"Gevolgen voor inkomen veel erger dan blijkt uit berekeningen LEI" Deze week Taxaties hagelschade vrijwel zonder problemen verlopen Aardappeloogst lijkt goed te worden ZLM IS VERHUISD Zorgvuldigheid nodig bij import mest uit België zuidelijke landbouw maatschappij ZLM uit zorgen over Europese voorstellen in "brandbrief" Pag. 3 Vergadering hoofdbestuur Pag. 4 Bouw mestopslag en subsidie Pag. 5 Werkprogramma SEV verschenen Pag. 6 Uit de praktijk Pag. 8 Reactie Landbouwschap op EG voorstellen Pag. 11 "Met de Zeeuwse Vlegel leer je opnieuw boeren" Pag. 13 Gezellige fietstocht Vekabo Walcheren land- en tuinbouwblad VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 79e JAARGANG NO. 4082 Het noodweer dat begin juli over Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en Oost Zuid-Beveland trok, heeft naast een enorme schade, ook een giganti sche hoeveelheid werk met zich meegebracht. Bovendien is dit werk zeker niet van het dankbaarste soort. De schade-taxateurs van AgriVer, optredende namens de Onderlinge Hulst en de OZII, die zich meteen op de hoogte stelden van de ernst en de omvang van de schade, werden al bij hun eerste bezoek geconfron teerd met boeren die hun totale oogst verloren waanden. Wie één maal het trieste beeld, dat een ver- hageld gewas direct na de bui biedt, heeft aanschouwd, zal zich dit ove rigens goed kunnen voorstellen. Dat een dergelijke ravage en de stem ming waarin op dat ogenblik de ge troffenen verkeren, geen optimaal werkklimaat voor taxateurs oplevert zal ieder duidelijk zijn. Desondanks zijn de taxaties in een goede sfeer verlopen. De deskun digheid en het begripvolle optreden waarmee met name de AgriVer- taxateurs de leden tegemoet traden, wekten al direct het nodige vertrou wen. Het beste bewijs voor deze goede aanpak is wel het feit dat nauwelijks hertaxaties zijn aange vraagd. Deze blijven beperkt tot een aantal beneden de tien op een totaal van bijna 200 schademeldingen. In middels zijn alle schademeldingen behandeld. Enkele percelen uien en bruine bonen moeten nog definitief worden "afgeschat", hetgeen bij in siders geen verbazing zal wekken. Al met al een succesvolle afronding van een enorme klus. Overigens zal de totale schade be langrijk hoger uitvallen dan in eerste instantie werd verwacht. Alleen de AgriVer-maatschappijen zullen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen al ruim boven de 2 miljoen gulden moeten uitkeren. Financieel gezien zal dit geen probleem opleveren, maar het rechtvaardigt alleszins een uitzon deringspositie voor hagel- en storm- verzekeraars bij het vormen van een egalisatiereserve Als augustus en september niet ex treem droog worden lijkt er een heel goede aardappeloogst te komen. Het aantal knollen per plant is in ieder geval goed, en de nog zeer goede vitaliteit van de aardappel planten maakt een goede oogst mo gelijk. Volgens de heer A.W. Bierer.s, directeur van de Aardappel BV te Zierikzee, is de stand van het aard appelgewas in landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland ook goed. Evenals in de ons omringende lan den is het areaal aardappels in Ne derland dit jaar licht uitgebreid. In ons land had die uitbreiding vooral betrekking op het zandgebied, het areaal op klei is ongeveer gelijk ge bleven. Het percentage AM-rassen neemt steeds meer toa Ter illustra tie: het areaal voor de Aardappel BV geteelde aardappelen bestaat dit jaar voor 15 procent uit het AM-ras Agria, een verdubbeling ten opzich te van vorig jaar. Uit de voorlopige aanmeldingen blijkt dat er voor vol gend jaar weer een verdubbeling aan zit te komen, zo deelt de heer Bierens mea dan in Nederland, waardoor de con currentiepositie van de Nederlandse landbouw in Europa ook nog eens verslechtert. De berekeningen van het LEI, zoals vorige week gepubliceerd in enkele landelijke agrarische bladen, zijn vol gens Van der Maas nog veel te opti- De ZLM stuurt een 'brandbrief' naar het KNLC en het Landbouw schap waarin zij haar grote ongerustheid uitspreekt over de voor stellen van de Europese Commissie. De brief is bedoeld als ondersteuning en tevens als aanscherping van het voorlopige Land bouwschapscommentaar (zie blz. 8). Volgens ZLM-voorzitter H.C. van der Maas zet eventuele uitvoering van deze plannen de gehele Europese landbouwsector op het spel. Hij zei dit tijdens de maande lijkse hoofd bestuursvergadering maandag 5 augustus jl. in motel Goes. Vanwege de verhuizing van de ZLM die dag kon noch in het oude noch in het nieuwe Landbouwhuis vergaderd worden. Zoals bekend zullen de door Mac- Sharry naar voren gebrachte voor stellen een radicale ommekeer in het Europese landbouwbeleid beteke nen; van marktondersteuning naar inkomensondersteuning. Vooral de efficiënte bedrijven (noordelijke lidstaten) dreigen hiervan ernstig de dupe te worden. Als gevolg hiervan zal de bedrijfsontwikkeling stagne ren en de mondiale concurrentie kracht van de Europese landbouw verzwakken. De Verenigde Staten van Amerika spinnen hier garen bij: "De VS zullen hun landbouw maxi maal blijven ondersteunen en zullen de gaten die de Europese landbouw laat vallen graag opvullen, terwijl bij letterlijke uitvoering van het MacSharry-plan de Europese agrari sche sector volledig zal verpaupe ren. Het is onbegrijpelijk en onbehoorlijk dat de Europese be leidsmakers met dit ondoordachte "slag in de lucht" plan niet alleen het efficiënte voortbestaan van een produktieve Europese landbouw op het spel zetten, maar dat ze daar mee ook de toekomstige totale eco nomische spankracht van de EG op het spel zetten", aldus de heer Van der Maas. Een ander bezwaar tegen de "MacSharryplannen" is het finan ciële aspect. De Europese land bouwcommissaris meent met uitvoering van zijn "plattelandsbe leidsplan" budgettair voordeliger voordeliger uit te zijn dan nu, doch de ZLM heeft daar ernstige twijfels over. De vrees bestaat dat na enkele jaren de 'compensatiekraan' volledig dicht gedraaid wordt. Voorts maakt invoering van de plannen een gigan tisch controlesysteem noodzakelijk op de uitvoeringsregels en toepas sing daarvan. "In plaats van één ambtenaar per zes boeren gaan we dan naar op elk damhek een AID- er", zei de ZLM-voorzitter sar castisch. Hij gaf te kennen ervaring te hebben opgedaan dat uitvoering van en controle op Europese maat regelen in sommige (zuidelijke) lidstaten veel minder stringent is mistisch. De gehanteerde percentages inkomensdaling heb ben alleen betrekking op de uit komsten van de betreffende produkties en teelten. De bruto in komensdaling per bedrijf zal minstens twee keer zo hoog zijn. Voorts negeert het LEI het zgn. ver dringingseffect in de akkerbouw, welk effect een zeer negatieve in vloed kan hebben op de prijsvor ming van de "vrije" produkten. Als kenmerkend "detail" van een verge ten rekensom noemde hij ook nog dat door de voorliggende commis sievoorstellen de teelt en produktie van gedroogde groenvoeders (lucer ne) totaal onmogelijk gemaakt zal worden. VERVOLG OP PAGINA 8 Afgelopen maandag heeft de verhuizing van de ZLM van de Grote Markt naar de Cereshof - beide in Goes - plaatsgevonden. Dankzij een grote inzet van het verhuisbedrijf lukte het de hele inventaris in één dag naar het nieuwe kantoor over te brengen, zodat alle ZLM-diensten en huurders hun werkzaamheden dinsdag konden hervatten. Dozen uitpakken en opnieuw inrichten, dat stond het eerst op het programma. Zie ook pag. 9 (foto Anton Dingemanse). De Stichting Landelijke Mestbank is van mening dat uiterste zorgvuldig heid moet worden betracht bij de import van mest uit België. Wat be treft de kwaliteit van de aangebo den mest zou de gebruiker vooraf van de leverancier betrouwbare in formatie kunnen eisen over her komst en samenstelling van de mest. Dit schrijft de mestbank in een brief aan de ZLM, als reactie op een brief die de ZLM op 26 juni aan de mestbank stuurde. Volgens de mestbank is het logisch dat Zeeuws-Vlaanderen vanuit Bel gië als een mestafzetgebied wordt gezien, zeker als er in dat gebied vraag naar mest is. De mestbank heeft geen aanwijzingen dat er van uit bemestingsoogpunt met de kwaliteit en samenstelling van deze mest wat aan de hand zou zijn. Ingeval er twijfels zijn aan de kwali teit van de ingevoerde mest, dan is primair de gebruiker van mest zelf verantwoordelijk om eventuele risi co's af te wegen tegenover het fi nanciële voordeel van gratis mest. Dierlijke mest aangevoerd via de kwaliteitspremieregeling is qua prijs helaas niet concurrerend, omdat er voor deze mest een minimumop- brengstprijs moet worden betaald. De mestbank beschikt niet over wettelijke bevoegdheden om invoer van mest uit België tegen te gaan indien daar de noodzaak voor aan wezig zou zijn. De regionale mest bank Noord-Brabant/Zeeland onderhoudt contacten met de dit jaar opgerichte mestbank voor Vlaanderen. Binnenkort zal opnieuw overleg plaatsvinden tussen de bei de organisaties.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1