Opschuiven zoutgrens risico voor land- en tuinbouw Landbouwschap wil serieuze aanpak van agrifikatie Nieuws en Commentaar Zegge en schrijve Uitspraken Scholengemeenschap Reimerswaal sluit de deuren ATO ontwikkelt plantaardige plastics Zwaar weer Reactie op EG-voorstellen Als de sluizen in de Haringvlietdam vaker open worden gezet kan dit vergaande gevolgen hebben voor de land- en tuinbouw in zuidwest Ne derland. In landbouwkringen bestaat grote bezorgdheid dat door deze maatregel de zoetwatervoor ziening in gevaar komt. Een ruimere openstelling van de Ha- ringvlietsluizen maakt het mogelijk de getijdewerking in De Biesbosch weer terug te brengen. Dit zou de natuurontwikkeling in dit gebied sterk bevorderen. Nu bedraagt het verschil tussen eb en vloed slechts enkele centimeters. Bij een ruimere openstelling van de sluizen kan dit oplopen tot maximaal anderhalve meter. Rijkswaterstaat heeft een aantal mogelijkheden onderzocht. Als de meest vergaande optie wordt geko zen, zou de zoutgrens, die nu pal achter de sluizen ligt, ver in oostelij ke richting opschuiven. Het gevolg zou zijn dat het Hollands Diep zout wordt. Via de Volkeraksluizen komt het (nu nog) zoete water uit het Hol lands Diep in het Zoommeer. Vanuit het Zoommeer wordt de land- en tuinbouw op Tholen en St. Philips- land en in de toekomst ook de Rei- gerbergsche Polder en heel Oost Zuid' Beveland van zoet water voorzien. Vervuild slib Behalve in Zeeland en West-Brabant krijgt ook de landbouw op de Zuid hollandse eilanden de gevolgen te verwerken van een mogelijke in greep in de sluizenopenstelling. Zelfs de glastuinbouw in het West- land is indirect afhankelijk van het zoete Haringvlietwater. Overigens moet Rijkswaterstaat nog een oplossing vinden voor het vervuilde slib in het Haringvliet, de Biesbosch en het Hollands Diep. Dit slib vloeit bij het terugbrengen van de getijde werking zonder meer naar de Noordzee, hetgeen in strijd is met internationale afspraken in het kader van de Noordzee-conferentia De ZLM en andere landbouworgani saties volgen de plannen op de voet. In september is er 'n inspraak ronde. Bij deze gelegenheid zal de ZLM zeker bezwaren aantekenen te gen de eventueel toenemende ver- zilting van water, dat voor de toekomst van een groot aantal agra rische bedrijven in het zuidwest Ne derland van levensbelang is. Het dagelijks bestuur van het Land bouwschap heeft vandaag (vrijdag) een eerste gesprek met minister Bukman over de hervormings voorstellen van EG-commissaris MacSharry. De landbouwministers van de EG praten maandag a.s. voor het eerst over de voorstellen onder leiding van minister Bukman. Het Landbouwschap zal in ieder geval aandringen op een serieuze behan deling van het alternatief agrificatie. Verder vindt het Landbouwschap het onjuist dat het instrument me deverantwoordelijkheidsheffing voor de granen en zuivel wordt af geschaft. Daarmee vervalt de mo gelijkheid om de boeren op meer direkte wijze te confronteren met de marktsituatie en om het beleid ge richt op beheersing van de produk- tieomvang meer op elkaar af te stemmen. Bovendien biedt de m.v.h. betere controlemogelijkheden dan compensatie- en quotaregelingen. Het Landbouwschap vreest dat de voorgestelde compensatieregelin gen aanzienlijke uitvoerings- en con troleproblemen zullen opleveren. Strategische fout De Europese Commissie loopt met haar voorstellen vooruit op de afron ding van de GATT-voorstellen. Vol gens het Landbouwschap is dit een strategische fout. De voorgestelde vermindering van prijsondersteu ning in combinatie met regionaal toegepaste compensatieregelingen en verdere quotaverlagingen belem meren de structuurontwikkeling van de bedrijven. Verder zullen de voor stellen voor de zware marktorde- ningsprodukten indirect nadelige Het DLO-Instituut voor Agrotechno- logisch Onderzoek ATO heeft twee plantaardige plastic-soorten ontwik keld die binnen korte tijd in de na tuur volledig afgebroken worden tot water en koolzuur. De prijzen van de plantaardige plastics kunnen con curreren met die van de huidige kunststofplastics. De ene plastic soort wordt gemaakt uit zetmeel uit produkten als tarwe en aardappe len, de tweede plasticsoort wordt gemaakt uit plantaardige olie zoals koolzaadolie. Dit staat in het jaarverslag over 1990 van het ATO. effecten hebben op andere sectoren vanwege te verwachten produktie- verschuivingen. Het Landbouwschap constateert tenslotte dat de compensatierege lingen zich richten op de kleine en middelgrote bedrijven. Dit betekent een verzwakking van de structuur van de EG-landbouw en de interna tionale concurrentiepositie. De laatste diploma-uitreiking op de scholengemeenschap Reimers- waal. De heer N. Slappende!, wnd. directeur (links), maakt één van de geslaagden gelukkig (foto: Anton Dingemanse) Het zware onweer dat delen van ons werkgebied begin deze week teisterde is symbolisch geweest voor de besluitvorming van de Euro pese Commissie later deze week over de hervorming voor het Euro pese landbouwbeleid. De Europese Commissie wil met deze ongekend ingrijpende wijzigingen in het Europese markt- en prijsbe leid een eind maken aan de overproduktie en tegelijkertijd via com penserende maatregelen de boereninkomens op een aanvaardbaar peil houden dan we! brengen. Landbouwcommissaris MacSharry is er in ieder geval van overtuigd dat de situatie voor het overgrote deel van de boeren in Europa zal verbeteren. Of dat ook voor de meeste Nederlandse boeren zal gelden is echter de vraag. MacSharry - en nu dus ook de Europese Commissie - baseert zijn plannen immers op het uitgangspunt dat de boeren met de hoogste opbrengst per produktie-eenheid de meeste schuld hebben aan de overproduktie en dus ook de zwaarste lasten moeten dragen. Met na me aan de Nederlandse boeren lijkt door dit uitgangspunt de com pensatie dus voorbij te gaan dan wel kunnen ze niet voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden. Ik noem dat een straf op goed boe ren. Hoe dit allemaal precies gaat uitpakken is vooral afhankelijk van de besluitvorming de komende maanden van de landbouwministers over de voorstellen van de Europese Commissie - notabene onder voorzitterschap van onze eigen minister Bukman. Borst natmaken De voorstellen van de Europese Commissie staan haaks op eerdere Nederlandse voorstellen voor landenquota voor granen en handha ving van de melkquota. Het enige gemeenschappelijke element dat er in zit is het terugdringen van de overproduktie en a/s gevolg daar van de kosten. Onze landbouw staat nu voor de taak de Europese voorstellen zodanig te beïnvloeden dat tenminste het negatieve effect daarvan ook voor de Nederlandse boereninkomens wordt gecompen seerd. Dat zal niet meevallen: Brussel wil niet alleen af van de over produktie maar vooral ook van de hoge kosten van het Europese landbouwbeleid. Ik denk daarom dat de ministers meer belangstelling zullen hebben voor de lustenkant van de plannen van MacSharry dan voor de lastenkant. Bovendien wil Brussel een goede beurt maken in het kader van de GATT. De Nederlandse landbouw mag dus de borst wel natmaken en zich voorbereiden op een hete zomer. De zaak is in mijn ogen belangrijk genoeg om het vergadercircuit van vakantie terug te roepen. Overi gens: ook al wordt de MacSharrysoep uiteindelijk niet zo heet gege ten als ze nu wordt opgediend, dan nog wordt daarmee definitief gebroken met het oude vertrouwde Europese landbouwbeleid. Het zou dom zijn de ogen daarvoor te sluiten. Een reden temeer om de aan de gang zijnde herstructurering van de Nederlandse landbouw met volle kracht vooruit door te zetten. Brussel én Den Haag moeten daar dan wel de kans voor geven. De politiek is dat aan onze boeren verplicht. Oggel Op woensdag 3 juli 1991 werden aan de scholengemeenschap Rei merswaal te Kruiningen voor de laatste keer de diploma's uitgereikt. Vijfentwintig jongens en meisjes ontvingen op die avond hun Mavo of LBO-getuigschrift. Een memorabele dag, want het be tekende tevens het einde van een lang tijdperk Openbaar Voortgezet Onderwijs in Kruiningen. De Scho lengemeenschap Reimerswaal kwam in 1987 tot stand na een fu sie van de voormalige gemeentelijke Mavo met de 'Prinses Beatrix1 huishoudschool van de ZLM. Al kort daarna werd de school gevonnist. De toenmalige onderwijsminister Deetman hanteerde een bestaans- norm van 240 leerlingen, waardoor de school 14 leerlingen tekort kwam. Dit betekende dat men in vier jaar moest gaan afbouwen. Ge zien de inspanningen die waren ge leverd om tot de fusie te komen was dit uiteraard een jammerlijke zaak. In de krant van 16 november 1956 werd de ZLM- Landbouwhuishoudschool, die offi cieel door mevrouw De Casembroot was geopend, een 'grote aanwinst' genoemd voor de regio. De school heeft natuurlijk zijn ups en downs gekend, maar een mijlpaal was er toch wel in 1982, toen het gebouw aan het Clerqswegje uit z'n voegen barstte en toestemming vanuit Den Haag werd verkregen voor uitbrei ding door middel van nieuwbouw. Afbouw Helaas moest niet veel jaar daarna, ondermeer door het verleggen van de normen en de zuigkracht die de inmiddels opgerichte reformatori sche school in Krabbendijke uitoe fende, tot afbouw worden besloten. Gelukkig konden de meeste docen ten door middel van garantie-uren de afbouw volledig meemaken, het geen een pluspunt voor de leerlin gen betekende, omdat die in de vele kleinere groepen bijna individueel werden begeleid. Het percentage leerlingen dat de laatste jaren het di ploma behaalde was dan ook bij zonder hoog. Tijdens de afscheidsavond werden door verschillende docenten op lu dieke wijze de diploma's aan de al lerlaatste leerlingen van de Scholengemeenschap Reimerswaal uitgereikt. In zijn afscheidswoord memoreerde de voorzitter, wethou der M. van Overloop, nog eens aan de bijzondere waarde die de ZLM- scholen voor de Zeeuwse bevolking hebben gehad. Het was een goed en degelijk onderwijsbolwerk waar in de belangen van de leerlingen al tijd op de eerste plaats kwamen. Over enkele jaren zal waarschijnlijk niets meer aan het voormalige voortgezet onderwijs in Kruiningen herinneren. Het gebouw zal door de gemeente waarschijnlijk worden gesloopt en het terrein zal gereed worden gemaakt voor woningbouw in de vrije sector. A. Courtin "Mocht het niet tegen te houden zijn dat een mens met een koe wordt ge kruist, dan heb ik een communicatieprobleem". Bert Stoutmeijer, direkteur stichting PR Land- en Tuinbouw (Reporter, juli 1991). "We zitten nu op 21 miljoen kilo werkzame stof en we gaan naar ongeveer tien miljoen kilo. Het gaat om getallen in die orde van grootte. We zullen niet met een apothekersweegschaal iedereen langs gaan". Staatssekretaris D. Gabor over Meerjarenplan Gewasbescher ming (Agrarisch Dagblad, 29 juni 1991). "Het is net als in de situatie dat twee zware jongens mij oppakken en in het water gooien, terwijl ik niet kan zwemmen. Ik ben er voor dat die twee mij uit het water halen. Maar als ze dat niet doen, heb ik weinig andere keus dan in een paar minuten te leren zwemmen, anders verdrink ik. Dat leren zwemmen zijn wij hier nu aan het doen". Mare Calon, voorzitter Groninger Maatschappij van Landbouw (19Nu, juli 1991). "Als je zegt dat graantelers in het Oldambt een graanprijs nodig hebben van zeg maar 45 cent, wat betekent dat voor de produktieontwikkeling in het bekken van Parijs, als je dit beschermingsniveau handhaaft? Tot welke over schotten leidt dat? Wat gaat het allemaal kosten?" Drs. P. Bukman, minister van landbouw, natuurbeheer en vis serij (Agrarisch Dagblad, 6 juli 1991).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3