Voor de vrouw Voor de vrouw Vrouwen van het "Women Institute" uit Wales bezochten Zeeland Gasten Walcherse mini-campings genieten van lustrumfietstocht 13 onder reda kt ie van de Perskommissie Adres: Bond van Plattelandsvrouwen PJ. de Rooy-Janse M.A. voor Zeeland en Noord-Brabant. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge In juni 1990 zijn 39 plattelandsvrouwen uit Zeeland naar Wales geweest. Ze verbleven in Wales bij gast gezinnen. Deze uitwisselingsreis was een groot succes. En nu was het onze beurt om als gastvrouwen op te treden, want de dames uit Wales zijn bij de plattelandsvrouwen in Zeeland op bezoek geweest. Van zondagavond 30 juni tot vrijdagmorgen 5 juli waren ze hier. Een groep van 48 vrouwen, die alle maal lid zijn van het "Women Institute", dat is net zo'n organisatie als de plattelandsvrouwen. De vrou wen waren ondergebracht in gezinnen verspreid door heel Zeeland, met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen. Het verzamelpunt was Goes, waar de Engelse bus de dames elke morgen oppikte voor allerlei interessante excursies. Het was heel leuk dat verschillende vrouwen uit Zeeland hun gastvrouw van vorig jaar in Wales nu te logeren hadden. Dat was ook bij mij het ge val: ik was vorig jaar bij mevrouw Barbara Williams in huis, en nu was zij bij mij in Zierikzee te gast. Me vrouw Williams was de woord voerster van de groep, dus degenen die ook gastvrouw waren zullen haar wel herinneren. De meeste Welshe vrouwen waren nog nooit in Nederland geweest (80% niet), alles hier was nieuw voor hen. Wat niet onbekend voor hun was: het wisselvallige weer: de eerste twee dagen heeft het gego ten, en daarna werd het snikheet, maar gelukkig is het weer bij hen precies hetzelfde. Het programma De internationale commissie had een interessant, afwisselend pro gramma samengesteld, waarbij de dames uit Wales verschillende aspecten en kanten van Zeeland te zien kregen. De eerste dag bezoch ten ze Schouwen-Duiveland en de "Neeltje Jans". Op de "Neeltje Jans" de film over de bouw van de stormvloedkering, ze maakten een vaartocht en bezochten de ten toonstelling. Na een rondrit over Schouwen-Duiveland bekeken ze Zierikzee en het stadhuismuseum daar, onder leiding van een ervaren V.V.V.-gids. 's Avonds waren ze te gast bij de De dames uit Wales voor hun bus. plattelandsvrouwen van de afdeling Duiveland. In een grote schuur in Ouwerkerk hadden de plattelands vrouwen een heerlijk maal voorbe reid voor de vrouwen uit Wales. Er was soep, en er waren lekkere slaat jes gemaakt. Ook zong het platte landsvrouwenkoor van Duiveland nog wat Engelse en Nederlandse liedjes voor hun gasten. Ik hoorde van mijn gasten uit Wales dat ze het een geweldige avond hadden ge vonden. De 2e dag werden Middelburg en Veere bezocht. Vooral het stadhuis in Middelburg en in Veere een rond wandeling door de stad, woensdag was Vlissingen aan de beurt en de bekende tuin in Nisse. Een hoogte punt was de avond in het dorpshuis te Kortgene. Een geweldig koud buf fet was door de leden van de afd. Noord-Beveland gemaakt. Het zag er heel professioneel uit. Prov. presidente mevrouw v.d. Meij- den was die avond ook aanwezig en sprak de gasten uit Wales toe. Ze hoopte dat de dames van hun reis in Zeeland genoten en wenste dat de contacten die nu zijn gelegd tussen de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen in Zeeland en de En gelse Women Institute stevig mogen blijven. Klederdrachten Toen was de beurt aan de kleder drachten groep om de prachtige Zeeuwse klederdrachten te tonen. Verschillende van deze 35 mensen tellende groep dragen nog zelf de dracht. De gasten uit Wales waren zeer enthousiast en veel foto's wer den genomen. Het was een heel bij zondere avond geweest voor zowel gasten als gastvrouwen. Die laatsten mochten de volgende och tend, de laatste van het bezoek, zelf met hun gasten iets doen naar keu ze. Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan Yerseke en 's avonds een maaltijd in "De Land bouw", daarna winkelen op de koop avond in Goes. Vrijdagmorgen moesten allen om half zes in Goes zijn om aan de terugreis te be ginnen. Wat opvalt in Zeeland Het was niet zo gemakkelijk om te ontdekken wat de gasten uit Wales het meest opviel. Daarover heb ik gepraat met mijn gaste Barbara Wil liams. Ten eerste waren ze erg onder de indruk van onze grote waterwer ken, het geweldige Deltaplan. Onze strijd tegen het water en het vlakke landschap. Ook de huizen die veel dichter bij elkaar zijn gebouwd. In Wales zijn veel meer vrijstaande hui zen en hier staan ze in rijtjes. Ze vond ook dat wij er mooie en altijd weer verschillende vitrage voor de ramen hebben. Dat kennen ze niet zo. in Wales. Sommige dingen die wij eten zijn daar onbekend zoals bijvoorbeeld drop, vla, vleeskroketten en natuur lijk bolussen. Maar de verschillende theesoorten met allerlei smaken kennen ze ook niet. Verder keken ze hun ogen uit naar de vele soorten koekjes in de winkel. Ze vond ook alles hier goedkoper als ze het in En gelse ponden omrekende. Vooral groenten en fruit maar ook bloemen en planten zijn aanzienlijk goedko per dan bij hen. Organisaties Verschil tussen onze Bond en de W.I. (Women Institute) zijn er nau welijks, wel vele overeenkomsten. De afdelingen zijn klein, 70 leden en de contributie is lager. Ze betalen f 30,— per jaar en dat is voor velen nog te veel. Ze komen maandelijks bijeen en men wordt lid voor gezel ligheid, saamhorigheid, sociale con tacten en afwisseling in dagelijks leefpatroon. Educatie en emancipa tie komen minder voor in de doelstelling. Ze zijn dus iets "ouderwetser" en dat bedoel ik dan niet hatelijk. Wij kunnen ons toch niet voorstellen dat er een taartenbak- en kook- wedstrijd wordt gehouden tussen alle afdelingen, en dat je dan de be ker kunt winnen als "beste-taarten- bakster". In Wales is dit bij de W.l. heel belangrijk en het is voor een af deling een grote eer als ze zo'n be ker winnen! Verder heb ik in de gesprekken niet zoveel verschillen kunnen ontdek ken. Ze vond wel dat onze landerijen en dorpen erg netjes en opgeruimd zijn. De uitwisseling met Wales was een groot succes. Zowel gasten als gastvrouwen hebben ervan geno ten. De gasten uit Wales gingen zeer enthousiast huiswaarts. Uit wisselingen als deze zijn voor her haling vatbaar. M.T. Vleugel Mandemaker Vorige week woensdag organiseer den de Walcherse mini- campinghouders voor het vijfde achtereenvolgende jaar voor hun gasten een avondlijke fietstocht. Zo'n 600 gasten van ongeveer 30 mini-campings fietsten de 20 km lange route tussen Bigge- en Koude- kerke. De boer en boerin fietsten zelf ook mee, om onderweg iets te vertellen over de bijzonderheden in het landschap, de gewassen en de overige bezienswaardigheden. De weersomstandigheden waren ide aal, zoals altijd tijdens deze fietstocht. 'De mensen vinden het prachtig', vertelt voorzitter Piet Lampert van Vekabo Walcheren, die de fietstocht coördineerde. 'Zelfs degenen die al jaren hier op een -mini-camping staan ontdekken tijdens de fietstocht nog weer plekjes waar ze nooit zijn geweest of waarvan ze het bestaan niet wisten. We probe ren elke keer weer enkele bijzondere 'stops' in de tocht in te lassen, zoals nu het veebedrijf en mini-camping van familie A. de Pagter aan de Ho- gelandseweg te Grijpskerke en tuin centrum 'Intratuin' te Koudekerke. In voorgaande jaren zijn we onder meer op bezoek geweest bij top- veefokker Jo Kodde, orchideeën- kweker Wekking, loonbedrijf Wiele- maker in Koudekerke en bij Jan Brasser, die exotische groenten aan huis verkoopt. We willen de mensen wat bieden, en het is natuurlijk te vens een prima public relations voor de landbouw'. De fietstocht had geen gezamenlijk startpunt, elke groep startte rond een uur of zeven op de eigen mini- camping. Dat uiteindelijk toch enke le groepen samensmolten tot een grote groep kwam doordat een koe van Bram de Pagter juist tijdens de fietsavond een kalf kreeg, en dat wilde men natuurlijk niet missen. De Pagter leidde de mensen rond over De kapel van St. Maarten. oorlog bleef het hoogste punt van Krommenhoek droog. Tuincentrum In het tuincentrum 'Intratuin' was gelegenheid om een kopje koffie of wat fris te drinken. Uiteraard wer den de mensen ook groepsgewijs rondgeleid door de kwekerij, dat door de huidige directeur David Jo- ziasse is uitgebreid van gewoon tuinbouwbedrijf tot tuincentrum met de huidige omvang. Er werken nu 25 mensen. De afzet van de pot en perkplanten vindt plaats via vei ling Bleiswijk en aan handel en par ticulieren. Over de potplant Jacobinea zegt Joziasse: 'Die is door terugsnoeien heel gemakkelijk over te houden. Een klant die dat had gedaan en de plant in een hele grote pot had gezet kwam er eens meer terug om te laten zien hoe groot hij wel geworden was. Er za ten wel dertig bloemen in'. Met gespreide armen geeft Joziasse de grootte van de plant aan. 'Jammer dat moederdag net geweest is, hè Jan', zegt een mevrouw uit Limburg tegen haar man. derweg kwamen de fietsers langs de Kapel van St. Maarten te Hooge- lande, een gerestaureerde kapel midden in het weiland. Beheerster Nicole Brüggen-Hoegen vertelde er het een en ander over. 'Vroeger hoorde er een dorpje bij deze kerk, maar het dorp is er niet meer. Het is ook wel eens andersom, dat alleen het dorp er nog is. Vanaf 1576 (toen de Beeldenstorm woedde) resteer den van de kapel alleen nog de mu ren, maar in de 60-er jaren van deze eeuw vond een restauratie plaats. Nu vinden er in het monument aller lei, culturele evenementen plaats'. In een routebeschrijving wordt de mini-campinghouders gewezen op de bijzonderheden onderweg. Een zo'n punt is het gehucht Krommen hoek, dat iets boven de omgeving uitsteekt. Tijdens de inundatie in de Bij Bram de Pagter achter de koeien. zijn bedrijf, door het tanklokaal ('daar zit de melk in', wijzend op de melktank), achter de koeien op de grupstal langs naar de paardenhok- ken: 'De paarden, dat is meer een hobby van me. Dit paard is een jaar ling, als die is beleerd verkopen we hem. Dat is een veulen, die is dit jaar pas geboren. Voor zo'n veulen moet je wel even 1100 gulden dek- geld op tafel leggen'. Hij bewees ook dat hij het ringsteken nog niet ver leerd is. 'Dat moet ook niet want ik ga straks weer aan wedstrijden meedoen, dan moet ik mijn klasse verdedigen', aldus de 65-jarige vee houder, die zichtbaar van alle be langstelling geniet. Enkele meisjes uit de buurt die hun pony bij De Pagter hebben gestald gaven een demonstratie jachtspringconcours ten beste. On Veel fietsers bij Intratuin.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13