Het uitgeven van het inkomen Afscheid M. Karelse Accountantsunie ZLM Sociaal onomisc Voorlichting Een foute aanslag en dan yele vpuMt&ict de aaltjesbestrijder bij uitstek BTW siergewassen Voorlichting stemming ruilverkaveling St. Philipsland Het uitgeven van het, veelal met hard werken verdiende, inkomen is eigenlijk geen onderwerp om pro blemen over te maken. Buiten de bestedingen voor levensonderhoud is het uitgeven van geld voor de aanschaf van luxe goederen, vakan ties en hobby's e.d. een plezierige bezigheid. Aan het besteden van het inkomen kleven echter ook an dere aspekten, vooral als het inko men door welke omstandigheden dan ook, beperkt is. Het behaalde inkomen uit het bedrijf en/of arbeid moet voor meerdere doelen worden gebruikt. Op een agrarisch bedrijf is er vaak een te genstrijdig belang tussen besteding van het inkomen voor vervangings investering ten behoeve van het bedrijf en bestedingen voor privé- uitgaven. Dit laatste speelt vooral een rol indien er naast de uitgaven voor levensonderhoud ook nog uitgaven gedaan moeten worden voor ver bouwing van de woning, verbeterin gen t.b.v. de gezondheid e.d. Naast bovengenoemde onderwerpen dient er ook nog rekening te worden ge houden met andere verplichtingen zoals bijv. aflossingen van leningen ad. In de praktijk komen we situaties te gen waarbij het inkomen te laag is om alle investeringen en privé- uitgaven te kunnen realiseren, maar ook waarbij er geen goede afstem ming is tussen het inkomen en de privé-uitgaven, omdat deze aanzien lijk groter zijn. In beide situaties kun nen financiële problemen het gevolg zijn. Gezinsbestedingen Hoge privé-uitgaven kunnen diverse oorzaken hebben. Een aantal fakto- ren, die moeilijk te beïnvloeden zijn, maar wel grote invloed hebben zijn bijv. de gezinssituatie; opgroeiende Het Europarlement heeft zich via een amandement voorstander ver klaard van een laag b.t.w. tarief voor siergewassen. De EG-raad van mi nisters van Financiën bespreken dit advies waarschijnlijk op 24 juni a.s. studerende en uitwonende kinde ren. Vaak vallen deze ook samen met extra grote uitgaven die een aantal jaren na een huwelijk plaats vinden bijv. de aanschaf van nieuwe meubelen e.d. Naast deze faktoren kan de oorzaak van een hoog privé ook liggen in ho ge 'luxe' uitgaven. Sociale omstan digheden, zoals status, familie en omgeving spelen eveneens een rol. Daarnaast zijn er een aantal speci fieke situaties, waarbij de gezins bestedingen extra aandacht verdienen. Voorbeelden hiervan zijn: - tijdelijk voor 2 gezinnen een privé-besteding uit één inko men/bedrijf bijv. bij de opvolging; - bij een maatschap tussen broer of zusters; - bij een echtscheiding; - bij bedrijfsbeëindiging, waarbij voor de ouder de situatie, vooral ook fiskaal, sterk kan ver anderen; - bij uitkeringen via het Bijstands besluit Zelfstandigen; - bij een startend gezin. Taak SEV De relatie bedrijf-gezin is een van de hoofdtaken van de SEV. Bij situaties waarbij er geen goed evenwicht tus sen inkomsten en privé-uitgaven, kan de SEV een belangrijke rol ver vullen. Nagegaan kan worden hoe de situatie is te verbeteren. Niet al leen de uitgaven-kant komt aan de orde maar tevens wordt nagegaan of alle mogelijkheden tot ',privé- inkomsten' worden benut. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: werk buiten het bedrijf door een ge zinslid; tegemoetkoming via de wet studie-financiering; financiële rege lingen voor thuiswonende, verdie nende kinderen; uitkeringen via sociale verzekeringen; subsidies e.d. Bij de uitgaven kan worden nage gaan waarop eventueel kwijtschel ding of uitstel van betaling kan worden verkregen. De mogelijkhe den om op de privé-uitgaven te be zuinigen is een belangrijk aspekt. Eveneens kan hulp en begeleiding worden gegeven om de privé- bestedingen beneden een bepaald niveau te houden. Samenvattend Een goed evenwicht tussen inko men uit het bedrijf en/of arbeid en de uitgaven van het gerealiseerde inkomen is zeer belangrijk. Te hoge privé-bestedingen zijn vaak mede de oorzaak van financiële proble men. De relatie tussen bedrijf en ge zin is een belangrijk onderdeel van de taak van de SEV. De SEV kan voor u nagaan op welke wijze wijzi gingen in de privé-bestedingen zijn te realiseren. J.A.M. Withagen, Hoofd SEV/ZLM Na een dienstverband van ruim twee en twintig jaar beëindigt de heer M. Karelse zijn aktieve loop baan bij accountantskantoor Schouwen-Duiveland. De pensioen leeftijd is reeds dichtbij en daarvoor maakt hij nog enige maanden ge bruik van de regeling vervroegde uittreding. Begonnen in Goes op 1 mei 1969 bij Accountantsunie ZLM is hij vanaf dat moment steeds betrokken ge weest bij de cliënten op Schouwen- Duiveland. De eerste tien jaren ge heel werkzaam vanuit Goes, maar nadat de vestiging Zierikzee werd uitgebreid met de ZLM-cliënten uit die regio, steeds van hieruit werkzaam. De heer Karelse is geen persoon voor grote woorden, maar een har de werker die in stilte zijn taak heeft verricht. Zo heeft hij steeds middels avondstudie zijn theoretische kennis vergroot opdat hij zijn taak naar be horen kon vervullen. Voor vele me- De provincie Gelderland reikt elk jaar een milieuprijs uit. Dit jaar komt een milieuvriendelijk initiatief uit de land- en tuinbouw in aanmerking. Alle boeren en tuinders kunnen meedingen. De landbouwgedepu- teerde stelt de inschrijving op 21 ju ni a.s. open tijdens een demonstratie mestaanwending te Breedenbroek. De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 gulden en een trofee, gemaakt door de Gelder se kunstenaar Cor Litjens. Karelse dewerkers van het kantoor is hij een prettige collega die steeds klaar staat om een ander te helpen. Zijn vertrek betekent dan ook een verlies van veel parate kennis en ervaring. Wij hebben evenwel begrip voor zijn verlangen naar meer tijd voor eigen invulling en verdere studie in onder werpen die hem dierbaar zijn. Daar bij wensen wij hem veel gezondheid toe, tesamen met zijn vrouw en kinderen. Het afscheid zal worden gehouden op vrijdag 28 juni a.s. van 15.00 - 17.00 uur in restaurant Mondragon te Zierikzee waarvoor afzonderlijk uitnodigingen zijn verzonden. De direktie van Accountantsunie ZLM, Goes en Accountantskantoor Schouwen-Duiveland, Zierikzee Een aanslag wordt in het algemeen opgelegd nadat er een aangifte is ingezonden. Denk bijvoorbeeld aan de inkomstenbelasting of vermo gensbelasting, waarvoor jaarlijks een (gecombineerd) aangiftebiljet wordt uitgereikt. Bij de invulling van dit biljet wordt veelal de hu|p inge roepen van de belastingadviseur of de accountant. m Op 4 juli 1991 vindt de stemming plaats over de ruilverkaveling van St. Philipsland. Er wordt dan gestemd over het landinrichtingsplan dat in middels door Gedeputeerde Staten van Zeeland is vastgesteld in een stemmingsrapport. Na de voorberei ding en totstandkoming van dit land inrichtingsplan door de Landinrich tingskommissie St. Philipsland is het woord en daad aan de belang hebbende. Op maandag 24 juni a.s. wordt daarom een voorlichtingsbijeen komst voor de stemming door de drie Zeeuwse Landbouw Organisa ties (3-ZLO) georganiseerd. Deze bij eenkomst vindt plaats in hotel 'De Druiventros', Voorstraat 41 te St. Philipsland en begint om 19.30 uur. U kunt aldaar nadere informatie ont vangen over het landinrichtingsplan, de stemmingsprocedure en wat er na de stemming gebeurt. De infor matie wordt o.a. verzorgd door de voorzitter van de L.i.c. St. Philips land, het KADOR en de SEV. Op de ze bijeenkomst zijn ook de leden en adviseurs van de Landinrichtings kommissie aanwezig. Alle betrok ken belanghebbenden en belangstellenden zijn welkom. Het ingevulde biljet en de door de adviseur opgestelde bijlagen wor den op de inspectie nagezien en vergeleken met de gegevens die uit andere hoofde reeds ter inspectie bekend zijn, waaronder tegenwoor dig de rentegegevens van de ban ken. Als het biljet juist wordt bevonden, maar ook na een aange brachte correctie, wordt er een ele mentennota opgemaakt op basis waarvan de computercentrale van de belastingdienst het bijbehorende aanslagbiljet kan vervaardigen. Het wil nog weieens voorkomen dat het (handmatig) invullen van de elemen tennota niet juist gebeurd, met als gevolg een foute aanslag. Is deze te hoog dan zal de belanghebbende of zijn adviseur in ieder geval bezwaar maken. Maar is de aanslag door de foute invulling van de elementenno ta te laag opgelegd, wat gebeurt er dan? Tel. 01102-47911* DJ. VAN DER HAVE B.V. 4420 AA KAPELLE Navordering Feitelijk behoort belanghebbende dit ook te melden aan de inspectie, maar of dit steeds gebeurt ligt niet zo voor de hand. Het komt echter nog al eens voor dat op de inspectie bij het opbergen van de stukken of bij de behandeling van de aangifte van het volgende jaar deze fout wordt ontdekt. De inspecteur mag dan een navorderingsaanslag opleg gen, mits binnen vijf jaar en mits het betreft een zogenaamd nieuw feit. Dit is een gegeven dat de inspecteur nog niet eerder bekend was. Dit nieuwe feit speelt geen rol bij ver gissingen gemaakt op de inspectie in met name genoemde gevallen. Hiervan kunnen genoemd worden vergissingen in bedragen van te ver rekenen toonheffing en voorlopige aanslagen; inkomen aan de verkeer de partner toegerekend; de be lastingvrije som onjuist berekend; gemaakte schrijf- of rekenfouten. Met name dit laatste punt levert nogal wat discussie op: wanneer is er sprake van een schrijf- of reken fout. Als - om het eens sterk uit te drukken - de aanslagregelend amb tenaar heeft zitten 'slapen' tijdens zijn werk (en daarmee een ambtelijk verzuim maakt) en nadien hij zich verdedigt met de opmerking van een gemaakte schrijffout, is dit dan acceptabel? Zoals ik het hier om schreven heb zal het zich wel niet voordoen, omdat vergissingen niet zo snel als schrijffouten zijn aan te merken. Maar een telfout in de ge dane aangifte en de ambtenaar ziet dit niet, is dit dan een rekenfout als later deze onjuistheid wordt opge merkt? Het blijft stuk voor stuk een moeilijk te overziene materie omdat elk geval weer anders is. Ambtelijk verzuim Daarnaast zal de adviseur steeds in het voordeel van belanghebbende pleiten en proberen te motiveren dat de fout een zuiver ambtelijke ver zuim is en niet een schrijf- of reken fout. Een ambtelijk verzuim mag immers niet middels een navorde ring worden hersteld. Het Hof 's Gravenhage besliste onlangs in een situatie rond de Fiscale Oudedags- reserve (FOR) als volgt. In de aangif te was bij staking van de onderneming het gehele saldo van de FOR aan het inkomen toege voegd, zoals dit staat voorgeschre ven. De inspectie maakt een vergissing door het saldo niet als zo danig op de juiste plaatst in de ele mentennota op te nemen. Op het aanslagbiljet komt derhalve een veel lager inkomen te staan en op de daarvoor bestemde plaats in het aanslagbiljet staat keurig het niet opgeheven bedrag der FOR. De in specteur wil bij ontdekking nahef- fen (tegen de wil van belanghebbende die zich op het nieuwe feit beroept) en de rechter spreekt uit dat het belanghebbende aanstonds duidelijk had moeten zijn dat hier sprake was van een onjuist heid te vergelijken met een schrijf- of tikfout. Globaal is de indeling van wel of niet navorderen als volgt: fouten ge maakt bij de feitelijke inhoudelijke aanslagregeling worden als ambte lijke verzuimen aangemerkt en ge ven geen aanleiding tot navordering. Fouten ontstaan nadat de beoorde ling van de aangifte is afgerond, zijn gemaakt in het kader van de admi nistratieve uitwerking en als schrijf- of rekenfout aan te merken, waar voor wel ■een navorderingsaanslag kan worden opgelegd. Maar de scheidslijn tussen beide beoordelin gen is erg dun en zal in veel gevallen door de rechter moeten worden bepaald. B. Veerbeek v

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4