Nieuwe looncijfers per 1 juli 1991 Witte en zwarte lijsten waterwin gebieden Sandy den Exter verrast Initiële loonsverhoging van 1,25 procent en 1 procent prijscompensatie Voor drie sektoren, landbouw, land- bouwambachten en tuinbouw, zijn nieuwe looncijfers vastgesteld per 1 juli 1991. Deze cijfers zijn gebaseerd op de afspraken die de werkgevers- en werknemersorganisaties ge maakt hebben voor een nieuwe col lectieve arbeidsovereenkomst geldend van 1 maart 1991 tot 28 februari 1993. In zijn algemeenheid omvatten de wijzigingen van de lo nen per 1 juli 1991 een initiële ver hoging van 1,25% en een prijscompensatie van 1,0% en daar- naast voor enkele funktieklassen nog afzonderlijke aanpassingen in de bedragen. De cao-boekjes met de volledige tekst van de nieuwe afspraken zijn in voorbereiding. Deze boekjes zul len vermoedelijk in de loop van au gustus a.s. beschikbaar komen en op de gebruikelijke wijze worden toegezonden. Voor de overige sektoren kunnen op dit moment nog geen cijfers gepu bliceerd worden. Landbouw Initiële loonsverhoging van 1,25% én een prijscompensatie van 1% per 1 juli 1991. Tuinbouw Initiële loonsverhoging van 1,25% en een prijscompensatie van 1% per 1 juli 1991. Weeklonen vaste werknemers Weeklonen vaste werknemers Leeftijd Klasse 1 Klasse II Klasse III Leeftijd Klasse I Klasse II Klasse III 17 jaar en jonger f 228,05 f 308,55 f 332,05 17 jaar en jonger f 228,05 f 308,55 f 335,05 18 jaar f 263,15 f 352,65 f 392,40 18 jaar f 2è3,15 f 352,65 f 395,95 19 jaar f 308,25 f 411,45 f 452,80 19 jaar f 308,25 f 411,45 f 456,85 20 jaar f 363,40 f 470,20 f 507,10 20 jaar 363,40 f 470,20 f 511,70 21 jaar f 426,05 f 529,00 f 561,45 21 jaar f 426,05 f 529,00 f 566,50 22 t/m 64 jaar met: 22 t/m 64 jaar met: 0 funktiejaren f 501,25 f 587,75 f 603,70 0 funktiejaren f 501,25 f 587,75 f 609,15 1 funktiejaar f 598,30 f 614,60 1 funktiejaar f 598,30 f 620,00 2 funktiejaren f 614,60 f 625,60 2 funktiejaren f 614,60 f 636,65 3 funktiejaren f 636,65 Leeftijd Klasse IV Klasse V Klasse VI Leeftijd Klasse IV Klasse V Klasse VI 17 jaar en jonger f 353,20 f 362,35 f 371,45 19 jaar f 481,60 f 494,10 f 506,50 18 jaar f 417,40 f 428,20 f 439,00 20 jaar f 539,40 f 553,40 f 567,30 19 jaar f 481,60 f 494,10 f 506,50 21 jaar f 597,20 f 612,70 f 628,10 20 jaar f 539,40 f 553,40 f 567,30 22 t/m 64 jaar met: 21 jaar f 597,20 612,70 f 628,10 0 funktiejaren f 642,15 f 658,80 f 675,35 22 t/m 64 jaar met: 1 funktiejaar f 653,20 f 669,85 f 692,00 0 funktiejaren f 642,15 f 658,80 f 675,35 2 funktiejaren f 664,30 680,90 f 703,05 1 funktiejaar f 653,20 f 669,85 f 692,00 3 funktiejaren f 675,35 f 692,00 f 714,10 2 funktiejaren f 664,30 f 680,90 f 703,05 4 funktiejaren f 703,05 f 725,15 3 funktiejaren f 675,35 f 692,00 f 714,10 5 funktiejaren 714,10 f 741,85 4 funktiejaren f 703,05 f 725,15 Leeftijd Klasse VII en VIII Leeftijd Klasse VII en VIII 22 t/m 64 jaar met: 22 t/m 64 jaar met: 0 funktiejaren f 752,90 0 funktiejaren f 752,90 1 funktiejaar f 769,55 1 funktiejaar f 769,55 2 funktiejaren f 786,15 2 funktiejaren f 786,15 Weeklonen losse werknemers Weeklonen losse werknemers Leeftijd Klasse I Klasse II Klasse III Leeftijd Klasse 1 Klasse II Klasse III 17 jaar en jonger f 236,60 f 318,15 f 343,85 17 jaar en jonger f 247,55 f 327,45 f 355,45 18 jaar f 273,05 f 363,60 f 406,35 18 jaar f 283,65 f 374,20 f 420,05 19 jaar f 319,85 f 424,20 f 468,85 19 jaar f 330,40 f 436,60 f 484,70 20 jaar f 377,05 f 484,80 f 525,15 20 jaar f 387,80 f 498,95 f 542,85 21 jaar f 442,05 f 545,40 f 581,40 21 jaar f 452,60 f 561,35 f 601,00 22 t/m 64 jaar: f 520,05 f 606,00 f 625,15 22 t/m 64 jaar: f 531,20 f 623,70 f 646,25 Leeftijd Klasse IV Klasse V Klasse VI Leeftijd Klasse IV Klasse V Klasse VI 17 jaar f 365,20 f 377,50 f 388,20 19 jaar f 512,60 f 534,15 f 551,35 18 jaar f 431,60 f 446,15 f 458,80 20 jaar f 574,10 f 598,25 f 617,55 19 jaar f 498,00 f 514,75 f 529,40 21 jaar f 635,60 f 662,35 f 683,70 20 jaar 557,75 f 576,55 f 592,90 22 t/m 64 jaar: f 683,45 f 712,20 f 735,15 21 jaar f 617,50 f 638,30 f 656,45 22 t/m 64 jaar: f 664,00 f 686,35 f 705,85 Leeftijd Klasse VII en VIII Leeftijd 22 t/m 64 jaar: Klasse VII en VIII f 775,70 22 t/m 64 jaar: f 798,40 Vakantiebonwaarden Voor losse werknemers bedragen de wekelijks te verstrekken vakantiebon waarden op basis van de cao-tijdlonen bij een arbeidstijd van 38 uur per week: Vakantiebonwaarden Voor losse werknemers bedragen de wekelijks te verstrekken vakantiebon waarden op basis van de cao-tijdlonen bij een arbeidstijd van 38 uur per week: Leeftijd kl.l kl.ll kl.lll kl.IV kl.V kl.VI Leeftijd kl.l kl.ll kl.lll kl.IV kl.V kl.VI f f f f f f f f f f f f 17 jaar e.j. 58,- 78,- 84,- 89,- 92,- 95,- •17 jaar e.j. 61,- 80,- 87,- 18 jaar 67,- 89,- 100,- 106,- 109,- 112,— 18 jaar 69,- 92,- 103,- 19 jaar 78,- 104,- 115,— 122,- 126,- 130,- 19 jaar 81,- 107,- 119,— 126,- 131,- 135,- 20 jaar 92,- 119,- 129,- 137,- 141,- 145,- 20 jaar 95,- 122,- 133,- 141,- 147,- 151,— 21 jaar 108,- 134,- 142,- 151,— 156,- 161,- 21 jaar 111,— 138,- 147,- 156,- 162,— 168,— 22 t/m 64 jaar 127,- 148,- 153,- 163,- 168,- 173,- 22 t/m 64 jaar 130,- 153,- 158,- 167,- 174,- 180,— 65 jaar e.o. 123,- 147,- 152,- 161,— 167,- 172,- 65 jaar e.o. 125,- 147,- 153,- 161,— 168,- 174,- Leeftijd 22 t/m 64 jaar f 190,— kl. VII/VIII De Ruitersportvereniging De Schel- destad hield haar tweedaags con cours hippique voor paarden en ponies in het prachtige park West duin bij het Nollebos in Vlissingen. Tevens vierden zij hun 20-jarig bestaan. In de Z2-dressuur klasse paarden was de akkerbouwer uit Kruiningen Kees Steendijk met Boy heer en meester, en zegevierde met 188 punten. De IJzendijkse amazone Marina Quaak Ticardo van de Haring- ruiters kwam met 180 punten op de tweede plaats, met 176 punten kwam Christian de Feyter uit Terho le met Roxane op de derde stek. Vriend en vijand was verrast door het optreden van de amazone uit Kortgene Sandy den Exter in de Z1-dressuur die zij met Westerweel mr. Ed met overmacht won, niet minder dan 191 punten. Vivian Bruys uit Halsteren met Empire van Prins Auvergne met 186 punten een tweede plaats haar clubgenote Jose Westerhof met Tare 185 punten en derde. Het Z en ZZ klassiek springen was een aangelegenheid voor de beken de Westbrabantse amazone Anne- mieke van der Horst met Wampie van Prins Auvergne die het goud won, zilver voor Sandy den Exter met Cadermie van Noord-Beveland, en Joyce Noppen van de Steenberg- se Strieneruiters het brons met In- sulcon Latest Invention. In de rubriek Z-ZZ in handicap ging Cees Jan van der Graaf uit Bruinisse met Body Guard met de hoofdprijs naar huis, de tweede prijs was voor Da vid Stuut Darwin C van de Schierui- ters, Sanja Dingemanse uit Kapelle van de Paardebloem met Patrick D pakte de derde stek. Ponies In de Z-dressuur ponies werd harde strijd geleverd, waar met één punt verschil de Honteruiter amazone Evelien Sturm met llonka het goud pakte 182 punten, zilver voor Da nielle Leydekker met Roxanne van de Burghtruiters 181 punten. Sonja de Feiter met Lady Fantasie van de Schouwseruiters met 168 punten het brons. Jeroen Burm uit Kapelle- brug met Dizzy Girl was weer in vorm, en voor hem was het oranje lint in het Z-klassiek springen met de Oranjezon amazone Sandy Breel met Ringer op de tweede stek. Op de vrijdag waar de ponies in ak- tie kwamen, bleek dat zij nog alle maal vakantie hadden, zodat niet alle combinaties op dit concours waren. Jan M. Murre Voorheen werden bestrijdingsmid delen beoordeeld op toelaatbaar heid in waterwingebieden middels de zogenaamde fiches waterwinge bieden. Een aantal bestrijdingsmid delen is op grond van de daarbij gehanteerde beoordelingskriteria geklassificeerd als "zwart" (niet toelaatbaar in waterwingebieden). Een aantal andere bestrijdingsmid delen kreeg na beoordeling beper kingen opgelegd inzake het gebruik in waterwingebieden, of werd ge heel toelaatbaar geacht. Een verbod van een stof in waterwingebieden of een beperking t.a.v. het gebruik is opgenomen in het wettelijke ge bruiksvoorschrift van de toelatings beschikking. Nieuw toegelaten stoffen worden niet meer op de hierboven beschre ven wijze geklassificeerd. Het "stof- fenbeleid" zoals opgenomen in de Milieukriterianotitie en in het Meerjarenplan-Gewasbescherming is er namelijk op gericht om stoffen die een risiko voor uitspoeling naar het grondwater hebben, op termijn niet meer toe te laten, ook niet bui ten waterwingebieden. Daarom publiceert het IKC-Milieu Kwaliteit en Techniek dit jaar alleen nog een geaktualiseerd overzicht van de "zwarte" bestrijdingsmidde len en van de bestrijdingsmiddelen met een beperking. Bij de overige toegelaten bestrijdingsmiddelen staat er op de toelatingsbeschikkin gen geen informatie over een ver bod/beperking inzake het gebruik in waterwingebieden. Deze laatste mogen dus in waterwingebieden worden gebruikt. Hieronder zijn de geaktualiseerde lijsten vermeld: Op de zwarte lijst zijn opgenomen: aldicarb, asulam, benazolin, benazolin-ethyl, bentazon, boraten, bromacil, chloorthal, dicamba, dich- loorpropeen, dikegulac-natrium, endothal-natrium, ethiofencarb (be halve korrels in kleinverpakking), etrimfos, fluroxypyr, glufosinaat- ammonium, hexazinon, lenacil, me- talaxyl, metazachloor, metolachloor, propachloor, propoxur, TCA, triclo- pyr, vamidothion. De enige mutatie vergeleken met vorig jaar is dat de toelating van thi- ofanox is vervallen. Op de lijst van middelen met een beperking zijn opgenomen: acloni- fen 1), carbeetamide 1), 2,4-D 1), dalapon 1), dichloran 2), DNOC 1), furalaxyl 3), mecoprop-p 1), meta- mitron 2), metribuzin 2), oxamyl 4), pyridaat 2), sethoxydim 1). Deze stoffen hebben een beperking inzake het gebruik in waterwinge bieden (lijst bevat geen mutaties t.o.v. 1990): 1) In waterwingebieden is het ge bruik niet toegestaan gedurende de periode 1 oktober - 1 april. 2) In waterwingebieden is het ge bruik niet toegestaan op gronden met een organische-stofgehalte minder dan 2% en minder dan 10% afslibbaar. 3) In waterwingebieden is het ge bruik in de vollegrondsteelten van crocus, iris en boomkwekerijgewas sen niet toegestaan. 4) In waterwingebieden is het ge bruik in glasteelten niet toegestaan. Opmerkingen: a. Aan middelen voor zaadbehan deling en voor toepassing in dom pelbaden worden geen beperkingen ten aanzien van het gebruik in wa terwingebieden opgelegd. Eventue le restanten dienen echter buiten de waterwingebieden te worden verwerkt. b. Informatie over de ligging van de waterwingebieden is te verkrijgen op het Gemeentehuis en bij de wa terleidingmaatschappij. T.G. Lössbroek IKC-Milieu, Kwaliteit en Techniek

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 12