'Dierenartsendag' Wouw voor herhaling vatbaar a roosuHX A.J. Bastiaansen verlaat de DLV VAKANTIESCHEMA SEV Volgende week geen ZLM-blad Nieuw adres en telefoonnummer ZLM Landschapsverzorging blijft in centrum Land- en tuinbouwblad Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. U krijgt volgende week (16 augustus) geen ZLM-blad in de bus. Voor de tweede en laatste keer valt dan in verband met de va kanties een nummer uit. Vanaf vrijdag 23 augustus verschijnt het ZLM-blad weer zoals gebruikelijk elke week. Vanaf begin deze week is de ZLM gehuisvest in een nieuw pand. Ook het telefoonnummer is gewijzigd. De nieuwe gege vens luiden: Landbouwhuis ZLM, Cereshof 4, 4463 XH Goes, of Postbus 46, 4460 BA Goes. Het nieuwe telefoonnum mer luidt: 01100-47700. Het faxnummer is ongewijzigd ge bleven: 01100-31189. AFDELING VEERE E.O. VAN DE ZLM Op vrijdagavond 16 augustus wordt er een excursie georganiseerd naar het fruitbedrijf van de heer P. Cevaal te Serooskerke. Aanvang: 19.00 uur. Opgave bij Jan Breel, tel. 01181-1342 voor 12 augustus. Ploegwedstrijd Tholen De ploegwedstrijd Tholen en St. Philipsland is wegens de drukke oogstwerkzaamheden uitgesteld van 3 augustus naar 14 september. De ploegwedstrijd vindt plaats op een perceel tarwestoppel van M. van Tilbeurgh aan de Hogeweg te Oud-Vossemeer. De instructie avond is uitgesteld naar 6 septem ber. Deze vindt plaats bij C. Deurloo aan de Kettingdijk te Tholen, aan vang 19.30 uur. Opgave voor de ploegwedstrijd bij F. van der Slikke, tel: 01662-2532. De Stichting Landschapsverzorging Zeeland blijft gehuisvest in het cen trum van Goes. In het vorige ZLM- blad stond abusievelijk vermeld dat Landschapsverzorging meeverhuist naar het nieuwe pand van de ZLM, doch de stichting heeft nu een (tij delijk) onderkomen aan de Van de Spiegelstraat. Het volledige adres luidt: Stichting Landschapsverzor ging Zeeland, Van de Spiegelstraat 27, 4460 AR Goes. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, red. medewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47700 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door PZC tel. 01184-84000 (ook op zaterdag) Bij klachten over bezorging door PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47700. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Op 1 juli j.l. heeft de heer A.J. Basti aansen de DLV verlaten. Na een loopbaan van 38 jaar heeft hij een punt gezet achter het voorlichtings- werk, door gebruik te maken van de VUT-regeling. In besloten kring heeft het team Westmaas zijn af scheid gevierd. Na zijn militaire dienst trad de heer Bastiaansen in 1955 in dienst bij het Rijkslandbouwconsulentschap te Zevenbergen. Vertrouwd geraakt met het voorlichtingswerk was hij gedurende de periode 1960 - 1963 aktief in het kader van de streekver- betering bij het Rijkslandbouwcon sulentschap te Axel. Vanaf 1963 was hij werkzaam in verschillende regio's van West- Brabant met als standplaats Steen bergen. Met veel inzet en enthou siasme heeft hij heel - wat ontwikkelingen op de Brabantse be drijven gestimuleerd en tevens dui delijk richting gegeven, zoals de stormachtige ontwikkelingen en de uitbreiding in de consumptieaard appel- en pootgoedteelt en de bewa ring ervan. Ook de ontwikkelingen aangaande de toepassing van nieuwe teelttech nieken in akkerbouwgewassen. De begeleiding aan gewasstudiegroe- A.J. Bastiaansen pen, veldexcursies verzorgde hij op onmiskenbare wijze. Het gezegde "eenvoud siert de mens" is zeker van toepassing op de heer Bastiaansen. Dit maakte voor hem de samenwerking met ve len erg gemakkelijk. Zowel bij agrari sche ondernemers, loonwerkers, handel als bij diverse organisaties was hij een graag geziene gast. Ing. J.C.H.M. Staal, plv. teamleider De heer L. Buijs uit Heerle begint aan een serie van 5 schoten. 'Het valt a/s ongeoefende tegen', zo vertelde hij na afloop Kleiduiven schieten, jeu de boule en een barbecue waren de hoofdingrediënten die de vee houders uit Wouw en omgeving zaterdag 2 augustus door hun dierenartsen kregen voorgescho teld. De maatschap Van Helvoort-De Mol vond dat de liefde niet altijd van een kant kan komen en had daarom gemeend een gezellige dag te moeten or ganiseren. 'Het idee is op een kleiduiven schietwedstrijd voor dierenart sen ontstaan', vertelt veearts Maarten van Heivoort. 'Collega De Mol die deze sport beoefent nam de organisatie van het schieten voor zijn rekening en ik de barbecue. Koken is namelijk een hobby van mij. Als lokatie is Trapke Op te Huybergen geno men. Jeu de boule is in het pro gramma opgenomen omdat daar toevallig twee banen liggen. Van de plaatselijke jagersvereniging kregen we spontaan medewer king alsmede van een aantal mensen die wilden assisteren bij jeu de boule en het horeca ge deelte'. Volgens Van Heivoort lag het op komstpercentage bij de klanten boven de 95%. De aanwezige veehouders vonden de dag zeer origineel. Alleen al om het so ciaal karakter mag dit vaker ge beuren werd opgemerkt. Landbouwhuis Goes: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4, 4761 BG, Zevenbergen Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes, Zaamslag, Bergen op Zoom, Middelburg, Oostburg, Zierikzee, Renesse, Klein Frankrijk 1, Axelsestraat 4, Dahliastraat 94, Stationsstraat 1 5, Nieuwstraat 67b, Haringvlietplein 3, De Zoom 16, tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES, tel. no. Algemeen 01100-38000, Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888, Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-47700. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kan toor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips land, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-50809 (privé). S. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47700 (kantoor) A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01 T00-47-700 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-47700. Dhr. P.J.E. Mangnus heeft vakantie van 1 juli t/m 9 augustus. Dhr. J.A.M. Withagen heeft vakantie van 5 t/m 30 augustus. Dhr. A.L.P. de Bakker heeft vakantie van 15 t/m 30 augustus. Dhr. T. van der Mijden heeft vakantie van 19 t/m 30 augustus. De werkzaamheden worden waargenomen door de medewerkers vanuit kantoor Goes. Demonstratie drijfmest- aanwending in de stoppel De akkerbouwteams van de Dienst Landbouwvoorlichting te West maas en Goes organiseren in sa menwerking met de Takorganisatie Akkerbouw een erkende de monstratie mestaanwending in de stoppel. Er wordt gedemonstreerd met injektiesystemen en boven grondse toedieningen op kale tar westoppel, in gehakseld stro en in ingewerkt gehakseld stro. De demonstratie wordt gehouden op dinsdag 27 augustus a.s. om 13.30 uur op de bedrijven van J. Roelse en Gebr. Mulders aan de Noord Langeweg in de Ruigenhilpol- der te Willemstad. Bezoekers kun nen de demonstratie het bereiken via de afslag Fijnaart aan de Rijks weg A59, vanwaar de route verder met bordjes "demonstratie" wordt aangegeven. Eventuele uitsteldata zijn 3 en 10 september, dezelfde tijd. Informatie over eventueel uitstel kan worden verkregen via akkerbouwinformatie Zuidwest, telefoon 01864-1866 of via DLV Team Akkerbouw West maas, telefoon 01864-3011 en DLV Team Akkerbouw Goes, telefoon 01100-33711 tussen 08.15 en 17.15 uur. Zeeuwse Groentetelers Organisatie De spruitkoolstudieclub werkzaam binnen de ZGO organiseert op vrij dag 9 augustus een excursie naar het bedrijf van de heer M. Cappele, Ravensweg 1 te Looperskapelle. Aanvang 15.30 uur. Bloemenveiling Holland organi seert op 15 augustus in Naaldwijk een seminar, waarbij trends in bloe men en planten centraal staan. Ver tegenwoordigers uit de mode, interieurinrichting en de sierteelt zullen hun visie geven op het feno meen trends.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2