Latent mestproduktierecht aan banden gelegd? W Agrarische Hogeschool Delft levert nieuwe ingenieurs af Nieuws en Commentaar Landbouwschap akkoord met milieuzorgsysteem KNLC kommentaar Ruim baan voor milieu-opleidingen in landbouwonderwijs Wurgende overheid 'Dat wordt oorlog' 4 'Dat wordt oorlog, dat pikken onze boeren nooit'. Deze kreten klonken in het bestuur van het KNLC over de geruchten dat de ministers Bukman en Alders de latente mestproduktie- ruimten en de niet benutte produk- tieruimten in de akkerbouwgebie den aan banden willen leggen. Vooral de vertegenwoordigers uit de noordelijke provincies ageerden zeer fel tegen deze suggestie. Niet het idee van de vervuiler betaalt geldt hier, maar wat schoon is moet schoon blijven. Als het door zou gaan dat de schone gebieden hun latente ruimte zouden moeten inle veren dan zou dat de herstructure ring in de akkerbouw zeer frustreren. De minister van Landbouw heeft te kennen gegeven dat hij samen met het bedrijfsleven (c.q. het dagelijks bestuur van het Landbouwschap) een oplossing wil zoeken om de hoeveelheid mest te verminderen. Het bedrijfsleven beraadt zich nog of ze op dit verzoek in moet gaan of niet. De besprekingen moeten wel wat opleveren en er niet toe leiden dat het bedrijfsleven alleen maar in levert. Als dat gebeurt moet het be drijfsleven, volgens het KNLC, niet Vanaf 1 augustus 1991 komen er in het landbouwonderwijs mogelijkhe den voor milieu-opleidingen. Agrari sche Opleidingscentra mogen drie nieuwe opleidingen starten met specifieke aandacht voor het milieu. Dit zijn de 4-jarige opleidingen 'plantenteelt en milieu', 'veehouderij en milieu' en 'levensmiddelentech nologie en milieu'. Na overleg met het ministerie van Onderwijs en We tenschappen is vastgesteld dat de Agrarische Opleidingscentra met in gang van 1 augustus 1991 mogen starten met het afgeven van diplo ma's kaderfunctionaris met een milieu-differentiatie. Het milieupakket bestaat uit vijf cer tificaten over de onderwerpen be- drijfsmilieu en de uitvoering van milieu-regelgeving. Hiermee zal kun nen worden voorzien in de behoefte van onder andere lagere overheden en agrarisch bedrijfsleven aan ka derfunctionarissen op middelbaar niveau met goed ontwikkelde vaar digheden op het gebied van produk- tietechniek in combinatie met uitvoeren van milieu-beleid. Daar naast kunnen leerlingen specifieke milieugerichte certificaten in hun keuzeprogramma opnemen. Bovendien zijn voor de drie-jarige opleidingen de diploma's zelfstandig beroepsbeoefenaar pluimveehoude rij en zelfstandig beroepsbeoefenaar tuincentrum vastgesteld. Op twee plaatsen werden op 4 en 5 juli de getuigschriften van de Agrari sche Hogeschool Delft uitgereikt. De studierichting Landbouw beet de spits af op 4 juli in Delft met 28 ingenieurs en 15 certificaten voor het Topjaar Management. Diezelfde avond werden in Houten (Utrecht), voor de laatste maal in die provin cie, 70 studenten Tuinbouw gedi plomeerd. Met ingang van het nieuwe studiejaar zullen alle studie richtingen in Delft geconcentreerd zijn. Vrijdag 5 juli was het de beurt aan de studierichting Bedrijfskunde waar 55 studenten afstudeerden en ook de titel ing. voor hun naam mo gen zetten. op het voorstel ingaan. Het bestuur erkende wel dat landbouwminister Bukman de hete adem van de poli tiek in zijn nek voelt op dit punt en dat de landbouw niet zo sterk staat. Het dagelijks bestuur van het Land bouwschap heeft de vertegenwoor digers van de sectoren die met de mest te maken hebben, de voorzit ter van de hoofdafdeling akker bouw, en de voorzitter van de commissie milieu uitgenodigd om eens te brainstormen hoe men stra tegisch met de vraag van de minis ter om kan gaan. Deze 'werkgroep' heeft gepraat op basis van de voor stellen van de minister en die voor stellen bevatten onder andere de beperking van de latente produktie- rechten. Verkeerde keelgat Dit laatste schoot de vertegenwoor digers van de noordelijke provincies in het verkeerde keelgat. 'Wij heb ben in Noord-Nederland het minste deel aan de vervuiling en dan wor den wij gepakt'. Daarbij, vertelde Al- bert Lanting (DVLG), hebben wij in Noord-Nederland de grootste oplos sing voor het mestprobleem gevon den en dan worden wij gestraft'. In Brabant is de produktie onder de mestwetgeving alleen maar toe genomen. Er moet volgens het bestuur van het KNLC gesproken worden over de mestproduktie en niet over de laten te ruimte, waarbij er onderscheid moet worden gemaakt tussen ge bruiksnormen en de referentiehoe veelheid. Aan de referentiehoeveel heid mag niet geknabbeld worden, want dan knabbel je aan de rechten van mensen. De gebruiksnormen moeten echter nog maar eens goed in beeld gebracht worden. KNLC-voorzitter Varekamp beloofde de vergadering dat binnen het KNLC zeer indringend over deze zaak gesproken zou worden. Daarbij wees hij erop dat enige solidariteit geen kwaad kan. Hij vond een stra tegische discussie binnen het Land bouwschap over deze zaak van groot belang. Ingeborg Schuitemaker Er moet vóór het jaar 1995 een mi lieuzorgsysteem komen voor de ver schillende sectoren van de land- en tuinbouw. Het Landbouwschap gaat zich hiervoor inzetten, zo bleek op de bestuursvergadering op 3 juli. Een milieuzorgsysteem is een hulp middel voor agrarische bedrijven om bij alle beslissingen het milieu mee te laten wegen. Bij de bouw van een stal zou bijvoorbeeld ook aandacht moeten zijn voor voldoende mestopslag. Het zorgsysteem krijgt de vorm van een handboek. In dat handboek kan dankbaar gebruik ge maakt worden van initiatieven die er op milieugebied al zijn, zoals de mi- neralenbalans en de gewasbescher mingsboekhouding. Het bestuur van het Landbouw schap vindt dat bij de ontwikkeling van milieuzorgsystemen de centrale landbouworganisaties en de vak bonden nauw betrokken moeten zijn. Verder stelt het vraagtekens bij de begroting van 2,9 miljoen gulden voor milieuzorg. De bijdrage van de bedrijven moet door middel van subsidies zo klein mogelijk zijn. Ook kunnen de kosten gedrukt worden door bestaande systemen te ge bruiken. Het idee van milieuzorgsystemen is afkomstig van het ministerie van VROM. Die wil dat het hele be drijfsleven, dus niet alleen de land en tuinbouw, de systemen vanaf 1995 vrijwillig toepast. Zijn de be drijven in 1992 nog niet op de goe de weg, dan wordt de milieuzorg wettelijk verplicht. Het Landbouw schap wil het niet zover laten ko men; het bedrijfsleven weet zelf het beste hoe de milieuzorg er uit moet zien, zo wordt geredeneerd. mm. Wt Nederland en met haar de inwo ners, bevindt zich in een verhou dingsgewijs gunstige welvarende positie. Er zijn wel inkomensverschillen maar ook deze zijn in directe zin naar ver houding beperkt en worden veel al indirect nog gecompenseerd door allerlei inkomensafhankelij ke regelingen, zowel door heffin gen (belastingen) als door tegemoetkomingen. In netto te besteden bedragen zijn de ver schillen dan ook zeer beperkt. Daarnaast komt absolute armoe door de drempel van sociale voorzieningen in ons land niet voor. Wel is helaas de inzet, zowel kwalitatief, nogal verschillend. Dat wordt naar mijn mening ten onrechte bij zowel heffingen als tegemoetkomingen niet c.q. on voldoende in acht genomen. Kortom, het netto bestedingsni veau is behoorlijk gelijk gestre ken, de inspanning daarvoor loopt zeer uiteen. A/s zelfstandi gen weten boeren en tuinders daar alles van. De discussie die nu landelijk plaatsvindt over bud getbeperking in verband met het noodzakelijke terugdringen van het financieringstekort en ook de discussie over het terugdringen van het ziekteverzuim en ar beidsongeschiktheid, moet naar mijn mening ook in dit kader be zien worden. Door de politieke besluitvorming in het verleden is het mogelijk geworden dat de overheid plusminus zeventig procent van al onze inkomsten incasseert en weer uitgeeft. Al vele jaren is over zogenaamde balansverkor ting gesproken om dit enorme rondpompcircuit te beperken. En niet alleen te beperken, maar ook qua uitgavenpatroon te ver schuiven. Immers, nog steeds gaat teveel geld naar de con sumptiesfeer (patatcultuur) en te weinig wordt besteed voor duur zame economische en sociale ontwikkeling, zoals investeren in infrastructuur (wegen, openbaar vervoer enzovoort) en in milieu beleid. Ongemotiveerd Maar ondanks stoere politieke taal zijn we één van de landen met het hoogste structurele fi nancieringstekort (over duurza- •me economie gesproken). We zijn één van de landen met de beste gezondheidszorg maar ook met het hoogste ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. En hoe wordt daar nu mee omge gaan. Natuurlijk worstelt een verantwoordelijke overheid met deze problemen, maar in welke richting wordt de oplossing ge zocht? Nog te weinig in de ge wenste richting wat het financieringstekort betreft. Want de gewenste verschuivingen, van in consumptieve zin sterk bestedende ministeries zoals on derwijs en WVC naar ministeries die meer de economische struc tuur versterken, lijken nog niet plaats te vinden. Nee, eerder nog het tegendeel. Voor boeren en tuinders bete kent dit een negatieve schaarbe weging. De lasten nemen toe, zoals de benzine accijnsverhoging die niet bestre den kan worden door meer van het sterk gesubsidieerde open baar vervoer gebruik te maken. Dat ontbreekt immers op het platteland of is onvoldoende. De lastendruk neemt ook toe door de ongemotiveerde verhoging van het huurwaardeforfait. Bij beide aangelegenheden heeft de Tweede Kamer nauwelijks weer stand geboden, althans de rege ringspartijen niet, en de Eerste Kamer heeft een aardig drama opgevoerd maar de grootste re geringspartij was alleen maar een papieren tijger. Draagkracht verdelen Bij de discussie in het regerings kamp over tussenbalansen, knel puntennota's en grote efficiëncy-operaties heb ik zo mijn zorg over het opereren van zowel de Minister van Economi sche Zaken a/s die van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij. De vraag lijkt mij gerechtvaar digd of zij hun hakken wel vol doende in het zand zetten. In verband daarmee lijkt ook daar een verdere lastenverzwaring zelfstandigen die hard werken, veel uren maken, nog eens_ te treffen. Ministers die daarvoor de eerste verantwoordelijkheid hebben mogen dit niet gelaten over zich laten komen. Draagkracht verdelen is niet al leen: hardwerkenden met enig inkomen en bezit aanpakken. Het is misschien ook: zij die daarvan gebruik maken zonder zich in te zetten daar waar het kan tot inzet te brengen en min der makkelijk van de staatsruif en de sociale ruif te laten eten. Solidariteit zit niet alleen aan de output-kant, maar ook aan de input-kant. Aan onze Minister van LNV zou ik willen vragen in deze geest te handelen en de hakken in het zand te zetten zodat boeren en tuinders geen lastenverzwarin gen meer krijgen. Het Ministerie moet uiteraard zo efficiënt mo gelijk zijn werk kunnen doen, met een goede, blijvende, struc turele stimulering voor de agrari sche sector. In ieder geval: geen verder wurgende overheid. Marius Varekamp voorzitter KNLC Diploma uitreiking studierichting tuinbouw Voor de vierjarige HBO-studierich- ting Bedrijfskunde, zijn in het exa menjaar 1990-1991 de volgende studenten geslaagd. Ze zijn nu Inge nieur (Ing.) Jacco Aarnoutse, Groe- de; René Alofs, Berkel-Enschot; Rob van den Berg, Heeswijk-Dinther; Ton Gabriëls, Steenbergen; Paul de Greef, Roosendaal; Aart Lodders, Willemstad; Judith van de Luijtgaar- den, Tilburg; Norbert Roetenberg, Oostburg; Jeroen Sterenborg, Til burg; Anja Verbist, Vogelwaarde. Voor de vierjarige HBO- studierichting Tuinbouw, zijn de vol gende studenten geslaagd: Kees- Jan van der Eijk, Moerkapelle; Wil lem van der Leij, Helmond. In de vierjarige HBO-studierichting Landbouw zijn de volgende studen ten geslaagd: Marcel Brandt, Wilhel- minadorp; Jack Burgers, Werkendam; Martin de Groot, Sleeuwijk; Bram van Gijs, Biervliet; Ton Hendricks, Ossendrecht; Peter de Jong, Eindhoven; Kees de Rooij, Oudenbosch; Ko Snijder, Werken dam; Peter Sprangers, Lage- Zwaluwe; Niels Steenblok, Nieuw- dorp; Luc van Waes, Schoondijke. In de éénjarige opleiding Top Mana gement zijn de volgende studenten geslaagd: Edwin Daemen, Moer gestel; Dorus Houweling, 's- Hertogenbosch; Rutger Jobse, 's- Hertogenbosch; Gert van der Meij- den, Udenhout; Eveline van der Pol, Schijndel; Ronald Ruyssenaars, Boxtel; Ronneke Schoenmakers, 's- Hertogenbosch; Erik van der Voort, 's-Hertogenbosch.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5