de aaltjesbestrijder bij uitstek wanflomlLswa 'Te weinig volk in huis' Oogstwerkzaamheden in volle gang Zonnig Noord-Beveland Stikken in je eigen vlijt 1 1 4. 1 I 6 WÊÊÊKÊÊÊÊÊÊM ■H WÊÊKÊ vJ i I 'WÊÊÊÊ' 'Na regen komt zonneschijn' geldt letterlijk voor het weer van dit mo ment. Het is hartje zomer en in WALCHEREN hebben we de laatste weken droog en zonnig weer. Voor iedereen een verademing na een koud voorjaar en een natte voorzo mer. Zeker nu we midden in het toe ristische zitten geeft dit weertype reden tot tevredenheid bij recrean ten en kampeerboer. Maar ook de 'gewone' boer kan dit weer goed gebruiken. De graszaadoogst is bezig en met dit weer zullen graan, erwten, vlas en andere gewassen snel volgen. Vorig jaar was de tarweoogst om deze tijd al bijna aan de kant en zo zie je dat ieder jaar anders is. Dat zal ook gelden voor de opbrengst van de meeste dorsbare gewassen. De kou, de weinige zonne-uren, de vele regen, met daarop volgend een aan tal zeer warme zonnige dagen, heb ben de vulling en afrijping ongunstig beïnvloed. Van de vroege graszaad soorten valt met name Roodzwenk- gras tegen in bruto kilo's en de ervaring leert dat het uitvalpercenta ge dan ook niet meevalt. Het late Engels raaigras heeft beter weer in de bloei en vulling en kon wel eens gunstiger uit de bus komen. De tarwe-aren zijn ook te puntig en bij de erwten is er 'te weinig volk in huis'. Met name in uien en bieten worden bij deze droogte structuur- plekken zichtbaar. Voor deze ge wassen zou een regenbui welkom zijn. Voor aardappelen en uien is au gustus bepalend voor de opbrengst, zodat hier nog weinig van kan wor den gezegd. We weten als boer dat het ene jaar nu eenmaal 'schottiger' is dan het andere. Dat hoort bij het weerrisico en het boerenbestaan. Anderzijds is er aan de prijzenkant geen enkele ruimte waardoor we ons een minder goede opbrengst kunnen veroorlo ven. Terwijl het kostenpeil (inflatie, rente) verder omhoog gaat. Dit ge voegd bij de steeds verdergaande overheidsbemoeienis met ge- en verboden en de plannen om te ko men tot een fundamentele koersve randering van de Europese landbouwpolitiek geven de land bouw en daarmee ook de individue le boer het gevoel steeds verder in de tang genomen te worden. En dat is geen klaagzang maar een nuchte re constatering. In de tweede helft van de verple- gingsperiode is er hier en daar nog heel wat onkruid gekomen in de we ken dat het zo nat was en bestrijden bijna niet mogelijk. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als we dit seizoen niet over de vitale middelen hadden kunnen beschik ken. Nu het zo droog en zonnig is staat de voederwinning in de vee houderij op een laag pitje Toch is er veel gras ingekuild. De gehaltes hiervan zijn wisselend. De snijmais is een verhaal apart. Van diverse percelen is de stand onregelmatig en dun en is het de vraag of er kolf- zetting zal plaatsvinden en wanneer deze mais oogstbaar zal zijn. In de 20 jaar dat er nu snijmais wordt ver bouwd is de stand dooreengeno- men nog niet vaak zo slecht geweest. Velen van ons hebben weer het aanslagbiljet dijkgeschot in de bus gekregen. We kunnen ook hier vast stellen dat de lastenverzwaring doorgaat. Nu zijn er slechtere zaken te bedenken om geld aan te moeten geven dan aan het Waterschap. Ze ker ook als landbouw. Droge voeten en droge grond is onmisbaar. Toch is het voor de bestuursverantwoor- delijken (w.a het ongebouwd) zaak om bij een toename van water- schapstaken de vinger aan de pols te houden dat het Waterschap niet teveel verambtelijkt en mede daar door (te) duur wordt. Bij dit schrijven zijn we op SCHOUWEN-DUIVELAND in de eerste week van augustus terecht gekomen. Plaatselijk hebben de ge wassen veel geleden van de vele re gen. 75% van de percelen uien vertonen door zuurstofgebrek geel- verkleuring en staan er beroerd bij en plaatselijk komt er wat rot in de aardappels voor, en in sproeisporen zullen meer kluiten dan aardappels gerooid worden. De bieten staan er overwegend goed bij en vergelingsziekte komt sporadisch voor. Ondanks de vele regen zouden de meeste gewassen dankbaar zijn voor een regenbui. In Ook op NOORD-BEVELAND is het zomer geworden. Veel zon en hoge re temperaturen met als gevolg een intocht van toeristen, hopelijk ma ken deze weken het verregende voorseizoen voor de toeristenin dustrie nog wat goed. Ook een aan tal collega's met minicampings profiteert hier 'ten volle' van. Overigens prima p.r. wat nog geld oplevert ook. Negatief is dan de smalle polderwegen eigenlijk niet bestemd zijn voor druk recreatiever- keer, soms lijken het wel Duitse au- toracebahnen. Met het vollopen van campings langs de kust is het met de rust gedaan. Weg 'stilte gebied'. Afgelopen weekend is er met de graanoogst een begin gemaakt, na dat er al veel graszaad door de com bine is gegaan. De opbrengsten van graszaad zijn slecht, de verwachtin gen van gerst en tarwe niet hoog gespannen. Door de vele regenval van de vorige maand zijn structuur- plekken in gewassen als uien, aard appels, erwten en bieten zeer goed te zien, door zuurstofgebrek en ho ge temperaturen worden de gewas sen snel geel. Ook in de fruitteelt is de oogst voorzichtig-aan begonnen, een ras als Vista Bella is op Noord-Beveland echter niet veel geplant zodat het yele möJtend De opbrengst van de reeds gedorste gerst (hierbij de heer Van Liere te Goesvalt niet mee, zeker niet van de vroeggestreken percelen. Bovendien is het percentage doorval hoog (20 tot 50 procent). Wei nig brouw dus. (foto Anton Dingemanse). de vollegrondsgroenten is men druk bezig met het veilingklaar maken van de gewassen, echter wel met wisselend resultaat. Het nieuwe ge was Radiccio rosso doet het qua prijs zeer goed, hoofdzakelijk ver oorzaakt door een misoogst in Italië. Plaatselijk heeft men wel wat pro blemen met doorschieten. Ook sperciebonen doen een goede prijs, de opbrengst is echter slecht. Daar staat tegen over dat gewassen als broccoli, bloemkool en witlof al maanden slecht van prijs zijn en dik wijls doorgedraaid worden. Verder zijn door het slechte weer veel groenten gelijktijdig oogstbaar, wat grote druk heeft op de markt. Al met al kleine produkten, en een ge ring uitbreiding laat de prijs zo onder de kostprijs kelderen. De oogst is in volle gang. Zeer veel percelen graszaad zijn reeds gedorst onder goede omstandigheden. Op brengsten matig tot slecht voor de vroege rassen (roodzwenk enz.) en wat beter voor het Engels raai. Bij doperwten hetzelfde beeld, weinig goede percelen en veel slechte Plantuien geven een redelijke op brengst, maar de prijs is slecht. Daarbij aangetekend dat vorige week uien verhandeld werden voor wachten is op de Discovery, Benoni en James Grieve. Veel fruittelers zul len dit jaar omschakelen naar of ver der gaan met de geïntegreerde bestrijding. Door roofmijten in het bedrijf uit te zetten worden spint en roestmijt goed bestreden. Een unieke situatie dat telers in Ne derland erop uitgaan om bij colle ga's scheuten uit bomen te knippen, ze in kisten te verzamelen en ze nog dezelfde dag in hun eigen bedrijf uit te leggen. Elke boom krijgt minstens 1 scheut gerekend naar 2500 bo men per hectare, voorwaar een heel karwei. Verder is het dan uitkijken met gewasbeschermingsmiddelen, de roofmijten kunnen ook weer worden gedood als men verkeerde middelen gebruikt. De volgende zo mer begint dan het zoekwerk met de loupe, 'zijn ze goed aangesla gen?' of is het werk voor niets ge weest? Meestal is het resultaat goed en wordt de spint en roest- mijtbestrijding door de roofmijten overgenomen. Een flinke besparing op middelen en minder belasting van het milieu. On begrijpelijk dat er middelen die bij deze milieuvriendelijke manier van bestrijding onmisbaar zijn, alweer op de een of andere lijst van ver dwijnen staan. f 0,50 per kilo in de baal geleverd en de boer genoegen moest nemen met 10-12 cent veldsgewas. Naar mijn mening wel een wat groot ver schil. Maar bij overvloedige aanvoer heeft men weinig te verkopen, het is soms meer weggeven (en soms moet men nog blij zijn als men het produkt weghaalt). Hetzelfde geldt voor graszaadhooi. Men levert dik wijls een goed produkt waarmee men dan net het persen van kan be talen. Al met al een zeer ongezonde zaak. Deze week was er een collega-boer op bezoek die vertelde dat hij 6 jaar geleden zo'n f 100.000,— aan tar we, gerst, erwten, veldbonen, hooi en stro leverde Nu teelt hij dezelfde gewassen en zou hier op dit mo ment nog zo'n f 60.000,— voor krijgen. Daarbij in ogenschouw ne mende dat ook de gemiddelde op brengst dit jaar wel eens aanmerkelijk lager zal zijn, zal de graanoogst dit jaar wel eens f 50.000,— lager kunnen zijn dan 6 jaar geleden, terwijl ook de kosten in 6 jaar tijd nog gestegen zijn. Al met al een zeer ongezonde zaak. Op het moment hoort men steeds meer geluiden dat sommige gewas sen (erwten, graszaad, enz.) met moeite de f 2.000,— bruto- opbrengst halen en als men bijvoor beeld gronden heeft via AMEV of Fagoed kan men de kosten van en kel de grond niet betalen. Hopende dat de aardappelen en uien een re delijke prijs op zullen brengen. Is dit niet het geval dan zullen zeer velen met een lege portemonnee komen te zitten. Vorig jaar hebben we en kele weken in Den Haag gede monstreerd. Ik denk bij zo'n voortgang dat we er wel een heel jaar kunnen gaan zitten. Of het zal helpen is de vraag. Tel. 01102-47911* I D.J. VAN DER HAVE B.V. 4420 AA KAPELLE Wanneer je als buitenstaander de publicaties volgt die over de zelfstandige ondernemers in de landbouw en hun gezinnen wor den uitgestort dan denk je Waf moet er in de harten van die mensen omgaan?' Er lijkt een tijd aan te breken, dat een hoge produktie per bedrijf niet meer beloond zal worden. Jaren is er gestreefd naar een hoge produktie met lage kosten om de kostprijs van het produkt zo laag mogelijk te houden. Er wordt nu gepraat over inko menstoeslagen aan onderne mers die beneden een bepaalde produktie blijven, zeer in strijd met het verleden. Het kan verke ren. 'Stikken in je eigen vlijt, in je eigen ondernemerschap is dat', zei laatst iemand tegen mij. Hoewel de publieke opinie nog steeds aan de kant van de land bouw staat, blijft men van de zij de van de overheid de landbouw bombarderen met regels, steeds meer regels. Of ze toepasbaar zijn in de praktijk lijkt minder be langrijk te zijn, a/s er maar regels geproduceerd worden. Beseffen dat de ene regeling de andere uitlokt doen de makers schijn baar nog niet. Wat ook opvalt is dat hoe meer regelingen er ko men - die in de praktijk niet wer ken - hoe vindingrijker de mens wordt om de mazen te ontdek ken, wat tot resultaat heeft dat de regeling weer straffer wordt en de ondernemer helemaal niet meer weet waar hij aan toe is. De ondernemer komt in een keurslijf - of is het een dwang buis? - waarin het hem zo zoet jes aan onmogelijk wordt gemaakt zijn ondernemersschap uit te voeren. Het is ook interes sant te lezen hoeveel advocaten geld verdienen met de uitleg van de gemaakte regels. Soms is het verbazend te horen wat er wel en niet kan, juridisch gezien. Wordt dan van de ondernemer verwacht dat hij alle regelingen kent? Ja zeker, want iedere Ne derlander behoort de wet te kennen. De praktijk is anders. Hoe lang duurt het nog dat de mensen achter bureaus en in vergaderza len dit beseffen. Buitenstaander denkt dat het besef snel zal moeten doordringen: wanneer een emmer water overloopt en men hem toch geregeld blijft vul len, ontstaat er wateroverlast. Hier gaan zelfs bloemen en plan ten aan dood, m.a.w. je kunt ook een agrarische ondernemer zo ver krijgen dat hij apatisch wordt en gaat zeggen 'Zoek het nu ver der zelf maar uit, dat zullen wij ook doen'. Een overheid mag nooit het on dernemerschap uit een mens, een bedrijfstak halen. Als dat toch gebeurt dan heeft dit ver strekkende gevolgen voor de landbouw in zijn geheel, maar ook voor het platteland, het landschap en het milieu en de werkgelegenheid. Buitenstaan der ziet dat allerwegen aktivitei- ten worden ondernomen door de individuele ondernemer, door zich aan te passen aan gewijzig de omstandigheden, die zich voordoen. Elk weldenkend mens beseft dat dit nodig is. Voor de agrarische sector is dit niet nieuw. Met vallen en opstaan heeft ze zich aan moeten pas sen, jaren aan een stuk. Ze heeft daarmee bereikt dat de land bouw in ons land een zeer hoog niveau heeft bereikt, waar de ge hele Nederlandse bevolking van heeft geprofiteerd. Buitenstaander hoopt dat de overheden zullen beseffen dat een sector kan verstikken onder een regelgeving die te star is en waardoor de onzekerheden voor de praktische boer en tuinder met de dag groter worden. Buitenstaander

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6