Koersbepaling landelijk gebied blijft gehandhaafd VEGIMAX I Kabinetstandpunt Vinex het zlm blad, rw boordevol *7lm "ieuns NIEUWE BETONPLATEN! Bouwhandel Jan. P. Boogert Van Gemeren Troost BV Onlangs is het kabinetsstandpunt over de Vierde Nota Ruimtelijke Or dening Extra (VINEX) verschenen. Daaruit blijkt, dat de regering vast houdt aan de koersbepaling voor het landelijke gebied, te weten een gele, bruine, blauwe en groene koers. Het voorstel van het Land bouwschap om de eerste twee koersen samen te voegen tot een oranje koers is niet overgenomen. Wel vervaagt het verschil tussen geel en bruin. In de bruine koers worden nu naast grondgebonden landbouw ook aan "mindere grond gebonden landbouw aktiviteiten in lokale komplexen" ontwikke lingsmogelijkheden geboden. In de gele gebieden kunnen agrarische produktierichtingen geconcentreerd in regionale komplexen zich ontwik kelen. Waar de grens ligt valt uit de nota niet precies te lezen. In beide gebieden is de landbouw de rich tinggevende funktie. Zeeland en Brabant De gebiedsindeling voor Zeeland en Noord-Brabant is niet gewijzigd. Dit betekend, dat de gele kleur in Zee land in het geheel niet voorkomt en in Brabant alleen in het Oosten. Zee land bestaat ruwweg voor 1/3 deel uit blauw gebied (m.n. de kust) en voor 2/3 deel uit bruin. West- Brabant is voor het overgrote dee! bruin gekleurd. In de blauwe gebieden wordt de na druk gelegd op de zgn. verbrede plattelandsontwikkeling. Daar be vinden en ontwikkelen zich verschil lende funkties in onderlinge samenhang. Gedacht wordt aan agrarische funkties in kombinatie met natuur- en landschapsbeheer en toerisme en rekreatie. Daarnaast zal in deze gebieden een schaalver groting door bedrijfsvergroting no dig zijn, onder meer om intensiveringstendenzen tegen te gaan. Waterbeheer Welke gevolgen de VINEX zal heb ben voor de diverse zoetwaterpro- jekten is niet geheel duidelijk. In de groene gebieden, waar de land bouw ondergeschikt is aan de na tuur, dient gebiedsvreemd water te worden geweerd en in de blauwe gebieden dient "in principe" ge biedsvreemd water te worden ge weerd. Het Zoommeer is in de VINEX groen gekleurd en de Zak van Zuid-Beveland blauw. De vraag is of daarmee de aanvoer van zoet water uit het Zoommeer wordt gefrustreerd. De VINEX is daar niet geheel duidelijk over. Te meer daar opgemerkt wordt, dat de plannen van de regionale herstruk- tureringskommissies in de akker bouw goede aanknopingspunten bieden om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. De aanvoer van zoet water maakt deel uit van diver se herstruktureringsplannen. Schone gebieden Nieuw in de VINEX is de relatie tus sen ruimtelijk beleid en agrarisch milieubeleid. Het kabinet gaat er vanuit, dat schone gebieden schoon moeten blijven en vuile gebieden in ieder geval niet vuiler mogen wor den. Enerzijds wordt hier gedoeld op de mestproblematiek en ander zijds op de ammoniakproblematiek. De regering wil voorkomen, dat in de schone gebieden (blauw en groen) de ruimte tot het maximaal toegestane bemestingsniveau zal worden opgevuld om daarmee toe komstige saneringssituaties te ver mijden. Zij zal daarom op korte termijn met betrekking tot de dierlij ke mest maatregelen nemen. Dit kan niet anders betekenen, dan dat voor de schone gebieden versneld de eindnormen voor mest van kracht zullen worden. Met betrekking tot de ammoniak problematiek zal in gebieden met een blauwe en groene koers een te rughoudend beleid worden gevoerd voor de vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij. In de bruine en gele gebieden wordt in beginsel ruimte aan deze vorm van veehou derij geboden, zij het, dat in het ge val van een hoge milieubelasting de ammoniakbelasting niet verder mag toenemen. Aan de andere kant mag de dynamiek in de sektor niet node loos worden belemmerd. Het kabi net zal de konkrete uitbreidingsmo gelijkheden van de intensieve vee houderij in een gebiedsgerichte aan pak nader uitwerken. Drs. T. Elzinga. Door inruil verkregen: MAAIDORSERS Claas Dominator 96 SL met stro-hakselaar 13 ft., 150 Claas Dominator 88 S Claas Dominator 80 Claas Mercator 75 Claas Mercator 75 Claas Mercator 70 Claas Mercator 70 Claas Protector Claas Senator Claas Senator Arbos 1220 Claas Matador Standac Volvo 950 S PERSEN Claas Markant 65 Claas Markant 60 Claas Dominant 2x Gallignani 2x Riviera Casalis PAKKENWAGENS Duchot 40 tot 50 pakken Cooper Balco stapelwagen 12 pakken 15 ft. 37.500,00 14 ft. f 35.000,00 14 ft. 28.500,00 12 ft. 24.000,00 12 ft. 17.500,00 10 ft. f 11.000,00 14 ft. f 12.000,00 14 ft., zoals gezien/ 7.500,00 14 ft., met transp. spec, prijs d spec, prijs 12 ft. f 3.750,00 landbouwwerktuigen traktoren grondverzetmachines Inlichtingen: HEESTERS ROOSENDAAL B.V. DE BRAAKMAN B.V. M. Brooymans, 01650-36652 of privé 01640-43993 W. Nijsse, 01152-1283/1453 de braakman bv braakmanlaan 14 4521 AA biervliet telefoon 01152-1283 heesters roosendaal bv spoorstraat 79 4702 VW roosendaal telefoon 01650-36652 TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 200 x 200 x 12 cm gewapend! Prijs: f 105,- p/stuk ex. BTW Franco geleverd, betaling bij aflevering Oosterland, tel. 01114-2682 Ook na 18.00 uur VOOR EEN SNEL HERSTEL VAN BESCHADIGDE GEWASSEN Doens Vermue B.V. LANDBOUWPRODUKTEN Oranjestraat 40A - Postbus 10 - 4515 ZG IJzendijke Tel. 01176 - 2020 - Fax. 01176 - 1811 TE KOOP gevraagd melkquo tum. Marcel Obels O.G. b.v., tel. 01658-1570. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkeien, w.f. klinkers en natuursteenkei en. Pekaar Bestratingsmateria- len b.v., tel. 01131-2069. SL ACHTKUIKENS, STROOISELMEST met gega randeerde gehaltes! De gewas beschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935 01873 - 2746. LUCHTFOTO van uw bedrijf, woning of omgeving. Bel: Jo- han de Groene LUCHTFOTO- GRAFIE Tel. 01192 - 2087. KIPPEMEST te koop in soor ten en garantie, 01155 - 1875 5052. C. Steendijk, Axel. TE KOOP: div. transportban den, leesbanden, opvoerband, kistenvulbanddozeerbunker, ventilatoren. P. de Korne, 's- Gravenpolder, 01103 - 1558 - 2349. LASBEDRIJF AARNOUDSE voor al uw las- en constructie werk, tegen concurrerende prij zen. Tel. 01665 - 2725. Fax: 01665 - 2725. St. Annaland. BESTEL NU uw 3 pootruiters, voorraad is beperkt. Agr. Han delsbedrijf P. Cevaal, Grijps- kerke, tel. 01180 - 23445. TE KOOP: pootaardappelen. Agr. Handelsbedrijf P. Cevaal, Grijpskerke, tel. 01180 - 23445. AARDAPPELSORTEERDER met opvoerband, rollenlees- band en 3 maten sorteren cap. 5 t per uur, div. zeven, alles i.z.g.st. tel. 01180 - 11954. TE KOOP GEVRAAGD: ven tilator, koelkanaal en uitneem- bare keerwandsteunen, tel. 01180 - 11954. TE KOOP- 2 ha Engels Raaij, 3 ha Veldbeemd en Vi ha Struis graszaadhooi oogst 1991, tel. 01187 - 1397 of 1324. TE KOOP: Rumpstad 2 schaar-ploegtype TW 36, hydr. wenteling, tel. 01188 - 1530. TE KOOP: Amac D2 lm35, extra lange arm, uienset, Steek 36 lx, Steek 42 2x extra 2e band. 01153 - 2359. TE KOOP: Amac zelfrijdende rooier type ZMII, Amac DII 130, Amac EII en Amac loof- klapper LKu. Kleine 5000 Au tomatic Grimme Kipbunkerrooier, Haring trans porteur 8 meter, Santos stortbak. Amac DG stortbak, Samé minitouro 60 DT, Samé Centuro 70 DT, Cebeco land- bouwspuit en diverse in zeer goede staat verkerende v. Rumpt en Cappon hydr. wen- tclploegen, Weiger opraappers type AP12K, aard. voorraad- rooier. Het juiste adres voor goede gebruikte machines. Ce beco Mech. B.V. Middelburg. Tel. 01180 - 14957, 01103 - 1704. teWP MF 760 maaidorser - mooi New Holland M103 - M135 - M140 - 1540S - 1545 - 8050 - 8060 Div. opraappersen: Claas - Galignani - New Holland Baselier 4r loofkiapper Taarup 4r loofkiapper Amac 4r loofkiapper Ugeriöse 2r loofkiapper Gruse 4r pootmachine - hydr. bunker Hassia 2r pootmachine Div. hydr. wentelploegen - Cappon - Rumptstad - Ransomes - Krone - Niemeyer, 2-3-4 sch. Div. stoppelploegen - 7 en 8 sch. Kverneland rondgaande ploeg - 4 sch. Schmotzer 6r schoffel-achter Div. drainreinigers - Homburg - Dubex - Cebeco Homburg onkruidstrijker 6.30 m Stork Elektropomp 380 V t.e.a.b. Ford 6710, 4 wd Ford 8630 4 wd demo Franquet 6r ontbladeraar Saiga Gilles 6r bietenrooier Div. bietenladers/-rooiers Franquet Div. vaste tands cultivators - 3 en 4 m Busatis maaier BM 1102 Werklust wiellader Wg20. Postbus 7224, 3280 AA Numansdorp. Tel. 01865-1000 Na 17.00 uur 0186a 10986/01860-12319/ 01860-14933/01100-16157. Telefax 01865-3862.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6