Boeren in Europa zonder grenzen Uitspraken KNLC kommentaar INGEZONDEN "Plan MacSharry ook goed voor agrifikatie" Het andere landbouwbeleid KNLC-discussiethema Copa verwerpt commissievoorstellen ♦♦V In de komende jaren zal er heel wat veranderen voor de land- en tuin bouw^ EG-landbouwcommissaris MacSharry heeft begin juli een aan tal voorstellen gepresenteerd die het Europese landbouwbeleid radi caal omgooien. Daarnaast krijgt de sector binnen afzienbare tijd te ma ken met de open Europese grenzen. Wat betekenen deze wijzigingen nu voor de verschillende sectoren en het individuele bedrijf? Het KNLC- discussiethema gaat over deze vraag. Het discussiethema heeft als naam 'Land- en tuinbouw in Europa zon der grenzen' meegekregen. Deze ti tel geeft goed de toekomstige situatie aan. Eind volgend jaar moe ten de Europese grenzen open gaan en het zal in 1992 ook duidelijker zijn waar het Europese landbouw beleid naar toe gaat. Een brede dis cussie over dit actuele onderwerp is De Europese boerenorganisatie Co- pa verwerpt de voorstellen van de Europese Commissie voor hervor ming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Volgens Copa zijn de voorstellen vrijwel een herhaling van de discussienota over de ont wikkeling van het toekomstig EG- landbouwbeleid van 1 februari jl., die door Copa en het merendeel van de landbouwministers is verworpen. In mei heeft Copa unaniem een pak ket voorstellen gericht op aanpas sing van het EG-landbouwbeleid aangenomen. Deze bestonden on der meer uit een vrijwillig en effec tief beleid voor aanbod- en produktiebeheersing. In de plannen van Copa blijven de basisprincipes van het beleid in stand, terwijl dat bij de jongste plannen van de Com missie niet het geval is. Zoals be kend wil de Europese Commissie overgaan van een systeem met prijssteun op een systeem met inko menssteun. De ZLM heeft nooit geprotesteerd tegen de ha-premie voor vlas en graszaad. Ik begrijp niet dat de ZLM nu wel protesteert tegen een ha- premie voor tarwe. Het protest te gen de ha-premie vind ik ook raar omdat de ZLM een voorstander is van agrifikatia De invoering van een ha-premie gekoppeld aan een sterke verlaging van de garantieprijs lijkt mij juist de eerste stap voor de afzet van landbouwprodukten naar de non-food industrie. De compensatie moet zich richten op alle bedrijven, ongeacht de bedrijfsgrootte. Bevor dering van een slechte ekonomi- sche bedrijfsvoering, zoals bedrijfsverkleining, hoort m.i. niet thuis in een goed landbouwbeleid. Behalve bedrijfsverkleining is ook de door Mac Sharry bepleite verplichte braakregeling een vorm van slechte ekonomische bedrijfsvoering. Het is immers ekonomischer om op 4 ha elk 6 ton te produceren dan op 3 ha elk 8 en de 4e ha braak te laten lig gen. Als de EEG kiest voor een beëindiging van de overproduktie door het systeem van prijson dersteuning te vervangen door de opbrengstonafhankelijke ha-premie is de on-ekonomische braakregeling volstrekt overbodig. Leon Nelen, Kruisland zeer belangrijk. Te meer daar de wij zigingen in het beleid grote gevol gen kunnen hebben niet alleen voor de verschillende sectoren maar vooral ook voor de individuele be drijven. Elke wijziging, hoe ver weg die ook genomen lijkt, werkt direct door op de boerenbedrijven. En dit geldt niet alleen voor het markt- en prijsbeleid, maar ook voor het mi lieu, voor het fyto-sanitair beleid en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het gewenst dat boeren en tuinders een signaal afgeven hoe zij over de wijzi gingen denken en wat voor gevol gen dat voor hen heeft. Verschillen Het discussiethema verschilt in een aantal opzichten van het vorige. Het onderwerp op zich is vast, maar er kunnen zich in de loop van het jaar veranderingen voordoen in de uit gangspunten. De voorstellen van MacSharry voor een hervorming van het Europese landbouwbeleid zullen een belangrijk onderdeel van het geheel uitmaken evenals de te genvoorstellen van COPA (de Euro pese boerenorganisatie). Maar mochten de landbouwministers in de loop van het seizoen met een voorstel komen dan zal het KNLC dit in de discussie inbrengen. Ook mo gelijke veranderingen die plaats vin den doordat er een doorbraak komt in het GATT-overleg (vrijere wereld handel) kunnen de uitgangspunten veranderen. Dit vraagt een flexibele opstelling van de afdelingen die het thema behandelen. Een ander verschil met de voor gaande discussiethema's is dat het veel meer een beleidsdiscussie is. Aanpassingen op bedrijfsniveau en de gevolgen voor de agrarische ge zinnen komen slechts zijdelings aan de orde. Het gaat om de vraag wat betekenen deze beleidswijzigingen nu voor een sector als geheel en voor het bedrijf als zodanig. Een andere belangrijke vraag is in welke mate beleidswijzigingen voor de ene sector gevolgen kunnen heb ben voor een andere sector. Er kun nen tegenstellingen tussen de sectoren ontstaan. Een verlaging van de graanprijs zou er bijvoor beeld toe kunnen leiden dat meer akkerbouwers zich toe gaan leggen op de tuinbouw. Wat betekent dat voor de tuinbouw? Een verlaging van de melkquota heeft ook invloed op de intensieve veehouderij en op de akkerbouw. Wat betekent dat voor die sectoren? Daarbij zou een wijziging van het beleid kunnen lei den tot meer part-time boeren. Is dat gewenst? Allemaal vragen die vermeende tegenstellingen tussen de sectoren aan het licht kunnen brengen. Een derde verschil met de vroegere discussiethema's is dat er qua vraagstelling een onderscheid wordt gemaakt tussen marktorde- ningsprodukten en andere produk- ten. Voor de akkerbouw en melkveehouderij gaan de vragen vooral over de wijziging in het EG- landbouwbeleid. Bij de tuinbouw en intensieve veehouderij wordt er meer aandacht besteed aan de ge volgen van de open grenzen. Opzet Het discussiemateriaal zal bestaan uit een inleiding, waarin in het kort de geschiedenis van het huidige EG- beleid, het huidige beleid en de wij zigingen en de gevolgen van de open grenzen aan de orde komen. Verder staat hierin de visie van CO PA voor een nieuw EG- landbouwbeleid. Naast de vragen per sector is er voor iedereen een aantal algemene vragen over het to tale beleid. Het is de bedoeling dat het discus siethema in maart volgend jaar af gesloten wordt met een studiedag, waarin niet alleen de resultaten be kend worden gemaakt, maar waar bij ook ruimte wordt geboden voor verdere gedachtenwisseling. De dis cussiemappen zullen half septem ber bij de regionale organisaties aanwezig zijn. Ingeborg Schuitemaker mË34 Wat betekent een wijziging in de ene sector voor de andere sector? "De afgelopen anderhalf jaar hebben we twaalf items gehad over landbouw en milieu. We hebben de onderwerpen gemaakt a/s andere instanties er mee kwamen. Telkens hebben we de landbouw een reaktie gevraagd. Het zijn dus niet de journalisten, maar de organisaties die zeggen dat de boer een vervuiler is". Sjoerd IJbema, eindredakteur NOS Journaal (De Journalist, 19 juli 1991) "De aardappel is een volumineus produkt waarbij de transportkosten in de verkoop een belangrijke rol kunnen spelen. Als we dat vertalen in geld, dan ligt München ongeveer zeven cent per kg van ons af, Londen circa tien cent en Noord-ltalië ongeveer 12 cent per kg. Desondanks slagen we erin ons pootgoed zo ongeveer wereldwijd af te zetten". A. Vermeer, columnist in Oogst (Oogst, 19 juli 1991) "Wat wij doen, is restprodukten uit de agrarische bedrijfstak verwerken tot hoogwaardige dierlijke eiwitten. Wat is daarop tegen? En wat de Thaise ta pioca betreft: doordat ze die aan ons kunnen verkopen, kunnen ze daar mooi rijst eten". A. Godee, woordvoerder van mengvoer coöperatie CHV (NRC- Handelsblad, 12 juli 1991) Wat eerst nog slechts de status van ideeën had is nu officieel ge worden. Dat wil zeggen de EEG- commissie heeft via zijn land bouwcommissaris MacSharry zgn. hervormingsvoorstellen aan de Europese landbouwministers ge presenteerd. De grote lijnen van de ideeën en nu voorstellen waren reeds bekend, en vormen in land bouwpolitieke kringen en land bouworganisaties al meer dan een half jaar onderwerp van gesprek. Maar de commotie is er niet minder om, zeker in Nederland, begrijpelijk en terecht. Zeker nu min of meer zichtbaar wordt tot welke conse quenties de voorstellen bij invoe ring daarvan zouden leiden. Allereerst is het onbegrijpelijk dat MacSharry deze voorstellen heeft durven doen. De weerstand tegen zijn ideeën was zowel van politieke- a/s organisatiezijde groot. Daarbij heeft COPA eensgezind zeer constructieve voorstellen ge daan. En daar hebben MacSharry en de EEG-commissie niet of slecht naar geluisterd. Al eerder hebben we vanuit Nederland be toogd, dat er aanpassingen nood zakelijk zijn t.a.v. het EG-landbouwbeleid en ook wij er kennen dat mede in belang van het landbouwbeleid en dus in het be lang van de landbouw structurele aanpassingen gewenst zijn. Echter niet op deze botte en voor boeren in Europa zeer verschillend uitval lende wijze. Allereerst wordt het landbouwbe leid met enkele oneigenlijke kwes ties zoals het sociale beleid, het plattelandsbeleid en milieubeleid opgezadeld. De land- en tuinbouw heeft daar wel mee te maken, maar deze zaken moeten via ande re dossiers en door meer op die onderwerpen toegesneden Euro pees beleid ter hand worden genomen. Budget Wat het budget betreft, 75 mil jard gulden is veel geld, maar is uiteindelijk slechts f 250,— per EEG-ingezetene. Dat is geen vrij brief tot, maar wat kosten ons an dere burgers in de samenleving? Wat kost ons b.v. een Amsterdam mer, de duurste stad van Neder land, wat kost ons een student? Maar evenzo, wat kost ons b.v. het industriebeleid? Alle nationale overheden in de EEG gezamenlijk ondersteunen hun industrie met een bedrag van 200 miljard gul den per jaar. Al met al besteden de Europese overheden 40% van het bruto nationaal produkt aan een of ander vorm van beleid en het land bouwbeleid beslaat 'slechts' 1% van het b.n.p. De budgetproblema- tiek t.a.v. het landbouwbeleid moet dan ook niet ontkend worden, maar zeker niet gedramatiseerd. Wat de voorradenproblematiek aangaat is het duidelijk dat deze structureel niet te groot moeten zijn. Via o.a. een flexibele produk tiebeheersing moet gestreefd gaan worden naar meer evenwicht tus sen vraag en aanbod, echter het substituten hoofdstuk kan hier niet los van worden gezien. Natuurlijk is er evenzo een han delspolitiek probleem. En niemand gelooft dat deze voorstellen daar geen relatie mee hebben. Maar ge lukkig is men in Europees politieke kringen eindelijk los van het feit om het landbouwdossier in de GATT-onderhandelingen als een gijzeldocument te laten gebruiken door de USA en voor zich daarmee bij de andere 14 dossiers wat meer lucht te scheppen. Tot zover zou gezegd kunnen worden: defensief. Maar a/s organisaties ook op Euro pees niveau hebben we naar mijn mening getoond ook offensief te willen zijn. Allereerst nog dit: de vraag of de huidige EG- commissievoorstellen uitzicht bie den op een sociaal-economische, duurzame en concurrerende land bouw? Naar mijn mening niet. Ontkoppeling van prijsbeleid en in komensbeleid op een wijze zoals wordt voorgestaan leidt tot een uitgebreid stelsel van toeslagen die niet uitvoerbaar zijn, niet contro leerbaar zijn en het EEG landbouw budget zeker niet beheerst en bovendien efficiënte bedrijfsstruc turen afschaft. Al met al de voor stellen hervormen wel echter in de verkeerde richting, voor de land bouw 'back to future'. Economische factor Wat dan wel? Nodig is een visie gericht op een duurzame, een so ciaal en economisch aanvaardbare landbouw. De landbouw zal aller eerst voornamelijk als een econo mische sector moeten worden gezien, die binnen randvoorwaar den b.v. milieu, Europese structuur enz. doelmatig produceert. Uitge zonderd bijzondere omstandighe den moet het inkomen uit de prijs der produkten komen. Alleen in specifieke situaties b.v. bergboe- ren, beheersovereenkomstenboe- ren, boeren in overgangssituaties kunnen toeslagen voor een aanvul lend inkomen zorgen. In algemene zin moet het specialisatie-beginsel en de eenheid van de markt in de EEG gehandhaafd blijven. Alleen niet gewenste onvolkomenheden zouden moeten worden gecorri geerd. Gewenst blijft dus een glo baal markt- en prijsbeleid. Daarnaast meer samenhang in de landbou wmark tondernemingen, zeker meer samenhang bij de zgn. zware marktondernemingen zoals zuivel, granen, rundvlees en scha penvlees en eiwit- en oliehouden de produkten. Voor het prijsniveau moet als basis dienen het gemid deld efficiënte bedrijf. Produktiebe heersing zou flexibel gestuurd moeten worden via het instrument van medeverantwoordelijkheids heffingen leidend tot voldoende set-aside en milk-aside. Nieuwe produkt- en grondaanwendingen moeten verder worden gestimu leerd via een stevig agrificatie- en bosbou wbeleid. Het zou raadzaam zijn dat deze voorstellen door de Europese com missie zouden worden uitgewerkt i.p.v. verder te gaan op de nu in geslagen weg. Voor de Nederland se landbouw zijn deze onaanvaardbaar. MacSharry mag dan stellen dat 98% van de boeren worden gecompenseerd, twee procent zijnde 200.000 boeren dus niet, en daarvan lijkt een zeer groot deel Nederlandse boeren te zijn. Immers de eerste globale ra mingen geven aan dat nog geen 10% van de daarbij betrokken boe ren in ons land zou worden ge compenseerd. Het is triest dat diegenen die tot nu toe hebben ge zorgd voor een goed en relatief goedkoop voedselpakket in Europa en die als geen ander de produkti- viteitsstijging hebben doorgegeven naar de consument daarvoor zou den worden gestraft. Van onze eigen minister van land bouw mogen we dan ook een for se inzet verwachten om dit te verdedigen. Daartoe mag hij zich naar mijn mening best steviger profileren en zich niet te afhou dend achter z'n EEG landbouwmi- nisterraadsvoorzitterschap verschuilen. De Nederlandse land en tuinbouwbelangen moeten los daarvan zeker nu met verve verde digd worden. Als boeren en tuin ders en a/s organisaties moeten we voelen, datgene wat we wen sen, n.l een zelfstandig ministerie van Landbouw met inzet voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Marius Varekamp voorzitter KNLC

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5