e gropatax e NU BESUST EiN LEIY KOPEN MIERAS EN ZONEN BV Per op bus of vliegtuig reis in Europa! Relatie leggen tussen landbouw in de wereld BINTJE P00TAARDAPPELEN 1. OUDELANDE 2. SCHERPENISSE CEBAS-KALK HACK BELGISCHE HENGST WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN TELEFAX TE KOOP AANGEBODEN Agrarische Studiereizen Beschermingsplan voor korhoen Werkgroep ontwikkelingssamenwerking KNLC 1 perceel bouwland/ fruitteeltgrond aan de Zwinweg 2 percelen bouwland aan de Westkerkseweg Aanvaarden: Rovenoogst 1991. Inlichtingen: GROPATAX, Grote Markt 28, Goes, 01100 - 21010. CEBECO ZUIDWEST TE KOOP: Alle maten, levering voorjaar 1992. Al onze pootaardappelen zijn afkomstig van S en SE materiaal en worden in de mechanische koeling bewaard. Tel. 01155 - 1445 Aangeboden: DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN f 70,- p. st., 2 x 2 m2 dubbel bewapend Ook nieuwe TE KOOP: 2-jarige Tel. 01646-12534 ADVERTEREN DOET VERKOPEN VERBOD ONTTREKKEN WATER AAN WATERLOPEN, KREKEN E.D. BECOTEX TELECOM 01131-2406 met kopieer functie Deze zomer kunt u een keus maken uit verscheidene mooie bestemmin gen in Europa. Al dan niet per vlieg tuig bereikt, wordt per bus het land van bestemming doorkruist, van noord tot zuid, van oost naar west. De belangrijkste bezienswaardighe den wordt bezichtigd, prachtige landschappen bewonderd en in boeiende en gezellige steden en dorpjes kunt u de sfeer van het land 'proeven'. Maak een keus uit: Tsjechoslowakije, 5-13 juli, 9-daagse busreis/overnachtingen: 1 in Duitsland, 2 in Ceske Budjovice, 2 in Brno, 2 in Praag, 1 in Duitsland. NIEUW. Geniet mee van de traditio nele gastvrijheid van de bewoners! Nog plaatsen vrij! Luxemburg, 15-20 juli, 6-daagse busreis/5 overnachtingen in Hotel du Commerce in Clervaux. Het Groothertogdom Luxemburg is één van de kleinste landjes van Europa, maar biedt van alles wat: prachtig glooiend heuvellandschap, een zacht klimaat, oude steden en kastelen en heerlijk eten en drinken. Een gezellige, afwisselende reis naar het 'groene hart van Europa'! Midden-Zwitserland, 19-27 juli. 9-daagse busreis/overnachtingen: 1 in Duitsland, 7 in hotel bij Thun. NIEUW. Voor wie van bergen houdt een aanbevolen reis: geniet van prachtige vergezichten, kristalhelde re bergmeren, groene alpenweiden, hoge bergtoppen met eeuwige sneeuw bedekt en van vriendelijke Zwitsers! Zuid-Zweden, 24 juli - 3 aug, 11 -daagse boot-/busreis/overnach- tingen: 1 aan boord, 2 in Kristanstad, 2 in Kalmar, 3 in Stock holm, 1 in Jönköping, 1 aan boord in tweepersoonshut met wc en dou che. Zuid-Zweden biedt zijn bezoe kers naast een uitzonderlijk hoog aantal zonne-uren, een fascinerende natuur met uitgestrekte bossen en meren en een boeiende cultuur! Een afwisselende reis, waarin vele aspecten van Zweden zijn op genomen! Hongarije, 30 juli - 6 aug, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus/overnach tingen: 2 in Budapest, 2 in Hajdus- zoboszlo, 2 in Eger, 1 in Budapest. Waarom naar Hongarije? Omdat Hongarije rijk is aan folklore, histori sche monumenten, kunstschatten, natuurschoon en smakelijke gerech ten. Daarnaast is het land erg inte ressant op agrarisch gebied, het grootste gedeelte van het bouwland wordt door coöperaties bewerkt. Al een keus kunnen maken uit één der bovenstaande reizen? Voor uw aanmelding, nadere infor matie of voor het aanvragen van de brochure 'Agrarische Studiereizen 1991' kunt u bellen naar het Secre tariaat van Agrarische Studiereizen, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, tel. 085-512087. In de periode tot en met 1996 is 2,5 miljoen gulden beschikbaar voor het Soortbeschermingsplan Korhoen. Staatssecretaris J.D. Gabor heeft op dinsdag 18 juni het startsein gege ven voor de uitvoering van het plan. Hij deed dit op de Sallandse heuvel rug in Nijverdal, waar zich de laatste levensvatbare populatie korhoen ders in Nederland bevindt. De kor hoen leeft in heide- en hoogveengebieden. Er zijn er nog minder dan 100. Eind mei is de werkgroep ontwikke lingssamenwerking van het KNLC voor de eerste keer bij elkaar geko men. Deze werkgroep gaat zich vooral bezig houden met de relaties tussen de landbouw in Ontwikke lingslanden en die in Europa. Een van de eerste zaken waar de werkgroep zich over gaat buigen zijn de gevolgen van een vrijere we reldhandel voor de landbouw' in de Derde Wereld en de landbouw hier. Wijzigingen in het landbouwbeleid hier werken direkt of indirekt door in de landbouw in ontwikkelingslan den. Daarnaast heeft het beleid ook invloed op het milieu, niet alleen hier maar ook in de landen in Azië en Af rika. De werkgroep wil vooral deze relaties inzichtelijker maken. Ontwikkelingssamenwerking is niet alleen een kwestie van geld, maar vraagt een struktureel aanpak. Zeer aktueel. is bijvoorbeeld op het ogen blik de voedselhulp. Een belangrijke vraag daarbij is of voedselhulp al leen noodhulp mag zijn of dat het een meer struktureel karakter moet dragen. De FAO (wereldvoedselor ganisatie) pleit ervoor alleen nood hulp te geven. De landen die noodhulp krijgen, moeten zo snel mogelijk weer hun eigen voedsel produceren. Daarnaast is het ge wenst dat andere ontwikkelingslan den, in de buurt, ook voedsel gaan leveren. Het is belangrijk dat het voedsel als het kan tijdig geleverd wordt, en dat men niet wacht tot de ramp zich voltrokken heeft. De werkgroep vindt verder dat de voed selhulp vanuit de EG niet op de landbouwbegroting van de gemeen schap mag drukken. De ontwikke lingsgelden mogen niet gebruikt worden om overschotten te dumpen. De werkgroep bestaat uit mevr. M.C. Wensink (voorzitter), A. Ver meer, mevr. E. van Bavel, A.A. Jaarsma (sekretaris) en mevr. G. de Groot als adviseur namens de NOVIB. De goedkope kalkmeststof Het gehele jaar leverbaar Ontvangen voor graanoogst: 2,50 korting AXEL 0?155-2351 - 2IERIKZEE 01110-12656 - DINTELD0RD 01672-2990 GELD VERDIENEN? r Met de introductie van de Lelyterra 250-22 is de 22-serie compleet. In deze serie zijn nu leverbaar de werkbreedten 2,50 m en 3,00 m. Kenmerkend zijn: de moderne vormgeving ruime, robuuste 3-puntsbok middenaandrijving met doorgaande as rolverstelling volgens floating systeem scharnierende grondgeleiders die in hoogte- en lengterichting verstelbaar zijn. TOON v/d ClimK HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 met aantrekkelijke garanties en prijzen Tel. 01650-54152 bruin, schimmel, mak en eerlijk, langstaart. Vraagprijs f 1950,— V- C*1' Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten vestigt de aandacht van belang hebbenden op de verbodsbepaling opgenomen in artikel 14, 3e lid, van de Verordening waterkering en waterbeheersing Zeeland: "Het is verboden aan een waterloop water te onttrekken, zodanig dat, naar het oordeel van het dagelijks bestuur van het waterschap, de handhaving van de in het peilbesluit vast gestelde waterstand voor het gebied van het waterschap of het desbetreffende gedeelte daarvan, kan worden bemoeilijkt." Zij die voornemens zijn om water aan waterlo pen e.d. te onttrekken (b.v. voor beregening van land- en tuinbouwgewassen of van weilanden), dienen vooraf in overleg te treden met de techni sche dienst van het waterschap, afdeling water- kwantiteitsbeheer, Korte Kerkstraat 19 te Terneuzen (tel. 01150-30490, toestel 236). Door het waterschap zal dan worden beoordeeld of de voorgenomen wateronttrekking i.v.m. de eventuele gevolgen voor het polderpeil, wel of niet toelaatbaar is. Terneuzen, juni 1991 Het dagelijks bestuur voornoemd, W.A. Gosselaar, dijkgraaf, A.F. Romijn, griffier. AANBIEDING van f 1690,— voorf 1295, ex. btw

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8