesten worden waren het verkrij gen van de bouwvergunning van de gemeente Oostburg en het aanvra gen van subsidie bij het ministerie van Economische Zaken. Nadat de subsidie was toegekend en de ge meente Oostburg in augustus de bouwvergunning afgaf kon de mo len bij windmolenfabrikant Lager- wey besteld worden. De molen heeft een vermogen van 80 kW; een wiekdiameter van 18 meter en staat op een mast van 30 meter. Jaarlijks Op tijd rooien De heer Smook wijst erop dat sta tistisch gezien de groei van de bie ten half oktober stopt. 'Alleen onder bijzonder gunstige omstandigheden groeit er na die datum nog wat bij, maar niet iedere teler is hiervan doordrongen. Nu het gewas weer groen is geworden zijn veel telers geneigd zo lang mogelijk te wach ten met rooien, hopend op een wat hogere opbrengst. Ik kan me dat goed voorstellen - daar heb ik ge noeg boerenbloed voor in mijn ade ren - maar de campagne is al laat begonnen en het is zo november. Begin november is het gevaar voor een pittige nachtvorst reëel, overi gens geldt dit meer voor het Noord oosten dan voor het Zuidwesten. Wij gaan er altijd vanuit dat in de eerste week van november de (klei-) bieten aan de hoop moeten liggen. Begin vorige week is het een paar dagen spannend geweest wat be treft voldoende aanvoer van bieten naar de fabriek. Voor deze week (7 tot 11 oktober) voorzag Smook we derom krapte bij de aanvoer, omdat de telers topprioriteit geven aan het rooien van de aardappelen. 'Men denkt dan niet altijd aan de bieten, maar meestal valt het naderhand met de aanvoer gelukkig wel mee'. zullen circa 175.000 schone kilowatt-uren aan het energiebedrijf Delta Nutsbedrijven geleverd wor den. Dit komt overeen met het jaar verbruik van de boerderij van Risseeuw plus circa 50 gezinnen. Een van de redenen windenergie te gaan verkopen is voor Risseeuw dat de prijsvorming van met name ak kerbouwgewassen de laatste jaren erg onder druk staat. Windenergie is milieuvriendelijk en bovendien levert de molen een aan zienlijke aanvulling op het bedrijfsin- komen. Omdat de akkerbouwer een kontrakt heeft afgesloten voor de le vering van de windenergie aan Delta Nutsbedrijven zijn de prijsschomme- lingen zeer beperkt. Later in het jaar zal er voor belang stellenden een open dag georgani seerd worden om een kijkje bij de molen te kunnen nemen. Ook op NOORD-BEVELAND wordt hard gewerkt om de aardappelen en suikerbieten zo goed mogelijk de grond uit te krijgen. Nadat aan de drcogteperiode vorige week een einde kwam door regenbuien die zeer welkom waren, kon eindelijk begonnen worden aan de aardap peloogst. Een drukke periode die van groot belang is voor alle akker bouwers. Een goede kwaliteit aard appelen leveren wordt steeds belangrijker. Hopelijk is de prijs ook zo, dat die goede kwaliteit betaald wordt. De prijs van de vrije produkten wordt steeds bepalender voor het in stand houden van een landbouwbe drijf. De EG-landbouwministers heb ben nog steeds niet in de gaten dat de akkerbouw geen kans meer heeft als de voorstellen van Mac- Sharry doorgaan. In ieder geval zijn ze vorige week in Beetsterzwaag letterlijk wakker geschud door de noordelijke akkerbouwers. Ze heb ben laten weten dat ze er (gelukkig) nog niet positiever zijn geworden. Minister Bukman heeft nu in ieder geval niet kunnen zeggen dat bij de Nederlandse boeren en boerinnen geen weerstand bestaat tegen de plannen van MacSharry. Gelukkig heeft de ZLM, bij monde van de heer v.d. Maas, positief ge reageerd op de acties in het noor den. Helaas waren zijn collega-voorzitters het niet altijd met hem eens. Jammer dat een landbouworganisatie haar eigen mensen niet steunt als zij opkomen voor de landbouw en ook nog ko men met alternatieve plannen. Afgelopen woensdag werd tijdens de Landbouwschapvergadering de discussie afgerond over het rapport Rijnconsult. Het bestuur van het Heel even werden we heel kwaad toen bekend werd dat prof. Rabbin- ge de regering een keurig advies be treffende de toekomstige landbouw had aangereikt. Volgens de profes sor kan 2/3 van de boeren weg, evenals 90% van de bestrij dingsmiddelen. Daar er zo'n verbor gen werkloosheid in de landbouw heerst kunnen de overblijvende boe ren het vuil wel mechanisch te lijf. Weer werden we kwaad toen de landelijke top de, helaas, noodzake lijke aktie van Klaas Dijkstra en zijn mannen veroordeelde om zelf weer met een brief aan de minister voor de dag te komen. Tenslotte werden we nog eens kwaad toen bleek dat heel de diskussie en de doorlichting van het Landbouwschap niets heeft opgeleverd behalve een pittige reke ning en een van spreektijd beknotte KNLC-voorzitter. Vanuit de WEST ZEEUWS-VLAAMSE praktijk een paar opmerkingen. De professor is waarschijnlijk verge ten in de praktijk te kijken waar op veel plaatsen heel veel uren worden gemaakt en misschien heeft land bouw die 'verborgen werklozen' niet in de WAO gedumpt, zoals an dere sektoren. De landelijke top steunt het COPA-plan. Als we de tientallen plannen niet door elkaar halen, menen we dat COPA wil dat niet produktie beperkende boeren via een stijgende MVH wel produk- tiebeperkende collega's steunen. Hoe moeten ze dat betalen met steeds dalende prijzen, denk je als praktijkman. En dan het Landbouwschap. Wie komt er nu op het idee van verplich te vrouwelijke bestuursleden? De praktijk bewijst (zie ons kring- Landbouwschap heeft veel aanbe velingen en adviezen van Rijncon sult ter zijde geschoven en in de prullenbak gegooid. Ik vraag me af waarom zo'n grote organisatie dan een (duur) onderzoek in laat stellen. Was het om de leden van de aan gesloten organisaties rustig te hou den en dan later te kunnen zeggen dat er toch een onderzoek was ge weest? Het heeft in ieder geval de discussie en kritiek een jaar lang op een laag pitje gehouden. Nu is dan duidelijk dat het Landbouwschap helemaal geen veranderingen en vernieuwingen wil. Zelfs jonge boe ren en boerinnen mogen hun stem niet laten horen. Een bestuurszetel voor de jongeren was uitgesloten; alleen een jongerenadviesraad is mogelijk. Bovendien was er ook voor de vrou wen geen bestuurszetel mogelijk. Nu is dan besloten dat elke organi satie verplicht is, minstens (het mo gen er ook meer zijn) één vrouw in het bestuur te benoemen. Vreemd dat organisaties die veel praten over eigen identiteit, die het gezin en daarmee het gezinsbedrijf als ideaal zien, zo gemakkelijk omgaan met een gedeelte (vrouwen en jongeren) van dat gezin. bestuur), dat vrouwen die interesse en belang bij de landbouw hebben echt wel aan de bak komen. En dat hoeft echt niet persé sekretaresse te zijn. We hebben het nu nog niet over vleesimporten gehad of de mi lieustortvloed, maar is het nu een wonder het bovenstaande nieuws bekijkend dat veel boeren er niet meer in geloven, niet meer komen vergaderen, laat staan meebestu ren? Men zorgt voor de eigen zaak jes en ziet zich te redden. Of het zo meet is punt twee, maar momenteel is er in de praktijk werk genoeg. De voorgaande week is de aardappel oogst pas goed op gang gekomen. Er was voldoende water gevallen. Het rooien gaat goed. De op brengsten lijken redelijk, de sorte ring is te fijn. Vorige week liep de prijs even richting 18 cent, wegens slecht weer elders. Voor direkt weg nog niet zo onaardig. Hier en daar liggen nog prachtige plantuien in de schuur. Er is geen bevredigende prijs voor te krijgen. De bietenoogst loopt ook. Het aanbod is krap we gens de drukke werkzaamheden, een kansje om er vroeg vanaf te zijn. Als het veel regent is hergroei mogelijk, dat is niet erg aantrek kelijk. Het is ook hoog tijd om zaailand te ploegen voor zover dat vrij is. Dik wijls wordt het aardappeland ge zaaid. Dat kan nu nog niet. Ook menige vlasakker is nog niet ge ruimd. Het roten verloopt traag en de slechte markt zet niet aan tot grote haast. Als we de kalender be zien blijkt toch dat we al diep in het najaar zitten. Een tijd waarin elke werkbare dag telt. Er moet nog heel wat gebeuren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 10