ftZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Graanoogst 'oude' EG 169 miljoen ton Marktberichten 'Rappende' koeien Aantal raadplegingen Vitak bereikt rekordhoogte LJI «15 CHZ nieuws Fruitveiling CHZ Noteringen CHZ Prijsbericht CHZ Tabaksoogst teloor Kaasnoteringen onveranderd Veemarkt 's Hertogenbosch Overnameprijzen bloembollen Aandeel kaas in zuivelexport is verdubbeld Schema biggenprijzen Varkensprijzen opnieuw 25 cent omlaag Varkensprijs gaat straks omhoog Beursbericht markt Goes Veiling St. Annaland 15 De Coceral, de overkoepelende EG- organisatie van de handel in granen en voedermiddelen raamt de EG- oogst aan granen 1991 op 177,7 miljoen ton, waarbij inbegrepen is de produktie in de voormalige DDR. Laat men de produktie in de voor malige DDR buiten beschouwing dan zou de produktie 166,8 miljoen Gelijk met de laatste appelen van de oude oogst is de eerste Yellow Transparant geveild voor f 2,27 per kilo. Dit is ruim twee weken later dan vorig jaar. Ook de eerste kleine hoeveelheid Vista Bella is aan gevoerd. Van de pruimen is deze week Onta rio (kas) als eerste geveild voor f 5,90 per kilo. De kwaliteit van het kleinfruit is momenteel redelijk, ho pelijk blijven de verwachte onweers buien, en de daarmee vaak gepaard gaande regen- en hagelbuien, uit. Voor de komende oogst wordt in het zuidwesten een redelijke peren- oogst verwacht. Een groot deel hiervan (80-90%) zal als gekontro- leerd geteeld fruit worden aange voerd. De animo onder de fruittelers om gekontroleerd, en straks geïnte greerd, te gaan telen is zeer groot. Velen kunnen met hun appelen dit jaar nog niet meedoen, maar als de roofmijten dit jaar worden uitgezet is dat volgend jaar ook mogelijk. Het lijkt een goede start om met zovelen te kunnen beginnen. Tenslotte mo gen en kunnen we niet achter blijven! Dinsdag 23 juli 1991 Appels: Kavel Golden Delicious: Ba- rendrecht: 10 ton, klasse I: 80/90: 224-232; 70/80: 227-243; 65/70: 198-201; klasse II: -. Kavel Jona gold: Barendrecht: 16 ton, 90/95: kl. I: 162-; kl. II: -; 85/90: kl. I: 204; kl. II: -; 80/85: kl. I: 257; kl. II: -; 70/80: kl. I: 299-306; kl. II: -; 65/70: kl. I: 229-; kl. II: 227-, Kavel Yellow Transparant: Kapelle: 1 ton, kl. I: 70/80: 249-260; 60/70: 197-214. Kavel Vista Bella: Kapelle: 2 ton, kl. I: 80/90: 315-; 70/80: 284-291; 60/70: 212-225. Afd. Kapelle Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 15-07 tot en met 19-07. Dins dag waren er geen noteringen. Jonagored: I 70/80: 3 264; I 80/85: 2 226; I 85/90: 2 190; tot. I: 7 231. Golden Del.: I 65/70: 5 194; I 70/80: 8 220; II 65/70: 1 158; II 70/80: 1 179; tot. I: 13 210; tot. II: 2 172. Jonagold: I 70/80: 1 277; I 80/85: 1 252; tot. I: 2 265. Afdeling Barendrecht, dinsdag 23 juli 1991 Bloemkool: aanvoer: 77.000 st; 6 st. p.bk. 1-1 85, I-2 58; 8 st. p.bk. 1-1 64y2, I-2 45 y2; 10 st. p.bk. 1-1 50, I-2 31 y2. Witlof: aanvoer: 22.000 kg; kort grof I: 2 239, 3 lang I: 2 2811/2, 3 250; klvp. 4/5 I: 2 264; klvp. 6/7 I: 2 232; klvp. 2/3 I: 2 2411/2; kort II: 1 1911/2, 2 1111/2; lang II: 1 145, 2 95; ongesorteerd: 1 82, 2 55%. Uien: aanvoer: 5.500 kg. Grof: 40-91; Middel: 67-79; Ge schoond: 60-111. Vroege aardappe len: aanvoer: 162 ton. Doré: bonk 12-37; 66 ton, groot 19-44. Premie- re: bonk 26-54; 56 ton, groot 18-32. Prior: bonk 16-28; 8 ton, groot 19-28. ton bedragen, wat betekent dat dan het instrument van de medeverant woordelijkheidsheffing weer zal worden toegepast. De ramingen van de produktie in de 'oude' EG luiden als volgt in milj. tons met tussen haakjes de op brengst van voorgaand jaar: zachte tarwe 75,68 (72,9); harde tarwe 9,3 (7,1); gerst 44,6 (45,7); mais 27,4 (22); rogge 3,1 (3,3); haver 4,4 (4,6); sorghum 0,51 (0,45); triticale 1,5 (1,1). Het graanareaal werd uit gebreid van 33,4 tot 34,2 milj. ha. De graanoogst in de voormalige DDR wordt geraamd op 10,9 milj. ton (11,7). De tabaksoogst in België dreigt voor de derde maal in vijf jaar verloren te gaan. De zeer zware neerslag van begin juli zette de velden onder wa ter, waardoor de hoofdwortel af stierf. De daaropvolgende felle zon werd de tabak fataal. Door de hevi ge warmte gaat de tabaksplant ver welken, verliest haar geur en kleur en wordt aldus tabak van mindere kwaliteit. Veel planters denken er over hun tabak onder te ploegen. Het bedrijfsgilde tabak heeft ervoor gepleit het ministerie van Landbouw om steun voor de getroffen sector te vragen, zo meldt het blad van de Belgische Boerenbond. Vrijdag 19 juli bleven de noteringen voor de Jonge Goudse kaas en 40 plus kaas onveranderd f 6,50 in Leeuwarden en 7,00 in Alkmaar. Niettemin is er van enige druk op de prijzen van de Goudse kaas sprake, in verband met de toenemende voorraden. Dit is toe te schrijven aan een zekere onevenwichtigheid tussen de omvang van de produktie en de afzet. Dat komt vooral tot uiting in de doorgaans kalme afzet in de zomermaanden. Voorlopige cijfers geven voor de week tot 12 ju li een uitvoer aan van 7.900 ton, bij een geraamde produktie van 11.225 ton. In de overeenkomstige week van 1990 bedroeg de produktie 10.762 ton en de uitvoer 7.900 ton. Op de botermarkt veranderde niet veel. Vet arme en kalorie-arm blijken dikwijls betere verkoopargumenten te zijn dan smaak. De internationale markt voor vol melkpoeder is vast, door afzet naar de Sovjet-Unie. Ook de markt voor mager poeder voor veevoeder is vriendelijk tot vast. De Officiële no tering voor vol melkpoeder werd met 9 cent verhoogd tot f 4,22 per kg. Handelsnoteringen kaas (FVK) week tot 17 juli: Goudse kaas merk F f 6,40-6,50; merk HB f 6,65-6,67; merk NH f 7,00; Edammers in bolvorm, 2 kg, merk F f 6,50 merk NH f 7,00; overige 40 plus kaas merk F f 6,54-6,65; merk NH f 7,00. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch zijn 18 juli 79 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (incl. BTW): Luxe Paarden f 3.100,— tot f 3.800,—; 2-jarige Merries f 2.500,— tot f 3.100,—; 2-jarige Hengsten f 2.100,— tot f 3.000,—; 1-jarige Merries f 1.800,— tot f 2.700,—; 1-jarige Hengsten f 1.700,— tot f 2.000,—; Veulens f 850,— tot f 1.150,-; Pony's f 1.200,- tot f 1.950,—; Shetlander pony f 500,- tot f 1.000,-; Slacht- paarden oud f 4,50 tot f 6,—; Slachtpaarden jong f 6,— tot f 6,50. Handel vlot, prijzen gelijk. De Coceral stelt vast dat bij een to tale EG-oogst van 176 miljoen ton de eindvoorraden van het seizoen 1991 32 miljoen ton zullen bedra gen. De invoer wordt geraamd op 4 miljoen ton. Het verbruik wordt ge raamd op 140 miljoen ton. Dat bete kent een surplus van 72 miljoen ton, waarvan de Europese Commissie verwacht 32 miljoen ton te kunnen exporteren. Resten dan nog 40 mil joen ton. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379. 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Melk de Witte Motor, voert in au gustus actie met een stel swingen de koeien, ieder in een eigen outfit. 'Hip-hop', 'Rap' en 'Heavy metal' zijn vertegenwoordigd. Die actie houdt in dat affiches bij bushaltes en andere plaatsen komen te han gen. In totaal op ongeveer 6.000 'plakplaatsen'. De koeien worden vanaf eind juli ook afgebeeld op de melkverpakkingen. De overnameprijzen voor bij de Stichting Bloembollensurplusfonds in te leveren bloembollen uit de oogst 1992 zijn als volgt: Hyacinten: 19/op f 20,— per 100 stuks; 18/19 f 18,— per 100 stuks; De waarde van de Nederlandse zui velexport is tussen 1980 en 1990 gegroeid van 5,2 tot 7 miljard gul den, vooral door kaas. De export waarde van dit produkt is verdubbeld: van 1,6 tot 3,2 miljard gulden. Het aandeel van kaas in de totale zuivelexport groeide van 30 naar 46,5 procent. Dit blijkt uit de Zuivel- wijzer 1991, die Het Nederlands Zui- velbureau zojuist heeft uitgebracht. Het is een overzicht op vestzakfor maat van de voornaamste cijfers over 1990 van produktie, verbruik en export. Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het bureau is ook een overzicht opgenomen over de jaren 1950-1990. Hier zien we een vervijf voudiging van de kaasproduktie, ter wijl de export verzesvoudigde. De consumptie in eigen land werd bijna drie keer zo hoog. 17/18 f 16,- per 100 stuks; 16/17 f 14,— per 100 stuks; 15/16 f 13,— per 100stuks; 14/15 f 11,— per 100 stuks. Tulpen: nul. Narcissen: nul. Bovengenoemde prijzen zijn dezelf de als die, welke voor oogst 1991 gelden. De variabele kosten van ad ministratie en verwerking van sur- plusbollen zullen in mindering gebracht worden op de uit te keren bedragen. Vergoeding zieke bollen oogst 1992 De vergoedingen met betrekking tot oogst 1992 zijn als volgt: Hyacin ten: aangetast door geelziek/virus: f 0,60 per kg. Alle bloembollen: voor bloembollen, die wegens Dity- lenchus dipsaci te velde zijn vernie tigd, zal een vergoeding worden gegeven van f 50,— per kg. De kosten verband houdend met het vervoer en het storten van door Di- tylenchus dipsaci aangetaste bloembollen worden vergoed. In de week van 29 juli tot 5 augus tus 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 1 juli 1991 met f 2,10 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,73. De vorige maand heeft het aantal geraadpleegde pagina's in Vitak de nieuwe rekordhoogte van ruim 320.000 bereikt. Het verloop van het aantal raadplegingen laat ook treffend zien dat het groeiseizoen achter loopt ten opzichte van vorig jaar en dat er veel teeltnieuws te melden is. In 1990 werd de piek in het aantal raadplegingen al in de maand april bereikt met in totaal 310.000 ge raadpleegde pagina's. In dezelfde maand van dit jaar werden 285.000 raadplegingen gemeten. Dit aantal bleef echter stijgen om via 290.000 in mei uiteindelijk op het nieuwe re- kord van 320.000 in juni 1991 te recht te komen. Oorzaken Voor het afwijkende verloop van het aantal raadplegingen zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo hebben de weersomstandigheden en het groeiverloop grote invloed gehad op de Vitak-kijkcijfers. Het koude voor jaar bracht vele problemen met zich mee hetgeen resulteerde in een aan houdende stroom attenderingen en teeltadviezen van de kant van de in formatieleveranciers. De nacht vorsten en de onkruidbestrijdingsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden. Ook de eerste phytophthorameldingen heb ben hun steentje bijgedragen. Ver der is per 1 mei jl. het totale aanbod van markt- en prijsinformatie van databank Voedsel en bloemen via Vitak beschikbaar gekomen het geen tot een hoger aantal raadple gingen heeft geleid. De bruine roest aantastingen rond de maandwisseling juni - juli, de ak- tuele situatie m.b.t. luizen en phy- tophthora en de naderende oogst van graszaden en pootaardappelen doen vermoeden dat ook de maand juli weer een zeer intensief gebruik van Vitak zal laten zien. De grote varkensslachtbedrijven hebben de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de in de week tot 27 juli overgenomen slachtvarkens ten opzichte van de voorgaande week opnieuw met 25 cent ver laagd. De basisprijs werd f 2,99 per kg voor geslachte varkens kl. A 52%, 73/93 kg, basis af- mestbedrijf, incl. BTW en zonder toeslagen. Het is voor de tweede achtereenvol gende maal dat de prijzen met 25 cent verlaagd werden, iets wat in de "varkensgeschiedenis" nog niet is voorgekomen. De markt is lusteloos en dat in gelijke mate het geval met de markten in de partnerlanden van de EG, die het grootste gedeelte van de Nederlandse varkens produktie opnemen. Een geheel sluitende verklaring voor de buitengewoon sterke daling van de prijzen is - althans vooralsnog - niet te presenteren. Vergeleken met vorig jaar liggen de prijzen 50 tot 60 cent/kg lager: In de vleesgroothan del gingen in het binnenland de prij zen sterk omlaag. De prijzen voor hammen daalden met 25 cent, die voor ribben en middels met 15 cent, voor nekken zelfs met 30 cent. In de week tot 20 juli werden 41.957 levende varkens uitgevoerd, alsme de 4902 ton halve varkens en 10.543 ton varkensvlees in stukken. Tegen de herfst valt er volgens het PVV in de EG een lager aanbod van varkens te verwachten. Met name het aantal vleesvarkens zal behoor lijk lager zijn dan vorig jaar. Als ge volg hiervan zijn iets vriendelijker prijzen te verwachten voor var kensvlees. Maar de varkensvleesconsumptie zal niet extra stijgen door een ver houdingsgewijs sterkere prijspositie van deze vleessoort ten opzichte van rund- en lamsvlees. Voor het eerste kwartaal van 1992 wordt eveneens een lager aanbod ver wacht in vergelijking met dezelfde periode in 1991. Met name in Duits land verwachten deskundigen een sterke produktiedaling (van onge veer 10%). 23 Juli 1991 Uien (excl. B.T.W.): plantuien: 22 tot 25 cent per kg. Hooi en stro (excl. B.T.W.): weide- hooi: f 170,00 tot f 200,00 per 1000 kg; dijkhooi: f 150,00 tot f 175,00 per 1000 kg; veldbeemd: f 70,00 tot f 80,00 per 1000 kg; roodzwenk: f 40,00 tot f 50,00 per 1000 kg. Woensdag 24 juli 1991 Doré: gew. 27-36; bonken 28; driel. 11-13; kriel 80-84. Lekkerlander: gew. 25. Première: gew. 21-26; bonken 50-53; driel. 12-13; kriel 85. Gloria: gew. 23-28; bonken 52-58; driel. 12; kriel 92-99. Frieslander: gew. 22; bonken 55. Eigenheimer: gew. 35-54; driel. 7; kriel 30. Bildstar: gew. 62-65. Aanvoer: 574 ton.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15