Areaal wintertarwe daalt sterk Van oud naar nieuw Deze week Landbouw groeit snelst Zioo zuidelijke landbouw maatschappij Voorlopige uitkomsten Landbouwtelling 1991 akkerbouwgewassen CBS Pag. 4 Brabant beloont milieuvoorzieningen. Pag. 5 KNLC-discussiethema over boeren in Europa zonder grenzen. Pag. 6 Goede prijzen eerste Radicchio rosso; Infomarkt SPP nieuwe teelten. Pag. 7 'Niet blindstaren op gierkar' uniek arbeidsproject. Pag. 8 De maand augustus. Pag. 10 Impressies uit Engeland. Pag. 11 Tuinbouwklanken; Vervroegde Jonagold PFW. Pag. 13 Boerin: troef of stressmaker? Op 5 augustus in nieuw Landbouwhuis m land- en tuinbouwblad VRIJDAG 26 JULI 1991 79e JAARGANG NO. 4081 De totale oppervlakte akkerbouwgewassen blijft in 1991 marginaal achter bij die van vorig jaar en bedraagt ruim 797.000 ha. Binnen dit areaal zijn er wel aanzienlijke verschuivingen. Het areaal granen daalde met zeven procent van 193.000 naar 179.000 ha. Vooral bij wintertarwe manifesteert zich een sterke afname: dit jaar wordt hiervan 116.000 ha geteeld, ongeveer 19.000 ha minder dan vorig jaar. Dit blijkt uit de eerste, nog voorlopige uitkomsten van de Land bouwtelling 1991 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegenover de daling bij de wintertar we staat een stijging bij de zomer- tarwe. Het areaal hiervan steeg met 2500 ha tot ruim 8000 ha. De tota le vermindering bij tarwe komt daar door op iets minder dan 17.000 ha. Ook bij gerst is er sprake van een verschuiving van winterteelt naar zomerteelt. Wintergerst daalde met 3000 ha (-30 procent) en zomer- gerst steeg met 4500 ha tot ca. 35.000 ha 15 procent). Het op pervlak triticale - waar voor het eerst naar gevraagd is - bedraagt 3000 ha. De grootste stijgingen deden zich voor bij graszaad 10%), uien 10%) en groenbemesters 63%). Deze laatste gewasgroep die twee jaar terug nog minder dan 3.000 ha bedroeg, is nu gestegen tot bijna 12.000 ha. Bij de peulvruchten zette de daling van de oppervlakte droog te oogsten groene erwten zich voort. Vorig jaar was er al een verminde ring van 28%, nu bedroeg de daling 36%. Het areaal kwam daarmee op 6.900 ha. Meer pootaardappelen Het totaal van de voor Nederland belangrijke knol- en wortelgewas sen verschilt weinig van dat van vo rig jaar. Zowel op zand- en veengrond als op kleigrond nam het areaal pootaardappelen echter ver der toe. Het totaal steeg met 7% tot iets meer dan 38.000 ha. Het totale areaal consumptie-aardappelen ver toont volgens de voorlopige cijfers een geringe stijging tot 77.700 ha. De oppervlakte fabrieksaardappelen blijft nagenoeg gelijk met 62.500 ha, terwijl het cijfer voor de suiker bieten licht daalde tot 124.000 ha. Zie ook pag. 3. Het areaal consumptieaardappelen op kleigrond is ongeveer gelijk gebleven. Op de foto: gebroeders Jan en Meeuwis de Putter uit Axel oogstten vorige week met de hand een hoekje vroege aardappelen (Pre miere), waar het voor de rooier nog iets te nat was. "Kwaliteit en sortering zijn redelijk," vertelt Meeuwis, "maar er zitten er niet vee! aan een bos." De landbouw was vorig jaar evenals in 1989 de sector van de Neder landse economie die de sterkste groei vertoonde. De bruto toege voegde waarde van de Nederlandse landbouwsector nam in 1990 toe met negen procent (8,2 procent in 1989). Dit blijkt uit een voorlopig overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Nationale Rekeningen 1990). Pas dit najaar verschijnt een definitief overzicht van het CBS over de Nederlandse economie in 1990. Het statistiekbureau meldt dat de sterke groei in de landbouw in zijn geheel voortkomt uit produktivi- teitsstijging. Het is vooral de tuin bouw die deze groei voor zijn rekening neemt. Op maandag 5 augustus a*.s. wordt het oude Landbouwhuis aan de Grote Markt 28 in Goes ontruimd en het nieuwe Landbouwhuis aan de Cereshof 4 te Goes in gebruik genomen. Door de verhuizing krij gen de ZLM en een aantal meeverhuizende huurders een nieuw telefoon- en postbusnummer. Hieronder een overzicht van de "bewo ners" van het nieuwe Landbouwhuis. Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) (Sekretariaat, SEV, Financiën, Land- en Tuinbouwblad); Cereshof 4, 4463 XH Goes; Postbus 46, 4460 BA Goes, tel. 01100 - 47700 fax. 01100 - 31189 (ongewijzigd). Dit adres en telefoonnummer gelden tevens voor: - Gropatax; - Ned. Bond van Plattelandsvrouwen; ZAJK/PJZ. Door de installatie van een nieuwe telefooncentrale krijgen de afdelin gen en diensten in het Landbouwhuis een doorkiesnummer. De Stichting Landschapsverzorging gaat mee naar de Cereshof, maar behoudt het eigen telefoonnummer: 01100 - 30936. De Bedrijfsverzorging Zeeland (VBAZ) verhuist eveneens naar het nieuwe Landbouwhuis (adres zie boven). De VBAZ behoudt haar ei gen telefoonnummer: 01100 - 33666. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap vestigt zich in het nieuwe Landbouwhuis. Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes; Postbus 150, 4460 AD Goes, tel. 01100 - 12220. Nieuw logo De ZLM voert tegelijk met de verhuizing naar het nieuwe kantoor een nieuw logo in. Het beeldmerk is reeds op de gevel van het Land bouwhuis aangebracht. Het zal ook op het briefpapier e.d. en in het Land- en Tuinbouwblad worden gebruikt. Op de dag van de verhuizing (5 augustus) zullen de medewerk(st)ers van het Landbouwhuis niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Vanaf dins dag 6 augustus staan zij vanuit het nieuwe kantoor weer graag tot uw dienst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1