Tuinbouwklanken Nieuwe ronde plantui vroeger dan platte M ilieuvriendelijke broccoliverpakking Eindelijk zomer Bonen op vrije markt blijven duur Zware, maar gezellige tijd 'Energieheffing rampzalig voor glastuinbouw' Samenwerking blijft noodzakelijk 8 De tropische temperaturen van de laatste dagen veroorzaakt bij veel gewassen een groeistoot, zodat toch nog een gedeelte van de ach terstand ingehaald zal worden. Aan vocht is er geen gebrek. Plaatselijk is ook op THOLEN wel wat te veel van het goede gevallen, al is de wa teroverlast tot nog toe beperkt ge bleven. De aardappeloogst stagneert echter behoorlijk door de regenval. De aan voer verloopt dan ook onregelmatig, wat zelfs een keer een prijsval ver oorzaakte van meer dan een gulden de kg. Een regelmatige aanvoer is altijd gunstig voor de prijs, maar of de verwachte hoge aanvoer de ko mende weken (indien het weer meewerkt) goed door de handel ver werkt zal worden is nog een vraag. Er worden inmiddels van Doré's ook al hoge opbrengsten gehaald zodat, gezien de goede rooibaarheid van de grond, met droger weer er enor me hoeveelheden boven de grond gehaald kunnen worden. Langdurige regenval om deze tijd van het jaar veroorzaakt al gauw schade, vooral bij bloeiende gewas- sen. De zaadzetting zal dan ook bij de bloemzaden de afgelopen weken duidelijk minder zijn geweest. Ook schimmelziekten krijgen met zulk weer thans op bodemschimmels, kunnen soms ook behoorlijk wat wegval veroorzaken. Berucht is o.a. rhizoctonia in violen. De bestrijding van bodemschimmels is moeilijk toepasbaar op grote schaal, het middel moet enigszins in de grond dringen wil dit effekt hebben zodat aangieten of spuiten vlak voor of tij dens een regenbui de enige moge lijkheid is. Onder glas moet de enorme tempe ratuurstijging goed opgevangen worden. Dit gebeurt meestal met veel luchten, eventueel broezen en Een regulerende heffing van 100 procent op de gasprijs heeft ramp zalige gevolgen voor de Nederland se glastuinbouw. Gemiddeld stijgen de produktiekosten hierdoor met bij na 100.000 gulden per hectare. Op de internationale markten, waarop de glastuinbouwprodukten worden afgelast, kan zo'n aanzienlijke kostenstijging niet worden doorbe rekend. Dit heeft het Landbouw schap geschreven aan minister Alders. In de glastuinbouw is veel onrust ontstaan over de extreme heffingen die minister Alders op energiegebruik wil leggen. Achter grond hiervan is dat de energie kosten nu al 15 tot 20 procent uit maken van de totale kostprijs van de produkten. Onlangs heeft het Landbouwschap minister Andries- sen van Economische Zaken aange boden om over het belangrijk verbeteren van de energie-efficiëncy in de glastuinbouw een meerjaren afspraak met de overheid te ma ken. Naar de mening van het schap gaat zo'n afspraak niet samen met het opleggen van regulerende hef fingen en wordt het vertrouwen in de overheid als contractpartner ern stig geschaad. zeker een extra gietbeurt zodat de wortels optimaal over vocht kunnen beschikken. De meeste gewassen zullen het dan met vast weer al gauw gewend zijn. Een van de gewassen die gunstig reageert op warm weer is slazaad, bij donker en nat weer is het sta dium van krop naar zaadstengel een kwetsbaar moment, de versleten krop gaat zetten en de stengel komt moeilijk door. Wanneer er sclerotinia op komt is de plant zo rot. Te vaste kroppen moeten vroegtijdig openge maakt worden om de zaadstengel ongehinderd door te laten komen. Ijsbergsla moet soms enige malen gedaan worden willen ze goed doorschieten. Het is elke keer weer verbazend hoe een haveloze krop sla of wat er nog van over is met warm weer kan veranderen in een frisgroen zaadgewas en dat zonder watergift. Dit gewas heeft namelijk sins de aanplant in april geen drup pel water meer gehad en heeft door zijn enorme diepe beworteling ge noeg aan het grondwater. De grote hoeveelheden neerslag die eind juni in WEST-BRABANT zijn ge vallen hebben in de tuinbouw be hoorlijk wat schade gebracht. Vooral aan die teelten die pas in de grond zaten en fijne gewassen. Te lers van kruiden die pas bovenston den zullen voor dit jaar maar weinig winst meer zien. Het uitzaaischema voor sperciebonen is danig in de war gekomen. Begin juli moest vol gens een globale schatting de helft nog gezaaid worden. Veel percelen liggen nog steeds braak. Als het dan eindelijk redelijk weer is en de grond wat opgedroogd is het nog de vraag wie aan de beurt is. Voor afzet op de veiling is het be langrijk dat niet alles ineens afleve- ringsklaar is. Hetzelfde kan gezegd worden van het grote areaal sper ciebonen dat nog op kontraktbasis in de grond moet. Bij de conserven- fabrieken zal van een regelmatige aanvoer geen sprake meer kunnen zijn. De vraag wie nu eerst kan zaai en heeft al menige woordenwisse- Adri Kol/e uit Waarde toont de nieuwe ui. Links de heer Luttink van Bejo (foto: Anton Dingemanse). De nieuwe vroege plantui "Jetset" van Bejo Zaden is volgens het kweekbedrijf een week vroeger oogstbaar dan de platte "Stuttgar- ter". Adri Kole uit Waarde was dit jaar een van de weinigen die over plantgoed van het nieuwe hybride ras kon beschikken. Kole was oor spronkelijk alleen akkerbouwer, maar nu heeft hij daarnaast ook tuinbouw (glas en vollegrond). Bejo Zaden had voor dit teeltseizoen 11 ton plantmateriaal beschikbaar. Kole kwam met het nieuwe ras in aanraking op de open dagen van Bejo in september vorig jaar. Hij besloot om 300 kg "uit te probe ren". Het plantgoed ging op 14 maart de grond in, en maandag 8 juli kon al met rooien begonnen worden. "Als de regen geen spel breker geweest was waren we al een week eerder begonnen", vertelt mevrouw Kole. Ze is zeer enthousi ast over de ui, zowel wat betreft de kwaliteit als de vroegheid. "Op een perceel ernaast hebben we Sturon uien staan, maar die hebben nog zo'n dikke hals en die staan nog zo vast in de grond dat de oogst daar van zeker twee weken later valt dan van de Jetset. We kunnen het oogsttijdstip niet vergelijken met de Stuttgarter, omdat we die niet heb ben. Ook in de buurt worden die niet veel geteeld. De nieuwe hybride ui ziet er verder zeer goed uit, mooi rond, dus ik denk dat we er volgend jaar wel mee doorgaan". Bejo heeft dit jaar vijf hektare Jetset gezaaid om plantmateriaal voor vol gend jaar te krijgen. Naar verwach ting is er in 1992 ongeveer 100 ton plantmateriaal beschikbaar, genoeg voor ca. 8C ha. Dit jaar was 11 ton beschikbaar, wat in alle delen van Europa is uitgezet. Sinds eind juni hebben de gebroe ders Essen uit Bovenkarspel (NH) een speciaal aangepaste verpak- kingslijn voor broccoli in gebruik. De aanpassing is uitgevoerd door groentebemiddelingskantoor Grobe- ka, zo meldt het Vakblad voor de handel in aardappelen, groenten en fruit van vorige week vrijdag. Voor de verpakking maakt men ge bruik van PE-folie in plaats van pvc. Grobeka manager Gerrit Jan Kornet: 'De gunstige eigenschappen van pvc zijn onderhand niet meer rele vant, omdat het materiaal een te zware belasting voor het milieu vormt'. Om deze reden vraagt de handel steeds meer om milieuvrien delijke verpakkingen. Vooral Duits land heeft het gebruik van pvc in de ban gedaan. Het principe van de verpakkingslijn is even eenvoudig als doeltreffend. De inpaksters wikkelen de broccoli in het folie en klemmen de stronk tussen twee schuimrubberen wielt jes op de lopende band. Aan het eind van de lijn wordt de stronk au tomatisch voorzien van een elastiekje, om het nieuwe verpak kingsmateriaal op zijn plaats te hou den. Een ander voordeel van het PE-folie is dat het minder water damp doorlaat dan pvc, zodat de kans op uitdroging kleiner is en de broccoli minder snel verkleurt. Des ondanks menen de betrokkenen dat de nieuwe verpakking er iets minder fris uitéiet dan de oude. Op dit moment is het bedrijf in Hoogkarspel nog het enige in Ne derland dat voor het verpakken van broccoli gebruik maakt van PE-folia Wellicht dat binnenkort ook telers in Zeeland van een dergelijke verpak kingslijn gebruik kunnen maken, al dus het Vakblad. ling opgeleverd. Iedere dag van juli dat de bonen later de grond ingaan scheelt kilo's. Een bijkomende nega tieve faktor is de grotere kans op nachtvorst in september-oktober. Ingewijden laten al geluiden horen dat de bonen op de vrije markt duur zullen blijven omdat er voor de in dustrie te weinig zullen komen. Vaststaat nu wel dat de bonen die voor juni gezaaid zijn weinig kilo's zullen opbrengen. Vooral de nieuwe telers worden dit jaar met de neus op de feiten gedrukt. Sperciebonen blijft een teelt waar aan grote risico's kleven. Jaarlijks vallen er telers af maar daarvoor in de plaats komen weer anderen. Op papier is het een interessante teelt die zich ook goed leent als nateelt. Met name na gewassen als spinazie en erwten. In waterwingebieden valt het niet meer mee om zonder onkruid een mooi produkt te ver bouwen. In deze gebieden geldt een verbod om basagran te gebruiken. Dit middel is vrijwel het enige dat nog na opkomst gebruikt kan wor den. Goede vooropkomst middelen zijn er wel maar een vereiste is dan dat het direkt na het zaaien gaat re genen. Bij een droge periode is het weggegooid geld. Al die negatieve effecten heeft een aantal telers al doen besluiten zelf geen bonen meer te zaaien. Zij verhuren nu hun land aan gespecialiseerde bedrijven, al of niet met inbreng van eigen ar beid. Financieel zit het dan niet slecht maar van een echte financië le topper is dan geen sprake meer. Om de zoveel tijd brengen spercie bonen veel geld op, maar telers die hierop speculeren komen haast al tijd bedrogen uit. Na regen komt zonneschijn, na kou komt warmte. Alles wat we vroe gen lijkt uit te komen. In de BARO NIE schiet, na de regen, alles als paddestoelen uit de grond. Helaas, de kwaliteit van een aantal produkten laat nu te wensen over. Na een te koud voorjaar, is de zomer aangebroken. De eerste oogsten van de vollegrond zijn al lang verle den tijd. Deze zijn qua geldop- brengst goed geweest. Bleekselderij, bloemkool, ijsbergsla, noem maar op, alles was goed aan de prijs. Alleen de botersla had een wisselend prijsverloop. De volle- grondsaardbeien zijn zeer prijzig ge weest, tot de regen. Van die tijd af waren deze vruchten zeer slecht houdbaar. Dat kwam natuurlijk de prijs niet ten goede. Het aardbeien gewas staat er overal zeer redelijk bij. De gekoelde planten zijn meest ook allemaal uitgeplant. De oogst van zomerprei is overal in volle gang. Dankzij de hulp van scholieren is dit karwei snel ge klaard. Zomerprei heeft een zeer korte oogstperiode. Staat de prei te lang, dan schiet deze door. En daar bij veroudert de prei, op korte ter mijn, zeer sterk. De scholieren komen nog graag een centje bijver dienen op het tuinbouwbedrijf. Soms komen er zoveel aan het erf dat men een "personeelsstop" in moet voeren. Het is een zware tijd voor de ondernemer, maar ook een heel gezellige tijd. De vakantietijd komt ook weer aan. Voor tuinders en hun gezinnen moet er ook eens wat tijd zijn om te ont spannen. Gelukkig zien steeds meer ondernemers de zin van een vakan tie wel in. Het voor even helemaal uit de sleur van alledag zijn, heeft een positieve invloed. Eindelijk weer eens tijd voor elkaar. Op een andere manier met elkaar omgaan, kan geen kwaad. Even de zorgen van het bedrijf kunnen vergeten, is wat een mens nodig heeft om zich staande te hpuden. Na zo'n korte onderbreking kun je weer met frisse moed aan de gang. In MIDDEN EN OOSTBRABANT wordt er de komende tijd met span ning uitgekeken naar de uitwerking van de Vinex. Deze Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, is mo menteel in behandeling bij de Twee de Kamer. Van groot belang voor dit gebied zijn de eindnormen voor de fosfaatbemesting. Worden deze 75 kg fosfaat per hectare of toch 125 kg fosfaat. De 75 kg fosfaat is ongeveer gelijk aan de opname van de plant gedu rende één jaar in het groeiseizoen. Wanneer alleen de fosfaatnormen gehanteerd blijven in het mestbe leid, is er op lange termijn niet veel aan de hand. Gezien de ontwikkelin gen onder andere ook in de chemi sche industrie (bijvoorbeeld fystaste) zijn we toch aardig op weg om het ammoniakprobleem en de overbemesting van fosfaat aan te pakken bij de bron. Ook de toename van de verwerkings capaciteit van de mestverwerkings fabrieken is van groot belang. We zul len als georganiseerde landbouw met mi-nisterie van VROM moeten overtuigen dat niet inkrimping van de veestapel de oplossing is voor het mestprobleem. Juist bewerking en afzet is geheel volgens hun eigen principe-regel: de vervuiler betaald. Wel moeten we blijven waken voor kwaliteitsmest, dus met de minera len in de juiste balans. Ook wordt er in de Vinex gesproken over de realisering van de relatieno- tagebieden. Door hiervoor meer geld beschikbaar te stellen zal dit een prijsopdrijvend effect hebben voor de grond rond deze gebieden. Dus ook hier hebben we te maken met tegengestelde belangen. Door het meer uit cultuur nemen van grond, zal de overgebleven grond in tensiever bewerkt gaan worden. De overheid wil juist extensivering. He laas moeten we constateren dat de voorstellen uit de politiek nog altijd niet praktijkgericht zijn. Tevens is opvallend dat de samenwerking tus sen de verschillende ministeries slechter wordt in plaats van beter. Ook als georganiseerde landbouw krijg je daar steeds vaker mee te maken. Samenwerking blijft nood zakelijk, ook voor een schoner milieu. Deze bijdrage was bedoeld voor de rubriek 'Uit de praktijk' van vorige week, maar vanwege te late bezor ging was dat niet mogelijk (red)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8