Resultaat Agria overtreft Bintje Meijer zet aardappeltelers in het zonnetje ui HOU DE GROEI ERIN MET BASF. BASF Schadevergoeding nog niet geregeld KNLC maakt commissies en afdelingen kleiner BESCHERMD MET CORBEL. Schimmelziekten kunnen het vroegtijdige einde betekenen van uw graangewassen. Met Corbel van BASF voorkomt u dit gevaar. Geeft meeldauw, bruine- en gele roest geen kans. Uw leverancier weet precies hoe u met BASF een goede opbrengst kunt realiseren. Mond- en klauwzeerenting voorbij Poolprijzen Aardappel BV bekend Symposium melkkunde Uiterlijk 31 december 1991 moeten de EG-lidstaten de preventieve vac cinaties tegen mond- en klauwzeer hebben beëindigd. Behalve Italië, dat nog geen einddatum heeft vast gesteld, zijn alle landen die preven tief entten daar inmiddels mee gestopt. Er is echter nog geen af spraak met de overheid over de ver goedingen bij een uitbraak en een daarvoor te vormen fonds. Uit navraag bij de SGD blijkt dat af spraken over fondsvorming en ver goedingen nog ontbreken omdat eerst op EG-niveau afspraken nodig zijn over de omvang van een derge lijk fonds en de bijdrage van de EG daaraan. Ook wordt geprobeerd op EG-niveau overeenstemming te be reiken over de hoogte van de ver goedingen, uitgedrukt in een percentage van de waarde van de dieren. Overigens biedt de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet de mogelijkheid de schadevergoeding te beperken als bijvoorbeeld de vee houder nalatig is geweest. Noodplan Aan het eind van 1991 zullen naar verwachting Tsjechoslowakije, Rus land en Roemenië de enige Europe se landen zijn waar nog preventief tegen mond- en klauwzeer wordt geënt. Het ministerie van Landbouw is aan de slag gegaan om een draai boek te ontwikkelen bij een uitbraak van mond- en klauwzeer. Een stu diereis naar Denemarken moet daar voor ondermeer stof leveren. Elke lidstaat moet voor 31 december 1991 een noodplan hebben voor de bestrijding van mond- en klauwzeer. Zodra een concept-draaiboek klaar is wordt dat voorgelegd aan de be trokken organisaties. Alle veterinaire diensten in de lidstaten zullen wor- Het KNLC-bestuur heeft een wijzi ging aangebracht in de samenstel ling van afdelingen en commissies. De tweekoppige vertegenwoordi ging van regionale organisaties, uit sluitend op grond van historische overwegingen, is afgeschaft. Als gevolg hiervan moet de ZLM één vertegenwoordiger in de afdeling Veredeling en één in de afdeling Veehouderij inleveren. In de com missie grondgebruik krijgt de ZLM naast een zetel voor een bestuurslid een zetel voor een secretariaatsme dewerker. In de commissie akker bouw behoudt de ZLM zijn twee bestuurszetels. Bij de vaststelling van het nieuwe huishoudelijk reglement op 2 juli 1990 had het KNLC-bestuur al besloten na een jaar de dubbele ver tegenwoordiging van organisaties opnieuw te bezien. De dubbele ver tegenwoordiging van de ZLM was gebaseerd op de fusie tussen de Zeeuwse en de Noordbrabantse den doorgelicht. De Europese com missie vindt het van groot belang dat er in alle landen een veterinaire dienst bestaat die zo is georgani seerd dat bij calamiteiten een effec tieve bestrijding is gewaarborgd. Landbouwmij. Volgens het KNLC is, nu er geen reden meer op grond hiervan de tweekoppige afvaardi ging te handhaven. Evenals de ZLM heeft ook de DVLG enkele zetels moeten inleveren. Het besluit van het KNLC-bestuur heeft geen gevolgen voor de ZLM- vertegenwoordiging in de afdeling tuinbouw (1 zetel), de afdeling ak kerbouw (2 zetels) en de commissie sociale zaken (1 zetel). Een ander besluit van het KNLC- bestuur betreft de vertegenwoordi ging van vrouwen. In alle commis sies en werkgroepen hebben een of meer vrouwen zitting, evenals in de afdeling Veredelingslandbouw. In de afdeling Akkerbouw, Tuinbouw en Veehouderij is dat niet het geval. Daarom is besloten in deze afdelin gen een vrouw op een kwaliteitsze tel te benoemen. Deze zetel vervalt zodra een vrouw op een reguliere plaats deel gaat uitmaken van de af deling. Het nieuwe AM-ras Agria heeft over het afgelopen afzetseizoen opval lend betere resultaten te zien gege ven dan het Bintje. Dit blijkt uit de afrekening voor de pool- aardappelen van de Aardappel BV. Gemiddeld was het saldo van Agria f 1100,— per ha. hoger dan van Bintje. Aanleiding voor het hogere saldo ligt vooral in enkele goede eigen schappen van Agria; het ras is beter bestand tegen droogte, minder blauwgevoelig en minder kiemlustig dan het Bintje. Zoals bekend is de kwaliteit van de vorig jaar geteelde aardappelen negatief beïnvloed door het warme en droge groeisei zoen. Door de vroege afrijping was het onderwatergewicht hoog en waren de aardappelen bijzonder kiemlustig. Dit betekende een moei- Het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde houdt op 19 novem ber a.s. in De Schakel te Nijkerk zijn najaarssymposium, met als thema 'reiniging en desinfectie, van koe tot klant'. Het symposium duurt van 9.30 tot 16.30 uur. lijke bewaarbaarheid, zeker gezien de relatief warme winter. Gemiddeld moesten de aardappelen vier weken eerder worden afgezet. Inwendige kiemen, drukplekken en blauw ga ven veel problemen. Voor oogst 1991 is de oppervlakte Agria weer groter dan vorig jaar. "Het ras kan zich nu ook onder natte omstandig heden bewijzen", aldus de Aardap pel BV. Rotterdamse notering Gemiddeld ligt de door de zuid westelijke afzetcoöperatie uitbetaal de prijs f 1,27 boven de notering van de Rotterdamse beurs. Door verschil in kwaliteit, sortering, ras, voerpercentage en bewaarduur ver schilt de poolprijs per teler sterk. Voor Bintje, Agria en Van Gogh in de kleipool klasse A, AA en AAA is -af boerderij- voor de sortering 40-op gemiddeld beschikbaar 24,53 ct/kg excl. btw of 25,79 ct incl. btw. De overige gemiddelde prijzen zijn: 0/40 mm 13,76 ct/kg (excl), voer- aardappelen 6,63 ct/kg (excl.). Het basis sorteertarief bedraagt f 1,98 per 100 kg excl. btw. Tussen 40/50 en 50 op bestond gemiddeld een verschil van f 5,50 per 100 kg. Het prijsverschil tussen zand en klei be droeg gemiddeld over de hele afzet- periode 12,5 procent. De prijs voor Saturna's 35-op van de klei was voor klasse A f 26,91, kl. AA f 28,26 en kl. AAA f 29,60 per 100 kg. (excl. btw). Ruim 700 telers waren vorige week woensdagavond te gast op een bar becue, georganiseerd door het aard- applverwerkend bedrijf C. Meijer BV te Kruiningen. De bijeenkomst op de vestiging Overzande had een extra feestelijk tintje door de uitrei king van een prijs aan twee telers, die zich het afgelopen seizoen de beste kwaliteit aardappelen hebben geleverd. Direkteur C. Meijer reikte de prijs voor het beste Bintje uit aan de maatschap Kloet te Lewedorp. De prijswinnaar in het ras Lady Rosetta was de heer D. Vermaas te Sint Maartensdijk. De Lady Rosetta is binnen de Meijerorganisatie ontwik keld. Het is een milieuvriendelijk ras vanwege de resistentie tegen aar dappelmoeheid en de geringe be hoefte aan bestrijdingsmiddelen. Bovendien is het ras marktgericht. Lady Rosetta is "op maat gemaakt" voor de chipsindustrie. Milieuvriendelijke rassen zoals Lady Rosetta, Turbo en Accent vormen een steeds groter aandeel in het jaarvolume van Meijer, (seizoen 1990/1991 bestond 550.000 ton aardappelen). In dit proces spelen dp telers een belangrijke rol. Daarom hecht Meijer veel belang aan een goede relatie met de telers. Een week eerder werd op de vesti ging in Swifterbant (Soepenberg) een soortgelijke informele telersbij eenkomst gehouden. Ook daar reik te direkteur C. Meijer prijzen uit aan telers, die een uitstekend kwali- teitsprodukt wisten af te leveren. De heer D. Vermaas (Hnks) kreeg uit handen van direkteur Cees Meijer de prijs voor de beste kwaliteit Lady Rosetta, een Meijer-ras, dat goed in de markt ligt. (Foto Willem Mieras).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7