Zeeland steunt projecten in land- en tuinbouw Aanleg zoetwaterleiding op Zuid-Beveland kan doorgaan Rabobank en Interpolis sponsoren Floriade Provincies sluiten convenant over De Peel Regionale hantering saldomethode bepleit Zoet water niet alleen voor fruittelers Nieuws Milieuvluchten boven Brabant Subsidie zoet water, Grobeka en Van der Have De provincie wil in 1991 zes projec ten in de land- en tuinbouw subsidie geven uit het sociaal-economisch ontwikkelingsfonds. Het gaat in to taal om een bedrag van zeven ton. Het geld is onder andere bestemd voor de zoetwatervoorziening in de Reigerbergsche Polder, het volle- grondsgroenteproject van Grobeka en uitbreiding van het laboratorium van Van der Have in Rilland. Grobeka krijgt van de provincie 100.000 gulden voor het ontwikke len van een gecontroleerd produktie- en afzetsysteem. De pro vincie noemt het project van groot belang voor de Zeeuwse akker bouw. Het is een van de weinige concrete mogelijkheden om over te schakelen naar andere teelten en het project heeft een uniek draagvlak. Zoet water Voor zoet water in de Reigerberg sche Polder stelt de provincie 300.000 gulden beschikbaar. Dit project heeft volgens de provincie een voorbeeldfunctie voor de rest van Zeeland en helpt de akkerbouw mee over te stappen op meer tuin- bouwmatige gewassen. Inmiddels is uit een enquête gebleken dat de agrariërs in het gebied in meerder heid voor aanvoer van zoet water zijn tegen een geschotsverhoging van maximaal 90 gulden per ha. De verantwoordelijkheid voor dit pro ject ligt bij het Waterschap Noord en Zuid-Beveland. De totale investe ring bedraagt ruim 1,7 miljoen gulden. Kweekbedrijf en zaadhandel Van der Have kan rekenen op een subsidie van 200.000 gulden voor verbou wing en uitbreiding van het labora torium in Rilland. De totale kosten van het project bedragen 20,5 mil joen gulden. De werkgelegenheid zal stijgen van 80 naar 130 en in de verdere toekomst mogelijk naar 220 arbeidsplaatsen. De provincie be schouwt de nieuwe aktiviteiten van Van der Have als een belangrijke im puls voor de versterking van het re gionaal agrarisch produktiemilieu. Van der Have heeft ook een bijdrage uit het milieufonds gevraagd voor de aanleg van een rioolpersleiding naar de afvalwaterzuivering te Waarde. Glastuinbouw De provincie wil voorts 25.500 gul den uittrekken voor het globale haalbaarheidsonderzoek naar een glastuinbouwcomplex in het Sloe- gebied. Het betreft een initiatief van de Groritmij Zeeland, dat wordt gesteund door de provinciale stuur groep glastuinbouw. Een mogelijke koppeling van restwarmte en CO2 en de aanleg van de zoetwaterlei ding op Zuid-Beveland maken een glastuinbouwproject in het Sloege- bied wellicht interessant. Uit het sociaal-economisch ontwik kelingsfonds wil de provincie voorts 54.200 gulden beschikbaar stellen voor de borageteelt in Zeeuws- Vlaanderen. Het gaat hierbij om een alternatieve teelt voor de akker- In de richtlijn Ammoniak en Veehou derij, opgesteld door de ministeries van VROM en Landbouw staan en kele mogelijkheden hoe bedrijven toch nog kunnen uitbreiden. Een van die mogelijkheden is de zoge naamde saldo-methode. De afdeling Veredelingslandbouw zal in een brief het KNLC-bestuur vragen om actie te ondernemen om deze saldo-methoden uit te breiden. Bij de saldomethode gaat het om het volgende. Twee veehouderijbe drijven (A en B) liggen bij een verzu- ringsgevoelig gebied en hebben beiden een ammoniakpositie op dat gebied. Het bedrijf dat het verst van dat gebied af ligt (bedrijf A) kan uit breiden door het dichtstbijzijnde be drijf (B) op te kopen. Door deze koop verwerft bedrijf A de mestpro- duktierechten van bedrijf B. Voor waarden hierbij zijn dat de totale bouw, vergelijkbaar met Teunis bloem, en de ontwikkeling van een nieuwe oogstmethode. Het gewas, ook wel komkommerkruid ge noemd, is geschikt voor medicinale doeleinden. De teelt vindt plaats in Oostburg. De provinciale bijdrage aan het in mei j.l. gehouden symposium Zee land aan Zet komt eveneens uit het sociaal-economisch ontwikkelings fonds, evenals een bijdrage van 300.000 gulden voor verplaatsing van kippenfokkerij Den Hollander te Oostkapelle. Ook in 1990 is een aanzienlijk bedrag uit het fonds naar landbouwprojecten gegaan, waar onder een bedrag van 1 miljoen gul den voor de zoetwatervoorziening op Oost Zuid-Beveland. De handhaving van de milieu wetgeving krijgt steeds meer aandacht. Er worden daarbij nieuwe opsporingsmiddelen in gezet, zoals helicoptervluchten. Omdat het hier om een kostbaar middel gaat, is in september vo rig jaar een project van start ge gaan waarin milieuvluchten worden uitgevoerd met een zo genaamd Ultra Light Vliegtuig (ULV). Dat ULV-vliegen is een bruikbare methode gebleken om milieuovertredingen in het bui tengebied op te sporen. Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben daarom beslo ten om in te stemmen met een proefproject van één jaar voor ULV-vluchten in de regio Zuidoost-Brabant. De kosten van het project worden betaald uit de post, die bedoeld is om de in tergemeentelijke samenwer kingsverbanden te intensiveren. Ondertekening van het sponsorcontract. In het midden ir. J.E.C. Spi thoven namens het Floriadebestuur. Op 12 juni hebben Rabobank en In- bedrijven de hoofdsponsors van de terpolis zich als hoofdsponsor ver- Floriade. Het totale sponsorbedrag bonden aan de Floriade, de van de Floriade, bijeengebracht door wereldtuinbouwtentoonstelling die hoofdsponsors, sponsors en in 1992 miljoenen bezoekers uit subsponsors, bedraagt 12 miljoen binnen- en buitenland verwacht. gulden. Ze vormen samen met acht andere De provincies Limburg en Noord- Brabant gaan samen met het rijk de problematiek op het gebied van de ruimtelijke ordening, het milieu en de waterhuishouding in Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant aanpakken. De gezamenlijke af spraken over dit gebied, waarin ook De Peel ligt, worden in een conve nant vastgelegd. De bedoelde gebieden behoren tot de gebieden die het zwaarst hebben te lijden van overbemesting, maar waarin tevens een nationaal park (De Peel) ligt. Het convenant moet aangeven dat de oplossing van de problematiek van nationaal belang is. De uitwerking ervan is gericht op een blijvende agrarische functie van het Peelgebied. Het belangrijkste streven is en blijft echter het verlagen van de milieube lasting tot minimaal het algemeen gemiddelde. Om de landbouw zo concurrerend mogelijk te maken, wordt gestreefd naar een flexibel grondgebruik en de invoering van gesloten (geïntegreerde) bedrijfs systemen. Kweekbedrijf VanderHave krijgt twee ton subsidie voor verbouw en uitbreiding van het biotechnologielaboratorium te Rilland depositie op dat gebied en op ande re gebieden in de omgeving, die ver- zuringsgevoelig zijn niet mag toenemen. In dat geval kan de ge meente een hinderwetvergunning verlenen. Brief De afdeling veredelingslandbouw vindt dat deze saldomethode ruimer gehanteerd moet worden. Niet één enkel bosje moet maatstaf zijn voor totale ammoniakuitstoot, maar en kele bossages, of nog mooier een hele regio. Bedrijven hebben zo meer mogelijkheden om uit te brei den zonder dat de totale ammoniak uitstoot in dat gebied verandert. De afdeling denkt dat dit zelfs een vermindering van de totale ammoni akuitstoot tot gevolg zal hebben. Daarbij kunnen bedrijven ook over de gemeentegrenzen heenkijken wanneer ze willen uitbreiden. De zoetwaterleiding voor de land en tuinbouw op Zuid-Beveland kan waarschijnlijk toch volgens plan worden aangelegd. De bezwaren van de gemeente Reimerswaal te gen de Ipg-pijp, die in dezelfde sleuf als de zoetwaterpijp wordt gelegd, zijn voorlopig van de baan. Dit is het resultaat van het spoedoverleg dat maandag in Goes is gevoerd tussen de gemeente Reimerswaal, de pro vincie Zeeland, Eurogas en Delta Nutsbedrijven. Reimerswaal had gedreigd de werk zaamheden te blokkeren als Delta Nutsbedrijven niet een aanlegver- gunning zou aanvragen voor de Ipg- buis. De gemeente zou aan weers zijden van deze buis een strook van 500 meter vrij moeten houden van bebouwing, althans volgens de pro vincie. Reimerswaal ziet hierin een te vergaande belemmering van de toch al beperkte bebouwingsmoge lijkheden in de gemeente. Als resul taat van het overleg neemt de provincie genoegen met een veilig heidszone van 55 meter en een toet singszone van 120 meter aan beide kanten. Hiermee komt men de ge meente Reimerswaal voldoende te gemoet. Helemaal zeker is een ongestoorde aanleg van de leidingen nog niet. De gemeente Reimerswaal brengt eerst nog een bestemmingsplan in proce dure voor de leidingenstrook. Als hiertegen geen zwaarwegende be zwaren worden ingediend, zal het licht op groen worden gezet. Op 27 juni a.s. zal in Krabbendijke een hoorzitting worden gehouden over het plan. Overigens richten de be zwaren van Reimerswaal zich niet tegen de zoetwaterleiding. Deze leek echter mede het slachtoffer te worden van de perikelen rond de Ipg-leiding. Nu er een principe oplossing is gevonden, ziet het er naar uit dat de zoetwatervoorzie ning voor de fruitteelt en de akker bouw in het oostelijk deel van Zuid-Beveland veilig gesteld is. Ondanks dat de voorlichting over de zoetwaterpijp in Zuid-Beveland tot nu toe alleen aan de fruittelers is ge richt, kunnen ook anderen zoals ak kerbouwers en vollegrondsgroentetelers water aan de buis onttrekken. Onder enkele akkerbouwers in de nabijheid van de in aanleg zijnde "fruitbuis" heerst enige onduidelijk heid wie op de pijp kunnen aanslui ten. Alle boeren en tuinders voor wie dat financieel en technisch mo gelijk is kunnen aansluiten. Voor de exploitatie van de pijp is het alleen maar gunstig als er zoveel mogelijk water afgenomen wordt. Momenteel is een werkgroep in voorbereiding, waarin vertegen woordigers komen van de drie land bouworganisaties, het Landbouwschap, de Landinrich- tingsdienst, de NFO, de ZGO, het waterschap en de Delta Nuts Bedrij ven (waarin de WMZ is opgegaan, samen met de PZEM). Hoe het dis tributienet eruit gaat zien is een van de onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezig gaat houden. Verder wil de werkgroep afspraken over het gebruik gaan maken, zodat de capa citeit van de pijp zo goed mogelijk benut kan worden. Ook een belang rijk punt dat op de agenda van de werkgroep komt is het vestigen van een zakelijk recht op de grond waar de pijp gelegd wórdt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9