Oogstzenuwen! Wisselende opbrengsten graszaad Weer handel in graszaadhooi Wel massa, maar geen gewicht Mais en distels groeien hard Demonstratie Motrac )laaauua^ Als u dit leest, is voor de meeste WEST ZUIDBEVELANDSE boeren de spannendste tijd van zijn be drijfsvoering begonnen, nl. het oogsten. De eerste percelen gerst zijn weer gedorst, en de vraag die daar gelijk bijgesteld wordt: hoe was de opbrengst? De eerste indi catie is dat deze knap wat minder dan vorig jaar zijn en om dan toch maar kg te noemen, 5.500 kg. Dat geeft te denken. Kilogrammen willen we allemaal, zeker als het totale kostenplaatje er naast wordt gehouden, geeft dit toch een mineur stemming. Het graszaad is zo goed als achter de rug. Een gewas wat altijd toch de nodige spanningen kan geven, zeker als het weer tegen zit. Het is een gok wanneer te maaien en te dor sen. De kg-opbrengsten zijn wisse lend, van normaal tot tegenvallend. Het graszaadhooi wordt in tegen stelling tot voorgaande jaren, nu ge perst. Hoewel het veel geduld vraagt om te wachten tot het goed droog is, soms zijn maar enkele uren per dag geschikt om het goed in de pak te krijgen! De eerste rooigewas- sen zijn ook weer afgeleverd, hier lij ken de kg-opbrengsten mee te vallen en nu maar hopen dat dit niet ten koste gaat van de prijs. Iets wat deze zomer ook weer opvalt is dat het met de vakantiegangers weer drukker is dan in voorgaande jaren. En ook lijkt het of ze de boer steeds meer als een noodzakelijk kwaad zien. Want om maar een klein beetje respect voor het (landbouw)bedrijf te krijgen, is steeds meer geduld nodig. Wat dacht u van de nieuwste rage: met ATB, 4WD of cross brommers door de te velde staande gewassen crossen, dat lijkt toch nergens op. Of midden in een rijpend perceel graszaad de honden uitlaten! Bij me nig boer ligt dan ook iets klaar om hier maatregelen tegen te nemen. Van politie of ander ambtsdragers hebben we niets te verwachten, die kijken dan net de andere kant op. Volgens de wet is er maar één oplossing en dat is op elke 50 m een bordje 'Verboden toegang', wat 's nachts dan verlicht moet zijn. Op 31 augustus organiseert Motrac B.V. in samenwerking met Proef- boerderij 't Gen te Lelystad een voe- derwinningsdemonstratie waarin de nieuwste machines voor seizoen 1992 zullen worden voorgesteld. Het programma zal zowel 's mor gens als 's middags geheel gede monstreerd worden. Aanvang 10.00 en 13.00 uur. want anders zien ze het niet. Ook het vliegtuig spuiten geeft de nodi ge kwade gezichten. 'Men' snapt het niet waarom dit moet gebeuren. Wat 'kwaad' in aardappels is, daar hebben ze nog nooit iets over ge hoord. Je koopt toch gewoon elke week bij de groenteman je portie! Wanneer 'men' zo denkt, dan begin je je als boer ook te realiseren door wie we geregeerd worden daar in Den Haag. Daar in Den Haag denkt men te doen te hebben met een 'kudde' boeren die van de ene regel geving naar de andere beperking gedreven kan worden. Er is tijd voor nodig om de richting op te zoeken en/of aan te geven. En wat dacht u van het uitgeven van de zgn. zand- kaarten. Op het tijdstip van verschij nen was ook gelijk de datum verstreken voor het indienen van be zwaren. Wat moeten we hier nu van denken!! Het zal de computer wel zijn, doch ambtelijk falen 'ho maar'. Onder uitzonderlijk goede weersom standigheden is de oogst van rood- zwenk en Italiaans raaigras in WEST BRABANT ZUID aan de kant ge bracht. Het persen van het stro moest veelal een dag extra wachten omdat regen roet in het eten gooi de. Omtrent de zaadopbrengst bestaan er grote verschillen. Hoe wel de analyses nog niet bekend zijn mag men aannemen dat er op brengsten zijn van boven de 2000 kg per ha. Aan de andere kant komt minder dan 1000 kg ook voor. Met name het Italiaans dat is voor- gemaaid scoort hoog. Door het voormaaien kwam de bloei later en juist in deze periode scheen de zon een aantal dagen. Bij roodzwenk, een grassoort die steeds meer op de zandgrond verbouwd wordt, kwam er wel voldoende massa in de kisten of op de kipkar maar het produkt woog weinig. Over het algemeen bij roodzwenk tegenvallende kilo's. Hetzelfde is te zeggen van de vroe ge soorten Engels raai. Wisselende opbrengsten waarbij dit jaar de ene soort het beter doet dan de andere Met de verkoop van aardappelen nieuwe oogst wil het niet lukken. Er worden prijzen genoemd van 11 12 cent af land, oktober levering. Te lers die vroege rassen op kontrakt geteeld hebben komen financieel dit jaar niet hoog. Normaal moet vanaf eind juli geleverd worden om aan een hogere prijs te komen. Nu hin gen er eind juli nog weinig kilo's on der en was het gewas nog niet rijp. Het onderwatergewicht haalde de 300 niet. Dit betekent dat het rooi- tijdstip is uitgesteld met als gevolg dat er aanmerkelijk aan de uitbeta- lingsprijs wordt geschroefd. De Bintjes beginnen op veel plaatsen slijtageverschijnselen te vertonen. Het gewas vrijhouden van de aard appelziekte heeft op de meeste be drijven veel geld gekost. Zoals het zich nu laat aanzien zal bij aanhou dend hoge temperaturen het afster vingsproces eerder beginnen zodat opbrengsten van ver boven de 50 ton weinig voorkomen. De snijmais heeft zich ten dele aar dig hersteld. Met het in de pluim schieten is er zo'n 40 cm bijgeko men zodat de mais nu wat beter oogt. De opbrengsten zullen echter ver achterblijven bij het jaarlijks ge- middelda Wat de uiteindelijke kwali teit zal doen hangt af van de ontwikkeling van de kolf. Het hakse- len zal dit najaar door verschillende loonbedrijven in uurloon gebeuren. Op dezelfde basis als bij voordroog. Normaal staat voor maishakselen een tarief van f 800,f 900,— per ha. Door per uur te hakselen kan er dit jaar een paar honderd gulden van de prijs af. Gezien de huidige stand van de snijmais een redelijk voorstel. Vele handen en een voorlader maken het werk licht. In tegenstelling tot voorgaande ja ren is er weer belangstelling voor (gedorst) graszaadhooi. Vorige week zaterdag was loonbedrijf M. Hage uit Poortvliet vier ha rietzwenk van maatschap Van Oorschot uit Tholen aan het persen. Hage had het gedorste hooi gekocht voor fou- ragehandel Stouten uit Bruinisse, die de balen meteen na het persen aan het opladen was. Op het per ceel zat verschrikkelijk veel hooi, doordat er veel ondergras was, zegt Hage. Hij schatte de opbrengst van het hooi op acht ton per ha. "Als je de kleur erop houdt is er wel vraag naar, maar als je er een onweersbui in krijgt kun je het beter verhakse- len", aldus de loonwerker. Volgens hem valt de opbrengst van het gras- Na de zware onweders met alles er op en eraan heeft de zomer zich in onze WESTHOEK goed hersteld. Hopelijk blijft het nog even zo, dan behoort de oogst van de granen zo weer tot het verleden. Graszaad ging snel, gerst zat daar kort achter, en ook droge erwten zijn er al ver schillende gedorst. Nu is de tarwe aan de beurt en tussen de vroeg ge zaaide en laat gezaaide zitten wel enige dagen verschil in oogsten. Nu de opbrengsten. Van vele colle ga's gehoord dat het maar matig tot zeer matig is. Wel massa maar geen gewicht, veel smalle korrels. De voorzomer was nu eenmaal niet op timaal voor de ontwikkeling van on ze gewassen, al hebben de regen en goede temperaturen nog veel her steld. Die grote pakpersen die hier hun intrede hebben gedaan verzet ten zeer veel en goed werk. Han denarbeid als opstapelen en laden behoren tot het verleden. Zo rond de 350 a 400 kg zou niet meevallen ook. De prijzen van de pootuien en vroe ge aardappelen zijn nu niet om over te juichen. In een korte periode een te groot aanbod, en vergeet niet de vakantie en het mooie weer, ook dat speelt mea Het gezegde 'De vrou wen bloot, den handel dood' gaat zeer zeker op. En dan nog moeten sommige grootwinkelbedrijven zo nodig stunten natuurlijk met pro- dukten van de boerderij (aardappelen). De latere rassen waar ook Bintje te behoort zullen als alles voorspoedig blijft een zeer goede opbrengst ge ven. Speelt echter wateroverlast of nu droogte parten, dan kan het wel eens tegenvallen. Met een paar maanden, als ze binnen zijn, weten we het zeker. Anders ligt het met de bieten, zouden die weer zo'n record opbrengst geven als verleden jaar? Niemand gelooft het. En zo gaat het jaar weer snel van ons af. Na de langste dag bij donker weer korten de dagen weer snel en moet iedere werkbare dag geheel benut worden. Zo komt de stoppelbewerking als geen groenbemester wordt of is in gezaaid weer op ons af. De mestproblemen beginnen in on ze Westhoek ook danig te spelen. En dan vooral de droge kippemest. In ons gebied zou vee gestorven zijn zaad evenmin tegen, doch hij heeft gehoord dat in andere regio's wel het geval is. Volgens de praktijk val len vooral de vroege graszaadsoor ten tegen. Achterwindsel Hage had zaterdag ook al twee blokjes wintergerst gedorst. "De ki logrammen vallen tegen, dat stopt bij vijf ton per ha. Als je op het eiland een perceel goede gerst wilt vinden dan moet je zoeken, het meeste ligt tegen de grond. Boven dien is de korrel te klein gebleven, waardoor er maar weinig voor brouwgerst in aanmerking komt. Het meeste zal wel in het kippen voer verdwijnen, het is achterwind sel, zoals we dat hier noemen". Ook in de LANGSTRAAT is deze week de oogst in volle gang. gras zaadpercelen, zomergerst, maar ook de eerste tarwe gaan door de combine. Over de opbrengsten hoor je wisselende geluiden maar toch is de teneur dat de verwachtingen niet zo hoog gespannen zijn. De weersomstandigheden zijn op het ogenblik erg gunstig waarvan vooral de mais volop profiteert. Dit blijft toch een wonderlijk gewas. Eind juni was het niet om aan te zien zo ellendig dit gewas erbij stond. En zie; de warmte kwam en de mais groeide vele centimeters per dag. Nu maar hopen dat de kolf- ontwikkeling door de achterstand niet te veel geleden heeft. Een gewas dat het ook uitstekend doet in de Langstraat zijn de distels langs de Maasroute en vooral bij de op- en afritten. Weer hebben we misschien wat laat aan de bel ge trokken. Ik denk dat de aanliggende boeren zelf ook eens wat meer actie moeten ondernemen tegen deze schandelijke milieuvervuiling door onze overheid. We hebben best be grip voor een natuurvriendelijker on- derhoudsbeheer waardoor meer variëteiten van planten en bloemen tot ontwikkeling kunnen komen. We genieten daar allemaal van. Maar dat hoeft toch niet tot zulke exces sen te leiden. Nee, dan het bestemmingsplan bui tengebied van Sprang-Capelle. Dat is een beter verhaal. In een speciale bijeenkomst van de tuinbouwafde ling zijn deze plannen toegelicht en door de deskundigen van de ge westelijke Raad voor het Land bouwschap beoordeeld. Veel lof voor het gemeentebestuur en hun ambtenaren die hun nek uitgesto ken om de tuinbouw de kansen te geven hun bedrijven te ontwikkelen naar de eisen van de tijd. Op deze manier wordt ook goed ingespeeld op het provinciale streekplan waarin voor deze regio de tuinbouwfunctie duidelijk wordt aangegeven. Dit is ook de reden dat we onze pogingen om het bestaande tuinbouwgebied te versterken ook door middel van het inrichten van een nieuw gebied, onverminderd voortzetten. vanwege besmetting van botulisme, overgebracht door de vogels vanaf de droge-kippemesthopen. Of de definitieve bewijslast al is geleverd? We zijn wel enigszins verbaasd dat een onzer bestuurders uitspraken doet in de pers die veel collega's niet zo erg waarderen. Vooral niet degenen die in de mesterij van slachtkuikens werkzaam zijn. We worden door verschillende groepe ringen al genoeg aangewezen als boosdoeners. Afgelopen maand nog een vergade ring gehad van onze Rabo streek- bank (jaarvergadering). Ze willen gaan samenwerken en fuseren met Rabobank Zevenbergen. Een goede zaak, maar er blijven in onze West hoek nog twee plaatsen over, name lijk Fijnaart en Klundert waar de twee Rabobanken werkzaam zijn. Na zeer veel besprekingen, aldus de voorzitter, bleek niet tot een aanzet tot fusies te komen te zijn. Ook dit is een ongelukkige zaak, zeker ook naar de diverse te verlenen diensten en zaken toe. Moeten we met zulke moeilijk te overbruggen zaken bin nen gemeenten ook nog denken aan Eén Europa 1992? jÊBê.. iftiiigi Een dijk verder. In onze vaders en moeders tijd is deze dijk ver heven tot provinciale weg rich ting Zeeland. Door de Deltawerken is deze weg nu een prachtige verbinding geworden om sneller bij duin en zee te ko men. Geen lange wachttijden meer bij de pont, maar via de één of andere dam rechtstreeks naar het verfrissende bad, de zeekant opgezocht. Op deze zonnige zomerse zon dag zien we ze gaan, in lange rij en. Een dagje uit. 's Middags gaat de stoet in omgekeerde richting terug. Op vrijdag en za terdag trokken de caravans en vouwwagens voorbij. Zij gaan, met hun passagiers, voor minstens veertien dagen. Ze kij ken van de provinciale dijk de polders in van onze westhoek. De gedachte komt dan naar bo ven: "Wat denken deze vakantie- gangers van ons gebied? Zien ze de schoonheid van onze pol ders? Het goud en geel van rui send graan en gerst." Het donkergroen van de vele blokken aardappelen en het frisse van de bieten. Voor nog meer schake ringen zorgen de alternatieve ge wassen die er toch steeds meer komen. Onder aan de dijk de boerderij die omzoomd is met veel groen blijkt het bekijken waard te zijn. Hier en daar een maaidorser gehuld in een grote stofwolk. Op het vooreind staat de container geduldig te wach ten tot de combine z'n lading zal lossen. De oogst is begonnen van de pootuien en dat is te ruiken. We prijzen ons gelukkig dat deze lucht niet onaangenaam is. We weten immers dat we het nog steeds belangrijk vinden hoe of 'men' over ons en onze bedrijven spreekt en denkt. Gelukkig is het dat niet alle blokken van gedorst gras in de fik worden gezet. Veel wordt in grote lange pakken ge perst en afgevoerd voor veevoer. Waardeloos gras wordt omgezet in een zuil van rook, die dreigend op ons af komt. Ook op de va kantiegangers. Je zou uit willen leggen waarom en waarvoor. Dat lukt je niet. A/s op de late avond de zon aan de einder bloed rood ondergaat weten we: mor gen weer goed zomerweer. Dus ieder tevreden, zowel de boer als de vakantieganger.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7