Halvering Nederlandse appeloogst verwacht Eerste peren op veiling Kapelle Veilingomzet in juni op recordhoogte Grotere export groente en fruit Verwerking aardappelen Weer minder mais in Frankrijk Varkensprijzen België Schema biggenprijzen Veemarkt 's-Hertogenbosch Veiling St. Annaland Pootgoednoteringen van woensdag jl. Varkensprijzen opnieuw verhoogd Onveranderde kaasnoteringen Opnieuw grote sterfte door hitte onder slachtkuikens 1 15 De nieuwe oogst appelen en peren komt langzaam op gang. De afgelo pen week is er ongeveer 80 ton ap pels geveild. Het belangrijkste ras was de Vista Bella met een aanvoer van ongeveer 60 ton. Ook zijn er kleine hoeveelheden Discovery, Yel low, Mantet en Stark Earliest ge veild. De appels van de oude oogst zoals de Golden en de Jonagold zijn op het moment duur evenals het im- portfruit. Dit heeft een positief ef fect op de prijzen van de zomerappels. De prijzen hiervan zijn evenals vorig jaar hoog. De Vista Bella maat 70/80 noteerde prijzen rond de 2,50 per kilo. Wat opvalt in de veiling zijn de vele partijen hagel- fruit. Nu pas wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de hagelbuien van enkele weken terug. Gelukkig brengt ook dit fruit nog goede prij zen op. Bij de peren zijn de eerste partijen Super Trévoux geveild. Ook deze partijen werden goed betaald. De klasse I bracht gemiddeld 1,51 per kilo op. De komende weken zal het aanbod toenemen. De aanvoer pruimen neemt snel toe. Naast de St. Hubertus is ook de Opal in het veilingbeeld verschenen. De middenprijs van de Opal klasse I kwam deze week uit op 6,59 per ki lo. Bij het kleinfruit is er een afname in het aanbod van frambozen en hierdoor kon in de loop van de week de prijs sterk stijgen. Ook bij de zwarte, witte en kruisbessen had het dalende aanbod prijsstijgingen tot gevolg. Bij de rode bessen en bramen blijft het aanbod op peil. De prijzen van deze produkten zijn van dag tot dag zeer wisselend. Bij de bramen zal het aanbod de komende week sterk toenemen als gevolg van het goede weer. In de maand juni zijn 160.000 ton aardappelconsumptieprodukten ge produceerd, wat het totaal van ja nuari tot en met juni op 1.013.000 brengt. De voorgaande jaren was dit 1.011.000 (1990) en 933.000 (1989). Uitgedrukt in verse aard appelen bedroeg de export van aard appelconsumptieprodukten in juni 148.300 ton en de import 6.000 ton. Volgens het Franse Graanbureau ONIC bedroegen de afleveringen van mais per 1 juli 8,13 miljoen ton, vergeleken met 11,95 miljoen ton per 1 juli 1990. De totale afleverin gen van graan daalden van 48,42 tot 45,82 miljoen ton, een daling die vooral het gevolg was van de ver minderde afleveringen van mais. Af geleverd werden in milj. ton: 27,82 (27,28) zachte tarwe; 7, 10 (6,87) gerst; harde tarwe 1,96 (1,36) Het Min. van EZ meldde voor de week van 2-8 augustus de volgende prijzen voor varkens: vleesvarkens Bf 56-58 (3,06-3,17); vleesvarkens extra Bf 61-66 (3,34-3,61); halfvette varkens Bf 51,50-53 (2,82-2,90); vette, zware varkens Bf 50-51 (2,74-2,79); zeugen Bf 35-45 (1,91-2,46). In de week van 12 tot 19 augustus 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 1 juli 1991 met f 2,00 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,86. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch zijn 1 augustus 101 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (incl. BTW): Luxe Paarden f 2.900,— tot f 3.600,—; 2-jarige Merries f 2.300,— tot f 2.900,—; 2-jarige Hengsten f 1.900,— tot f 2.800,—; 1-jarige Merries f 1.650,— tot f 2.550,—; 1-jarige Hengsten f 1.550,— tot f 1.850,—; Veulens f 700,— tot f 1.000,—; Pony's f 1.200,— tot f 1.950,—; Shetlander pony f 500,- tot f 1.000,-; Slacht- paarden oud f 4,40 tot f 5,80; Slachtpaarden jong f 5,80 tot f 6,30. Handel redelijk, prijzen gelijk tot lager. Vorige week dinsdag zijn op de vei ling CHZ afdeling Kapelle de eerste peren van het nieuwe seizoen ge veild, aangevoerd door firma P.J.A. Verwijs uit Yerseke. De eerste aan voerders van deze landelijke primeur brachten 500 kg Super Trevoux voor de klok. De maat I 70/80 bracht f 1,86 per kg op. De peren zijn drie weken later op de veiling aangevoerd dan vorig jaar. De prijs lag echter wel 50 ct per kg hoger in vergelijking met een jaar geleden. De Nederlandse groenteveilingen hebben in juni voor een recordhoe- veelheid aan glas- en vollegronds- groenten omgezet. Met 426 miljoen gulden lag de omzet 45% hoger dan in juni 1990 en 38% boven het niveau van juni 1989. Dit blijkt uit cijfers van het Produktschap voor Groenten en Fruit. Een groot aantal groentesoorten droegen aan dit positieve resultaat bij. Bepalend waren echter vooral de grotere omzetten bij ronde en vleestomaten 60%), paprika's 55%) en komkommers 44%). Een krap aanbod en een gro te buitenlandse vraag zorgden voor hoge prijzen. De Nederlandse exporteurs van groenten en fruit hebben in vijf jaar tijd bijna de helft meer vers produkt in het buitenland afgezet. In 1985 exporteerden zij nog 2,2 miljard kg groente en fruit, terwijl deze hoe veelheid in 1990 al 3,1 miljard kg bedroeg. Overigens betreft het niet allemaal produkten van Nederlandse bodem: bijna een kwart ven de ex port - vooral fruit- in 1990 betrof re- export. Woensdag 7 augustus Doré: gew. 17-24; Bonken 5; Driel. 8-9; Kriel 1,01-1,10; Première: gew. 15-19; Bonken 37-39; Gloria gew. 15-23; Bonken 38-39; Driel. 8-12; Kriel 1,25-1,28; Escort gew. 19; Bintje gew. 42; Eigenheimer gew. 22; Bildstar gew. 26-29. Aanvoer: 292 ton. A28/35: Noordelijke: f 75,-; Del ta's: f 74,—; A35/45: Noordelijke: f 50,-; Delta's: f 49,-. De grote varkensslachterijen heb ben hun basisprijzen voor de in de week tot 9 augustus overgenomen varkens met 15 cent verhoogd. Bij de verschillende bedrijven werden basisprijzen gemeld uiteenlopend van f 3,16 tot f 3,29 per kg voor geslachte varkens, KI. A 52%, 73/93 kg, basis af-mestbedrijf, incl. BTW doch zonder toeslagen, die ge geven het grote verschil tussen de vermelde basisprijzen sterk uiteenlo pen. De markt is vriendelijker ge worden en wel in de gehele Gemeenschap. Het aanbod is niet zeer groot en stilaan begint de con sumptie wat toe te nemen nu voor verschillende groepen de vacanties ten einde zijn. Dat geldt voor de bin nenlandse markt maar ook voor de markten in de lidstaten. In de week tot 2 augustus werden in Nederland ongeveer 298.000 varkens geslacht, 35.000 minder dan in de week daarvoor. Het bete kent dat in een periode van drie we ken het aantal slachtingen met 94.000 is gedaald. Uitgevoerd wer den in die week 37.412 levende var kens, alsmede 3288 ton halve varkens en 10.163 ton varkensvlees in deelstukken. Aan mestbiggen werden 4615 stuks uitgevoerd. In de vleesgroothandel bleven de ham- menprijzen gelijk, doch stegen de prijzen van nekken en schouders met 20 cent, die voor ribben en bui ken A met 10 cent. De slachtrundermarkt is uiteenlo pend, waarbij incidenteel voor koei en wat hogere prijzen gerealiseerd konden worden. Voor stieren kon den met moeite onveranderde prij zen gemaakt worden. Wel begint de vraag van consumentenzijde wat toe te nemen. Gemeste kalveren blijven aan de prijs, doch voor nu ka's stonden de prijzen wat onder druk, door ruimere aanvoer uit o.a. Engeland. De EUROP-notering gaf voor de week tot 2 augustus volgende prij zen aan: stieren R3 f 6,68 (plus 3 cent); koeien 03 f 5,17 (-6 cent). Verhoudingsgewijs daalt de produktie van Jonagold en Elstar nog het minst. Op de foto een Feromoonval in eenappelboom. Vólgens een eerste berekening wordt voor 1991 een totale appel- oogst verwacht van ca. 195 min kg. Ten opzichte van de produktie van vorig jaar betekent dit ruim een halvering (- 55%). De oorzaak voor deze sterke reduc tie van de appeloogst is de strenge nachtvorst die in de nacht van 20 op 21 april optrad en over nagenoeg het hele land veel schade aan de vruchtzetting bij met name appelbo men heeft veroorzaakt. De ver wachte oogst van peren wordt dit jaar geschat op ca. 101 min kg, het geen ruim 12% meer is dan de pro duktie van 1990. Ten opzichte van de gemiddelde produktie van de af gelopen vijf jaar (1986/1990) is het echter bijna 5% minder. De Afd. Fruitteelt van het IKC-AT te Wilhelminadorp heeft voor deze oogstverwachting op fruitteeltbe- drijven in het hele land tellingen en metingen verricht. De cijfers zijn sa mengesteld door het Centraal Bu reau voor de Statistiek volgens de methode van prof.dr. F. Winter van het Proefstation voor de fruitteelt te Bavendorf (Duitsland). Uit de gepu bliceerde cijfers blijkt, dat de pro duktie van de appelrassen Jonagold en Elstar verhoudingsgewijs nog het minst daalt, nl. - 50% resp. - 47%. De totale opbrengst van deze twee rassen valt daarmee ongeveer terug op het produktieniveau van 1987. De verwachte produktie van Cox Orange Pippin (19 min kg) en Scho ne van Boskoop (8 min kg) zal dit jaar ongeveer eenderde bedragen van die van vorig jaar. Van de Gloster blijft de produktie met 5 min kg steken op niet meer dan ca. 24% van het niveau van 1990. Bij de pe ren levert de Conference naar ver wachting een even grote produktie op als vorig jaar. De schatting van de produktie van de Doyenné du Cornice ligt met 24 min kg ruim 40% boven het produktieniveau van 1990. Oogstverwachting appels en peren, 1991 gemiddelde geoogste oogst produktie produktie verwachting 1986/1990 1990 juli 1991 Totaal appelen 403 431 195 w.v. Golden Delicious 93 95 40 Cox Orange Pippin 55 54 19 Schone van Boskoop 46 23 8 James Grieve 22 19 8 Jonagold 53 75 37 Elstar 46 87 46 Gloster 21 5 Overige appels 88 57 32 Totaal peren 106 90 101 w.v. Conference 46 45 46 Doyenné du Cornice 20 17 24 Overige peren 40 28 31 *)herziene cijfers Een zekere matiging in de kaaspro- duktie betekent een wezenlijke bij drage aan het op peil houden van de kaasnoteringen. Vrijdag 2 augustus bleven de noteringen voor de jonge kaas in Leeuwarden en Alkmaar dan ook onveranderd vergeleken met voorgaande week, te weten f 6,50 en f 7,00 voor resp. Friese en NH Goudse en 40 plus kaas. De prijzen van F-kaas staan wat onder druk. Voor kaas van verschillende leeftij den loopt de markt ook wat uiteen, waarbij op te merken valt dat vooral kaas uit de produktie zomer 1990 een goede markt heeft. Inmiddels is de Apeldoornse melk- notering voor de week tot 10 au gustus verhoogd tot f 41,35 (40,90) voor de ondermelk, met handhaving van de vetprijs van f 8,60 per pet., zodat voor de gestandaardiseerde melk met 3,50% vet de prijs steeg tot f 71,65 (71,20). Internationaal is de markt voor melkpoeders vast en oplopend. Mede dat was voor de Coöp. Zuivelbond aanleiding een verhoging van de melkprijzen in af zienbare tijd te voorspellen. Dit ge geven de in de wereld aflopende melkproduktia Voorlopige cijfers geven voor de week tot 27 juli een uitvoer van kaas aan van 7900 ton, bij een ge raamde produktie van 11.100 ton. In de overeenkomstige week van vorig jaar bedroeg de produktie 10.690 ton en de uitvoer 7900 ton. De Offi ciële noteringen voor melkpoeders liepen verder op tot f 4,65 7 cent) voor melkpoeder en tot f 4,37 5 cent) voor mager poe der bestemd voor veevoeder en tot f 1,09 4 cent) voor weipoeder. FVK (handels)noteringen kaas: Goudse merk F f 6,40-6,50; merk HB f 6,55-6,67; merk NH f 7,00; Edammers in bolvorm merk F f 6,40-6,50; merk NH f 7,00; overige 40 plus kaas merk F f 6,50-6,65; merk NH f 7,00. Lichte druk op prijs F-kaas. Boeren kaasnoteringen week tot 1 aug. Goudse 1e kw. tot f 7,40; id. zwa re tot f 8,30; extra zware tot f 8,50. Opnieuw was deze week van een vergrote uitval onder slachtkuikens sprake. Door het zeer warme weer zijn veel slachtkuikens voortijdig gestorven, niet alleen in de pluim veestallen, maar ook tijdens het transport naar de slachtbedrijven. De verhoogde mortaliteit heeft ge leid tot een beduidend krapper aan bod in aantallen maar ook in gewicht, omdat door de grote warmte er een duidelijke groeiver traging optrad. Dat stelt de slacht bedrijven voor extra problemen. Deze week was vooral het aanbod in zware kuikens buitengewoon ge ring. Begin van de week was er nau welijks enig aanbod. De VHVP stelde voor de week vanaf 12 augustus de volgende prijzen vast in f/kg levend gewicht incl. BTW: slachtkuikens, lichte, courante f 1,83-1,88 (plus 3 cent); zware f 2,15-2,20 (plus 24 cent); slacht- kippen, lichte witte 1700-2000 g f 0,40-0,45 (onver.); lichte bruine 2000-2300 g f 0,48-0,53 3 cent); zware bruine 2300 g en zwaarder f 0,53-0,58 (plus 3 cent); slachtkuikenmoederdieren 3500 g en zwaarder f 1,25-1,30 (plus 5 cent). De basis-contractprijs bleef onveranderd f 1,66 (1,6467) voor kuikens 1600g incl. BTW en zonder toeslagen. Incl. 10 cent toeslag is de contractprijs f 1,76 (1,7459). De prijzen tussen haakjes gelden voor die ondernemers die gebruik maken van de landbouwregeling. De vrije prijzen van broedeieren en eendagskuikens liggen tegen de contractprijs aan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15