Open Dag in Altena-Biesbosch Liempde-nummer Oogst ook naar ZLM-ers Open dagen ekologische landbouw Tentoonstelling 'Klederdrachten in Zeeland' VAKANTIESCHEMA SEV sOss i Land- en tuinbouwblad Oproep aan alle leden van de ZLM Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen AFDELING NOORDWESTHOEK VAN DE ZLM Zomerexcursie op dinsdag 2 juli om 19.00 uur op het bedrijf van C. No- teboom, Buitendijk West 6 te Klun- dert. Op het bedrijf zijn naast de gangbare akkerbouwgewassen ook droogbloemen en besdragende heesters te zien. Aan deze twee teelten zal speciale aandacht be steed worden. AFDELING GROEDE VAN DE ZLM Excursie naar Tholen en Yerseke op dinsdag 16 juli. Aanwezig zijn op de veerboot te Breskens om 7.50 uur. Bezoeken worden gebracht aan di verse bedrijven o.a. akkerbouw-, droog- en snijbloemenbedrijven. Te vens wordt de teelt van schelpdie ren bezichtigd en er wordt een oesterput bekeken, waarna om 18.00 uur diner. Opgave voor 28 ju ni bij de heer A. Castelijn (01171 - 1206, bij voorkeur na 18.00 uur). Kosten f 50,— p.p. Agrarische thema-ochtend op "Groene beurs" Wouw Op het landgoed "Wouwse Planta ge" en bij café "Trapke Op" worden 29 en 39 juni de Groene Beurs en Landgoeddagen gehouden. Onder deel van de beurs is de agrarische thema-ochtend op zaterdag 29 juni over 'milieuvriendelijk land- en tuin bouw in de markt na 1992' op het terrein bij café "Trapke Op". De Brabantse milieu-gedeputeerde R. Welschen houdt een inleiding over de spanning tussen landbouw en milieu. Andere inleiders zijn J. Demaiter (Belgische adv. staatsse cretaris Europese Zaken en Land bouw), E. de Vries (Brabantse Milieufederatie) en W. van Laarho ven (Cehave). De themabijeenkomst begint om 9.30 uur, en wordt om 11.50 uur afgesloten met een fo rumdiscussie. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, Postbus 2116, 4460 MC Goes, tel. 01100-21010, telefax 01100-31189. Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, red. medewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door PZC: tel. 01184-84000 (ook op zaterdag) Bij klachten over bezorging door PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-21010, toestel 21. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Veldbijeenkomst Altena Biesbosch Op dinsdag 25 juni a.s. zal er een veldbijeenkomst gehouden worden bij L.A. Snoek, Uppelsehoek 17 in Almkerk. Deze veldbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwer king met de D.L.V. en staat onder leiding van J. Staal, bedrijfsdeskun- dige bij de D.L.V. De aanvang van deze bijeenkomst is 13.30 uur. Op deze middag zullen de actualiteiten in de verschillende gewassen besproken worden. Verder zal speci aal aandacht worden besteed aan Kali-fixatie. Hiervoor zijn dit jaar een aantal proeven aangelegd in het ge was aardappelen. Onlangs heeft u een formulier ontvangen inzake de gegevens voor dè Ledenadministratie van de ZLM. In verband hiermee ver zoeken wij u, ook al heeft u geen grond of bedrijf meer, toch de overige gegevens in te vullen en het formulier per omgaande aan ons terug te zenden. Bij voorbaat dank voor uw me dewerking. Ledenadministratie ZLM Open dagen Oostwaardhoeve Het proefbedrijf "Oostwaardhoeve" te Slootdorp van het IMAG staat op 21 en 22 juni open voor het publiek. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het proefbedrijf. Ge toond wordt wat het IMAG heeft gedaan op het gebied van de auto matisering en mechanisering in ak kerbouw en groenteteelt. Op zaterdag 29 juni a.s. organiseert het bestuur van de Agrarische Open Dag in het Land van Altena en de Biesbosch een open dag 10.00 tot 17.00 uur. Zestien bedrijven doen aan de open dag mee. Ze zijn her kenbaar aan de Nederlandse vlag. De route langs de bedrijven is onge veer 70 kilometer lang en kan zowel per fiets als per auto worden afge legd. Oranje borden met de tekst 'open dag' geven de rijrichting aan. Op de deelnemende bedrijven is een namenlijst en een plattegrond ver krijgbaar. De deelnemers aan de Open Dag zijn: fruitbedrijf Sprangers, Diissen, melkveehouderij mts. De Kok te Dussen, Texelsschapenfokbedrijf Verkaik te Dussen, de Noordeveld- semolen tussen Almkerk en Dus sen, champignonkwekerij Den Eijner te Drongelen, rozenkwekerij Van der Meijden te Genderen, kaasboerderij De Lange Hoeve te Genderen, jaarrond-chrysantenkwekerij Den Eng te Veen, Nieuwkoop Bonsai en kwekerij lyhan te Veen, hydrocul- tuurkwekerij Nieuwkoop te Andel, AOC/LAS te Andel, groente- en bloementeelt Los te Sleeuwijk, hangplantenkwekerij en importplan- ten Schouten te Sleeuwijk, cactus- en vetplantenkwekerij Van Donke laar te Werkendam en akkerbouw bedrijf Koekkoek te Almkerk. Hier is tevens een tentoonstelling van oude traktoren en een dorsmachine te be zichtigen. Deze week ontvangen de ZLM-leden/grondgebruikers het CLO- weekb/ad Oogst in de bus. Het gaat om een speciale uitgave ter gelegenheid van de Werktuigendagen in Liempde op 26 en 27 juni a.s. Het blad wordt per post toegezonden. De uitgever stuurt met het blad een speciale aanbieding voor ZLM-ers mee. Men kan een abonnement nemen voor 25 gulden tot 1 januari 1991. Daarna betalen leden/grondgebruikers van de ZLM het gereduceerde tarief van 60 gulden per jaar. In de Openbare bibliotheken op Schouwen-Duiveland is de komen de maanden de tentoonstelling 'Kle derdrachten in Zeeland' te zien. Op panelen geven ansichtkaarten en fo to's uit het Zeeuws Dokumentatie- centrum te Middelburg een beeld van de klederdrachten, zoals ze in de verschillende regio's van Zeeland werden (worden?) gedragen. Tevens zijn boeken over kleder drachten uitgestald. De tentoonstel ling is tijdens de openingsuren te zien in Burgh-Haamstede van 17 ju ni t/m 28 juni, in Zierikzee van 1 juli t/m 20 juli en in Bruinisse van 22 juli t/m 3 augustus a.s. Landbouwhuis Goes: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes Postbus 2116, 4460 MC Goes tel. 01100-21010 telefax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4, 4761 BG, Zevenbergen Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes, Zaamslag, Bergen op Zoom, Middelburg, Oostburg, Zierikzee, Renesse, Klein Frankrijk 1, Axelsestraat 4, Dahliastraat 94, Stationsstraat 1 5, Nieuwstraat 67b, Haringvlietplein 3, De Zoom 16, tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 i Landbouwhuis. Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kan toor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-50809 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01150-97332. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-21010 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-33242 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-21010. De heer A. Lindenbergh is met vakantie van 3 t/m 28 juni. Mevrouw G. Middelkoop is met vakantie van 24 juni t/m 19 juli. De heer J.L. Mieras is met vakantie van 27 juni t/m 12 juli. De werkzaamheden worden waargenomen door de medewerkers vanuit kantoor Goes. De Nederlandse Vereniging voor de Ekologische Landbouw organiseert de komende maanden weer open dagen op de ekologische de- monstratiebedrijven. Deze open da gen zijn bedoeld voor collega-boeren en tuinders die geïn teresseerd zijn in de Ekologische Landbouw en vinden plaats in het kader van het LNV-projekt 'Verbre ding BD- en EKO Landbouwme thoden'. Het Ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij financiert dit projekt voor 5 jaar en richt zich daarmee op de stimulering van de ekologische en biologisch dynami sche landbouw. De uitvoering van het ekologische deel ligt bij de NVEL, die ook ondersteuning biedt bij de voorbereiding en uitvoering van deze open dagen. De NVEL- voorlichter(s) is (zijn) op deze dagen op de bedrijven aanwezig. In de provincie Noord-Brabant en Zeeland zijn de open dagen gepland op dinsdag 25 juni bij J. de Zwart, Oude Haven 28 te Oostburg (akker bouw); op dinsdag 18 juni bij C. van Roessel, Molenhoefstraat 18 te Udenhout (veehouderij); op vrijdag 19 juli bij H.J.M. Cuppen, Wielweg 22 te Beers (vg groente) en op don derdag 25 juli op De Kleine Aarde, Klaverblad 1 te Boxtel (vg groente). Iedere dag is er een (identiek) ochtend- en middagprogramma, aanvang resp. 10.00 en 13.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2