ZLM vangt bot in overleg over gelegenheidsarbeid lallU" Oil EG gooit roer om: inkomenssteun boeren Deze week Grillig weer speelt boeren parten I H n ffl Hj| 79e JAARGANG NO. 407 zuidelijke landbouw maatschappij CLO-Overlegorgaan wil pas op de plaats Eerste Phytophthora Voorstellen Pag. 3 Opschuiven zoutgrens riskant. Pag. 4 Man-vrouw maatschappij belicht. Pag. 5 Milieu-opleidingen in landbouwonderwijs. Pag. 6 Standpunt kabinet over Vinex. Pag. 7 Poolprijzen Aardappel BV bekend. Pag. 8 Tuinbouwklanken. Pag. 9 Noodweer in Oost Zeeuws Vlaandereh. Pag. 10 Dag van het paard. VRIJDAG 12 JULI 1991 tuinbouwblad DTTD De vergadering van het 3 CLO- Overlegorgaan Sociale Zaken in Utrecht over de problemen in de ge legenheidsarbeid heeft tot te leurstelling van de ZLM-delegatie geen enkel concreet resultaat opge leverd. Het Overlegorgaan is van mening dat een gerichte aktie aan het adres van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) op dit moment meer kwaad dan goed zal aan richten. De ZLM was voor het overleg uitge nodigd naar aanleiding van de pro testbijeenkomst op 8 mei j.l. in Goes. De daar unaniem aangeno men motie, waarin om een werkba re en betaalbare regeling voor gelegenheidswerk werd gevraagd, is vervolgens door de ZLM met klem onder de aandacht van de centrale landbouworganisaties gebracht. De ZLM is van mening dat de staatsse cretaris voor een bedrijfsbezoek moet worden uitgenodigd, zodat ze kennis kan maken met de praktijk. Marginale regeling Volgens het Overlegorgaan sociale zaken van de 3 CLO zal een dergelij ke uitnodiging op dit moment con- traproduktief werken. Men vreest dat er dan helemaal niets meer overblijft van de nu reeds marginaal werkende regeling. Bovendien, zo bleek tijdens de bijeenkomst van het Overlegorgaan, lijkt de staatsse cretaris minder negatief te staan te genover een zogenaamde forfaitaire In Sint Annaland zijn deze week besmettingen met Phytophthora ge constateerd. Voorzitter J. Akker mans van de plaatselijke ZLM- afdeling heeft zijn leden per brief hiervan op de hoogte gesteld en hun geadviseerd de nodige maatre gelen te nemen. Vorige week was de beruchte aardappelziekte al op de Zuidhollandse eilanden en rond om Steenbergen geconstateerd. Specialist gewasbescherming L.B. van de Velde van de D.L.V. Goes ad viseert de telers een strak spuit- schema aan te houden met maximaal zeven dagen tussen twee behandelingen. Wordt deze termijn overschreden dan moet - onder de huidige omstandigheden - een cura tief (cymoxanilbevattend) middel worden gespoten. regeling. Het overleg daarover mag niet worden doorkruist. In het Over legorgaan werd voorts gewezen op het zeer recent verschenen rapport van de commissie-Stevens over de belastingvereenvoudiging. Daarin wordt onder andere gesproken over de invoering van een heffing- en be lastingvrije som voor iedereen. Met het oog hierop moet er eerst nog onderzoek plaatsvinden naar de zgn. kring van verzekerden. Daarna is een wetswijziging noodzakelijk. De ZLM-delegatie onder leiding van vice-voorzitter A.H. Munters heeft in het Overlegorgaan nadrukkelijk gesteld, dat mogelijke maatregelen veel te lang 'óp zich laten wachten. Er moet nu op korte termijn duide lijkheid en zekerheid komen voor de bedrijven, niet alleen in de fruitteelt, maar ook in andere sectoren. Er is op dit moment sprake van willekeur. Het ene bedrijf krijgt controle, het andere niet. De heer C. Hamelink, voorzitter van de tuinbouwcommissie van de ZLM, is zeer teleurgesteld over de uitkomst van het overleg. "Het is zeer frustrerend te moeten ervaren dat onze herhaalde pogingen om een bevredigende regeling voor ge legenheidswerk van de grond te krij gen, op niets uitlopen, ledereen moet toch inzien, dat het zo niet langer kan. Erg jammer, dat de orga nisaties zo'n voorzichtige en weinig strijdbare houding aannemen en ons als ZLM in feite in de kou laten staan. Men beperkt zich tot pappen en nathouden". Het overleg werd voorgezeten door de heer F. Dillingh (KNLC- bestuurder), die ook op de bijeen komst van 8 mei j.l. aanwezig was. Ook waren de voorzitter en de se cretaris van de NFO aanwezig. Na mens de ZLM namen de heren A.H. Munters, C. Hamelink, F. Dees en J. Oggel aan het overleg deel. "Ik hoop dat dit voorstel de positie ve reactie krijgt die het verdient. Al le betrokkenen moeten zich realiseren dat het zo niet verder kan. Het wordt tijd dat men ten volle er kent dat de overproduktie zwaar heeft bijgedragen aan de inkomens daling". Met die boodschap presen teerde Landbouwcommissaris MacSharry zijn voorstel voor de meest ingrijpende hervorming van het 30-jarig bestaan van het Euro pees landbouwbeleid. De Nederlandse commissaris Frans Andriessen heeft zich onthouden van stemming over het voorstel van MacSharry. Volgens Andriessen moeten de stabilisatoren meer kans krijgen. MacSharry wil de stabilisa toren (produktieplafonds) afschaf fen, de garantieprijzen flink omlaag brengen en ter compensatie inko menssteun geven. Prijssteun werkt niet Het systeem van prijssteun drijft volgens de Ierse commissaris de produktie op. Bovendien gaat 80% van de EG-miljarden naar 20% van de boeren en is er een voortgaande vlucht uit het platteland. De over produktie blijft stijgen en de inko mens blijven dalen, aldus MacSharry. De Landbouwcommissaris bena drukte dat het overgrote deel van de 11 miljoen EG-boeren worden ge compenseerd voor de prijsdalingen. Zo wordt van de 4,3 miljoen graan producenten 96% geheel gecom penseerd. De overblijvende 4% kan net als alle andere boeren profiteren van nieuwe, uitgebreide steunpro gramma's voor de non-food, milieu, bebossing en vut. De hervormingsplannen van Mac Sharry beginnen pas in '97 rende ment op te leveren. Tot dat jaar stijgen de landbouwuitgaven nog van 32,5 miljard ecu tot 37,3 miljard ecu. Daar komen de uitgaven voor de steunprogramma's nog bij. Commentaar Landbouwschap pag. 3 De trekker van Arthur Verbist zit "moddervast". De voorstellen van de EG- commissie tot hervorming van het landbouwbeleid komen in hoofdpunten op het volgende neer. Granen Graanprijs 35% omlaag: inter ventieprijs 10% onder de richt prijs; stabilisatoren verdwijnen; toeslag per ha, afhankelijk van regionaal opbrengstgemiddelde; verplichte braak 15% graan areaal. Zuivel Quotakorting 4%; vergoeding voor ingeleverd quotum; inter ventieprijs 10% omlaag; com pensatie prijsdaling voor extensieve bedrijven; afschaffing medeverantwoordelijkheids heffing. In de sfeer van nafüur en milieu wil de EG premies gaan geven voor inkrimping van de veesta pel, beperking kunstmest en ge wasbeschermingsmiddelen, milieuvriendelijk boeren en her stel en instandhouding van het landschap. Daarnaast komt er een forse premie op bebossing van landbouwgrond en een jaar lijkse vergoeding voor bos gelijk aan de braakpremie. Boeren van 55 jaar en ouder ko men in aanmerking voor een vut- premie. Het grillige zomerweer speelt de boeren en tuinders danig parten. Enkele felle onweersbuien brachten niet alleen veel regen, maar op som mige plaatsen ook hagel. Oost Zeeuws-Vlaanderen kreeg in de nacht van zondag op maandag een portie hagel, die veel schade aan richtte in de akker- en tuinbouwge- wassen. Voor sommige fruitkwekers betekende dit nood weer na de nachtvorst van april jl. een tweede aanslag op hun oogst. Het vochtige en warme weer geeft schimmelziekten de ideale mogelijk heden zich te ontwikkelen, terwijl de omstandigheden ze te bestrijden uiterst moeilijk zijn. Dat ondervond ook akkerbouwer Arthur Verbist uit Hulst. Vorige week zakten de ach terwielen van zijn trekker diep weg in de spuitsporen (zie foto). "Het was wel nat, maar ik kon niet langer wachten. Het was al tien dagen ge leden dat ik er voor het laatste door was geweest", aldus de teler. Nadat pogingen om er op eigen kracht uit te komen mislukten ging hij bij mensen in de buurt een spade halen. "We gaan niet bij de pakken neerzitten", aldus een naar omstan digheden opgeruimde Verbist. Hij kon zelfs nog lachen. Nadat de ak kerbouwer met de spade de grond onder de trekker en spuittank had weggespit lukte het uiteindelijk toch om zonder hulp van een andere trekker los te komen. De aardappel planten tussen de spuitsporen zijn over een flinke afstand "wegge- schraapt". De knollen zitten hier nog wel in de grond, maar de grond zit te vast om ze er met een greep uit te krijgen, zo bleek later. Doordat het perceel inmiddels zwaar is verhageld is het risiko dat er nu ziekten in komen levensgroot. De teler durft dan ook niet te wach ten met de volgende bestrijding. "Desnoods met twee trekkers er voor en in een nieuw spoor gaan we er vandaag of morgen weer door", vertelde mevrouw Verbist afgelopen dinsdag. Zie ook pag. 9: Hagel en regen slaan hard toe.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1