Verhuizing achter U weet niet wat u mist Strengere mestregels op 1 september van kracht Ontvangst met gebak Bijna driekwart eeuw "woonde" de ZLM aan de Grote Markt in het centrum van Goes. Nu is daar verandering in gekomen, want de ZLM heeft een nieuw, efficiënt en op de eisen van de moderne tijd toegesneden Landbouwhuis aan de rand van de stad betrok ken. De verhuizing vond afgelopen maandag plaats. Op 18 oktober a.s. wordt het nieu we gebouw officieel geopend, en de ZLM houdt op die dag tevens open huis. Raad bevreesd over "groene koers" Zoommeer Het zal voor menig ZLM-er even slikken zijn nu zijn of haar organisa tie niet meer is gehuisvest in het ge zichtsbepalende historische gebouw aan de Markt, in het hart van de stad, maar in een 'normaal' kantoorgebouw langs de Ringbaan. Na verloop van tijd zal de gang naar het nieuwe gebouw echter net zo vanzelfsprekend zijn als die naar het oude, alsof het nooit anders is ge weest. En: de ZLM heeft haar doch ters, Accountantsunie en Verzekeringen, weer in de directe nabijheid. Wegens ruimtegebrek hadden die de Grote Markt al eerder verlaten. In de weken voor de verhuizing zijn er door de 'vaste bezoekers' van het Landbouwhuis en de medewerkers die al wat langer in dienst zijn van de ZLM of een van haar huurders nogal wat herinneringen opgediept die 'aan het gebouw gekleefd zijn'. Uit de overlevering werd zelfs over de vorige verhuizing, in 1917, ver haald, toen Jonker Jan nog voorzit ter was... "ledereen krijgt nu bloed voor het hart, ik ook", aldus de hui dige voorzitter daags voor de ver huizing. "Maar de nuchterheid van de boer overheerst, al ben ik wel van plan om straks door de voor deur het gebouw te verlaten en me dan nog even om te draaien, om m'n nostalgische gevoelens de vrije loop te laten". Een van de personeelsleden wiens bureau in praktisch alle hoeken van het gebouw heeft gestaan is Ad Verhage van het Landbouwschap. Hij weet nog kleurrijk te vertellen hoe in 1974 drie Engelse meisjes met een hond zich meldden om te helpen bij de oogst. Het Landbouw huis fungeerde toen als coördinatie centrum voor hulp aan de boeren in zuidwest Nederland, nadat door de extreme regenval bijna alle gewas sen met de hand geoogst moest worden. Een van de meisjes ver stopte de hond onder haar jas, want het hotel waar ze werden ingekwar tierd liet geen honden toe. Waar ook veel smeuïge verhalen de ronde over doen is de herensociëteit "Van Ongenuchten Vrij", kortweg VOV. In het oudste deel van het ZLM-gebouw hadden de leden, veelal wat oudere heren in goede doen, een stijlvol onderkomen laten inrichten. Vroeger werd dit op de Grote Markt aangegeven met een bord waarop de letters VOV, vertelt de heer G. Paauwe, oud-directeur van het Boekhoudbureau van de ZLM. In de ruimte waar de redactie van het landbouwblad de laatste tientallen jaren gezeten heeft zat toen de gewassenkeuring. De ZLM keurde in die tijd monsters van graan en andere gewassen. "Dat wisten de muizen ook", herinnert de heer Paauw zich. "Het behang zat zo'n centimeter of vijf van de muur, en het was niet overal even gaaf. We zagen er nogal eens een koppel muizen achter wegschieten. Van Ongedierte Vol zeiden wij dan". Overigens: de keurmeester bepaal de het vochtgehalte van het graan door enkele korrels door midden te- bijten, andere analyse-apparatuur was er nog niet destijds, ruim vijftig jaar geleden. Gebak Voor de personeelsleden van de ZLM betekent de verhuizing een flinke verandering. Even tussen de middag de stad inlopen en wat boodschappen doen is er niet meer bij. Maar, de ontvangst op de Ceres- hof was in ieder geval allerharte lijkst: Verzekeringen ZLM had als welkom maandag een grote doos met gebak laten bezorgen. Die geste viel, bij verhuizers en ZLM- medewerkers, goed in de smaak. Overal waar ze geen sta-in-de- weg vormden stonden voor de verhuizing volgepakte dozen, zo als hier in de voormalige lokaliteit van de sociëteit VOV. De verhuizing is soepel verlopen. Met drie wagens is de verhuizer van 's morgens 7 tot 's avonds 10 uur doende geweest de spul len over te brengen. 'Eenzaam maar niet alleen' zat de telefoniste de hele verhuisdag op haar post in een steeds leger wordend kantoor. Als u nog niet deelneemt aan één van de Agrarische Studiereizen: Lugano - Zuid-Zwitserland, 21-30 augustus, 10-daagse busreis. De gezellige stad Lugano is gelegen aan het Meer van Lugano, dat zich in blauwgrijze en blauwgroene kleuren naar verschillende richtingen uit strekt tussen weelderig begroeide heuvels en steile rotsen. Hoewel Lu gano een Zwitserse stad is, zijn er veel Italiaanse invloeden merkbaar: olijfboomgaarden, cipressen en wijngaarden in het 'zuidelijke' land schap; dorpjes met huizen met smeedijzeren balkons en luiken voor de vensters; de zangerige taal. Op het programma o.a.: per kabelbaan naar top Monte Bré; boottocht op Meer van Lugano; wandeling door prachtige tuinen van Villa Carlotta bij Como; stadsrondrit Milaan; be zoek aan levendige markt van Luino aan Italiaanse kant van het Lago Maggiore. Loire-dal, Frankrijk, 29 augustus-3 september, 6-daagse busreis. De Loire-streek heeft een zacht glooi end landschap, waar donkergroene bossen en lichter getinte velden el kaar afwisselen. Ondanks de vele robuuste kastelen en burchten heeft het landschap zijn vredige aspect behouden. Bezichtigingen van ver scheidene kastelen staan op het programma en verder: rondleiding door Nantes; boottocht op de Erdre; Cavalerie-demonstratie door 'Cadre Noir', etc. En verder: Mallorca, 4-11 septem ber, 8-daagse vliegreis, naar het be roemde, schitterende zonne-eiland. maximaal voor twee jaar toegesta ne hoeveelheid mest in een keer toe te dienen. De eindnormen voor het fosfaatgebruik per ha worden uiter lijk per 1 januari 2000 van kracht. Verder houdt het besluit in dat boe ren verplicht worden om de mest met emissie-arme technieken toe te dienen. Hieronder vallen mestinjec- tie, zode-injectie en zodebemesting Harz, Duitsland, 16-20 september, 5-daagse busreis, de mooie streek met zijn hoge bergen, op West- en Oostduits grondgebied. Californië, V.S., 25 september-14 oktober, 20-daagse vliegreis/rondreis per bus; dit kan de reis van u leven zijn! Moezeldal, Duitsland, 7-12 oktober, 6-daagse busreis, geniet van de vroege herfst bij een goed glas Moezel wijn! Kreta, 22-29 oktober, 8-daagse vliegreis, verleng uw zo mer in Griekenland! Parijs, 5-9 no vember, 5-daagse busreis, de licht- èn hoofdstad van Frankrijk! Voor uw aanmelding, nadere infor matie of voor het aanvragen van de brochure 'Agrarische Studiereizen 1991' kunt u bellen naar het Secre tariaat van Agrarische Studiereizen, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, tel. 085-512087. voor zover het grasland betreft, op bouw- en maisland kan de emissie worden beperkt door de mest onder te werken. Zo is vanaf 1 september het gebruik van mest op bouwland en maisland alleen toegestaan wan neer emissie-arme technieken wor den gebruikt. Voor grasland wordt deze verplichting gefaseerd in gevoerd. De Gewestelijke Raad Zeeland is ronduit bevreesd voor de conse quenties van het toekennen door VROM van een zogenoemde groene koers aan het Zoommeer in de Vier de Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). De ecologische kwaliteiten zijn in dat geval richtinggevend, hetgeen onder meer leidt tot het beleidsuit gangspunt dat gebiedsvreemd wa ter moet worden geweerd. Daar het Zoommeer gevoed wordt door wa ter dat onder meer via de Kram mersluizen wordt ingelaten, zou een basis kunnen ontstaan om de doorspoeling van het Zoommmeer tot een absoluut minimum te beper ken, hetgeen de functie als bron voor de zoetwatervoorziening van zuid west Nederland in gevaar zou kun nen brengen. Derhalve pleit de Raad met klem voor een expliciete toezeg ging dat deze functie niet in het ge ding zal komen. Op 1 september a.s. treedt de wijzi ging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen in werking. Deze wijzi ging houdt in dat voor de tweede fase (vanaf 1991) en de derde fase (vanaf 1995) van de mestwetge ving er steeds minder mest mag worden gebruikt, de uitrijbeperkin- gen strenger worden en de verplich ting om emissie-arm toe te dienen uitgebreid wordt. De maatregel behelzen o.m. het sneller naar beneden gaan van de norm voor het gebruik van mest op maisland, omdat hier de risico's voor uitspoeling van fosfaat het grootst zijn. Verder is de mogelijk heid van bouwplanbemesting ver vallen. Voor bouwland bestaat dus niet meer de mogelijkheid om de

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9