PJGN-sportdag succes Pelgrimsroute naar Noord-Spanje Nieuwe voorzitter algemeen werk PJGN Vrouw en Jongeren iC Agenda id geluid onder redaktie van de Redaktie- Redaktieadres: kommissie Bond van Plattelandsvrouwen P.J. de Rooy-Janse M.A. voor Zeeland en Brabant. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge De legende van Sint Jacobus 13 De legende van Sint-Jacobus zegt dat na Pinksteren Jacobus uit Jeru zalem vertrok om Christus te ver kondigen in Spanje, toen één van de belangrijkste Romeinse provincies. Hij landde in Andalucia en trok al predikend naar Galicia. Zijn moeder Maria Salomé volgde hem, maar erg succesvol was hij niet, slechts 9 volgelingen wist hij voor Christus te winnen, de twee trouwsten waren Athenasius en Theodorus. Op een nacht in Zaragoza kon Jacobus de slaap niet vatten: had zijn zwoegen wel enige zin? Plots hoorde hij engelen het Ave Maria zingen, de hemel ging open en hij zag Maria op een troon. Ze sprak hem moed in en bracht ook mee een houten beeld van haarzelf en een pilaar van jaspis. Ze vroeg Jacobus in Zaragoza voor haar een kerk te bouwen en zo beroemt de basiliek Nuestra Senora del Pilar zich erop de eerste Mariakerk ter wereld te zijn. Jacobus keert terug naar Palestina om er zijn dood te vinden. Voor de vervolging ontvluchtten Athenasius en Theodorus 's nachts met het onthoofde lichaam van Ja cobus naar de kust, waar een schip zonder zeilen klaar lag en een engel bracht hen in 7 dagen naar de kust van Galicia. In Padrón gingen ze van boord. Een ridder kwam te hulp, maar zijn paard sloeg op hol en wierp de man in zee. Met Gods hulp rees hij op uit de Atlantische Oce aan, helemaal bekleed met schel pen. Ze brachten het lichaam en het hoofd van Jacobus aan wal, legden het op een steen, die zich vanzelf sloot tot een sarcofaag. Beeldschone koningin Nu heerste er over Galicia een beeldschone vrouw: koningin Lupa (wolvin). Haar vroegen de trouwe leerlingen een stukje grond om de heilige te begraven. 'Onze Heer zendt u het lichaam van zijn dienaar, zodat u hem al is hij niet levend in ieder geval dood nog heeft' en ze vertelden haar van de wonderbaar lijke tocht. 'Natuurlijk', antwoordde koningin Lupa met een valse lach: 'U kunt het lichaam van uw geliefde meester begraven op gindse ronde berg, waar mijn vee vreedzaam graast', wel wetend, dat er slechts wilde stieren rondliepen. Doch toen Athenasius en Theodorus hen na derden werden ze rustig als ossen en ze lieten zich gewillig meevoeren naar het paleis. Toen Lupa de mach tige dieren zag, zo rustig aan de hand van de dienaren Gods, bekeer de zij zich. De stieren trokken de wagen met de sarcofaag de berg over, die de leer lingen Pico Sacro noemden, om na enkele kilometers stil te blijven staan in een daal, waar 2 riviertjes vloeiden. Daar legden Athenasius en Theodorus hun meester in een marmeren tombe, bouwden een ka pelletje en wijdden hun verdere le ven aan de bekering van Galicia. Kathedraal Over het graf van Jacobus werd la ter een kathedraal gebouwd, die naast de heilige plaatsen in Jerusa lem één van de beroemdste en meest bezochte bedevaartplaatsen van de Middeleeuwen werd. De pel grims vertrokken uit alle delen van Europa, te voet, naar Santiago de Compostella en volgden dan een zo genaamde 'pelgrimsroute'. Het pelgrimstenue bestond in die tijd uit een hoed met brede rand, aan de voorkant opgeslagen en ver sierd met een schelp; een lange mantel, met om de schouders een extra manteltje - de pelerine - ook versierd met een schelp. Aan de gordel werd de 'pera' bevestigd; een houten of koperen kistje voor de aanbevelingsbrieven, wat geld, etc. Ook droeg men er een veldfles bij, altijd in de vorm van een kalebas en onontbeerlijk vol met water of wijn. In de hand hield de pelgrim de bour don; een houten staf van 2 meter lengte met een ijzeren punt. Een ge ducht wapen tegen honden of ban dieten; bovenop versierd met een houten knop, 20 cm lager nog een knop en daartussen dikwijls een haak om de kalebas eventueel aan te kunnen hangen. Om de pelgrims te beschermen was er ook een spe ciale orde opgericht, De Ridderorde van Sint-Jacobus. Ook tegenwoordig zijn er nog men sen die de pelgrimstocht naar Santi ago de Compostella te voet afleggen, maar toch is het zeer goed mogelijk dit per auto te doen. De volgende route volgt zoveel mogelijk de oorspronkelijke pelgrimsroute en gaat dan ook hoofdzakelijk via bin nenwegen. Al zal het niet altijd mo gelijk zijn snelwegen te vermijden. De route voert langs veel interes sante plaatsen met bezienswaardig heden. Vanuit de eigen woonplaats begint men de tocht en vanaf Ant werpen gaat het dan langs St. Ni klaas, Lokeren, Gent, Merelbeke, Rozebeke, Maarkedal, Ronse, Tour- nai/Doornik, St. Amand, Valencien nes, Trith, Thiant, Haspres, Campbrai, St. Quentin, Reims, St. Denis, Parijs, Chartres, Boncé, San- cheville, Cormainville, Patay, Gou- choi, Orléans, Cléry, Blois, Amboise, Tours, Montbazon, St. Maure, Dan- gé, Chatellerault, Poitiers, Ligugé, Angoulème, St. Magne, Moustey, St. Julien, Capbreton, Biarritz, St. Jean de Luz, Fuenterabbia, St. Se bastian, Guernica, Bilbao, Castro Ur- diales, Santander, Santillana, Cuevas de Altamira, Comillas, Riba- desella, Villaviciose, Gijon, Ribadeu, Foz, Vivero, Bergondo, La Coruna, Ordones, Monte del Gozo, Labacol- la, Santiago de Compostela. Een tocht die zeer de moeite waard is maar wel moet men er voldoende tijd voor nemen om ook onderweg te genieten van alle bijzonderheden die deze tocht te bieden heeft. E. Geil voet-Bevaart Sinds kort is Henriët Fokkink voor zitter van het algemeen werk van de PJGN. Zij stelt zich voor. Bestuurswisselingen brengen veelal -nieuwe gezichten met zich mee. Zo ook de bestuurswisseling binnen het dagelijks bestuur van de PJGN, die in mei plaatsvond. De oude voorzitter algemeen werk. Erna Roeterdink, nam afscheid. Zij is voorzitter geworden van het Alge meen Plattelands Jongeren Werk (APJW). Er is een nieuw gezicht voor in de plaats gekomen. Mijn gezicht is trouwens niet hele maal nieuw. Ik loop al 24 jaar op de ze aardbol rond. Toch zal ik me even voorstellen, zoals het hoort. In het dagelijks leven ben ik regio verslaggever voor het Sallands Dag blad (een kopblad van het Deventer Dagblad) in Raalte en in mijn vrije tijd steek ik veel energie in het plat telandsjongerenwerk. Uitdaging Voorzitter algemeen werk van de PJGN is een nieuwe uitdaging voor mij. Sinds maart ben ik lid van het dagelijks bestuur van het APJW. Daarom was het voor mij vrij logisch om de opengevallen plaats binnen het Dagelijks bestuur van de PJGN 'op te vullen'. Al houdt deze functie natuurlijk meer in dan alleen op een stoel te zitten en aanwezig te zijn bij vergaderingen. Mijn 'loopbaan' bij de plattelands jongeren is er een met sprongen. Op zestienjarige leeftijd werd ik lid van de afdeling Vorden van Jong Gelre. In die plaats - waar ik ook geboren ben -, heb ik veel meegedaan met onder andere cabaret, toneel, revue en natuurlijk ook de feesten. Ik heb drie jaar deel uit gemaakt van de plaatselijk bestuur. Daarnaast heb ik me bemoeit met het opzetten van het aspirant-ledenwerk. Verder heb ik, als lid van de provinciale to neeljury, twee jaar door de provincie gereisd om de toneelstukken van Jong Gelre te bekijken en te be oordelen. Van het plaatselijk bestuur heb ik een sprong gemaakt naar het lande lijk bestuur: eerst het APJW en nu het PJGN daarbij. Het lijkt misschien een grote stap, maar het is niet on mogelijk. Want ik weet natuurlijk heel goed hoe het er in een afdeling aan toe gaat en misschien kan ik daardoor beter aanvoelen wat de wensen en de behoefte zijn. In ieder geval hoop ik dat ik aan de wensen van de leden voldoe door samen aan de slag te gaan voor het algemeen werk, voor en door de jongeren op het platteland. Henriët Fokkink Afd. Langstraat 24 augustus: Kanoën in Mouyet (Dinant). Vertrek: 7.30 uur bij Zide- winde in Sprang-Capelle. Kosten: f 50,— voor leden en f 60,— voor niet-leden. Opgave en informatie bij Margreet Timmermans (tel. 04167-79116). Afd. Noord-Beveland 14 juli: Tandemtocht. Verdere infor matie en opgave bij: Annemarie, tel. 01107-1690 of bij Wilmar, tel. 01108-1968. Afd. Tholen/St. Philipsland 26 juli: Instructie-avond voor de ploegwedstrijd. Plaats: Tholen, Ket- tingdijk 5. Aanvang: 19.00 uur. Op gave voor 16 juli bij Mart v. Nieuwenhuyzen (tel. 01662-2403). 3 augustus: Ploegwedstrijd voor standaard traktoren. Plaats: Ketting- Redaktie Henk Tegels lige sfeer en door de sportiviteit van de spelers. Door de flexibiliteit van de spelers, de scheidsrechters en de organisatie was het mogelijk om on danks alle aanpassingen de dag vol gens schema te laten verlopen. De eerste finale werd bij het touw trekken gespeeld. Een hele span nende finale, omdat de teams PJGO 2 en PJGU helemaal aan elkaar ge waagd waren. De uitslag bij het touwtrekken was: de eerste plaats voor PJGO 2, tweede plaats PJGU en de laatste plaats voor PJGO 1. Bij het voetballen werd om de eerste en tweede plaats gestreden door de winnaars van de beide poules, Jong Gelre en PJGO. De PJGO mocht uit eindelijk met de bokaal naar Overijs sel terug. Door middel van kruisfinales viel de beslissing bij het volleyballen. Jong Gelre werd zowel bij het damesvol leybal als bij het herenvolleybal kampioen. De bekende Groninger marathon schaatser Lex Cazemier overhandig de de winnende teams de prijzen, waarna alle spelers hun ontspan ning nog even voortzetten in de kantine van de sporthal. De landelij ke sportdag van de PJGN 1991 was een geslaagde dag waar de sport- commissie van de PJOG met trots op terug kan zien. dijk 5 te Tholen. Aanvang: 12.30 uur. Opgave voor 26 juli bij Mart v. Nieuwenhuyzen (zie boven). Afd. 's Heer Abtskerke/Nisse e.o. 12, 13 en 14 juli: Kampeerweekend. Provinciaal 5 augustus: DB-vergadering 20 augustus: HB-vergadering De hakken in de klei. Ongeveer 200 plattelandsjongeren uit Nederland namen zaterdag 22 juni deel aan de landelijke sportdag van de PJGN, die dit jaar door de Plattelands Jongeren Organisatie Groningen (PJOG) werd georganiseerd. De sportdag vond plaats op het ACLO-terrein. Vanaf negen uur druppelden de teams binnen en had de organisatie de handen vol om de sporters weg wijs te maken, vragen te beant woorden en wedstrijdschema's te veranderen omdat een aantal teams niet kwam opdagen. Na het openingswoord van de voor zitter van de PJOG, Eild Delger, was er een gezamenlijke warming-up on der leiding van H. Schreuder, sport leraar aan het Van Hall Instituut. Om tien uur begonnen de eerste wedstrijden. Het voetbal, waaraan negen teams deelnamen, werd bin nen gespeeld omdat de velden door de regen onbespeelbaar waren ge worden. Het touwtrekken kon ge lukkig gewoon doorgaan. Door het terugtrekken van een paar handbalteams moest het handbal Prijsuitreiking door Lex Cazemier worden afgelast. Bij het volleybal deden er maar liefst 18 teams mee, negen herenteams en negen da mesteams. De sportdag blonk uit door de gezel-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13