tfZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders Schema biggenprijzen Vertraging groei slachtkuikens Geen wijziging in de varkensprijzen Veel dode slachtkuikens door warme weer België Afzet rundvlees loopt niet Kaasnoteringen blijven onveranderd Paardenmarkt 's-Hertogenbosch Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen 15 incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 7,75-8,45 - 5,95-6,65 - 4,80-5,70 Zwolle vr. 7,70-8,70 5,70-6,85 7,50-9,30 5,15-5,85 Leeuwarden vr. 7,00-7,85 5,70-6,10 7,10-8,80 4,90-5,65 Leiden ma. 8,00-8,75 6,00-7,00 - 7,35-8,70 4,95-5,70 Doetinchem di. 7,40-8,00 5,70-6,50 6,95-8,50 5,10-5,90 Purmerend di. 5,80-6,50 5,10-5,60 Groningen di. 6,00-6,50 4,80-5,50 Den Bosch wo. 7,80-8,25 - 6,00-6,80 - 7,40-8,60 5,05-5,80 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1475-2000 1625-2050 1200-1600 675-1175 Zwolle vr. 1700-2250 1700-2000 1175-1475 900-1250 Leeuwarden vr. 1800-2100 1525-1850 1250-1450 - 1150-1500 Leiden di. 1800-2200 1550-1950 - 1500-2000 900-1500 Doetinchem di. 1500-2325 1550-1875 625-1500 Purmerend di. 1700-1900 1700-1850 1300-1600 - Groningen di. 1600-2100 1400-1700 1150-1350 750-1100 Den Bosch wo. 1400-2300 1500-2300 1175-1850 600-1100 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew Den Bosch wo. 19 4,80-5,35 4,25-4,80 3,75-4,25 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 600- 900 575-750 350-475 500-550 - 240-275 Leiden di. 600-1200 675-775 370-450 490-550 250-340 Den Bosch wo. 450-800 560-760 - 235-465 420-555 - 200-285 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 3,75-4,70 - 2,00-3,70 Slachtramlamm/22 kg. 7,85-8,35 - Fokschapen/stuk 75-120 - Weidelammeren/stuk 55- 95 - 80-145 60-110 21/06-28/06, ex btw bron PW ex btw., per 1000 kg. Stieren Koeien 6,90 5,27 GOES ZUID- M/W.- N/O.- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 180-210 Hooi a en b 300-325 - 400 -400 Tarwestro 225-235 - 2265 -325 Gerstestro -240 225 -225 Kuilmais 28% dr. stof -135 125 -225 Bierbostel 72,50-75 70 -125 Perspulp 102,50- -70 105 Pootgoednoteringen woensdag jl. Noordelijk: A 28/35: f 82-, A 35/45: f 55,-. Delta: A 28/35: f 80,-, A 35/45: f 53,-. In de week van 15 juli tot 22 juli 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 1 juli 1991 met f 1,75 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kilogram varkens vlees in deze week is f 3,85. De grote sterfte onder de slachtkui kens, als gevolg van de snelle tem peratuurswisseling is nagenoeg voorbij. Niet voorbij is het effect van de warmte in die zin dat er in de groei van de kuikens een aanmerke lijke vertraging is vast te stellen. Dat brengt voor de slachtbedrijven weer de nodige problemen met zich mee. De afzet blijft bevredigend. De onbevredigende eierprijzen heb ben tot gevolg dat het aanbod aan uitgeselecteerde kippen deze week omvangrijk was, met als gevolg ver der dalende prijzen. De VHVP heeft voor de week vanaf 15 juli de vol gende prijzen vastgesteld voor de niet-contractgebonden kuikens: lichte courante kuikens f 1,75-1,80 (-14 cent); zware kuikens f 2,03-2,08 (-2 cent); slachtkippen, lichte witte 1700-2000 g f 0,30-0,35 (-2 cent); lichte bruine 2000-2300 g f 0,35-0,40 (-5 cent); zware bruine 2300 g en meer f 0,40-0,45 (-5 cent); slachtkuiken moederdieren f 1,10-1,15 (onver.). De basis-contractprijs blijft onveran derd f 1,66 (1,6467) voor kuikens 1600 g incl. BTW en excl. toesla gen. De basisprijs incl. 10 cent toeslag luidt: f 1,76 (1,6459). De prijzen tussen haakjes zijn de prijzen voor die ondernemers die gebruik maken van de landbouwregeling. De vrije prijzen van broedeieren en eendagkuikens blijft beneden het ni veau van de contractprijs. De grote slachtbedrijven hebben na genoeg alle de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de in de week tot 12 juli overgenomen varkens, ten opzichte van de voorgaande week niet gewijzigd. De basisprijs bleef f 3,49 per kg voor geslachte var kenski. A 52%, 73/93 kg, basis af- mestbedrijf, incl. BTW excl. toeslagen. Het zomerweer heeft tot gevolg ge had dat er een grotere vraag naar varkensvlees ontstond, vooral naar die artikelen die geschikt zijn voor de barbecue. Dat was niet alleen in Nederland, maar ook elders in de EG het geval. In Nederland werd deze week de prijzen van de hammen, schouders en wangen met 5 cent verlaagd in de vleesgroothandel. Sterk stegen de prijzen van de nek ken, een speciaal barbecue-artikel. In de week tot 4 juli werden in Ne derland ongeveer 395.000 varkens geslacht, 47.000 meer dan in de week daarvoor. Uitgevoerd werden in die week 42.900 levende varkens, 5087 ton geslachte varkens, 9973 ton var kensvlees in deelstukken, alsmede 789 biggen. In het afzetpatroon kwamen geen wezenlijke wijzigin gen voor. Opmerkelijk is de geringe uitvoer van biggen, waarvan de prij zen, ondanks een zekere terughou dendheid bij de mesters bleven oplopen. In de Gemeenschap zal de ze maand 18.719 ton varkensvlees uit de particuliere opslag aan de markt komen. Van de 10.500 ton waarvoor in Nederland contracten werden afgesloten zal eind augus tus reeds 70% op de markt ge bracht zijn. De slachtveemarkt blijft gedrukt, wat vooral geldt voor de prijzen van stieren. Voor koeien is de situatie wat gunstiger en trokken hier en daar de prijzen zelfs wat aan. De markt voor vleeskalveren en nuka's is zeer rustig. Dat geldt in het alge meen ook voor wolvee. De EUROP- notering voor de week tot 4 juli luid de als volgt: stieren R3 f 6,75 (-15 cent); koeien 03 f 5,25 (-2 cent). De plotselinge extreme tempera tuurwisseling van vorige week heeft een grote uitval onder bijna slachtrij pe kuikens veroorzaakt. Schattin gen komen aan enkele honderdduizenden. Verder trad een vrij algemene groeivertraging op. Dit verstoorde de aanvoer in grote mate. Vooral slachterijen die in gesteld zijn op 'vers' kwamen in problemen. De vrije marktnoterin- gen voor de zware kuikens liepen op tot boven de f 2,—. Verwacht werd dat dit tot aan het eind van deze week zeker gecontinueerd wordt. De prijsontwikkeling van lichte kui kens bleef daarbij achter. Bij warm weer willen de mesters tegen het eind van de mestperiode kuikens ruimen om de hokken wat minder vol te hebben. Mogelijk speelde dit een rol bij de prijsvorming van de lichte kuikens. De markt voor uitge legde kippen en moederdieren bleef zwak. Voor eendagskuikens en broedeieren van slachtrassen bleven de noteringen onder integratieni veau. Overigens hebben de omzet ten pluimveevlees door het warme(re) weer een extra impuls gekregen. Vooral de barbecuepro- dukten vonden gretig onthaal. Eieren Op de afzetmarkt voor eieren bleven de prijzen onder druk. Wel kwamen er voor kleine eieren enige mogelijk heden voor afzet naar derde landen. Dit hield de prijzen van de eieren nog enigszins op niveau. Maar ge middeld genomen over alle eieren moesten de prijzen met 25 30 cent per 100 stuks worden ver laagd. Voor zwaardere eieren zijn er buiten Nederland bijna geen andere afzetmogelijkheden dan Duitsland. Volgende week beginnen in het Ruhrgebied de vakanties. Vandaar dat men deze week minder inkocht. Een lichtpuntje is dat de afzetmoge lijkheden op Engeland iets beter lij ken te worden. De eier-exporteurs zien uit naar afzetmogelijkheden in de vakantielanden. In andere jaren was in deze tijd van het jaar Spanje nogal eens aan de markt. Maar daarvan werd tot dusverre niets vernomen. Varkens De slachterijen volgen met hun roepprijzen de verwachtingsprijzen van "Vleuten". Dit betekent gelijke prijzen voor slachtvarkens en een verhoging van f 2— voor de biggen. Nederlandse bedrijven die varkens vlees willen exporteren naar Japan hebben hiervoor een certificaat no dig. De eisen die daaraan gekoppeld zijn hebben ondermeer betrekking op afkomst van varkens, slachting, transport en geneesmiddelen. Hier door speelt Nederland in op de hoge eisen die Japan stelt aan buiten lands vlees. Ons land komt zo, naast Denemarken, in aanmerking voor export naar Japan. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Lokeren - Uitslagen varkensveiling, week tot 3 juli: kl. EE Bf 79,50 (4,35); kl. E Bf 77 (4,22); kl. AA Bf 74,50 (4,08); kl. Al Bf 71 (3,89); kl. All Bf 64,50 (3,53); kl. BI Bf 66,50 (3.59); kl. IC, IIB, IIIA Bf 59 (3,23), kl. IV B Bf 57 (3,12); zeugen bf 48,50-72 (2,65-2,95). Kalverprijzen Brussel. Prijzen meegedeeld door EZ per 4 juli: Extra Bf 135-147 (7,40-7,95); 1e kw. Bf 118-134 (6,45-7,35); 2e kw. Bf 108-117 (5,90-6,40); 3e kw. Bf 100-107 (5,50-5,85). Hove - BVK-noteringen, week tot 5 juli: Kalveren extra Bf 141 (7,75); 1e kw. Bf 122,50 (6,80); 2e kw. Bf 110,75 (6,05);3e kw. Bf 100,65 (5.60). NUKA-prijzen: stieren zwart bont Bf 7635 (419,50) roodbont Bf 12.735 (698,00); vaarzen zwart bonte Bf 5215 (285,75); id. rood bont Bf 9785 (536,25). Sint Truiden: 3 juli Slachtpaarden Bf 29.000-40.000 (159,00-220,00). De vraag naar rundvlees is nog steeds beperkt. Vandaar dat de handel in het vlees van koeien en stieren matig bleef verlopen. De prij zen bleven ongeveer op hetzelfde peil. Het aanbod van slachtkoeien en slachtvaarzen was afgelopen week wederom klein. Maar omdat de af zet van het rundvlees niet loopt, kwam er in de prijzen geen wijziging van betekenis. De handel in de slachtstieren bleef stroef verlopen. De prijzen kwamen verder onder druk. Naar een beste nieuwmelkte koe bestond afgelopen week even meer vraag. Verder was de handel in het melk- en kalfvee onveranderd slecht. Naar guste koeien -weiders- bestond even meer vraag, met gelij ke tot iets hogere prijzen. De handel in het jongvee was van geringe be tekenis. De handel in nuchtere kalveren was overwegend kalm gestemd. De prijzen noteerden deze week iets lager. Opvallend was dat de vleesraskalve- Vrijdag 6 juli bleven de noteringen voor de jonge kaas in Alkmaar en Leeuwarden onveranderd vergele ken met voorgaande week. De vraag was goed, doordat de afzet in binnen- en buitenland zich naar wens blijft ontwikkelen. Voorlopige cijfers geven aan dat in de week tot 29 juni bij een geschatte produktie van 11.500 ton rond 7500 ton kaas werd uitgevoerd. In de overeen komstige week van vorig jaar be droeg de produktie 10.724 ton en de uitvoer 7800 ton. In Zuivel wijzer 1991 wijst het Ne derlands Zuivelbureau erop dat de produktie van fabriekskaas is geste gen van 108.000 ton in 1950 tot 582.000 ton in 1990. De consump tie steeg in die periode van 47.000 ton tot 201.000 ton, wat overeen komt met een toename van het hoofdelijk verbruik van 4,7 kg tot 13,4 kg. Prijzen en noteringen: handelsnote ring (FNZ) week tot 2 juli: Goudse kaas merk F f 6,50; merk HB f 6,65-6,67; merk NH f 7,00; Edammers in bolvorm 2 kg, merk F f 6,54-6,65; merk NH f 7,00. Boerenkaas, Goudse 1e srt. tot f 7,70; extra en zware tot f 9,10; zware tot 90 kg f 11,50. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden op 4 juli 92 stuks aangevoerd. De prijzen (incl. btw): Luxe Paarden f 3.200,— tot f 3.900,—; 2-jarige Merries f 2.600,— tot f 3.200,—; 2-jarige Hengsten f 2.200,— tot f 3.100,—; 1-jarige Merries f 1.900,— tot f 2.800,—; 1-jarige Hengsten f 1.800,— tot f 2.100,—; Veulens f 950,— tot f 1.250,-; Pony's f 1.200,- tot f 1.950,—; Shetlander pony f 500,- tot f 1.000,-; Slacht paarden oud f 4,50 tot f 6,—; Slachtpaarden jong f 6,— tot f 6,50. Handel rustig, prijzen gelijk. ren matig te plaatsen waren. Volgens de kalvermelkindustrie la gen de prijzen van zwartbonte vleeskalveren verleden week op f 5,35 5,50 en voor roodbonte op f 6,05 6,45 (af mesterij). Deze prijsniveaus zijn ongeveer gelijk aan die van vorig jaar in dezelfde week. Voor de komende weeek verwacht men stabiele of iets hogere prijzen. Nederlandse boter beter verkocht"*" De melkproduktie blijft tot nu toe iets achter bij vorig jaar. De boterproduktie blijft iets bene den het peil van 1990. Export naar landen buiten de EG is vrijwel on mogelijk. In EG-landen wordt Neder landse boter goed verkocht. De notering werd met 5 cent per ly:_ verhoogd. De prijs ligt nu 10 cent boven het inleveringsniveau van de EG. Voor de melkpoedersector zijn de omstandigheden niet ongunstig. Met uitzondering van die van wei poeder werden de noteringen iets hoger. De kaasexport viel de laatste twee weken enigszins tegen, waardoor druk op de prijzen kwam. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) Levend (90-115 kg.) 3,66-3,68 2,95-3,00 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Jansen groep Lunenburg NVC Vagrocon Vako Zuidgroep Scharrel CVS 3,49 3,49 3,49 3.47 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 4.48 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,4», Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N 146,00 148,00 Dalland Z 143,00 145,00 Encebe 137,00 139,00 Fomeva 141,00 143,00 Lunenburg 139,00 141,00 Vleuten (verw.) 137,00 139,00 Lei 139,00 Richtprijs LBS 120,40 V 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 04/07 2,60-2,67 Zwolle 04/07 2,55-2,65 - Leiden 09/07 2,55-2,65 - Den Bosch 10/07 2,70-2,75 Basiscontr. prijs/kg ./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 06/07-13/07 1,76 Vrije prijzen week 06/07-13/07 Lichte witte kippen 0,35 - Zwaardere bruine kippen 0,43 - Slachtkuikenmoederdieren 1,13 Slachtkuikens licht 1,92 Slachtkuikenintegraties LEI, week 05/07-12/07 Slachtkuikens 1,81 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,56 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg Wilko 3,00 3,30 3,00

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15