Zeeuwse Dag van net Paard spreekt steeds meer mensen aan Geen verdere groei aantal schapen Verbod gebruik clenbuterolhoudende geneesmiddelen bij kalveren Boeren actief in bescherming grondwater Arbeidsopbrengst in vijf jaar bijna gehalveerd De Zeeuwse Dag van het Paard, die op 29 juni jl. plaatsvond, is een ecla tant succes geworden. Het pro gramma was wel veelbelovend, maar de weersomstandigheden de den donderdag tevoren bij het uit zetten van de ringen het ergste vrezen en het bestuur voorzag grote problemen met het parkeren op het doorweekte terrein. Spoedoverleg met gemeente en politie leverde geen bruikbaar alternatief op, zodat alleen maar gehoopt kon worden op een ongekende weersverbetering. En toen die zaterdag aanbrak, stroomden duizenden mensen van heinde en verre toe. Nog nimmer was de toeloop zo groot. Blijkbaar spreekt de opzet van de Zeeuwse Dag van het Paard steeds meer mensen aan. Was bij de aan vang af en toe nog trekkerhulp no dig om de vele ricetrailers op hun plaats te krijgen, 's avonds kon iedereen op eigen kracht het terrein verlaten. Gelukkig waren de inzen ders al vroeg richting de "Een dracht" gereden en konden de keuringen klokslag negen uur begin nen, evenals de spring- en men wedstrijden. Grote variatie De dag bracht vele paarden- en po nyrassen bijeen met als uitersten de imposante trekpaarden en de verte derende mini Shetland pony's, naast onze nationale Friezen, de fo togenieke Haflingers, de veelzijdige robuste Fjorden, de rijponyrassen Welsh en New Forest pony's en de adelijke NRPS'ers, de Nederlandse rijpaarden en pony's met Arabisch bloed. De stamboeken van al deze rassen hielden 's morgens in 12 rin gen hun stamboek- en premiekeu ringen waaraan ca. 500 paarden en pony's deelnamen. Ondertussen werden in de hoofdring diverse springrubrieken voor paarden en po ny's in verschillende klassen verre den, terwijl in een bijring de menners in één- en tweespan hun proeven aflegden. Hier liepen paar den en pony's in hun klasse bij el kaar. Zo veroverde een Shetlander in klasse L (licht) een tweede prijs tus sen alle grote paarden. Het middagprogramma werd ge opend door de burgemeester van Veere. Naast vaste nummers als menparades, prijsuitreiking van de in de morgen verreden spring- wedstrijden en de défilés van de kampioenen van de morgenkeurin gen zorgden de betrokken stamboe ken stuk voor stuk voor spectaculaire shownummers. Op een vraag aan willekeurige mensen uit het publiek wat men het mooist had gevonden, kwamen verschillen de antwoorden. Het meest gehoor de antwoord was: "Alles!" Grote waardering kreeg de demonstratie van de pyramide met trekpaarden, gepresenteerd door stal Driewegen (J. de Visser en zn.) te Vlissingen, een nummer dat in het verleden re gelmatig op hippische evenementen te zien was, maar wat in de verge telheid was geraakt. Deze oud- Hollandse acrobatiek werd op meesterlijke wijze door stal Driewe gen vertolkt. Anderen vonden het kindergeleide nummer het mooiste. Hierbij zitten hele jonge kinderen op een Shetland pony en moeder of vader loopt er naast met een geleideteugel om te kunnen ingrijpen als dat nodig zou zijn. Ook de mededeling dat een aangespannen Shetlander daags te voren op de blote voetjes (onbesla gen) van Biggekerke was gekomen (15,5 km) en 's avonds ook weer zo terugging, vond menigeen een op merkelijke prestatia Springwedstrijden De liefhebbers van de sport kregen de trekpaarden indrukwekkend. Hier ging de dagkampioensmerrie van voorzitter Brooijmans aan de kop, zoals het hoort, met een kleine amazone erop, een van zijn klein dochters, die vrolijk naar het publiek zwaaide. De jubilerende manege "De Een dracht", die dit jaar het vijfde lustrum viert, bracht een wervelen de show met 24 ponyruiters, die als Pierrot verkleed waren. Een show gericht op de jeugd die vlekkeloos verliep en die begeleid werd met pit tige muziek. Het traditionele nummer aan gespannen trekpaarden bestond dit jaar uit tweespannen. Volgend jaar zijn de éénspannen weer aan de beurt. Zeven spannen bonden de strijd aan. Bij het over rijden koos het publiek partij voor de enige vrouwelijke deelneemster Natasja Verhage uit Serooskerke, die uitein delijk onder groot enthousiasme haar vader en Sjacco de Visser en de rest versloeg. De Friese paarden toonden hun veelzijdigheid onder zadel en in tuig met o.a. een mooie marathon aan spanning. Veel bewondering oogst te de jarige heer P. van der Blom uit Bruinisse, die te paard de Friese stamboekvlag hanteerde en deze dag 76 jaar werd. Hij berijdt zijn Fries dagelijks. Een novum De demonstratie "Het Fjordenpaard in de bosbouw" bleek ook erg ge waardeerd te zijn. Verschillende me thoden voor het slepen van boomstammen werden getoond. Daarbij waren de Fjorden opgetuigd met Noorse gareeltuigen. Ook was er een merrie met een Noors houten pakzadel met proviand voor de hout hakkers, die zich dit goed lieten smaken midden in de ring. Wim Vos uit Gapinge had al in het begin van de middag een mooie de monstratie gegeven met het eigen gefokte vierspan Arabieren. Op het einde van de middag kwam hij op spectaculaire wijze terug: kompleet met aangespannen vierspan kwam hij uit een vrachtwagen rijden tot verrassing en verbazing van ieder een. Na een mooie demonstratie reed hij ook weer de vrachtauto in en de klep ging dicht. Daverend ap plaus. De klep ging weer open en "Ni; 3 nog twee springwedstrijden voor de hoogste klassen M en Z paarden te zien, waarna het terrein vrij ge maakt werd om de shownummers volledig tot hun recht te laten ko men. Liefhebbers van dressuur heb ben er van kunnen genieten. Met de carrousel van de Haflingers met dames en heren in Tiroler kledij waanden we ons in de Oostenrijkse Alpen. Velen vonden ook de ope ning van het défilé van de bekroon- Het Produktschap Vee en Vlees (PVV) voorziet geen verdere uitbrei ding van het aantal schapen in ons land. Na de sterke groei in de afge lopen jaren moet vanaf nu rekening worden gehouden met stabilisatie. Tussen 1986 en 1990 verdubbelde de schapenstapel tot 1,7 miljoen dieren. Die worden gehouden op ruim 25.000 bedrijven. In een nota voor het PVV-bestuur worden meerdere redenen genoemd voor het tot stilstand komen van de groei. Zo is de rentabiliteit in de af gelopen jaren achteruitgelopen. De arbeidsopbrengst, inclusief de ooi premie, daalde van ongeveer f 75,— per ooi tot ruim f 40,— in het hele spul kwam achterwaarts de vrachtauto weer uit. Het in- en uitrijden werd nog een keer her haald. Een nog nooit vertoond no vum en een absoluut toppunt. De uitbeelding van de verschillende rassen uit het land van herkomst le verde een grote variatie op. De Shetland-pony's lieten zien, dat ze oorspronkelijk op de zeer arme Shetland eilanden pakpony's waren om de turf in manden aan het pak zadel huiswaarts te brengen. De Fjorden hadden hun houthakkers, die nog met de koffiepauze bezig waren. De hengst Myrstein liep voor een mooie originele Noorse Karjol, een tweewielig rijtuig dat o.a. voor postbezorging werd gebruikt. En er was een amazone in originele Noor se kledij. De Haflingers kwamen met een tweespan voor een Oostenrijkse oogstwagen, een enkelspan voor een Oostenrijkse boodschappenwa gen en een viertal bereden Haflin gers met mooie Haflinger hoofdstellen, terwijl de dames en heren in fleurige dracht gestoken waren. De NRPS'ers waren verkleed als Arabieren. De Fries stond voor een Friese tilbury met de dame en heer in Fries kostuum. En tot slot beeldden de trekpaarden de garna- lenvissers van Blankenberghe uit, kompleet met sleepnet, manden en waterbestendige kledij. Het slotnummer was als gebruikelijk de presentatie van de 4-, 8- en 12-spannen trekpaarden aan de hand. De garnalenvissers moesten zich vliegensvlug omkleden en de paarden omspannen, wat aanvan kelijk enige onrust bij de paarden te weeg bracht, maar de ervaren geleiders lukte het toch het 12-span voorbeeldig te presenteren. Zodat terecht gesteld kan worden: eind goed, al goed. Ir. M. Sanders het boekjaar 1989/1990. Naar ver wachting zal ook de opbrengstprijs van lammeren in de nabije toekomst niet veel omhoog gaan. Nu schapen vanaf 1 januari 1992 onder de mestwetgeving gaan val len, moet rekening worden gehou den met verdere beperkingen. Ook de invoering van een Identificatie en Registratieregeling, minder EG- steun en mogelijk extra invoer van uit Oosteuropese landen dragen niet bij aan verhoging van de rentabi liteit. Kennis Het PVV is van mening, dat de Ne derlandse overheid in Brussel moet blijven pleiten voor blijvende on- Het gebruik van geregistreerde clen buterolhoudende diergeneesmidde len bij mestrunderen die ouder zijn dan veertien weken is met onmid dellijke ingang verboden. Ook is het niet toegestaan mestrunderen of vlees daarvan te bezitten, te kopen of te verkopen wanneer een behan deling met zulke middelen heeft plaatsgevonden. Dat heeft het Produktschap Vee en Vlees (PVV) vastgesteld in de 'Ver ordening tot wijziging van de veror dening stoffen met sympathico-mimetische werking. Het verbod is een aanscherping van het reeds bestaande verbod om die ren of vlees daarvan te bezitten, te kopen of te verkopen, wanneer die dieren of dat vlees niet- geregistreerde diergeneesmiddelen met sympathico-mimetische wer king bevatten. De reden voor de aanscherping is dat pas de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV) is opgericht. Geen verwarring De controle van de SKV op de be drijven wordt ernstig bemoeilijkt als bij kalveren ouder dan veertien we ken clenbuterolhoudende middelen mogen worden gebruikt, al is het voor therapeutische doeleinden (als geneesmiddel). Boeren zijn gemotiveerd om op hun bedrijf maatregelen te nemen die het grondwater ontzien. Dit blijkt uit een inventarisatie onder deelnemers aan vier studiegroepen van melk veehouders en akkerbouwers in grondwaterbeschermingsgebieden die het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in 1989/1990 heeft begeleid. In twee jaar tijd wisten de boeren het verlies van stikstof en het ge bruik van bestrijdingsmiddelen op hun bedrijven sterk terug te dringen. Financiële prikkels kunnen deze ont wikkeling versterken. Dit stelt het CLM in de notitie "Perspectieven voor landbouw en grondwater II, re sultaten van twee jaar studiegroe pen". Vooral maatregelen die niet of nauwelijks investeringen vergen zo als preciezer voeren en bemesten, bleken aan te slaan. Het bestrij- dingsmiddelengebruik ging omlaag, omdat veel boeren maatregelen men om onkruid en ziekten te voor komen. Sommige boeren bestreden het onkruid door middel van eggen of schoffelen in plaats van spuiten. De voorlichting in studiegroepen was voor veel boeren een goede sti mulans. dersteuning van de schapensector. Om verdere problemen zo goed mo gelijk het hoofd te kunnen bieden, is het van belang, dat extra aandacht wordt besteed aan vergroting van de kennis bij de schapenhouders. Tevens moeten de activiteiten op nieuwe markten, zoals Italië en Spanje, worden uitgebreid en moet er aandacht zijn voor versterking van de positie op de Franse markt. Promotie In eigen land zit de consumptie van lamsvlees in de lift. Het verbruik stijgt jaarlijks. Om de consumptie verder te stimu leren blijft promotie van groot belang. Zeer geslaagde pyramide op trekpaarden Een altijd weer imposant slot

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11