Uniek arbeidsproject op akkerbouwbedrijf "We moeten ons niet blindstaren op de gierkar in het Journaal" Nieuws Zomeruniversiteit Zeeland: aanpassing en beeldvorming mm Bert Stoutmeijer, direkteur PR Land- en Tuinbouw Voormalig psychiatrische patiënten enthousiast over werk in buitenlucht MMS "Is het terecht dat de boeren zich zo opwinden over de gierkar in het NOS-journaal? Ik denk het niet. De NOS heeft mij aangetoond dat er heel wat meer positieve berichten over de land- en tuinbouw in het Journaal zitten dan de boeren den ken. We moeten ons dus maar niet blindstaren op die gierkar". Uitgerekend de direkteur van de Stichting Public Relations voor de l_and- en Tuinbouw, Bert Stoutmei jer, is het niet eens met de kritiek van agrarisch Nederland op de ma nier waarop de land- en tuinbouw op de Nederlandse televisie te kijk wordt gezet. Op de studiedagen over landbouw van de Zeeuwse Zo- meruniversiteit (26 en 27 augustus a.s. in Vlissingen) zal hij uitleggen waarom. Stoutmeijer is één van de sprekers die het thema beeldvor ming van de land- en tuinbouw zal belichten. "Als je ziet hoeveel gierkarren er in Nederland rondrijden, is het niet zo vreemd dat er zo nu en dan zo'n ding in beeld komt", stelt hij nuchter vast. "Laten we niet onderschatten wat er daarnaast allemaal over de land- en tuinbouw in de massame dia verschijnt. Maar ja, een boer is net een mens. Hij kijkt en leest soms wat selektief". Uit deze woorden mag niet worden afgeleid dat Stoutmeijer vindt» dat het wel koek en ei is met de publici teit en de public relations over agra risch Nederland. Integendeel zelfs. Wat er aan mankeert hoopt hij uit te leggen in zijn lezing op de Zomeruni- versiteit. Hij zal het onder andere hebben over de lobby van de land en tuinbouw en het belang van een goede p.r. daarbij. "Landelijk en re gionaal zit er weinig eenheid in de p.r. Het is een versnipperd geheel. Je ziet dat men in de vertikale kolom (produktschappen, brancheorgani saties) de zaak vrij goed voor elkaar heeft. Horizontaal kan het allemaal een stuk beter. Daarvoor is in de eerste plaats een intensieve samen werking nodig op zowel landelijk als regionaal niveau tussen de organi saties, het Landbouwschap en an dere betrokkenen". In de land- en tuinbouw heeft men in het algemeen veel waardering voor het werk van de Stichting PR, bijvoorbeeld in de richting van het onderwijs. Men mist echter een goede PR als het om aktuele aange legenheden gaat. "Dat willen we er graag bij doen", zegt Stoutmeijer. "Ik zie dat zelfs als een onmisbaar Bert Stoutmeijer. Aanpassing en beeldvorming is het thema van de jaarlijkse studiedagen over de landbouw, georganiseerd door de Zomeruniversiteit Zeeland. De studiedagen vinden plaats op maandag 26 en dinsdag 27 augus tus a.s. in Vlissingen. Het thema is gekozen met het oog op de veran deringsprocessen in de land- en tuinbouw. Een begin met de om schakeling van puur akkerbouwteel- ten naar meer arbeids- en kennisintensieve gewassen is ge maakt. De omschakeling vraagt veel flexibiliteit van de agrariër. Daarover gaat het op de Zomeruni versiteit. Ir. W.L.A.G. Tacken, directeur DLV Het programma van de eerste dag richt zich vooral op de communica tie en de voorlichting in de verande ringsprocessen. Welke informatie (milieu, teelttechnieken, economi sche en sociale aspecten) wil de in dividuele agrariër hebben en hoe kunnen de landbouworganisaties, voorlichtingsdiensten en afzetorga nisaties hierop inspelen? In de ochtendbijeenkomst komen prof.dr. C.M.J. van Woerkom, hoog leraar voorlichtingskunde in Wage- ningen, en ir. W.L.A.G. Tacken, directeur van de Dienst Landbouw voorlichting, aan het woord. In de middagvergadering bespreekt ir. R.E. van Broekhuizen, agrarisch so cioloog in Wageningen, hoe de indi viduele boer tegen de veranderingen aankijkt. Hij heeft onderzoek ge daan in de Flevopolder. Beeldvorming Op de tweede dag gaat het speci fiek over de public relations in de land- en tuinbouw. Hoe kan er een betere beeldvorming in de media en bij het grote publiek worden be reikt? De directeur van de Stichting PR Land- en Tuinbouw, Bert Stout meijer, zal op dit onderwerp ingaan (zie elders op deze pagina). Daarna zal mr. H.A.F. Velu, adviseur van de Raad van Bestuur van de NMB/Post- bankgroep, vanuit eigen ervaring aangeven welk beeld de samenle ving heeft van de agrarische sector. In de middagbijeenkomst komt een vertegenwoordiger van de media aan het woord. Het is de heer G. Rijn, journalist van De Volkskrant. Op beide dagen treedt prof.dr. J. de Veer, oud-directeur van het LEI, op als dagvoorzitter. De aanvangstijden zijn 10.00 en 14.00 uur. Voor indivi duele deelnemers (niet optredend namens een organisatie) zijn de ta rieven als volgt: beide dagen f 160,— één dag f 80,— een dagdeel f 40,— Vertegenwoordigers van organisa ties betalen dubbel tarief. Aanmel dingen bij de Zomeruniversiteit Zeeland, tel. 01180-30327 (Pieter van Eek). De aanmelding moet uit erlijk 1 augustus a.s. binnen zijn. element in de belangenbehartiging van de boeren en tuinders. En er zijn best mogelijkheden om snel te rea geren en te anticiperen op het nieuws en om positieve berichten in de media te krijgen. Maar dan moet de land- en tuinbouw bereid zijn meer geld en menskracht te investe ren. Het zal op termijn leiden tot een betere beeldvorming bij het grote publiek. Daar ben ik van overtuigd". PR op het bedrijf Een doeltreffende PR en positieve berichten in de media zijn erg be langrijk, maar niet voldoende. "De beste pr moet van de boeren zelf komen", zegt Stoutmeijer. "Onze bedrijven zijn de sterkste wapens die we hebben. Nodig de mensen uit, doe mee aan open dagen, laat politici en anderen de praktijk van Gierkar op het journaal. het agrarisch bedrijf zien. Dat alles zegt meer dan mooie woorden en zelfs beelden op het Journaal". Ook de PR op bedrijfsniveau zal in de lezing van Stoutmeijer op de Zo meruniversiteit aan de orde komen. En zoals een goed PR-man betaamt, zal hij niet nalaten het een en ander te vertellen over zijn eigen organisa tie. Als het aan Stoutmeijer ligt, worden de studiedagen van de Zo meruniversiteit bijzonder interes sant, óók voor de individuele boer in Zeeland. De functie van het platteland ver sterken en een positieve bijdrage le veren aan de beeldvorming van de landbouw. Dat stond Jan Dees uit Aardenburg voor ogen toen hij het initiatief nam tot wat uiteindelijk een uniek arbeidsproject op zijn ak kerbouwbedrijf is geworden. Gedu rende vier dagen hebben zes voormalig psychiatrische patiënten op de akker de handen eens flink uit de mouwen gestoken. Van beide kanten is het werk uitstekend be vallen. 'De landbouw heeft altijd veel kri tiek te verduren, het lijkt soms wel of we niets goed kunnen doen. Uit de krant en van de televisie krijgt het publiek doorgaans een eenzijdig beeld van de landbouw: wij worden dan afgeschilderd als vervuilers van het milieu die nog van alles teveel produceren ook. Ik wil mij daarom graag inzetten om de mensen met de mooie kranten van het boerenle ven in aanraking te brengen', vertelt Jan Dees. Na het lezen van een krantenbe richtje over de geringe betrokken heid van de burgers met het wel en wee van het platteland en zijn be woners ging er bij hem een lampje branden. 'Als je wilt voorkomen dat het platteland nog verder ontvolkt moet je de mensen uit de stad meer in aanraking brengen met wat er al lemaal gebeurt op dat platteland. Ze zullen zich dan meer aan het lot van het platteland gelegen laten liggen. Als je de mensen bijvoorbeeld op de boerderij laat meehelpen bereik je dat ze meer oog voor de leuke kan ten van het platteland krijgen. Ze er varen het plezier van op het land te werken en gezamenlijk onder de blote hemel koffie te drinken en de wind door het haar te voelen. De meeste mensen kennen dit niet, zij weten alleen hoe het platteland er vanuit de auto uitziet, en ze voelen er zich ook maar weinig bij betrok ken. Door mensen mee te laten wer ken op de boerderij verbreed je de functies van de landbouw, je bent niet meer louter producent van dat gene wat de grond voortbrengt, maar daarnaast bied je anderen de mogelijkheid op plezierige wijze be zig te zijn. Mensen kunnen daar veel voldoening en arbeidsvreugde in vinden, het is toch prachtig ze daar de kans toe te geven. En natuurlijk werkt het met zijn allen aangena mer en ook makkelijker dan in je eentje'. 'In eerste instantie dacht ik aan het Jan Dees naar de boerderij halen van werklo zen of mensen die graag in de na tuur werken. Na contacten met de Volkshogeschool Zeeland en het RI AGG is het een arbeidsproject met voormalig psychiatrische patiënten geworden. Zes mensen, mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, zijn samen met twee begelei ders vier dagen op mijn bedrijf aan het werk geweest. De zes hebben allen een behandeling in de geeste lijke gezondheidszorg achter de rug, maar ze worden nog begeleid via het dagcentrum 't Trefpunt te Goes'. Spannend 'Ik vond het in begin best spannend. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik op zo'n manier mensen op het bedrijf kreeg, dus ik wist niet pre cies hoe ik het aan moest pakken. Om een voorbeeld te noemen: het was de bedoeling de hele tijd op het veld te werken, maar dat kon niet vanwege het natte weer. Ik had toen wel even het zweet voor het voorhoofd staan, want ik kon niet een-twee-drie bedenken wat we nu zouden kunnen doen. Gelukkig la gen er nog klusjes binnenshuis te wachten die gedaan konden wor den. De laatste twee dagen konden we wel buiten terecht. We hebben toen de zonnebloemen geschoffeld'. Ontspannend Jan Dees heeft het werk eerst voor gedaan, en verteld dat het er niet om gaat wie het eerst aan het ande re eind is. 'Als er iemand een wat la ger tempo heeft, dan zijn we gewend dat de anderen hem even een stukje helpen, zodat iedereen ongeveer gelijk op gaat, dat is wel zo gezellig. Het is per slot geen Tour de France'. Hij heeft getracht zijn tijdelijke me dewerkers net zo tegemoet te tre den als ieder ander, en hen zoveel mogelijk in hun waarde te laten. Wel met een grapje op zijn tijd, dan valt het werk lichter. Jan Dees: 'Ze wa ren zeer enthousiast en gemoti veerd en stelden veel vragen, over de gewassen, de teelt, de grond, noem maar op. Iemand vroeg wat voor bier van de gerst gemaakt wordt. Ik heb toen maar gezegd dat het ene perceel voor Amstel is en het andere voor Heineken'. 'Mij is die vier dagen wel gebleken dat mensen in het werken op het platteland meer rust en ontspanning kunnen vinden dan in niets doen, al leen maar in de zon liggen. De men sen hebben een betere vakantie gehad dan wanneer ze 'echt op va kantie' zouden zijn geweest'. Project krijgt vervolg Volgens hoofd Hans van de Voorde van 't Trefpunt krijgt het project ze tter een vervolg. 'De mensen - ik omschrijf ze het liefst als 'ex- psychiatrische patiënten, omdat we nog contacten met hen hebben - waren enorm enthousiast, en dan druk ik me nog zachtjes uit. Ze heb ben genoten van het werk en van alles wat er omheen zat, niemand heeft gezegd dat het werk te zwaar was of dat het te veel was. Ze moesten eerder afgeremd dan aan gemoedigd worden'. Het project is gefinancierd door WVC en het RIAGG. 'Omdat het voor ons ook de eerste keer was hebben we gezegd dat het geld van elders moest komen. Wellicht dat voor een volgende keer een andere financiële oplossing gekozen moet worden. Uit oogpunt van de kosten denken we eraan om wat dichter bij Goes te blijven, wellicht bij een fruit teler. Ik heb begrepen dat in die branche hulp in piekperiodes ook bijzonder welkom is. We hebben al wat (prille) contacten met het Proefstation te Wilhelminadorp', geeft Van de Voorde te kennen. Voor de familie Dees heeft het pro ject al een soort vervolg gehad, in de vorm van een barbecue bij 't Trefpunt. Dees: 'We waren bijzonder blij met die uitnodiging. Na al die gesprekken raak je steeds meer geïnteresseerd in hoe het in de geestelijke gezondheidszorg toe gaat, en het was leuk om de men sen voor eens even terug te zien'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7