■tÖaS» Nieuws uit het hoofdbestuur Distels rukken op Voorbehoud veldbeemd gebruik TCA nodig Hoofdbestuur ZLM betreurt actie 'Razende rooiers' Export droge kippemest Organisatienieuws Onderzoek arbeids voorziening tuinbouw Procedure 'zandkaarten' ter discussie stellen Akkerbouw financiering B.V. Mogelijkheid vliegtuigspuiten moet behouden blijven Het hoofdbestuur van de ZLM heeft in de vergadering van 5 augus tus jl. besluiten genomen over een aantal zaken, die tot de kernta ken van de organisatie kunnen worden gerekend en die o.a. betrekking hebben op vernieuwingen in produktie en vermarkting. In de provincie Noord-Brabant zijn door het provinciaal bestuur en het Landbouwschap voor gezamenlijke rekening in een 50/50 verhouding opgericht het Platform Agrarische Markt Innovatie (PAMI) en de Stuur groep Landbouw en Milieu (LAMI). Elk op eigen terrein zijn de inspan ningen erop gericht om de agrari sche sectoren te ondersteunen door vernieuwende mogelijkheden te zoeken, zowel naar de markt toe als naar het milieu. Het hoofdbestuur is van oordeel dat de ZLM daarin een medeverantwoordelijkheid heeft en deze dient te nemen. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur om daar voor de financiële middelen be schikbaar te stellen bestaande uit 10% van het door het bedrijfsleven bij te dragen gedeelte gedurende 4 jaren wordt unaniem overgenomen. In Zeeland functioneert de Stichting Stimulering Plantaardige Produktie (SSPP). Daarin werken de 3 Zeeuw se Landbouw Organisaties samen en verleent het Provinciaal Bestuur van Zeeland een aanvullende bijdra ge van 50% in de kosten van de Stichting. Wijzigingen in het perso nele vlak zullen een stijging van de kosten tot gevolg hebben. Het hoofdbestuur is van oordeel, dat het werk van de SSPP moet worden voortgezet en dat ook daarvoor een financieel aandeel moet worden op gebracht voor de tweede periode van 3 jaren. Het hoofdbestuur be pleit nadrukkelijk om initiatieven op deze terreinen zoveel mogelijk in een samenwerkingsvorm tussen de landbouworganisaties gestalte te geven. In verband daarmee is af gesproken dat de eerst aangespro kene in Noord-Brabant de daarmee belaste medewerker van de NCB zal zijn en in Zeeland zijn collega van de SSPP. Teneinde de bedrijfseconomische basis van de schapenhouderij te versterken is het Schapenproject West- en Midden-Nederland opge richt. Door de landbouworganisaties in het werkgebied wordt een start kapitaal verstrekt in de vorm van een rentedragende lening. In ver band met het afhaken van enkele in Op voorstel van de heer C. Hame link, voorzitter van de tuinbouw- commissie van de ZLM, heeft het hoofdbestuur van de ZLM de wen selijkheid uitgesproken dat er op korte termijn een onderzoek komt naar de arbeidsbehoefte en het ar beidsaanbod in de tuinbouwsektor. Daarbij zal het niet alleen moeten gaan om de situatie zoals die nu is. In het onderzoek zal ook meegeno men moeten worden de omschake ling op akkerbouwbedrijven naar tuinbouwmatige teelten en de mo gelijke toekomstige vestiging van glastuinbouwprojekten. Indien mo gelijk zal één en ander uitgevoerd moeten worden in nauwe samen werking met de regionale Bureau's Arbeidsvoorziening (RBA) en het Bureau arbeidsvoorziening van de 3 Centrale Landbouw Organisaties. Utrecht functionerende organisatie is gevraagd aan de overige organi saties de lening zodanig te verho gen, dat het gat van de afhakende organisaties wordt gedicht. De ZLM zal de daarvoor benodigde verho ging van de lening met f 12.500,— verstrekken, zo heeft het hoofd bestuur besloten. Door het Consulentschap Land bouw en de Gewestelijke Raad voor Noord-Brabant van het Landbouw schap is het initiatief genomen om kavelruilprojecten te stimuleren. Daarvoor is een plan opgesteld waaraan provinciale overheid en de in Noord-Brabant functionerende landbouworganisaties op 50/50 ba sis in de financiering deelnemen. Op basis van verhouding van ledental len van de organisaties zal de ZLM f 3.700,— per jaar bijdragen gedu rende 3 jaren. Onderwijs De gezamenlijke landbouworganisa ties in Zuid-Nederland hebben over leg gevoerd om te komen tot één niet-vrijblijvend samenwerkingsver band m.b.t. het agrarisch onderwijs. Afname van het aantal leerlingen en concurrentie tussen de oplei dingsmogelijkheden maken een sa menwerking meer dan wenselijk. Na bestuurlijke goedkeuring van de uit gangspunten kunnen verdere af spraken tussen de organisaties in een convenant gestalte krijgen. Het hoofdbestuur meent dat deze eerste stap zeer positief moet worden be oordeeld. Er wordt groen licht gege ven voor het uitwerken van verdere voorstellen. Voor de coördinatie van heet cursus onderwijs beschikt elke provincie over een Provinciaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs, waaraan een coördinator is verbonden. Bezuini gingen bij het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij voorzien in het vervallen van deze functie. In het gezamenlijk overleg tussen de landbouworganisaties is afgesproken om te trachten de coördinatie voor de drie zuidelijke provincies te handhaven, terwijl de bestuurlijke POOC per provincie blijft bestaan. Het hoofdbestuur staat ook positief tegenover deze samenwerking en wacht belangstel lend de resultaten van verder over leg af. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft in de vergadering van maandag 5 augustus jl. zijn afkeuring en te leurstelling uitgesproken over de ak- tie van de zich noemende 'Razende rooiers' waarbij er o.a. een proefveld met genetisch gemodificeerde maisplanten van VanderHave werd vernield. De argumenten van de anonieme aktiegroep als zouden de verede- lingsbedrijven met het ontwikkelen en toepassen van deze techniek uit zijn op winstbejag en niet handelen in het boerenbelang werd door het hoofdbestuur als 'goedkoop com mentaar' bestempeld. De vergunningen voor de uitvoer van de proeven zijn verleend door het ministerie van VROM. Het hoofdbestuur vindt dat er in deze sprake is van zeer zorgvuldige en uitgebreide procedures. Daarbij is er ook een ruime mate van inspraak mogelijk. Ook zijn de voorwaarden om voor een vergunning voor de uit voer van deze proeven in aanmer king te komen in Nederland aanzienlijk zwaarder dan in andere landen. Voorts is het hoofdbestuur van mening dat met de ontwikke ling van de genetische manipulatie een algemeen maatschappelijk en economisch belang kan zijn gediend. Voor de uitvoer van de veldproeven bij VanderHave is er een schadere gelingsconvenant afgesloten tussen de Gewestelijke Raad voor het Landbouwschap in Zeeland en Van derHave. Wanneer een teler serieus meent dat hij directe schade tenge volge van deze proeven ondervindt ligt de bewijslast bij VanderHave. Zie ook pagina 11 Naar de mening van de ZLM is de overheid zeer onzorgvuldig te werk gegaan bij de aanwijzing van de zo genoemde zandgebieden waar een zeer streng en zuinig regime gaat gelden met betrekking tot de stikstof bemesting. Samen met an dere organisaties in KNLC-verband oriënteert de ZLM zich of het wel licht aanbeveling verdient tegen de gevolgde procedure bezwaar aan te tekenen. Er is inmiddels een Algemene Maat regel van Bestuur afgekondigd, met andere woorden de zandkaarten zijn vastgelegd in wetgeving. Hiertegen is in principe geen bezwaar moge lijk. Tegen de gevolgde procedure is dat echter wel, via de rechter. In het uiterste geval zou de rechter de AMvB ontbindend kunnen ver klaren. Meerdere leden van de ZLM hebben bezwaar aangetekend tegen aanwij zing van hun grond als zandgrond. De ZLM wil één geval, waar het be zwaar niet ontvankelijk verklaard werd, wegens te laat indienen, als testcase gebruiken. Dit geval staat niet op zichzelf. Vanwege het niet tijdig beschikbaar zijn van de kaar ten was de inspraakperiode 'bijzon der kort'. De ZLM heeft een jurist ingeschakeld om gedaan te krijgen dat het bezwaar alsnog in behande ling wordt genomen. Ondanks de distelverordening kan de akkerdistel zich over het alge meen naar hartelust vermeerderen. Met name op overheidsgronden wordt het de bestrijding van distels niet zo nauw genomen. Als argu menten worden hiervoor gebruikt het kostenaspect en instandhou ding van bermflora en -fauna. Door opschuiving van het maaitijdstip ko men bermen e.d. maar één keer per jaar voor klepelen in aanmerking. Voor de landbouw is het van groot belang dat distels afdoende bestre den worden. Grondgebruikers zijn hiertoe ook verplicht, vanwege de distelverordening. Deze geldt in zo wel Zeeland als Noord-Brabant. Het distelprobleem is ook in het hoofd bestuur van de ZLM (op 5 augustus jl.) aan de orde gesteld. Onder ande re langs de A59, de snelweg tussen Zevenbergen en Den Bosch (Maas route) stikt het van de distels. Het hoofdbestuur roept de leden op om in voorkomende gevallen de ver antwoordelijke instanties te wijzen op hun plicht de distels te bestrij den, en tevens het secretariaat van de Gewestelijke Raad en zonodig de landbouworganisaties in kennis te stellen. Een distelvegetatie op een viaduct te Roosendaal. Tot voor kort kwa men hier hoegenaamd geen distels voor. Tijdens de hoofdbestuursverga dering van maandag 5 augustus jl. vroeg voorzitter J.C. Geluk van de akkerbouwcommissie zich af of de één of andere vorm van ak- kerbouwfinanciering ten behoe ve van agrificatie-onderzoek niet zinvol zou zijn. Met een dergelij ke financiering zouden akker bouwers bijvoorbeeld f 200,— per bedrijf beschikbaar stellen voor onderzoek, waar ze dan ook zelf de vruchten van zouden plukken. "Wij moeten voorkomen dat wij de zaken helpen financieren en de grote jongens de krenten uit de agrificatie-pap pikken. De boeren moeten zelf direct mee delen in mogelijk succes," aldus de heer Geluk. Onlangs heeft het Landbouwschap voorgesteld meer droge kippemest te exporteren, en dus de akkerbouw praktisch te verplichten kwalitatief minder goede mest te gebruiken. Volgens het ZLM-hoofdbestuur zou het verkeerd zijn voor een dergelijke export geld uit de pot 'algemene middelen' te gebruiken. Als de intensieve-veehouderijsector zelf deze export financiert dan is daar natuurlijk niets op tegen, aldus het hoofdbestuur. De toepassing van TCA ter bestrij ding van tarweopslag in eerste jaars veldbeemd moet op basis van re cept mogelijk blijven. Dat is de me ning van het hoofdbestuur van de ZLM. Het middel TCA mag nog toe gepast worden tot 1 november dit jaar. De heer Geluk, voorzitter van de ak kerbouwcommissie, deelde in zijn overzicht aan het hoofdbestuur me de dat om de teelt van veldbeemd in Nederland te behouden het gebruik van TCA noodzakelijk is. Daarbij komt dat door de terugval van het areaal vlas en met name erwten voor de zaadwinning wintertarwe: op dit moment een veelvuldig voor komende dekvrucht is. Het recept voor de toepassing van TCA zou uit geschreven moeten worden door de teeltvertegenwoordigers van de desbetreffende firma's. Een en an der zal ook aangekaart worden bij de landelijke organisaties. Het moet toch mogelijk zijn deze nooazaKenj- ke en zeker niet milieuvijandige cul tuurmaatregel, waarbij de dosering per ha slechts een fraktie bedraagt van wat voor de veel bredere kweekbestrijding nodjg is, voor de praktijk behouden blijft. Het hoofdbestuur vindt dat het be drijfsleven op dit punt een duidelijke handreiking doet om op recept te willen werken. Een handelswijze die ook voorgestaan wordt in het Meer jarenplan Gewasbescherming. Het hoofdbestuur van de ZLM vindt dat de landelijke organisties moeten pleiten om de mogelijkheid van vliegtuigspuiten te behouden. In het kader van het Meerjarenplan Ge wasbescherming zou dat ter discus sie kunnen komen te staan, met name daar waar het gaat om precie ze doseringen en gerichte toepas singen van middelen. In de afgelopen periode is er in de aardappelteelt vanwege de natte omstandigheden en de hoge phy- tophthoradruk veel gebruik gemaakt van vliegtuigbespuitingen. Indien deze mogelijkheid er niet zou zijn, zouden er grote problemen zijn ont staan, aldus het hoofdbestuur. Vol gens de heer Geluk, voorzitter van de akkerbouwcommissie, kan de mogelijkheid om gebruik te maken van vliegtuigbespuitingen ook lei den tot een besparing van middelen, omdat deze methode zekerheid biedt. Wanneer er een natte periode wordt verwacht hoeft minder snel preventie te worden gespoten en kan de teler vast blijven houden aan zijn spuitschema. Overigens vindt het hoofdbestuur dat extra regelgeving voor wat be treft middelengebruik en het reke ning houden met in de nabijheid gelegen gebouwen, wegen exl. bespreekbaar is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3