Agenda Belangrijke vergadering voor boeren in de Biesbosch Dries van Rozen uitgeluid Excursies Grobeka VAKANTIESCHEMA SEV Oproep aan alle leden van de ZLM Land- en tuinbouwblad Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM ggggg&aggatafl In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen Op maandag 15 juli a.s. vindt voor alle boeren in de Brabantse en Hol landse Biesbosch een belangrijke vergadering plaats over het beheers en inrichtingsplan de Biesbosch. Dit plan heeft gevolgen voor de land bouw in het nationaal park, maar wellicht ook daarbuiten. Daarom worden alle boeren opgeroepen de vergadering bij te wonen. DLV demonstreert loofvernietiging in pootaardappelen Op dinsdag 23 juli a.s. wordt door DLV team akkerbouw Goes een de monstratie loofvernietiging in poot- aardappelen gehouden. De de monstratie vindt plaats in een per ceel pootaardappelen (Bintje) van Mieras BV aan de Zandstraat te Koewacht. De aanvang is om 13.30 uur. Indien nodig wordt de de monstratie uitgesteld tot vrijdag 26 juli, zelfde plaats en tijd. Stichting Zeeuwse Vlegel De Stichting Zeeuwse Vlegel houdt deze maand twee voorlichtingsbij eenkomsten voor nieuwe telers en anderen die geïnteresseerd zijn in de teelt van milieuvriendelijke tarwe. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 22 juli in De Eenhoorn, Markt 1 te Oostburg, en op maan dag 29 juli op de Rusthoeve te Co- lijnsplaat. Aanvang beide keren 19.30 uur. Na afloop is er gelegen heid praktijk- resp. proefpercelen te bekijken. Voor verdere inl. kunt u contact opnemen met Maaike Mostert, coördinator van de stich ting, tel. 01100-21010. De vergadering is een initiatief van de Klankbordgroep De Biesbosch en wordt gehouden in restaurant De Brabantse Biesbosch, Spieringsluis 6 te Werkendam. Aanvang 20.00 uur. Er zal een toelichting worden gegeven op het beheers- en inrich tingsplan door de heer ing. A. Boer, medewerker van het Landbouw schap Noord-Brabant. Het stand punt van de landbouw zal worden toegelicht door drs. T. Elzinga, be leidsmedewerker van de ZLM. De bijeenkomst wordt voorgezeten door de heer C. Branderhorst, voor zitter van de Klankbordgroep De Biesbosch. Onlangs heeft u een formulier ontvangen inzake de gegevens voor de Ledenadministratie van de ZLM. In verband hiermee ver zoeken wij u, ook al heeft u geen grond of bedrijf meer, toch de overige gegevens in te vullen en het formulier per omgaande aan ons terug te zenden. Bij voorbaat dank voor uw me dewerking. Ledenadministratie ZLM Fuchsiatentoonstelling kasteel Bouvigne Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 augustus wordt in de tuinen van kasteel Bouvigne te Breda weer de regionale fuchsiatentoonstelling ge houden. Ongeveer 100 verschillen de fuchsia's worden getoond. Er is een Franse, Engelse en Duitse tuin. De tentoonstelling is geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De entreeprijs is 5 gulden voor volwassen, kinde ren 6-12 jaar halve prijs en kinderen beneden 6 jaar gratis. Informeel napraten na de officiële afscheidsbijeenkomst. Achter de tafel -met stropdas- de heer Van Rozen. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, Postbus 2116, 4460 MC Goes, tel. 01100-21010, telefax 01100-31189. Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel 01103-2906 L. Kattenwinkel, red. medewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door PZC: tel. 01184-84000 (ook op zaterdag) Bij klachten over bezorging door PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-21010, toestel 21 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Vorige week vrijdag is er in het Landbouwhuis te Goes een af scheidsbijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het vertrek bij de ZLM van voorlichter Dries van Ro zen. De vertrekkend SE V-er werd flink in de bloemetjes gezet. Namens de kringen waarin hij ge werkt heeft voerden mevrouw L. Brasser uit Sint Laurens en de heer M.J. Breure uit Kats het woord. Zij memoreerden dat de heer Van Ro zen in zijn werkgebied altijd veel ver trouwen heeft genoten en dat de boeren en tuinders op plezierige wij ze met hem hebben samengewerkt: "We zien je dan ook node vertrek ken", aldus het eensluidende oordeel. Namens het SEV-team voerden Jan Withagen en Liesbeth Pons het woord. Laatstgenoemde tracteerde de aanwezigen op een sketch waar in zij treffend enkele anekdotes over het werken met haar collega ten ge hore bracht. Algemeen-secretaris mr. J. Oggel sprak namens het bestuur van de ZLM enkele woor den tot zijn nieuwe collega. De heer Van Rozen heeft ruim vijf jaar als sociaal ecomnomisch voorlichter bij de ZLM gewerkt. Per 1 augustus treedt hij in dienst bij Utrechts Land bouw Genootschap als algemeen secretaris. Vorig jaar is in Zuid-West-Nederland het Groentebemiddelingskantoor Grobeka gestart met zijn aktivitei- ten. De opzet van het bemiddelings kantoor is een initiatief van veiling CHZ, Cebeco-Handelsraad, Cebeco- Zuidwest en de ZLM. Dit jaar zijn een aantal telers gestart met de teelt van broccoli, radicchio rosso en knolvenkel. De ervaringen tot nu toe zijn positief te noemen. Voor het volgende teeltseizoen zal er reeds in augustus een begin ge maakt moeten worden met het be naderen van telers. Daartoe zullen er in de maand augustus door Grobeka en de ZLM een aantal dagexcursies worden georganiseerd, waarbij er kennis gemaakt kan worden met de diverse teelten. Op 8 augustus zal de excursie gericht zijn op de teelt van broccoli en bloemkool, terwijl op 15 augustus de excursie gericht zal zijn op de teelt van radicchio ros so, knolvenkel en ijsbergsla. Door middel van de bijgevoegde antwoordbon kunt u zich opgeven voor deelname aan de excursie. In dien de belangstelling erg groot is zullen er een aantal extra datums worden gereserveerd. Op 29 juli a.s. zal er een planning van de excursies plaatsvinden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk nadere informatie. Er zal van de deelnemers een finan ciële bijdrage worden gevraagd. Ik verzoek u de antwoordbon vóór vrij dag 19 juli a.s. op te sturen aan: Se- kretariaat ZLM, t.a.v. G. van der Schelde, Postbus 2116, 4460 MC Goes, tel.: 01100-21010. Landbouwhuis Goes: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes Postbus 2116, 4460 MC Goes tel. 01100-21010 telefax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4, 4761 BG, Zevenbergen Postbus 1 7, 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes, Zaamslag, Bergen op Zoom, Middelburg, Oostburg, Zierikzee, Renesse, Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4, Dahliastraat 94, Stationsstraat 1 5, Nieuwstraat 67b, Haringvlietplein 3, De Zoom 16, tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v.. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kan toor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-50809 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01150-97332. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-21010 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-33242 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-21010. Mevrouw G. Middelkoop is met vakantie van 24 juni t/m 19 juli. De heer J.L. Mieras is met vakantie van 27 juni t/m 12 juli. De heer P.J.E.Mangnus is met vakantie van 1 juli t/m 9 augustus. Mevrouw E.T. Pons is met vakantie van 15 juli t/m 2 augustus. De heer A.F. Van Rozen is met vakantie van 15 juli tot zijn vertrek bij de ZLM op 1 au gustus. De werkzaamheden worden waargenomen door de medewerkers vanuit kantoor Goes. Ondergetekende, Naam: Adres: Postcode en plaats: Telefoon: Wenst deel te nemen aan de excursie van Grobeka op 8 augustus (broccoli en bloemkool) 15 augustus (radicchio rosse, knolvenkel, ijsbergsla) Lid van de afdelingvan de ZLM Aantal personen: Inzenden vóór 19 juli a.s.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2