Aly Wisse hoopt op eerlijke discussie over bijmenging Nieuws en Commentaar Tarweproduktie kan sterk stijgen KNLC kommentaar Bukman optimistisch over toestemming mestheffingen Tuinbouwer worden in Portugal Dure energie AOC Zuid-Holland-Oost van start Akkerbouwplan groep-Emmeloord ♦♦V Aly Wisse uit Colijnsplaat is lid van de groep-Emmeloord en heeft als zodanig meegewerkt aan het bio- ethanolplan voor de akkerbouw. Ze erkent dat de benzineprijs als gevolg van bijmenging met bio-ethanol weliswaar omhoog kan gaan, maar daar staan andere belangrijke voor delen tegenover. In Amerika zijn er steden, waar bijmenging verplicht gesteld is en waar de smogproble- men tot het verleden behoren. De eerste bio-ethanolfabrieken wa ren erg milieuvervuilend. Dit kan echter door technische verbeterin gen worden ondervangen. Een etha- nolfabriek, die op biomassa zoals stro draait, is bijzonder milieuvrien delijk. H§t afval van zo'n fabriek is prima geschikt voor veevoer en dat brengt de mineralenbalans in Euro pa weer in evenwicht. In het alternatieve akkerbouwplan zijn de voors en tegens van diverse oplossingen tegen elkaar afgewo gen. Het vergroten van de afzet door lagere prijzen biedt geen oplos sing voor het graanoverschot en is slecht voor de portemonnee van de boer. Braaklegging is evenmin een kansrijke oplossing. Bij de huidige produktiviteit zou ca. 5 miljoen ha. moeten worden braak gelegd om het graanoverschot weg te werken. Extensiveren noemt de groep een niet te verwaarlozen optie, die in sa menhang met andere oplossingen kan worden benut. Daarnaast zullen op termijn non-food toepassingen kunnen worden gerealiseerd. Ver werking van graan of andere pro- dukten tot bio-ethanol is volgens de Klaas Dijkstra (links) overhandigde namens de groep-Emmeloord het alternatieve akkerbouwaktiepian aan minister Alders. De bewinds man toonde zich positief over het rapport. groep de meest snelle en doeltref fende aanpak. De technologie is be kend (Amerika, Brazilië), de anti-smogresultaten eveneens, er is geen extra distributiekanaal nodig, motoren hoeven niet speciaal te worden aangepast en de controle is eenvoudig. Politiek De keus is aan de politiek, aldus de groep. Óf de boer kan een gezond bestaan houden, de voedelsvoorzie- ning is gewaarborgd, extensivering blijft mogelijk en via de non-food- mogelijkheden wordt een positieve bijdrage geleverd aan de milieuver ontreiniging. Óf de boer wordt voor een groot deel van zijn inkomen af hankelijk van inkomenssteun, wordt daardoor steeds meer een staats ambtenaar, waarbij de werkgele genheid sterk zal afnemen en ontvolking van grote delen van het platteland onontkoombaar is. Aly Wisse-kan zich niet voorstellen dat de politiek dit plan niet serieus beoordeelt. Zij hoopt op een eerlijke discussia "Het zal in alle Westeuro- pese landen aan de orde moeten ko men, want de bijmenging moet Europees verplicht gesteld worden. Dan zal ons mooie platteland be houden blijven". Bijna de helft van het landbouw areaal in de EG is geschikt voor de teelt van tarwe. In de geschikte ge bieden kan de tarweproduktie ge makkelijk verdubbelen, mits de watertoevoer goed is. Dit staat in het proefschrift van ir. H. H. van La nen van de Landbouwuniversiteit Wageningen, waarop hij 18 juni is gepromoveerd. De promovendus verklaart desge vraagd dat de verdubbeling kan plaatsvinden op een gelijkblijvend areaal. "In belangrijke tarweteeltge- bieden zoals Frankrijk, Oost- Engeland en de Povlakte kan de pro- duktie twee keer zo hoog worden als nu door de bodemomstandighe den en wateraanvoer te verbeteren. In Nederland zijn de omstandighe den al zeer goed, daar kan de stij ging hooguit 10 a 20 procent bedragen". Van Lanen heeft de beperkingen voor de landbouw in een simulatie model ondergebracht, waarmee hij in grote lijnen de mogelijkheden van tarweteelt in Europa schetst. Deze zijn slecht verdeeld binnen de EG. In Zuid-Europa is weinig tarwegebied aanwezig, omdat de bodem- en kli maatomstandigheden te wensen overlaten. De gegevens uit het proefschrift kunnen consequenties hebben voor de landbouwkundige ontwikkeling van regio's en landen. Uit gelijksoortige 'modellen voor landevaluatie' heeft Van Lanen de conclusie getrokken dat in Neder land 65 procent van het landbouw areaal in potentie geschikt is voor de aardappelteelt. Echter slechts op een klein deel van dat areaal kunnen goede aardappelopbrengsten wor den behaald. Minister Bukman heeft goede hoop dat Brussel toch toestemming geeft voor het heffingensysteem voor de mestfabrieken. Het EG-bestuur startte onlangs een procedure hier tegen op verdenking van oneerlijke overheidssteun. De EG-ministers van Milieu namen echter eind vorige Niet elke brief die via de post bij de ZLM binnenkomt verdient een plaatsje in het ZLM-blad. Voor onderstaand briefje uit Barao de Sao Miguel in Portugal maken wij een uitzondering. De afzen der schrijft het volgende: 'Naar aanleiding van een bericht deze morgen via de Wereldom roep schrijf ik u. Het gaat om de verdwijning van nog meer boe renbedrijven, dus zullen veel jon ge boeren geen kans meer hebben in de land- en tuinbouw te werken. Om een lang verhaal kort te ma ken: onze buurman is 70 jaar jong, heeft zijn hele leven hard gewerkt en is nu moe. Het gaat om ruim 3 ha prachtige tuin- bouwgrond, die hij verpachten wil voor ca. 7000 gulden met aankoopmogelijkheid. De pacht loopt over vijf jaar en kan dan weer vijf jaar gepacht worden. De eigenaar heeft de boom- school in Setubal doorlopen en is in deze zeer deskundig. Hij zal zeker genegen zijn met raad en daad bij te staan. Misschien is er een onderne mende tuinder die hier een kans wagen wil. Daar wij hier nu zes jaar wonen kunnen en zijn we bereid met de taal hulpvaardig te zijn. Wij hopen met deze brief een serieuze boer van dienst te kunnen zijn. Voor meer inlichtin gen volgt hier ons adres: R. en E. Wyler-Reijnhout, Barao de Sao Miguel, 8650 Vila do Rispo, A/garve, Portugal'. week een verklaring aan waarin lidstaten worden aangemoedigd oplossingen zoals de Nederlandse te zoeken. 'De weg om van Brussel toestem ming te krijgen wordt nu eenvoudi ger te bewandelen', zo becommentarieerde Bukman afge lopen dinsdag in Luxemburg de ver klaring van de Milieu-ministers. Bukman nam in het Groothertog dom deel aan een informele bijeen komst van de EG-ministers van Landbouw. Hij noemde de verkla ring van 'veel belang' voor Neder land om definitieve EG-toestemming te krijgen voor de geplande opzet van de industriële mestverwerking. De Milieu-ministers spraken ook af de norm voor nitraatvervuiling te verscherpen. Over acht jaar mag er niet meer dan 170 kg stikstof per hectare in de grond komen. Dat is een verscherping van de huidige re gels. Daardoor groeit ook het mestoverschot en de noodzaak een andere oplossing te zoeken voor de verwerking. Bukman verwierp ech ter opnieuw de suggestie van zijn collega Alders van Milieu om de om vang van de veestapel te verkleinen. Alders zei dat zondag voor de NCRV-radio. 'Alders heeft dat vaker gezegd en hij moet daarmee maar eens ophouden. We hebben andere oplossingen', aldus Bukman. Energie wordt door belastingen, accijnzen en heffingen steeds duurder gemaakt. De werkelijke kosten van het produkt maken nog maar een klein deel uit van de prijs die de verbruiker betaalt. Om de sterke prijsverhogingen te rechtvaardigen worden goede en verkeerde argumenten gebruikt. Zowel de goede a/s de verkeerde argumenten werden vorige week weer ingebracht bij het debat in de Tweede Kamer over accijns verhoging op benzine en diesel en de verhoging van de motorrij tuigenbelasting. In feite ging het deze keer om het kleiner maken van het financiële tekort van de overheid. De, terechte, milieu argumenten werden misbruikt, om gewoon gezegd geld binnen te halen. Agrarische gezinnen de dupe Het duurder maken van het ei gen vervoer - het resultaat van de beslissingen die het Parle ment genomen heeft - treffen de boeren en tuinders en hun gezin nen in ernstige mate. Door de aard van het bedrijf wonen de agrarische gezinnen veelal in het buitengebied. Het werk gebeurt op onregelmatige en vaak van normale werkuren afwijkende, tijden. Er kan geen gebruik worden ge maakt van openbaar vervoer, dat slechts hier en daar aanwezig is. De zelfstandige ondernemers, de gezinsleden en de werknemers moeten dus wel van eigen ver voer gebruik maken. Door de economische en maat schappelijke veranderingen zoe ken steeds meer agrarische vrouwen een baan buitenshuis. Steeds meer boeren gaan part time werken. Kosten van eigen vervoer naar het werk zijn maar voor een klein deel fiscaal te ver rekenen. Ook privé drukken de nu vastgestelde hogere accijn zen zwaar: kinderen moeten naar school worden gebracht en alle gezinsleden moeten toch kunnen deelnemen aan het nor male maatschappelijke leven. Dat alles vereist mobiliteit. Het is vreemd dat de politici, die het zo vaak hebben over sociale ver nieuwing, de mobiliteit van de mens willen beperken. Op deze manier bevorderen ze sociale isolatie. C02-energieheffing Niet alleen de prijs van transport-energie zal worden verhoogd. Er staat ons nog meer te wachten! Er wordt gewerkt aan een Euro pese verordening voor een ge combineerde heffing op kool-dioxide (CO 2) en energie verbruik. De Europese Commis sie komt mogelijk deze maand al met een voorstel. A/s dit voorstel doorgaat, dan zal dit een Europe se prijsverhoging van minimaal 25% van alle energie (gas, ko len, elecriciteit, olie) tot gevolg hebben. In Nederland denkt men zelfs verder te gaan en wordt van 50 een percentage genoemd. Deze zware heffing kan in de land- en tuinbouw sterk kosten verhogend werken. Dit geldt niet alleen voor de kosten op de indi viduele bedrijven, maar ook voor transport, de dienstverlenende bedrijven en de verwerkende be drijven. In Denemarken, waar de heffing binnenkort wordt ingevoerd, zal de heffing bijvoorbeeld per var ken f 3,50 hogere kosten met zich mee brengen. Het grote bedrijfsleven, in het bij zonder de grote energiegebrui kers, heeft al alarm geslagen. Er is een sterke lobby bezig om de Commissie Wolfson, die de be trokken Ministeries over de nieu we heffing adviseert, op het goede pad te houden. Volgens sommige berichten zouden de chemische industrie, Hoog ovens, aluminiumsmelterijen, raf finaderijen, papierindustrie en glastuinbouw (bloementeelt) van de heffing vrijgesteld worden, omdat deze wereldwijd moeten concurreren. Energietol Ik zou het niet juist vinden als de vrijstelling van C02-energieheffing zich tot deze bedrijfstakken zou beperken. Volgens mij is een energieheffing alleen maar te verdedigen a/s de ze in de gehele EG van gelijke hoogte is en alle bedrijven, groot en klein, evenredig naar gebruik te energie treft. Dit betekent dat, zolang er in GATT-verband geen afspraken zijn over een wereldwijde ener gieheffing, een vergoeding gege ven moet worden bij export naar buiten de EG. Produkten die de EG binnen komen zullen dan be last moeten worden door een heffing op de energiekosten (o.a. transport) in het produkt. Het samenwerkings-verband van grote energie-afnemers (SIGE) is ook voorstander van een derge lijke energietol. Een afspraak in GATT-verband heeft uiteraard de voorkeur, maar als dat niet mo gelijk is, dan zijn er maar twee mogelijkheden: géén energiehef fing in Europa of een energietol aan de buitengrens. De ideeën die er nu zijn om enkele grote be drijven vrij te stellen van heffing, houden geen rekening met het feit dat een groot deel van de ex port naar de wereldmarkt vanuit ons land bestaat uit agrarische produkten (beslist niet alléén bloemenen door middelgrote en kleinere bedrijven geprodu ceerde produkten. Het is zeer onverstandig om de concurrentiepositie op de we reldmarkt van al deze producen ten door een éénzijdige Europese of nationale energieheffing te doen verzwakken. Tot slot: een C02-energieheffing op wind- en zonne-energie en bio-brandstoffen is onlogisch en onaanvaardbaar. Dam Jaarsma plv. alg. secretaris Met ingang van 1 augustus 1991 zal het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) Zuid-Holland-Oost van start gaan. Dit AOC wordt gevormd door scholen voor middelbaar agrarisch onderwijs, een school voor kort middelbaar agrarisch onderwijs en vijf scholen voor lager agrarisch on derwijs. Protestants Christelijk en Openbaar onderwijs werken hier met elkaar samen. Op 7 juni 1991 stemde de medezeg genschapsraad van de Rijksmiddel bare Tuinbouwschool in Boskoop in met het voorstel om toe te treden tot het AOC Zuid-Holland-Oost. Door de combinatie van veel studie richtingen op verschillende niveaus ontstaat een breed onderwijsaan bod. Daarmee legt het AOC de ba sis voor een krachtige ontwikkeling van het agrarisch onderwijs in oostelijk Zuid-Holland, van Boskoop tot Gorinchem.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5