Veel pootgoed in nakontrole Nieuws 2yt3sWm Infomarkt nieuwe teelten Eerste Radicchio Rosso Grobeka rondom Poortvliet Telers verwachten 10-15% minder opbrengst f 2,45 die Grobeka garandeert. Als de grote aanvoer straks komt zal het met die hoge prijzen overigens wel snel voorbij zijn'. Vrijwillige beheerovereenkomsten natuurvriendelijk akkerrandenbeheer 6 "Aan de innovaties, die in een pro- duktiesektor van ons ekonomisch bestel worden doorgevoerd, kan men de vitaliteit van die sektor me ten". Als de aandachtige lezer deze stelling kan onderschrijven, doet zich de vraag voor: "Hoe staat het ervoor met de akkerbouwsektor in Zeeland"? In de laatste decennia heeft de ak kerbouwer zich op het teelttech- nisch gebied met de bestaande, bekende gewassen, zodanig aange past, dat de produkties in Zeeland tot de hoogste in Nederland gere kend mogen worden. De bedrijfs voering is in dezelfde periode echter nauwelijks gewijzigd. Thans staat de akkerbouwer voor de beslissing hoe als ondernemer zijn bedrijfsvoe ring om te schakelen van een volu- megericht produktiesysteem naar een meer marktgericht produktie systeem. Geen gemakkelijke opgave maar wel een uitdaging voor de goede ondernemer om aan te ge ven, dat de vitaliteit van de sektor er nog volop is. Door de drie Zeeuwse Landbouwor ganisaties en het Provinciaal Bestuur Zeeland is per 1 september 1989 de Stichting Stimulering Plantaardige Produktie in leven ge roepen om o.a. de akkerbouwers hulp te bieden bij het zoeken naar de aanpassing of omschakeling. Hierbij is vooral gezocht naar die oplossingen die op korte termijn te verwezenlijken zijn. Het zoeken in de richting van levering van agrari sche grondstoffen voor industriële doeleinden (agrifikatie) heeft niet de hoogste prioriteit gekregen. Dit vindt vooral z'n oorzaak in het feit, dat in bijna alle gevallen er nog zo veel onderzoek gedaan moet wor den, dat aan de haalbaarheid en de ekonomische toepassing getwijfeld kan worden. De stichting SPP houdt wel de vinger aan de pols om teel ten, die mogelijk kunnen bijdragen aan de verbetering van het inkomen van de akkerbouwer, snel te kunnen introduceren. Produkties, die op kor te termijn te verwezenlijken zijn, zijn die teelten waarin de beschikbare arbeid kan worden aangewend en waarvan de teelt grotendeels be kend is bij telers elders en waarnaar in de markt vraag is. Infomarkt Van de Zeeuwse akkerbouwer wordt nu inventiviteit en kreativiteit gevraagd, om zo een nieuwe teelt in de bedrijfsvoering te introduceren. De Stichting SPP hoopt hulp te bie den bij het zoeken en vergelijken van de diverse mogelijkheden door het organiseren van een "Infomarkt Nieuwe Teelten". Op deze "Info markt Nieuwe Teelten" heeft een aantal bedrijven en/of instelling een stand waarop zij aan de akkerbou wer die informatie hopen te geven over teelten, waarvoor zij als bedrijf een konkreet afzetperspektief zien. Voor de akkerbouwer wordt het mo gelijk met deze bedrijven te spreken en na onderlinge vergelijking voor zichzelf te besluiten een gedeelte van het bedrijf te bestemmen voor bijv. de teelt van bloemen, groenten, kleinfruit, pootaardappelen of een ander "nieuw" gewas. Door de organisatoren wordt ge tracht een zo volledig mogelijk beeld te brengen van alle mogelijkheden. Daartoe is een groot aantal bedrij ven in de plantaardige afzetsektor uitgenodigd om deel te nemen met een stand. Mogelijk hebben nog an dere bedrijven, die nog niet zijn uit genodigd, voor groepen akkerbouwers interessante teelten. Zij worden bij dezen gevraagd als nog kontakt op te nemen met on dergetekende indien zij wensen deel te nemen. Na de "Infomarkt Nieuwe Teelten", die gehouden wordt op 3 december a.s. te Goes, zullen bij voldoende be langstelling, in samenwerking met de Takorganisatie Akkerbouw Zee land (TAZ) en de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) studiegroepen geformeerd worden. In samenwer king met het Agrarisch Opleidings centrum (AOC) Zeeland zullen kursussen worden gehouden om de "nieuwe" teelten te doen slagen. De eerste informatie moet u zelf ha len. Noteer derhalve nu reeds de da tum dinsdag 3 december 1991 voor een bezoek aan de "Infomarkt Nieu we Teelten" te Goes. Uitgebreidere informatie zal vóór die tijd nog wor den verstrekt terwijl de volledige in formatie op de dag zelf in de stands verkrijgbaar zal zijn. De koördinator SSPP ir. L.Th.J.M. de Wit (Postbus 6, 4460 AA Goes) Oogst van Radicchio Rosso bij Cees den Boer uit Kerkwerve (foto Joop van Houdt). Vorige week is de eerste professio neel geteelde Radicchio rosso van Zeeuwse bodem geoogst en ge veild. De nieuwe groente wordt ge teeld onder de vlag van Grobeka, het groente-bemiddelingskantoor. Een van de ca. tien deelnemende te lers is Cees den Boer uit Kerkwerve. Hij teelt één ha van de in Grobeka- verband geteelde 15 ha Radicchio rosso. Het landelijk areaal van deze saladegroente bedraagt 85 ha. Den Boer heeft voor de teelt van Ra dicchio rosso gekozen en niet voor bijvoorbeeld broccoli omdat hij niet kan beregenen. Dat komt goed uit, want Radicchio mag niet beregend worden. Verder steekt het oogst- tijdstip iets minder nauw dan bij broccoli. Radicchio valt daardoor makkelijker in te plannen in het ak kerbouwbedrijf. De kwaliteit van het geoogste produkt valt hem niet te gen, ondanks dat door de kou na het planten de bolletjes wat aan de kleine kant gebleven zijn. Ook komt er nogal wat schot voor, maar in mindere mate dan in sommige an dere delen van het land. Hij is nu bezig de op 10 en 11 mei geplante eenderde ha Radicchio rosso te oogsten. Deze zijn geplant met een iets aangepaste Accord plantmachine. De teler gebruikt de ze machine ook voor het planten van bloemkool en knolselderij. Daar naast heeft hij nog eenderde ha vroeg gezaaide (13 mei) en eender de ha laatgezaaide (23 mei). De Boer hoopt zodoende de oogst zo veel mogelijk te spreiden. De laat gezaaide Radicchio wordt volgens Den Boer een probleem. Als gevolg van de droogte is dit slecht opgekomen, waardoor de oogst waarschijnlijk niet eerder valt dan begin september. 'En dan zijn net de scholen weer begonnen, dus ik weet nog niet waar ik dan mijn ar beid vandaan moet halen'. Bij de - handmatige - oogst deze en vorige week zijn ca. vier scholieren behulpzaam geweest, onder wie de zoon van Den Boer. De bollen wor den op het veld eerst ruw opgesne den en vervolgens in grijze poolbakken gedaan. Daarna worden ze thuis in de schuur verder veiling- klaar gemaakt, dat wil zeggen: het buitenste blad eraf en gesorteerd. Ze worden in drie groottes gesor teerd: tot acht per kistje van 214 kg, tot 11 per kistje en tot 15 per kistje. De opbrengst bedraagt naar ver wachting 10 ton per ha. Ruw opgesneden zijn de bollen ge koeld wel twee weken houdbaar, zodat er wat rek zit in het veil- tijdstip. Den Boer beschikt zelf nog niet over koelruimte, maar wel kan hij de bollen bij een naburige witlof teler tijdelijk koelen. Dit is echter geen onverdeeld succes, omdat het al gauw te lang duurt voordat het produkt in de koelcel terecht komt. De teler heeft dan ook zeer serieuze plannen om in eigen koelruimte te investeren. Over de prijsvorming hoeven de te lers zich momenteel weinig zorgen te maken. Den Boer: 'De prijs ligt nu tussen de vijf en negen gulden, dus veel hoger dan de minimumprijs van De adviesdoodspuitdata in de poot- goedteelt zijn dit jaar vervroegd om dat begin juli de luizen plots aktief werden. Het aantal afkeuringen in de aardappelvermeerdering is ge ring. Daar staat volgens NAK- direkteur J. Bultje tegenover dat er een groot areaal in de nakontrole te recht komt. "Tot eind juni werden er in onze vangbakken beperkte aantallen lui zen geteld die niet aktief waren. Be gin juni veranderde dat en werden zij aktief. Om deze reden hebben wij de doodspuitdata vervroegd". Wat de opbrengstverwachting aangaat ziet de NAK-direkteur weinig ver schil met vorig jaar. "Uit proefrooi- ingen blijkt dat er, met uitzondering van Bintje, geen achterstand is in vergelijking met 1990. Bij Bintje zie je, al naar gelang de regio, verschil len. Vooral in West-Brabant valt de kilogramopbrengst wat tegen". Bij de graszaden is dit jaar spora disch een perceel afgekeurd. De veldkeuring bij Italiaans raaigras en veldbeemd lag in handen van de vermeerderaars zelf. Binnen de EEG loopt deze proef tot 1996. Door de NAK is een aantal kontrolekeurin- gen uitgevoerd. De uitslag hiervan zal eind september bekend zijn. De heer Bultje verwacht dat bij evalua tie zowel de NAK als de handelshui zen tevreden zijn met de vereenvoudigde opzet van de veld- keuringen bij graszaad. Hoewel de NAK-proefrooiingen bij pootgoed redelijk goed voor de dag komen zijn de telers minder opti mistisch. Zij verwachten een op brengstdaling van 10-15%. Tijdens de knolzetting zag het er naar uit dat de aanslag zeer hoog zou wor den. Door de minder gunstige weersomstandigheden zijn er veel knollen weggevallen. De sortering zal daarom grof zijn. De telers ver wachten dit jaar weinig kleintjes. Omtrent de af zet verwachting is de stemming goed. Ingewijden denken dat er dit seizoen weer veel vraag is voor export. Landen rond de Middel landse Zee hebben met hun vroege rassen goed zaken kunnen doen waardoor er waarschijnlijk weer meer uitgéplant zal worden. Ook het Oostblok ziet men weer als een potentiële markt al zal die wat open gebroken moeten worden. J.v.T. In het gebied rondom Poortvliet zul len grondgebruikers vanaf komend najaar in de gelegenheid gesteld worden op vrijwillige basis beheer overeenkomsten voor natuurvrien delijk akkerrandenbeheer af te slui ten. Dit alles in het kader van het "Pa trijzen projekt" van de Stichting Be houd Natuur en Leefmilieu. Moderne agrarische bedrijfsvoering staat in het projekt voorop. Het "Patrijzenprojekt" is een voor- beeldprojekt waarin gedurende 5 jaar getracht zal worden inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid en praktische toepassing van een aan tal vormen van natuurvriendelijk ak kerrandenbeheer. Voor dit projekt zijn 5 gebieden in Nederland uitge kozen. Poortvliet is er één van, de andere 4 gebieden liggen in Gronin gen (Muntendam en Kropswolde), Drenthe (Westdorp) en Limburg (Beesel). De patrijs - voor de meeste Zeeuw se akkerbouwers geen onbekende verschijning - vormt bij dit projekt de aandachtsoort. De aanwezigheid van deze hoenderachtige vormt een goede graadmeter voor de natuur- en milieukwaliteit van akkerbouw gebieden. Met het patrijzenprojekt wordt aan sluiting gezocht bij andere benade ringen van een milieuvriendelijker aanpak, zoals optimale nutriënten- benutting, lage-doseringensysteem etc. In Engeland en Duitsland is al grootschalige ervaring opgedaan en door gebleken succes zijn hier ook al regionale en landelijke subsidie regelingen voor in het leven geroe pen. In Nederland is eigenlijk alleen ervaring met aangepast graslandbe- heer in het kader van de Relatieno ta. Dit wordt vanuit de landbouw met wisselend enthousiasme be groet. Nieuw aan de benadering in het patrijzenprojekt is dat een mo derne agrarische bedrijfsvoering voorop staat. Waar in het kader van de Relatienota vaak sprake is van marginale landbouw en overname door natuurbeschermingsorganisa ties gaat het bij dit projekt juist om kontinuatie van grondgebruik; een duurzame akkerbouw schept de ba sisvoorwaarde voor het welslagen van dit projekt. Projekt al begonnen In Groningen en Limburg is dit voor jaar al met het projekt gestart. Hier zijn al beheerovereenkomsten af gesloten voor natuurvriendelijk ak kerrandenbeheer. Het gaat om de volgende typen beheerovereen komsten: Het uit produktie nemen van per ceelsranden tegen een vergoeding van 30 cent per m2; Een aantal jaren achtereen op ex tensieve wijze graan verbouwen op perceelsranden tegen een vergoe ding van 16 cent per m2; Een selektief bestrijdingsmiddelen- gebruik in perceelsranden van gang bare graanpercelen tegen een vergoeding van 12 cent per m2. Een extensieve graanteelt houdt o.a. in lagere bemestingsniveaus. Selek tief bestrijdingsmiddelengebruik houdt in: geen insekticiden en al leen indien noodzakelijk de selektie- ve herbiciden tri-allaat <o.a. Avadex) en fluroxypyr (o.a. Starane). In Poortvliet kunnen grondgebruikers vanaf dit najaar ook dit soort over eenkomsten aan gaan. Het proef- projekt gaat 5 jaar duren, drs. W. Maris, projektleider Patrijzenprojekt Stichting Behoud Natuur en Leef milieu

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6