"Met de Zeeuwse Vlegel leer je opnieuw boeren" Akkerbouw Maisproeven VanderHave gaan door 'Verbranden graszaadhooi toestaan onder voorwaarden' Razende rooiersvernielen proefvelden mais en aardappelen Hinder voorkomen en eerst brandweer in kennis stellen Op proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat liggen proeven met bestaande en mogelijke nieuwe rassen voor de Zeeuwse Vlegel. Hier staat het gezelschap bij een proefperceel Sunnan zomertarwe. De afgelopen weken heeft de Stich ting Zeeuwse Vlegel enkele voor lichtingsbijeenkomsten gehouden voor nieuwe telers. De belangstel ling voor de milieuvriendelijke tar- weteelt is goed: de bijeenkomst op proefboerderij Rusthoeve in Co lijnsplaat vorig week maandag lever de ca. tien serieuze nieuwe gegadigden uit midden en noord Zeeland op. Ook het brood blijkt heel goed in de smaak te vallen. Voorzitter Joop de Koeijer van de stichting gaf aan dat er behoefte bestaat aan een areaal Zeeuwse Vlegel tarwe van uiteindelijk 350 ha. Om dit in 1993 te kunnen berei ken zou in seizoen '91/'92 ca. 160 ha geteeld moeten worden. Gezien de huidige aanmeldingen komt dit oppervlak al aardig binnen bereik, vertelt De Koeijer. Op 25 ha praktijkpercelen worden nu vijf verschillende rassen geteeld, drie wintertarwe (Florin, Token en Clovis) en twee zomertarwe (Sun nan en Arcade). Van deze uit België afkomstige rassen liggen ook enkele proefveldjes op Rusthoeve. Daar worden bovendien nog enkele mo gelijke nieuwe rassen beproefd, zo dat ze mooi met elkaar vergeleken kunnen worden. In een contract met de telers is vastgelegd dat per kg tarwe 40 ct wordt uitbetaald. De stichting ver koopt de tarwe voor 70 cent. Het verschil (30 cent per kg) gaat in een pot, die naderhand onder de telers wordt verdeeld. Deze 'nabetailng' is een voor iedere teler gelijk bedrag per ha, dus onafhankelijk van de door de betreffende teler gereali seerde opbrengst. Zo dragen de te lers tot op zekere hoogte gezamenlijk de teeltrisico's en de opbrengstverschillen tussen de rassen. De telers kunnen wel zelf een voor keur aangeven voor welk ras ze gaan telen, maar uiteindelijk bepaalt de stichting de rassenkeus. De Koei- Kweekbedrijf VanderHave gaat door met het beproeven van genetisch gemodificeerde maisplanten. 'We zijn er nog steeds van overtuigd met een goede zaak bezig te zijn, zegt onderzoeksdirecteur drs. C. Noome nadat begin vorige week alle gene tisch gemodificeerde maisplanten op het proefveld in Rilland met een scherp mes bovengronds werden afgesneden. De verantwoordelijk heid voor de vernieling is opgeëist door een actiegroep die zich de 'ra zende rooiers' noemt. Wie achter deze groep zitten is niet bekend. Het maiskweekprogramma van VanderHave heeft als gevolg van de actie minstens een jaar vertraging opgelopen. VanderHave kweekte op het proef veld mais die door middel van gene tische modificatie (erfelijke verandering) resistent is gemaakt tegen het relatief milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddel Basta. Dit middel wordt in de natuur snel en volledig door bacteriën afgebroken. De maisplanten zijn in staat een bespuiting met Basta te overleven, het onkruid niet. De vinding was een doorbraak op het terrein van het kweekwerk. De planten waren al met Basta bespoten. De actiegroep heeft laten weten met de actie de discussie over biotechnologie en genetische mani pulatie op gang te willen brengen. Ironisch genoeg kan VanderHave zich met deze doelstelling volledig verenigen. Het bedrijf is al meer dan een jaar bezig met het voeren van deze discussie Vanaf de eerste ver gunningaanvraag in 1990 voor het doen van de veldproeven is een open benadering nagestreefd. Het jer: "Van de twee huidige zomertar- werassen heeft Sunnan de hoogste opbrengst, terwijl Arcade het beste bakt. Een teler heeft dus eerder een voorkeur voor Sunnan, terwijl de stichting het meeste belang heeft bij een evenredige combinatie van beide. Je ontkomt daardoor niet aan het verdelen van de rassen, maar we proberen wel zoveel mogelijk met de wensen van de telers reke ning te houden, zeker wat betreft voorkeur voor zomer- of wintertar we." Cebeco-Zuidwest verzorgt (te gen kostprijs) ontvangst en opslag van de tarwe. Alle tarwe wordt tot één partij gemengd. bewuste proefveld was zelfs met bordjes aangegeven. Ook heeft Van derHave recent een brochure over biotechnologie en plantenveredeling uitgebracht. Een ander bezwaar dat de actie groep noemt is de macht van de agrochemische industrie die de boer in een volstrekt afhankelijke positie van chemische middelen zal bren gen door toepassing van biotechnologia VanderHave noemt het 'merkwaardig' dat de acties zich richten tegen een bedrijf dat deel uitmaakt van een boerencoö peratie zonder enige banden met de agrochemische industrie. 'Aan de mogelijkheid dat de biotechnologie de belofte biedt om op meer milieu vriendelijke wijze de landbouw te bedrijven wordt en passant voorbij Dit jaar is gebleken dat de tarwe- teelt zonder chemische middelen - alleen een onkruidbestrijding voor opkomst is toegestaan - weinig pro blemen hoeft te geven. Mede door de rassenkeus valt het met ziekten heel erg mee. Wel zitten er nu wat luizen in, maar niet in verontrusten de mate. Doordat alleen maar orga nische mest wordt toegepast komt de stikstof geleidelijk vrij. Dit heeft tot gevolg dat het was geleidelijk opgroeit en een groeiremmer niet nodig is. Overigens heeft de stich ting bepaald dat in verband met de controleerbaarheid helemaal niets in de tarwe gespoten mag worden, gegaan', aldus het kweekbedrijf. Aardappelen Behalve het maisproefveld hebben de 'Razende rooiers' in hetzelfde weekend ook twee proefvelden met aardappelen vernield. Het betreft een perceel 'traditioneel' gekweekte aardappelen van kweekbedrijf Het- tema Zonen in Bant (NOP) en een perceel door Mogen met behulp van genetische manipulatie tegen het X- virus resistent gemaakte aardappe len in Wageningen. Wat betreft het proefveld van Hettema zou de actie groep zich vergist hebben. Hettema heeft geen proefveldjes met gene tisch gemanipuleerde aardappelen. Het heeft daar ooit wel toestem ming voor gevraagd, maar nooit ver kregen. dus ook niet met een groeiremmer. Praktijkpercelen Na afloop van de bijeenkomst op Rusthoeve werden twee percelen zomertarwe in Ouwerkerk bezocht. Het perceel Arcade van A.N. Schee- Een overleggroep met daarin verte genwoordigd de Gewestelijke Raad Zeeland, politie en enkele gemeen ten vindt «Jat het boeren toegestaan moet blijven om 'landbouwreststof- fen' zoals gedorst graszaadhooi te verbranden. Wel dient bij het ver branden aan een aantal voorwaar den te worden voldaan. De overleggroep gaat hiermee min der ver dan een ontwerp van de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan alle gemeen tebesturen, waarin wordt voor gesteld de Algemene Politieverorde ning zodanig te wijzigen dat het stoken van vuur in de open lucht verboden wordt. In het voorstel van de VNG zou het afbranden van stop- pelresten, bermen e.d. gebonden zijn aan een ontheffing van het college van B W. In een eigen voorstel aan de Zeeuw se gemeenten zegt de overleggroep dat het stookverbod niet moet gei den wanneer dit betrekking heeft op het verbranden van landbouw- reststoffen op het land waarbij an- De teunisbloemen zijn dit jaar veel trager in bloei gekomen dan in an dere jaren. Van de laagstzittende bloemen zijn er veel afgevallen, nog voor ze in bloei kwamen. Volgend zaadhandelaar Piet Snoep uit Co lijnsplaat zou dit ziji oorzaak wel eens kunnen hebben in de grote hoeveelheid neerslag. Snoep acht het nog weinig zinvol nu al voorspellingen te doen over de opbrengst. Zijns inziens hoeft deze echter zeker niet lager uit te pakken dan anders. 'De groei is zeer onre gelmatig verlopen. Eerst heel traag, en toen na al die regen in korte tijd heel hard. Ik vermoed dat het meer dan gebruikelijk afvallen van de bloemen daar wel iets mee te ma ken heeft. Maar eind vorige week Ie is in het najaar geploegd, waarna het afgelopen voorjaar met een moerasvoertuig drijfmest is uitgere den. Vervolgens is dit ingeëgd en is het perceel ingezaaid. Daarna is er niets meer mee gebeurd. De stand van het gewas is echter zo goed dat er volgens een van de bezoekers wel acht ton per ha af kan komen. Het perceel Sunnan van maatschap Kuijper is in het voorjaar geploegd, nadat er per ha 26 kuub varkens- drijfmest op is uitgereden. Tegen het onkruid is Kuijper er twee keer met een Lely wiedeg doorheen geweest, kuijper: "Je moet bij het eggen maar niet achterom kijken, want het lijkt of je ook de tarweplanten eruit rijdt. Veertien dagen later zie je er echter niets meer van, dan staat de tarwe er weer prachtig bij." Kuijper heeft verschillende soorten varkensdrijfmest uitgereden, het geen nu aan het gewas te zien is. Van kunstmest is exact bekend hoe veel meststoffen erin zitten en wan neer ze beschikbaar zijn voor de plant. Voor organische mest geldt dit in veel mindere mate. Door de beperkingen aan de teelt ten aan zien van onkruidbestrijding en be mesting is de teler veel meer dan bij de gangbare teelt aangewezen op zijn vakmanschap en de grillen van de natuur. "Met de Zeeuwse Vlegel leer je opnieuw boeren," aldus een van de aanwezigen. De verkoop van het brood verloopt uitstekend. Elf bakkers verkopen het nu terwijl ook andere bakkers er al om gevraagd hebben. Het zijn voor al vaste klanten die het kopen, dus valt het goed in de smaak. dere verwerkingsmethodes als volledig onbruikbaar en ondoelmatig zijn aan te merken, het verbranden geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving oplevert, het niet plaatsvindt tussen zonsondergang en zes uur 's ochtends en evenmin als smogfase 2 of 3 is afgekondigd, er voortdurend toezicht is van een meerderjarig persoon en er vooraf kennis is gegeven aan de alarmcen trale van de regionale brandweer, tel. 01180-21000. In dit voorstel wordt de verantwoor delijkheid in eerste instantie bij de betrokkene zelf gelegd. Als het sto ken toch aanleiding geeft tot het op treden van brandweer en/of politie zal achteraf getoetst worden of de voorschriften voldoende zijn na geleefd. De Gewestelijke Raad vertrouwt er op dat de gemeenten dit werkbare voorstel zullen overnemen. Van de landbouw verwacht de Raad dat deze het afbranden van (graszaad) hooi en stro tot een minimum be perkt en voorwaarden in acht neemt. zag je toch dat de meeste percelen zo zachtjes aan geel kleurden van de bloemen. De opbrengst kan dan ook nog best meevallen, de bloe men bovenin de plant kunnen nog veel goedmaken, zeker omdat het gewas dit jaar wel eens erg lang zou kunnen worden. De stand op zich is nu zeker niet slecht, al zit er wel veel verschil tussen de percelen, ze ker wat betreft het aantal vertakkin gen', aldus de heer Snoep. Hij benadrukt dat de telers de stand van het gewas niet moeten vergelij ken met vorig jaar of het jaar daar voor. 'De voorgaande twee jaar was alles veel vroeger dan nu, de teunis bloemen net zo goed als de andere gewassen. Dat zegt op zich dus nog niets'. Onderzoeksdirecteur drs. C. Noome van kweekbedrijf VanderHave toont het vernielde proefveld (foto: Anton Dingemanse) "iGUnisblOGlYlGVl tlclCJGr ill blOGÏ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11