Hagel en regen slaan hard toe in land- en tuinbouw Bredere belangstelling voor beheersovereenkomsten Oost Zeeuws-V/aanderen getroffen 'Een droeve zaak en een klap voor veel bedrijfsgenoten in ons ge bied'. Zo reageert M. Vinke, voorzitter van de kring Hulst van de ZLM, op de gevolgen van het noodweer, dat in de nacht van zondag op maandag over een deel van Oost Zeeuws-Vlaanderen trok. Zwa re regenval, windstoten, maar vooral hagel richtten veel schade aan. Ook Oost Zuid-Beveland (omgeving Krabbendijke en Rilland) kreeg de bui over zich heen. r-x~ Gelegerde gerst in de omgeving van Krabbendijke. De onweersstoring trok een ver woestend spoor over een strook van ongeveer 2 kilometer breed, lo pend van Heikant via St. Jansteen en Hulst naar de Kruispolder, verder de Westerse helde over richting Krabbendijke. Sommige boeren en tuinders in dit gebied spreken van een ramp. Zowel bij de Onderlinge Verzeke ringsmij. tegen Hagelschade Hagel Hulst als bij de Hagelunie zijn tien tallen schademeldingen binnenge komen. 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', meldt mevrouw T. van der Veeken, secretaresse van Hagel Hulst. 'In 1985 hebben wij hier in de streek ook noodweer ge had. Het schadebedrag was toen 1,4 miljoen gulden. Nu denken we dat het hoger wordt. In sommige gevallen is er per bedrijf al meer dan een ton schade. Ik denk dat we nu meer dan 2 miljoen gulden zullen moeten uitkeren. Het is maar goed dat we goede herverzekeringen hebben afgesloten'. Hagel Hulst ver zekert alleen akkerbouwbedrijven. Vooral in de uien kunnen de schade bedragen de pan uitrijzen. Uien zijn voor ongeveer 15.000 gulden per ha verzekerd. Verschrikkelijk Fons Dobbelaar uit St. Jansteen zit met zijn akkerbouwbedrijf midden in de getroffen gebied. 'Het is ver schrikkelijk. Mijn vader is 80 jaar, maar zo erg heeft zelfs hij het nog niet meegemaakt', aldus Dobbelaar. Vooral de bieten, de bruine bonen en de granen hebben veel geleden. Dobbelaar sluit niet uit dat de helft van zijn gerstoogst verloren is ge gaan. Er zijn veel gebroken aren en daarnaast is er veel legering opge treden. Bij de tarwe valt de schade waarschijnlijk mee, omdat die al wat vaster in de grond zit. Ook aardap pelpercelen zijn aangetast. Arno de Feyter in de Kruispolder is niet minder somber gestemd. Vooral bruine bonen en uien zijn kapot ge hageld. Maar ook zijn bieten, aar dappels en tarwe kregen het zwaar te verduren. 'Het was een zware bui met veel hagel. De hagelstenen wa ren 2 3 cm dik. Daar zijn maar weinig planten tegen bestand', al dus De Feyter. In twee buien is in de nacht van zondag op maandag 54 mm regen op zijn bedrijf gemeten. Hoe groot de schade precies is, valt op dit moment nog niet te zeggen. De taxateurs moeten nog langs ko men. Dat ze voor een zware opgave staan, is wel zeker. Er zijn percelen waar geen oogst meer vanaf komt. Het vlas in Zeeuws-Vlaanderen staat er na het noodweer armzalig bij. Op sommige percelen moet 70 tot 80% als verloren worden be schouwd. Het vlas zal weliswaar blijven groeien, maar bij de pluk bestaat er een grote kans dat de stengels afbreken. Vlas kan maar weinig hebben. Fruitschade Behalve akkerbouwers hebben ook fruittelers in het getroffen gebied veel schade opgelopen. Vooral de appels liepen zware klappen op. De peren zijn in het algemeen iets beter tegen hagel bestand. Voor de meeste fruitkwekers was het de tweede aanslag op de oogst van dit seizoen. In april sloeg de nachtvorst op sommige bedrijven hard toe. Dat belemmerde de vruchtgroei onder Zo zien de appels eruit op sommige bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen na het noodweer van zondagnacht. aan de bomen. Nu hebben de vruchten bovenin de bomen de ha- gelregen over zich heen gekregen. Fruitkweker A.Th. Vogelaar in Krab bendijke heeft na een eerste inspec tie nog geen idee van de omvang van de schade, maar optimistisch is hij niet. 'De bui kwam uit het zuid en, dus aan één kant van de bomen is de meeste schade ontstaan. Vooral appelrassen als Jonagold en Goudreinet hebben een flinke klap gehad. Dit soort aanslagen gaat al tijd ten koste van de kwaliteit van de produkten'. Vogelaar heeft de in druk dat het met de bladschade op zijn bedrijf wel meevalt. Waar echter bladschade is opgetreden, zal ook de oogst van volgend seizoen nog de naweeën ondervinden van het noodweer. In Zeeuws-Vlaanderen sloeg de ha gel zo hard in, dat in sommige boomgaarden zelfs het hout be schadigd raakte. Welke gevolgen dat zal hebben voor de komende seizoenen laat zich raden. De bruine bonen (3 ha) op het land van Fons Dobbelaar zijn voor 80% verregend en verha- geld. in veel plantjes is de bloemknop kapot. Arno de Feyter op zijn perceel bieten, waarvan het bladgroen is weg geslagen door de hagel. Na een aarzelende start in het begin van de jaren tachtig is de belangstel ling voor het sluiten van beheersover eenkomsten in Relatienotagebieden breder gewordenEerst sloten voor al bedrijven met ongunstige produk- tieomstandigheden en dikwijls met oudere bedrijfshoofden, zulke over eenkomsten. Tegenwoordig tonen ook doorsnee-bedrijven en steeds meer jonge boeren belangstelling. Het gaat dan vaak om de bedrijven met relatief veel grond en een lage veebezetting. Er worden nu meer overeenkomsten gesloten die lichte beperkingen in houden voor een groter deel van het bedrijf of zware voor een kleine op pervlakte. Dat blijkt uit een onder zoek onder melkveebedrijven van het Landbouw-Ekonomisch In stituut. Het aantal bedrijven met een be heersovereenkomst is in de afgelo pen jaren sterk toegenomen. Sinds 1987 is het zelfs verdubbeld tot ruim 2650 aan het einde van vorig jaar. Bijna 16,5 duizend hektare viel toen in totaal onder beheersove reenkomsten; dat is een derde van de oppervlakte waarvoor dit moge lijk was op basis van be heersplannen. Steeds meer jonge veehouders in de beginperiode van het Relatie- notabeleid werden veel be heersplannen opgesteld voor veenweidegebieden met hoge natuur- en landschapswaarde. Uit landbouwkundig oogpunt bezien waren dit meestal gebieden met on gunstige produktieomstandigheden. De eerste beheersovereenkomsten werden dan ook vooral gesloten op bedrijven met veel kavels, een kleine huiskavel en een traditionele stal. Omdat ook de waterhuishouding vaak te wensen over liet, hadden deze bedrijven een lage veebezet ting. Veel overeenkomsten werden gesloten door oudere boeren zonder opvolger. Tegenwoordig gaat het steeds meer om doorsnee land bouwbedrijven. Er zijn veel jonge boeren bij. Naar verhouding worden nu ook meer overeenkomsten geslo ten voor een kleine oppervlakte van het bedrijf of lichte overeenkomsten die op een grotere oppervlakte be trekking hebben. Dergelijke beheers overeenkomsten zijn in het algemeen goed in te passen in de bedrijfsvoering, mits de bedrijven voldoende groot zijn om in de eigen ruwvoerbehoefte te voorzien. Natuurbeheer vormt een alternatief voor produktieuitbreiding In het onderzoek zijn bedrijven die in de beginperiode van het Relatieno- tabeleid een beheersovereenkomst hebben gesloten, gevolgd in hun ontwikkeling. Melkveebedrijven met een overeenkomst zijn er minder dan bedrijven buiten relatienotage bieden in geslaagd kompensatie te vinden voor de superheffing door uitbreiding van hun oppervlakte en veestapel. Toch zijn er in de afgelo penjaren maar weinig beheersbedrij- ven beëindigd. Beheersovereenkomsten vormen kennelijk een alternatief voor pro duktieuitbreiding. Gezien de ontwik keling in de afgelopen jaren blijkt er ook veel animo te bestaan om over eenkomsten te sluiten. Tegen deze achtergrond mag worden aangeno men dat het onder de huidige om standigheden, wat de boeren betreft, mogelijk moet zijn voldoen de grond onder beheer te brengen. Het is echter wel de vraag of er ge noeg interesse is voor het sluiten van overeenkomsten met zwaardere bepalingen, die nodig kunnen zijn om de natuurdoelstellingen van het Relatienotabeleid te realiseren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9