"St. Philipsland" nipt aangenomen Tractor Pulling Kapelle Man-vrouw maatschap Accountantsunie ZLM Bestemmingswijzigingswinst onduidelijk? Sociaal onomisc Voorlichting Ooipremie over 1981 Cao-akkoord voor de bedrijfsverzorging In de afgelopen maanden is er al veel geschreven over de wijziging in de landbouwvrijstelling in verband met de bestemmingswijziging en de eventuele belaste winst. Gezien het grote aantal vragen uit de praktijk, blijkt dat bij de leden hierover nog veel onduidelijkheden bestaan. Op zich is dit ook begrijpelijk omdat de wetgeving op enkele punten nog onduidelijk is. In dit artikel wordt ge tracht de stand van zaken nog eens weer te geven. Bestemmingswijzigingswinst is de winst op landbouwgrond, die ont staat doordat de grond een andere dan een agrarische bestemming krijgt of in de toekomst krijgt. Enke le voorbeelden van een andere be stemming zijn bijv. grond ten behoeve van woningbouw of de aanleg van een weg, industrieterrein of andere niet-agrarische, planologi sche bestemming. Hieronder een getallen-voorbeeld van de waarde van grond waarmee de ondernemer dan te maken kan hebben. Waarde in verpachte staat per ha f 18.000,-. Waarde in vrije staat per ha f 40.000,-. Waarde met een andere bestem ming per ha f 70.000,—. Voor de bedrijfsverzorging is er een nieuwe cao afgesloten die met te rugwerkende kracht geldt vanaf juli 1991. De Voedingsbond FNV, de Industrie- en Voedingsbond CNV en de drie bedrijfsverzorgingsdiensten in Nederland hebben hierover een akkoord bereikt. De bedrijfsverzor- gers krijgen een loonsverhoging van 1,25 procent. De automatische prijs compensatie blijft bestaan. Looptijd van de nieuwe cao is slechts een jaar. Reden is dat partij en op enkele punten niet tot een af ronding zijn gekomen en daarvoor het komende jaar willen gaan be nutten. Wel is er een afspraak ge maakt over de verandering van de vut-leeftijd. Werknemers die veertig jaar in de bedrijfsverzorging werk zaam zijn geweest, kunnen met in gang van 1 september 1992 op 57-jarige leeftijd vervroegd uittre den. Verder is besloten de heffing voor scholing met 0,2 procent te verhogen zodat hiermee ook reis- en cursuskosten kunnen worden betaald. De partijen zijn overeen gekomen om samen met de bedrijfsvereniging in de agrarische sector te bezien hoe het mogelijk is om de groei van het ziekteverzuim en de arbeidson geschiktheid tegen te gaan. Het verschil (f 30.000,—) tussen de f 70.000,- en f 40.000,- is de bestemmingswijzigingswinst. Deze is in principe belast voor de in komstenbelasting. Voor de land bouw is er onder bepaalde omstandigheden echter vrijstelling te verkrijgen. Voorwaarden vrijstelling Om in aanmerking te komen dient aan een aantal voorwaarden te wor den voldaan nl. 1. Van de bestemmingswijziging moet reeds vóór 1 april 1986 sprake zijn geweest. De wijziging hoeft nu nog niet te zijn gerealiseerd. Bijvoor beeld dienen er in een gemeente duidelijke plannen te zijn ten aanzien van de bestemming van landbouw grond voor woningbouw. 2. Een schriftelijk verzoek tot vaststelling van de vrijstelling moet worden ingediend vóór 1 januari 1992. Voor een dergelijk verzoek dienen duidelijke argumenten aan wezig te zijn. De waardeverandering, die door bestemmingswijzigingswinst ont staat, dient indien deze voor 1 april 1986 zou zijn gerealiseerd, te vallen onder de toen geldende landbouw vrijstelling. Erfperceel In dit artikel zijn enkele voorbeelden weergegeven waarover geen ondui delijkheden bestaan. Er kan echter ook sprake zijn van een bestem mingswijziging van het erfperceel als een ondernemer het bedrijf staakt en het geheel naar het privé- vermogen overbrengt of het bedrijf overgeeft aan een opvolger waarbij de ouder op de boerderij blijft wo nen. Ook bij de bouw van een (2e) Afgelopen zaterdag vonden in Ka- pelle de jaarlijkse trekkertrek- wedstrijden plaats. Vanwege het warme weer was de opkomst min der dan in voorgaande jaren. De zware baan zorgde ervoor dat het recht van de sterkste gold. Ondanks de lichtere afstelling van de sleep- wagen werden er weinig fullpulls gehaald. De sleepwagen had zelf ook problemen met de zware baan, de shovel moest er aan te pas ko men om terug te komen op de be ginpositie Opmerkelijk is de lage opkomst (5 van de ingeschreven trekkers) in de 4,4 ton super standaard klasse. Dit is te wijten aan diverse technische mankementen ontstaan tijdens de treks bij de 3,4 ton super standaard klasse. "Asterix" produceert vee! decibellen. "Met de hakken over de sloot", zo typeerde de gedeputeerde, me vrouw L. Nederhoed-Zijlstra, de stemming over de ruilverkaveling met administratief karakter St. Phi lipsland op 4 juli jl. Bij de stemming bleken van de uitgebrachte stem men er 54 tegen en 43 voor de ruil verkaveling te zijn. De oppervlakte heeft echter de doorslag gegeven. In totaal werd over 1833 ha gestemd, waarvan 905 tegen was en 928 voor. Mevrouw Nederhoed stelde, dat een meerderheid in stemmen tegen en een nipte meerderheid in oppervlak te voor (23 ha), maar een zeer ma ger resultaat is. "De beslissing is demokratisch genomen; iedere be trokkene heeft zijn stem kunnen uit brengen. We moeten nu niet meer omkijken, maar naar de toekomst gericht de schouders er met volle kracht onder zetten", zo zei de ge deputeerde. "Sinds 1987, toen de ^andinrichtingskommissie is geïnstalleerd, is er veel en goed werk verzet; de kommissie moet de uitslag dan ook zeker niet zien als een eigen falen". Zij wenste vervol gens de landinrichtingskommissie een, bescheiden, gelukwens toe, nu het projekt in uitvoering kan worden genomen. De vertegenwoordiger van de Cen trale Landinrichtingskommissie, de heer J. Brinkman, sloot zich bij de woorden van de gedeputeerde aan. "Weliswaar is het krap, maar de stemming is positief uitgevallen; de kommissie kan nu met voortvarend heid aan de uitvoering beginnen. Ik heb er vertrouwen in, dat er wel de gelijk draagvlak is in de streek voor de verkaveling. In het definitieve plan is praktisch op alle punten te gemoet gekomen aan de bezwaren van de landbouw, die in de inspraak naar voren zijn gebracht. Het plan is dan ook beslist landbouwvriendelijk te noemen", aldus Brinkman. Hij zei erop te rekenen, dat degenen, die nu hebben tegen gestemd, straks zullen zeggen, dat het goed is ge Uitslagen 3,4 ton vrije klasse: 1. Asterix (97,91 m); 2. Double Trouble (70,19 m); 3. Red Devil (69,32 m). 3,4 ton Super Standaard: 1. Brutus (full pull in 13,97 sec); 2. Big Spender (97,43 m); 3. Underdog (97,11 m). Mini Pullers, drie finalisten met een full pull: 1. Bandit (in finale full pull in 13,61 sec); 2. Flash (78,69 m); 3. Ground Shaker (4,86 m). Two-Weel Drive, twee finalisten: 1. Miss Liber ty (50,91 m); 2. Rattle Hum (21,06 m); 3. Voyager (24,54 m). 4,4 ton Vrije Klasse: 1. It Kypmants- je (17,37 sec); 2. Popeye; 3. Green Spirit. 4,4 ton Super Standaard: 1. Brutus (66,46 m); 2. Big Spender (56,05 m); 3. European Maid (53,08 m). 5,7 ton Vrije Klasse: 1. It Kypmantsje (14,47 sec); 2. Popeye (89,37 m); 3. White Horse (70,58 bedrijfswoning kan er sprake zijn van een wijziging van de bestem ming. Het gaat immers om woning bouw. Over deze bestemmingswijziging bestaat ech ter nog grote onduidelijkheid. De be- lastingdiensten/staatssekretaris zijn van oordeel dat dit wel onder de bestemmingswijzigingsdienst valt. Diverse andere "partijen" hebben een andere mening. Hoe te handelen? Indien u van mening bent, dat u eventueel ook te maken kunt krijgen met een bestemmingswijzigings winst, welke reeds voor 1 april 1986 bekend was, dan kunt u een verzoek tot vrijstelling indienen. Ga dus na voor welke gronden op uw bedrijf hier sprake van kan zijn. Wacht hier niet te lang mee omdat vaak ook nog een taxatie moet wor den uitgevoerd. Voor meer informa tie en verdere afhandeling van een verzoek kunt u terecht bij de Ac countantsunie van de ZLM of even tueel bij uw eigen boekhouder. Meer informatie is ook bij de SEV-er van de ZLM in uw gebied ver krijgbaar. J.A.M. Withagen, Hoofd SEV/ZLM De Europese Commissie heeft een eerste schatting gemaakt van de ooipremie 1991, zulks ten behoeve van die lidstaten die een voorschot op de ooipremie uitbetalen. België, Denemarken en Nederland maken van deze mogelijkheid geen gebruik. De voorlopige raming voor 1991 komt voor Nederland uit op f 55,05 per ooi. Het definitieve bedrag over het sei zoen 1991 zal niet voor maart/april 1992 bekend zijn. Voor 1990 werd de ooipremie vastgesteld op f 62,23 per ooi, welke bedrag voor het eind van dit jaar zal worden uit betaald. weest, dat de ruilverkaveling is doorgegaan. Felicitaties De voorzitter van de landinrichtings kommissie, de heer A.A. van Nieu- wenhuijzen, zei de uitslag niet bemoedigend te vinden, maar wel zeer gelukkig te zijn, dat de stem ming positief is uitgevallen. "Met name aan de streek wil ik mijn felici taties uitbrengen, omdat naar mijn mening voor de streek de ruilverka veling een zeer goede zaak is, aldus Van Nieuwenhuijzen. Hij zei het gunstig te vinden, dat er een zeer hoge opkomst was; over slechts 12 ha is geen stem uitgebracht. De be slissing kan daarom echt demokra tisch worden genoemd. "Wij als landinrichtingskommissie zullen ons ervoor inzetten om een plan van uit voering op tafel te leggen, waarin al le partijen zich zullen kunnen vinden", zo besloot de voorzitter van de landinrichtingskommissie de bijeenkomst. De staatssecretaris van Financiën heeft enige tijd geleden een regeling getroffen die o.a. voor bestaande man-vrouw maatschappen van be tekenis is. Daarom wordt in dit arti kel nog eens bij deze vorm van maatschap stil gestaan. Zoals u bekend zal zijn kan tussen echtgenoten een maatschap bestaan. Zij kunnen samen in maat- schapsverband een bedrijf uitoefe nen, waarbij beiden in fiscale zin als ondernemer worden aangemerkt. Man en vrouw kunnen in beginsel dan profiteren van de fiscale voor delen die de man-vrouw maatschap biedt. De volgende voordelen kun nen hier genoemd worden. Beide echtgenoten krijgen onder bepaalde voorwaarden zelfstandigenaftrek. Beiden kunnen een fiscale oude- dagsreserve (For) opbouwen. Zowel voor de man als de vrouw gelden de stakingsfaciliteiten. Met name het 2 keer kunnen genieten van de sta kingsvrijstelling is hier gunstig. Bei de echtgenoten kunnen middelen. Iedere ondernemer komt in aanmer king voor de ondernemingsvrijstel ling voor de vermogensbelasting; voor zowel de man als de vrouw is er de mogelijkheid deze vrijstelling te genieten. Gaat een man met z'n vrouw een maatschap aan, dan draagt hij in fis cale zin een gedeelte van het bedrijf aan z'n vrouw over. In beginsel moet dan over de meerwaarde van het overgedragen gedeelte met de fiscus worden afgerekend. Vanaf 1990 kan in zo'n geval ook gekozen worden voor geruisloze doorschui ving, mits degene aan wie wordt overgedragen jonger is dan 55 jaar. Degene die gedeeltelijk overdraagt realiseert alsdan geen stakingswinst en de toetredende vennoot moet de activa die gedeeltelijk zijn overgeno men op de openingsbalans opne men voor de fiscale boekwaarden zoals deze gelden voor de overdra ger op het tijdstip van overdracht. Vóór 1990 was bij de oprichting van een man-vrouw maatschap ge ruisloze overdracht niet mogelijk. De maatschapsovereenkomst moest toen regelen bevatten om directe af rekening met de fiscus over de meerwaarde van het overgedragen gedeelte te voorkomen. Dat gebeur de door de vastgestelde meerwaar de van het overgedragen gedeelte - de stille reserves begrepen in het overgedragen gedeelte - voor te be houden aan de overdrager. De staatssecretaris van Financiën heeft nu aanleiding gevonden goed te keuren dat de stille reserves, die in het verleden bij het aangaan van een maatschap tussen echtgenoten zijn voorbehouden, alsnog via ge ruisloze overdracht worden overge dragen aan de andere echtgenoot/vennoot. Van deze goedkeuring kan gebruik worden gemaakt door bij de aangif te inkomstenbelasting over het jaar 1990 een gezamenlijk schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. De overdracht van de stille reserves wordt dan geacht in 1990 te heb ben plaats gevonden. Deze mogelijkheid moet hen die een man-vrouw maatschap hebben aan gegaan met een voorbehoud van stille reserves voor één van beide vennoten, aanleiding geven ernstig te overwegen gebruik te maken van deze kennelijk als eenmalig bedoel de aanbieding van de staatssecreta ris. Voor het later toepassen van de stakingsvrijstelling door de beide echtgenoten kan het gebruik maken van deze mogelijkheid van betekenis zijn. J. Spijk AA

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4