Meerjarenplan Gewasbescherming kost 2,3 miljard gulden Boek octrooi genetisch gemodificeerde dieren Gewestelijke Raad Noord-Brabant bespreekt toekomstig functioneren Bestellen materiaal campagne landbouwverkeer Feest op De Leeuwtjes Regering handhaaft hoofddoelstellingen Nieuwe milieubrochure Landbouwschap De regering houdt onverkort vast aan de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming. Dat betekent dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 1995 met 35% en in 2000 met 50% moet zijn verminderd. Het kabinet heeft het plan aan de Tweede Kamer gestuurd, inclusief de 60 reacties die op het eerder gepubliceerde voornemen zijn binnengekomen. De uitstoot van gewasbescher mingsmiddelen in de lucht moet in 1995 30% en in 2000 50% lager zijn dan nu het geval is. Voor bodem en grond zijn deze percentages 40 en 75 en voor oppervlaktewater zelfs 70 en 90. Om deze doelen te bereiken zal de land- en tuinbouw minder afhankelijk moeten worden van chemische middelen, zo stelt het kabinet. Daartoe is een rigoreu- Hoe kan het gebruik van chemische middelen in de vollegrondsgroente- teelt en de bloembollensector wor den beperkt? Hoe kan het watergebruik worden verminderd en wat is belangrijk bij het onderhoud van spuitapparatuur? Op deze en soortgelijke vragen wordt antwoord gegeven in een nieuwe milieubro chure van het Landbouwschap, ver schenen in de serie "milieu en bedrijf". In dezelfde serie verschenen eerder brochures gericht op de intensieve veehouderij en de glastuinbouw. Op de nominatie staan nog uitgaven voor de akkerbouw, de fruitteelt, de champignonteelt en de melkvee houderij. Alle brochures bevatten praktische tips en mogelijkheden om milieubelasting door de land- en tuinbouw te verminderen en milieu kosten waar mogelijk te vermijden. De brochures worden op aanvraag gratis toegezonden (070-3526780). ze teruggang in het verbruik nood zakelijk. Sanering middelen In vergelijking met het eerder gepu bliceerde regeringsvoornemen is slechts in beperkte mate tegemoet gekomen aan wensen van het land bouwbedrijfsleven. Zo wil de rege ring de sanering van het pakket milieuschadelijk geachte bestrij dingsmiddelen in twee fasen uitvoe ren. Aan de hand van milieucriteria, die door minister Alders zijn vast gesteld, zullen bepaalde stoffen voor 1995 worden verboden, terwijl andere nog tot 2000 in gebruik mo gen blijven. In 1995 zal per sector worden bekeken of de tussen- ;doelstellingen zijn gehaald. Als dat niet het geval is, zullen de tot dan toe uitgezonderde middelen alsnog verboden worden. Het gaat hier om middelen die op grond van milieucri teria eigenlijk niet meer mogen wor den gebruikt, maar vanwege het ontbreken van alternatieven voorlo pig toch nog worden toegelaten. De regering gaat de Commissie Toe lating Bestrijdingsmiddelen reorga niseren, zodat beter kan worden voldaan aan eisen van "rechtmatig heid, doelmatigheid en doeltreffend heid". Er zullen in elk geval kostendekkende tarieven worden in gevoerd. In het beleidsvoornemen was reeds sprake van het invoeren van bestemmingsheffingen op gewas beschermingsmiddelen. Deze gel den komen ten goede aan onderzoek, onderwijs, voorlichting en stimuleringsmaatregelen. Vol gens het definitieve plan wil de re gering ook nog regulerende Evenals vorig jaar wordt er dit jaar in de oogstperiode in West-Brabant een campagne gehouden ter beper king van de verkeersonveiligheid. De campagne wordt ontwikkeld door een stuurgroep waarin o.a. het Landbouwschap, het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid-Brabant en Interpolis zijn vertegenwoordigd. Het ROV biedt de mogelijkheid om gratis campagnematerialen te bestellen. Nog deze maand moet daartoe een bestelformulier bij het ROV-Brabant zijn ingediend. Voor in lichtingen: ROV-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's Hertogenbosch. Wanneer de Europese ontwerp richtlijn voor bescherming van bio- technologische vindingen wordt aangenomen, wordt octrooiering van genetisch gemodificeerde die ren een van de meest vergaande mogelijkheden om het intellectueel eigendom van biotechnologische vindingen te beschermen. Dit is een van de belangrijkste gegevens uit het boek 'Octrooiering van gene tisch gemodificeerde dieren; feiten en meningen' van Christien Enzing en Steven Otte. Beide auteurs zijn verbonden aan het Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO in Apeldoorn. Nieuwe biotechnologische vindin gen maken het mogelijk om de ei genschappen van dieren ingrijpend te veranderen. De economische waarde van de kennis over deze technieken doet de geleerden zoe ken naar methoden om deze kennis heffingen kunnen opleggen. Dit als instrument om het verbruik van middelen te kunnen terugdringen. Vakbekwaamheid Voor fabrikanten, importeurs en handelaren in gewasbescher mingsmiddelen wordt een admi nistratieverplichting ingevoerd. Handelaren moeten voldoen aan ei sen van vakbekwaamheid en wor den verplicht zich te laten registreren. De invoering van een gewasbeschermingsboekhouding voor gebruikers is nog onderwerp van studie. De wettelijke verplich ting hiertoe, zoals voorgesteld in het voornemen, is afgezwakt. In Europees verband wil Nederland de bevoegdheid krijgen nationaal een eigen beleid te kunnen voeren ten aanzien van het toelaten van middelen. Een ontwerp-richtlijn is op dit moment in de Europese Raad van Landbouwministers aan de or de. Eind juni is een besluit te ver wachten. De regering schrijft dat de financiële gevolgen van het Meerjarenplan door het merendeel van de bedrij ven kan worden opgevangen. De extra investeringen tot 2000 wor den geschat op ca. 2,3 miljard gul den. De overheid zal door middel van subsidies 10% van de extra kosten voor zijn rekening nemen. Deze week viert de ZLM-scholengemeenschap De Leeuwtjes dat het IHNO in Zeeuws-Vlaanderen 20 jaar bestaat. De afkor ting staat voor Individueel Huishoud en Nijverheids Onderwijs, een opleiding voor jongeren in Zeeuws-Vlaanderen, die proble men hebben met leren. Zij krijgen les in kleine groepen. Drie jaar krijgen ze individueel dagonderwijs, in vierde jaar zijn ze ge deeltelijk werkzaam op een stage-ac/res, waarvoor de Leeuw tjes een goede samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbu reau in Terneuzen heeft opgebouwd. Dinsdag werd er op de Leeuwtjes een feestdag gehouden met een puzze/tocht, een bingo, een film en een gezamenlijke maaltijd. Vandaag vrijdag is er een reünie voor personeel van De Leeuwtjes. Op de foto een beeld van de feestelijke aktiviteiten in de school. (Foto: Camiel Sche/straete). In zijn vergadering van 12 juni j.l. heeft de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap voor Noord-Brabant zich bezig gehouden met de nota over de inrichting van het Landbouwschap, met name de rol van de gewestelijke secretariaten. De Raad constateerde dat de taakuitoefening in Brabant in het algemeen goed in de lijn van de voorstellen ligt, maar dat er ook enkele verschillen zijn. te beschermen. De ontwerp-richtlijn van de EG en de praktijk van oc trooiering die daarvan het gevolg zal zijn, wijken op diverse punten af van het huidige octrooirecht en de oc- trooieringspraktijk in Nederland. Een belangrijke verruiming is dat de richtlijn expliciet stelt dat levende materie voor octrooiering in aan merking komt. Het aannemen van deze richtlijn zal een versterking betekenen van ont wikkelingen met belangrijke sociaal- economische gevolgen voor de Ne derlandse veehouderij. Naast een beoordeling van deze gevolgen vraagt de materie echter ook om een uitgebrede ethische discussie en beoordeling. De inhoud van de ontwerp-richtlijn en de sociaal- economische gevolgen komen naast de ethische beoordeling uitge breid aan de orde in het boek. Zo vindt de Gewestelijke Raad dat naast het beleid van gemeenten en provincie ook het beleid van water schappen van belang is voor de land- en tuinbouw en derhalve van uit de sector beïnvloedbaar moet zijn. Het in stand houden en laten functioneren van districtsraden op gemeentelijk niveau, zoals wordt aanbevolen, is voor Brabant met 131 gemeenten bijna ondoenlijk. In dien nodig moeten er per gemeente agrarische overlegcommissies wor den gevormd met daarin ook plaats voor de werknemersorganisaties, al dus de Raad. Vraagtekens plaatst de Raad bij het voorstel om specialisten in te zetten op deelterreinen voor twee of meer provincies. Men vreest problemen bij de organisatie van het werk en de afstemming van de in te zetten menskracht. Samenwerking met andere Gewestelijke Raden voor za ken die in grensgebieden spelen, spreekt de Raad aan. Het uitvoeren van de taken door één secretariaat zal echter maar een beperkte bespa ring opleveren en gaat ten koste van de betrokkenheid van de andere Ge westelijke Raad. Verder is de Raad van mening dat er extra menskracht nodig zal zijn om de toenemende ta ken op het gebied van milieu- en grondbeleid op ruimtelijke ordening te kunnen behartigen. Stimulering mineralengebruik In het najaar van 1990 is in het stroomgebied van de Chaamse be ken gestart met een project ter ver betering van het mineralengebruik op de agrarische bedrijven. Het pro ject omvat de volgende activiteiten: het op bedrijfsniveau introduceren van een mineralenbalans; het op perceelsniveau introduceren van be mestingsadviezen; het stimuleren van het telen van nagewassen; an dere activiteiten die de belasting van het milieu verminderen. Naar aanleiding van het verzoek van de provincie wordt besloten om eveneens medewerking te verlenen aan een soortgelijk project in de stroomgebieden van het Merkske en de Strijbeekse beek. De aanleg van een hogesnel heidsspoorverbinding Amsterdam- Brussel-Parijs volgens de regerings voorstellen heeft zeer nadelige ge volgen voor de land- en tuinbouw in westelijk Noord-Brabant. Het voor gestelde tracé H houdt, ondanks de nagestreefde bundeling met de be staande infrastructuur, zeer schade lijke doorsnijdingen in voor een gebied, waarvan voor een zeer groot deel de landbouwkundige in richting door middel van landinrich ting recent is verbeterd of binnenkort zal worden verbeterd. De Gewestelijke Raad beschouwt het als een ernstig gemis dat concrete informatie over de nadelige gevol gen voor de land- en tuinbouw in de nota ontbreekt. Voorts is hij van me ning dat de noodzaak van een ho gesnelheidsspoorverbinding in Nederland volgens een volledig nieuw tracé niet overtuigend is aan getoond. Indien besloten zou worden tot de aanleg van een hogesnel heidsspoorverbinding volgens tracé H, dient uitdrukkelijk in overweging te worden genomen het tracé aan te passen. De nadelige gevolgen kunnen aanzienlijk verminderd wor den wanneer gebruik gemaakt wordt van de bestaande spoorver binding Roosendaal-Essen en wan neer het tracé dichter tegen het Mark-Vlietkanaal geprojecteerd wordt. Biesbosch In de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch is het opstellen van een beheers- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park in oprichting De Biesbosch aan de orde. Daarnaast vinden ontwikkelingen plaats met betrekking tot de invulling van het Natuurbeleidsplan. Om de ontwik kelingen zo goed mogelijk te volgen en om een aanspreekpunt voor de diverse overheden te hebben, is een Klankbordgroep De Biesbosch ge vormd. De Klankbordgroep is sa mengesteld uit agrarische bestuurders uit de Noord-Brabantse en Zuid-Hollandse gebieden rondom de Biesbosch met toevoeging van deskundige ondersteuning van on der andere het secretariaat van de Gewestelijke Raad. Parkland Brabant De stichting Parkland Brabant heeft het rapport 'Die dan leeft, die nu zorgt' in de inspraak gebracht. In zijn reactie heeft de Gewestelijke Raad er onder andere op gewezen dat bij het nastreven van niet- agrarische ontwikkelingen afstem ming dient plaats te vinden op de aanwezige functies, waaronder met name de agrarische functie, in het plangebied. Ook zal bij het ontwik kelen van recreatieve voorzieningen rekening dienen te worden gehou den met de aanwezige agrarische belangen. Inzake de voorgestelde industrie-zandwinning en de eind bestemming recreatie voor het ge bied Polder van den Eigen en Empel is de Raad van mening dat deze sterk conflicteert met de agrarische functie. Vergelingsziekte Het Kweekbedrijf Van der Have te Rilland heeft verzocht om uitbrei ding van de ontheffing voor de teelt van bietenzaad in kasjes voor het seizoen 1992. Besloten is om, gelet op het belang van het kwekerswerk, in principe met dit verzoek in te stemmen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7