D -ertje Reactie top beter voorspelbaar dan de natuur Hoeveel zeugen zou die hebben? (Concept)commentaar Landbouwschap op EG-voorstellen HACK MET EEN OOGST U SNEL! Mijn tekst luidt: Aangeboden: DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN f 70,- p. st., 2 x 2 m2 H.H. Land- en Tuinbouwers rooien en oogsten van uw (plant) uien Agr. Loonbedrijf- Kraanverhuur J. DORST ZN. We zitten ondertussen weer al en kele dagen in de oogstmaand en het ziet er naar uit dat deze week-een begin zal worden gemaakt met de grote slag. Afgelopen weekend stonden de polders van WEST ZEEUWS-VLAANDEREN nog vol, al tijd een mooi gezicht de vele rijpe gewassen afgewisseld met verschil lende kleuren groen van de welig in het loof zittende hakvruchten. Het VERVOLG VAN VOORPAGINA Roodvlees De extensiveringsvoorwaarde van twee grootvee-eenheden per ha voor compensatie in de melkvee houderij en rundvleessector plaatst deze sectoren in een extra ongunsti ge positie. Voor de gespecialiseerde Nederlandse roodvleessector zal de ze extensiveringsvoorwaarde de doodsteek betekenen, aldus de ZLM voorzitter. Het ZLM-bestuur meent dat er een goed alternatief voor de plannen van de Europese Commissie ligt in de vorm van het voorstek van Copa; dat wil zeggen het fundamenteel in standhouden van prijs- en markton- dersteuning met een produktiebe- heersingssysteem, gebaseerd op een tweeprijzensysteem, waartoe doeltreffend het instrument van me deverantwoordelijkheidsheffing in gezet dient te worden, zowel voor de zuivel als voor graan (bij het laat ste gekoppeld aan individueel vrij willige braak en/of ethanolproduktie). In de brief dringt de ZLM er sterk op aan in Brussel de aandacht op dit voorstel te vesti gen. Verder vraagt de ZLM het Landbouwschap naar wegen te zoe ken om de Nederlandse politiek te doordringen van de ernstige drei ging die de Nederlandse landbouw en platteland boven het hoofd hangt. weer lijkt wat vaster geworden, dat kunnen we nog wel even gebruiken. De afgelopen maand heeft dat de graszaadoogst nogal bemoeilijkt. Graszaad dat door zijn verscheiden heid veel verschillen in resultaat geeft. Hoe vroeger hoe slechter dit jaar. Met name de roodzwenkgrassen hebben veel geleden van het droge, koude voorjaar. Veldbeemdtelers zit ten beter, dit gras heeft net op tijd kunnen profiteren van de weers- omslag en geeft zeer goede bruto opbrengsten. Het uiteindelijk resul taat moet bij de analyse voor de dag komen. De telers van vroege uien hadden het weer niet gemakkelijk. Aanvan kelijk was het land bijna onberijd baar maar dat is nu weer verbeterd. Het grootste probleem is het vinden van een koopman, je moet zelf rondbellen. Over de prijzen hoor je heel verschillende geluiden, de meeste niet te positief. Waar blijft dat geld toch, vraag je je altijd af. Toevallig vernamen we nog wat de aardappels in de supermarkt van een middelgrote stad doen. Nu zijn de veilingprijzen dit jaar niet slecht maar dan nog is er een geweldig gat tussen producenten- en consumen tenprijs. Zo hier en daar zien we ook een per ceel doodgespoten poters. De teelt breidt zich weer wat uit in ons ge bied, niets is voor altijd weg blijkt weer. Ooit verdween de teelt naar het noorden omdat we hier geen gezonde planters konden telen. Nu hebben de zuidwestelijke poters een goede naam. Voor de konsumptie is het weer niet al te best, op plaatsen waar iets aan de struktuur mankeert laat het loof op warme dagen de moed zakken. Samen met de enor me spuitsporen zal dat de op brengst niet ten goede komen. Een nieuw gewasje, de borage, ligt ook in het zwad. Door de sterke le gering is het niet mogelijk geweest het zaad enkele malen tussentijds te oogsten, zoals de bedoeling was. Zo komt het al dikwijls anders uit dan wat we eerst dachten. De graan oogst bijvoorbeeld, het gewas was voorbeeldig opgegroeid. We hadden een zeer lage ziektedruk, het beloof de een zeer goede maar late oogst te worden. De regen, de te hete da gen en de vele schimmelziekten op blad en aar hebben de plant zeer snel doen afsterven en daarmee zijn ook de goede verwachtingen de grond ingeboord. Bij gerst doet de legering er nog een schepje bovenop. Wel voorspelbaar leek het lot van de plannen van de groep Emmeloord om het graanoverschot weg te wer ken door middel vaan ethanolpro duktie als loodvervanger in de benzine. In een Haagse vergaderzaal werd het in eerste instantie door on ze eigen organisatie naar de prulle- bak verwezen, zo vernamen wij. Op een moment dat niemand bij bena dering kan berekenen wat de gevol gen van de MacSharry-plannen zijn gaat het niet aan om dat een simpel plan (waar ook bezwaren aanzitten, zoals de opstellers zelf aangeven) zonder meer wordt onderge- schoffeld. In MIDDEN- EN OOST-BRABANT is het nu vakantietijd. Dagelijks zie je vele mensen over de binnenwegen fietsen. In het hart van Brabant zijn door de plaatselijke VVV's mooie fietsroutes uitgestippeld. Vele bur gers maken hiervan dankbaar ge bruik. Maar ook zie je steeds meer de agrariërs op de fiets. Sommigen trekken er na hun dagelijks noodza kelijk werk erop uit, anderen zijn er gens een weekje om van daaruit te gaan. Het sociale leven in de agrarische wereld is de laatste jaren ten goede veranderd. Meerderen raken ervan overtuigd dat een paar dagen er tus senuit goed is voor hun gezin en voor zichzelf. Ook het verkennen van andere dorpen en streken trekt hun aan. Hoe staat de mais hier of de bieten ginds? Is het echt droog daar en hoeveel zeugen zou die hebben? Allemaal kreten van collega agrariërs fietsend over de weg. Ook worden er nieuwe contacten gelegd onderweg. Dit geeft de burger moed. Zo wordt het kleine kringetje kennissen en bekenden uitgebreid. Vaak gebeurt dat met - om het zo maar te zeggen - de burger. Dit is de mooiste en de beste PR die de land bouw maar kan bedenken, ledereen heeft wat meer tijd over voor elkaar en het is nog gezelliger ook. Ook buitenlandse collega's zie je steeds vaker, weliswaar niet op de fiets maar ze zijn er dan toch. Vaak komen ze heel bescheiden vragen of dat ze een keer het bedrijf mogen zien en wat uitleg van hoe het hier allemaal werkt. Meestal wordt er goed geluisterd, al blijkt de taal toch vaak het grootste obstakel. Voor de jongere generatie is dat wat minder van toepassing maar hen zie je dan ook vaak niet op het platteland maar in de grote toeristische plaat sen. Maar ook daar maken zij er geen geheim van dat ze van boeren afkomst zijn en wel in positieve zin. Kortom, het welzijnsgevoel van vele mede-agrariërs is veel beter dan het geweest is en dat is in deze harde tijd ook dringend gewenst. De voorstellen van de Europese Commissie voor de hervorming van het EG-landbouwbeleid gericht op drastische verlaging van prijson dersteuning en verlening van regio naal toegepaste compensaties betekenen een fundamentele be leidswijziging ten opzichte van het huidige beleid. Het gevolg zal zijn dat de werkgelegenheid en inko mensmogelijkheden op veel, met name de efficiënt producerende be drijven in de akkerbouw en veehou derij zullen worden aangetast. Bovendien zullen zich als gevolg van produktieverschuivingen indirecte effecten voor die sectoren voordoen waarvoor nu geen voorstellen voor hervorming zijn ingediend. Ook in deze sectoren met zg. vrije produk- ten zullen prijzen en inkomens onder druk worden gezet. De voorgestelde compensaties zijn met name afgestemd op de kleine en middelgrote bedrijven; dit zal een verzwakking van de structuur van de internationale concurrentiekracht van de EG-landbouw betekenen; door de omvang van de compensa ties in belangrijke mate af te stem men op regionaal gemiddelde produkties, worden de meest pro- duktieve bedrijven extra benadeeld; - Met het introduceren in het EG- markt- en prijsbeleid van een norm voor het aantal vee-eenheden per hectare wordt een gevaarlijke weg ingeslagen die leidt tot een verdere differentiatie in het beleid. Het is on juist langs deze weg een milieunorm op te nemen in het EG-markt- en prijsbeleid; - De voorstellen van de Europese Commissie met nadruk op compen satieregelingen voor verlaging van prijsondersteuning en quotakortin gen zullen aanzienlijke uitvoerings- en controleproblemen met zich meebrengen. De Commissie doet in deze een onevenredig zwaar beroep op de lidstaten om dit adequaat uit te voeren; - Door de nadruk te leggen op inko mensondersteuning zullen de uitga ven voor het EG-landbouwbeleid aanzienlijk toenemen; de Europese Commissie maakt hier een te opti mistische schatting; het is tevens de vraag of de lidstaten bereid zijn de extra middelen op te brengen; - Het is niet uitvoerbaar om doelstel lingen van milieubeleid en platte landsbeleid te verwezenlijken via het globale EG-markt- en prijsbeleid. Dergelijke doelstellingen dienen met name met inschakeling van de fi nanciële middelen uit de EG- Structuurfondsen te worden verwe zenlijkt; - Het is onterecht dat de Europese Commissie geen voorstellen doet voor compensatie van de prijsverla ging van fabrieksaardappelen, welke een doorwerking is van de voor gestelde drastische verlaging van de ondersteuning van de graanprijzen; hier zijn nadere voorstellen voor compensatie vereist; - De Europese Commissie loopt met haar voorstellen voor de hervorming van het EG-landbouwbeleid ver vooruit op de afronding van de GATT-onderhandelingen; strategisch is dit onjuist omdat niet vaststaat of andere onderhandelingspartners soortgelijke hervormingen in hun landbouwbeleid zullen doorvoeren en omdat het onduidelijk is welke toegang zij willen verlenen voor EG- landbouwprodukten. Bovendien hebben de voorstellen een vergaan- der karakter dan het mandaat van de Europese voor de GATT- onderhandelingen; - Het is onjuist dat de Europese Commissie het instrument van de medeverantwoordelijkheidsheffing voor de granen en zuivel wil af schaffen; daarmede vervalt de mo gelijkheid om de producenten op meer directe wijze te confronteren met de marktsituatie en om het be leid gericht op beheersing van de produktie-omvang voor de verschil lende zware marktordeningspro- dukten meer op elkaar af te stemmen. Voorts brengt toepassing van de medeveraantwoordelijk- heidsheffing minder uitvoerings- en controleproblemen met zich mee dan compensatieregelingen en quo taregelingen. Door een sterkere in zet van het instrument van de medeverantwoordelijkheidsheffing binnen het globale markt- en prijs beleid kan een andere aanpak wor den bereikt voor hervorming van het EG-landbouwbeleid dan voorgesteld door de Europese Commissie. Een en ander is eerder uitgewerkt door het Landbouwschap in reactie op de ideeën van de Europese Commissie voor hervorming van het EG- landbouwbeleid in februari 1991. IH 844s: IH 633 FWD; Fiat: Case; Volvo 2654; Volvo laad- schop 841 FWD; Aardappel rooier Amac uiens.; Opraapwagen Mengele; Loof- klapper Amac; Boxenvuller Hofstee handbed./hydr.; Boxenvuller GEWE hydr.; Stortbak Hercules 5 ton; Klauwvork Cooper pakken- wagen; Dubbele messenbalk Busatis; Dubbele messenblak Busatis 1103; Talud maaier Holder; Cultivator Mangnifiek 13 t.; Triltand 5 m.; Kappen- frees struik; Drainreiniger Homburg; Vicon schijven- maaier; Heftruck Esslingen 2.5 ton; Diverse ploegen. Uit voor raad te leveren perstouw, olie, grasmaaiers, bosmaaiers, ket tingzagen, heggescharen enz. Fa. Rovem, Nijverheidsstraat 53 4538 AX Terneuzen, tel. 01150 - 12012. Dealer Volvo BM Valmet en Lawn-Boy grasmaai ers. Gevraagd: monteur land bouwmechanisatie; TE KOOP: Atlas 1302 D, bj. '78; Ford 5000 75 pk; MF 185 75 pk; Busatis dubbele messen- balk 1205; Grusse 4-rijige loof- klapper; Romas voorraadrooier; Vicon hooima- chine; Niemeyer kokerblak; stoppelploeg snijbr. 1.80 m.; Kongskilde 3 m. cultivator met dubbele rollen; Rumptstad en Cappon ploegen; Dubbellucht wielen 11-28 en 11-32; Lely ro- toreg 3 m.; Nieuwe grondscho- ven 2.50 m. 950,-; Romas 1-rijige wagenrooier. Te koop gevr.: Atlas 1302 bj. '81 of '82. K. van Houte, Polderweg 2, Kruiningen. Tel. 01130 - 2580. TE KOOP: BAV 10 tons kipwa gen; Weiger A.P. 12 k opraap- pers;; Cappon HSU D.W. ploeg; Amac BLS stortbak, ty pe BLS met 7 rollen, verdeel- haspel grondopvoer; Amac 1.30 aard. rooier en Cebeco landbouwspuit 21 m., mech. of hydr.; Grimme bunkerrooier voor kleine hoeveelheden. Te bevragen Cebecomech. B.V., Middelburg. Tel. 01180 - 14957 011034 - 1704. TE KOOP: Votex PT3-270 wei- landbloter, i.z.g.st.; 1 compres- sor 3 pk. Tel. 01135 - 2323. TE KOOP: Aanhangwagens 5 t/m 7 jr.; Graanwagen 8 ton; Dieleman, Biervliet, 01152 - 1277. TE KOOP GEVRAAGD: 1 rij- ige aard. voorraadrooier (zak/kist); aard. sorteerapp.; bietensnijmolen, handkracht en defect geen bezwaar. "Mar leen Kruiden", Axel, 01145 - 714. ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees. Knip deze bon uit en stuur hem ongefrankeerd aan Antwoordnummer 8, 4560 VL Axel. Betaling dient kontant te geschieden door bijsluiting van een bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk Axel. Een normaal ZLM-ertje kost tot 10 woorden 8,elk woord meer 0,80. Een maxi ZLM- ertje (vetgedrukt) kost tot 10 woorden 16, elk woord meer 1,60. Meer ZLM-ertjes op pagina 14 met aantrekkelijke garanties en prijzen dubbel bewapend Ook nieuwe Tel. 01650-54152 TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Voor het zijn wij volledig en goed gesteld. Verder zijn wij gespecia liseerd in het verwerken van uw organische mest met twee BREED- STROOIERS (met of zonder traktor) en hydr. kraan. Hoge capaciteit haalbaar; hierdoor zijn kosten beperkt. Ook voor volledig onder houd van uw sloten kunt u bij ons terecht. Oosterland, 01114-1279

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8