fiZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Fors hogere aanvoer in champignons Marktberichten Runderen Schapen Europ- Veevoeders notering Varkens België Zelfvoorziening rundvlees in de gemeenschap Veemarkt 's-Hertogenbosch Bodem in eierprijsniveau Onoverzichtelijke varkensmarkt Biggenprijzen Melkprijs iets hoger Kalverprijzen toch weer omhoog Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen 23 incl. btw SLACHT Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,00-8,70 6,20-6,90 4,85-5,75 Zwolle vr. 7,80-8,75 - 5,80-7,00 - 7,50-9,30 5,10-5,80 Leeuwarden vr. 6,80-7,50 5,70-6,10 6,95-8,65 5,00-5,60 Leiden ma. 8,10-8,75 - 6,00-7,10 7,35-8,70 4,90-5,65 Doetinchem di. 7,55-8,30 - 5,80-6,65 - 7,00-8,75 5,10-5,95 Purmerend di. 6,00-6,50 4,85-5,35 Groningen di. 6,20-6,60 4,90-5,60 Den Bosch wo. 7,95-8,45 - 6,10-7,00 - 7,30-8,60 4,95-5,70 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1525-2050 1675-2100 1200-1675 725-1250 Zwolle vr. 1750-2300 1750-2050 1200-1500 950-1300 Leeuwarden vr. 1700-2100 1500-1825 - 1250-1450 - 1150-1500 Leiden di. 1800-2250 1800-2200 1550-2000 - 900-1500 Doetinchem di. 1500-2325 1550-1875 625-1500 Purmerend di. 1700-1950 1700-1850 - 1500-1700 Groningen di. 1650-2100 1450-1750 1150-1350 700-1100 Den Bosch wo. 1425-2300 1500-2300 1200-1875 600-1100 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Den Bosch wo. 15 5,00-5,50 - 4,75-5,00 - 4,00-4,75 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 625- 925 550-700 300-550 450-500 200-450 Leiden di. 600-1250 710-810 410-485 510-580 300-460 Den Bosch wo. 450- 800 550-750 250-480 410-545 210-300 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo Slachtschapen/kg. 4,00-5,00 2,00-3,75 Slachtramlamm/22 kg. 8,00-8,50 Fokschapen/stuk 110-160 Weidelammeren/stuk 95- 95 - 90-160 70-100 ex btw., per 1000 kg. GOES ZUID- M/W.- N/O.- 31/05-07/06, NED NED NED ex btw bron PVV Telersprijzen Verbruikersprijzen Stieren 7,08 Koeien 5,50 Weidehooi 180-210 Hooi a en b 400 400 -400 Weideh. 2e Tarwestro 225-230 220 -215 Dijkhooi Gerstestro 225-240 220 -215 Veldbeemd Kuilmais 28% dr. stof 115-125 105 -110 Tarwestro Bierbostel 67-70 70 65-70 Gerstestro Perspulp 102-50- 105 - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 In de eerste vijf maanden van dit jaar werden op de veiling in Veldho ven 6,1 miljoen kilo champignons aangevoerd. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen er 4.4 miljoen ki lo paddestoelen werd verhandeld. Van de totale aanvoer werd 3,8 mil joen kilo (60 procent) via contract verkoop afgezet. De middenprijs van de champignon (industriekwaliteit) lag op f 2,50 per kilo. Op contractbasis werd er 0.9 miljoen kilo verkocht aan hande laren in vers produkt. Deze cham pignons leverden een middenprijs op van f 2,84 per kilo. Een positieve ontwikkeling voor de veiling in Veldhoven was ook de groei van het aantal champignon kwekers dat lid is van de veiling; dat aantal groeide vanaf vorig jaar met 40 naar ruim 120 leden op dit mo ment. De veilingdirectie verwacht een verdere groei in de verse markt. Op die markt streeft men naar een totaalpakket: het aanbieden van Lokeren - Uitslagen varkensveiling, week tot 14 juni: kl. EE, Bf 80,50 (4,41; kl. E Bf 78,50 (4,30); kl. AA Bf 76,50 (4,19); kl. Al Bf 73,50 (4,03); kl. A II Bf 68,00 (3,73); kl. B I Bf 69,50 (3,81); kl. Cl, Bil, A III Bf 63,00 (3,45); kl. IV Bf 61 (3,34); zeugen Bf 48-72 (2,63-3,95); beren Bf 45-70 (2,52-3,84). Sint Truiden - Biggenprijzen, week tot 15 juni: 15/17 kg Bf 2050-2150 (112,35-117,80); 17/20 kg Bf 2150-2250 (117,80-123,30); 20/22 kg Bf 2250-2350 (123,30-128,80); 22/25 kg Bf 2350-2450 (128,80-124,25); 25 kg plus Bf 2450-2550 (134,25-139,75); 20/22 kg extra Bf 2400-2500 (131,75-137,25). Slachtpaarden, week tot 24 juni: Bf 29.000-40.000 (159-219). Anderlecht Vleeskalverprijzen, week tot 14 juni: extra Bf 136-146 (7,45-8,00); 1e kw. Bf 119-135 (6,50-7,40); 2e kw. Bf 109-118 (7,00-6,45); 3e kw. Bf 101-108 (5,55-5,90). reuze-, middel- en fijne paddestoe len in diverse verpakkingen. Op de veel grotere veiling in het Limburgse Grubbenvorst is van ja nuari tot en met mei een totale om zet van ruim 23 miljoen gulden geboekt. Daarvan is voor 10 miljoen gulden 43 procent) via contrac ten omgezet. In 1990 is de zelfvoorzieningsgraad rundvlees in de Europese Gemeen schap met 8% ten opzichte van 1989 gestegen tot 108%. Voor 1991 is een verdere stijging tot ze ker 110% te verwachten, aldus Wal ter Kittel, Staatssecretaris van het Duitse ministerie van Landbouw in een toespraak tot de Vieh- und Fleischzentrale Westfleisch in Münster. Kitte) memoreerde dat sinds begin 1990 bijna 1 miljoen ton rundvlees uit de markt werd genomen wat een bedrag vergde van rond DM 6 miljard. Op de paardenmarkt te 's- Hertogenbosch werden op 11 juni 1991 89 stuks aangevoerd. De prij zen waren (incl. BTW): Luxe Paarden f 3.200,— tot f 3.900,—; 2-jarige Merries f 2.600,— tot f 3.200,—; 2-jarige Hengsten f 2.200,— tot f 3.100,—; 1-jarige Merries f 1.900,— tot f 2.800,—; 1-jarige Hengsten f 1.800,— tot f 2.100,-; Veulens f 950,- tot f 1.250,-; Pony's f 1.200,- tot f 1.950,—; Shetlander pony f 500- tot f 1.000,-; Slacht paarden oud f 4,50 tot f 6,—; Slachtpaarden jong f 6,— tot f 6,50. Handel rustig, prijzen iets lager. In de tweede helft van vorige week namen de afzetmogelijkheden van eieren verder af. Op de producen tenveiling te Barneveld spiegelde zich dit af in de vorm van bedroe vend lage prijzen. Begin deze week lag het twee tot drie kwartjes lager dan verleden week maandag. Gelukkig gingen de prijzen op de Barneveldse producen tenveiling van afgelopen dinsdag niet verder onderuit. De industrie blijkt nog steeds niet erg bereid te kopen. Vandaar dat al les zich nog samenhoopt op de Duitse markt. Spanje en Engeland die men nu toch onderhand op de markt had verwacht, melden zich nog steeds niet. De Duitse handela ren bieden zelfs lager aan dan de Nederlanders. Voorts is aan de vraag merkbaar dat de vakanties in aantocht zijn. Slachtpluimvee- markt stabiel Het verbruik van pluimveevlees blijft wat achter bij de verwachtingen die eerder voor het vroege zomersei zoen zijn gedaan. Vanwege het ma tige weer is het niet erg aantrekkelijk om een barbecue te houden. Dus worden er ook minder kippepootjes en dergelijke ge roosterd. Er was dus op wat meer afzet gerekend. In plaats daarvan vertoont de afzetmarkt van pluim veevlees momenteel een stabiel ka rakter. Daarbij speelt een rol dat Neder landse uitvoer naar het Verenigd Ko ninkrijk nogal moeizaam verloopt. De produktie déar is nogal gestegen. Op de markt voor levende kuikens zijn vraag en aanbod beter met el kaar in evenwicht. De Barneveldno- teringen voor slachtrijpe kuikens liggen tegen contractniveau. Jammer is dat voerkosten nogal aan het stijgen zijn. De handel in uitge legde kippen en ouderlingen verliep deze week nogal lui. De prijs van broedeieren is door tegenvallende exporten flink in de verdrukking gekomen. Vrijdag 14 juni stelde de noterings commissie van de Utrechtse var- kensbeurs een notering op, die voor de week tot 21 juni een verwachte prijs aangaf van f 2,82 - 2,87 voor levende varkens 90/115 kg en van f 3,51 - 3,53 voor geslachte var kens 73/93 kg wat resp. 23 en 27 cent lager was dan de verwachte prijs van voorgaande week. Opge merkt dient dat reeds vrijwel onmid dellijk na beurstijd gehandeld werd op prijzen die hoger waren dan de noteringen aangaven. Bij het afsluiten van de kopij heden was alleen nog maar de basisprijs van de NCB bekend die ten opzichte van de voorgaande week met 20 cent werd verlaagd tot f 3,36 voor geslachte varkens, 73/93 kg kl. A, basis af-mestbedrijf, incl. BTW en excl. toeslagen. In de vleesgroothandel liepen de prijzen voor de meeste deelstukken terug. De termijnmarkt liep evenwel na eind «voorgaande week op, ken nelijk in de verwachting dat op mid dellange termijn toch met een vrij kort aanbod te rekenen is. Dit vooral gezien een vermindering van het aantal biggen en lopers met onge veer 400.000 stuks. In de week van 24 juni tot 1 juli 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 31 december 1990 met f 2,20 te worden ver laagd. De kostprijs van 1 kilo var kensvlees in deze week is f 3,61. Volgens het Produktschap voor Zui vel ontwikkelt de melkprijs voor veehouders zich sinds april iets gunstiger dan vorig jaar. De gemid delde zuivelwaarde ligt op ruim 66 cent per kg melk. Dat is ca. 2 cent per kg meer dan vorig jaar rond deze tijd. De gemiddelde zuivelwaarde is de prijs die de melk, verwerkt tot in- dustrieprodukten, heeft opgebracht. In het algemeen geeft deze waarde in een vroeg stadium een indicatie voor de ontwikkeling van de uitbe- Medio vorige week werd er voor nuchtere kalveren duidelijk minder geboden. Maar daarna is de handel geleidelijk aan weer beter gaan ver lopen. Op de dinsdagmarkt van Lei den verliep deze zelfs redelijk tot goed. Op de markt in Den Bosch verliep de handel in nuchtere kalve ren afgelopen woensdag rustig. De prijzen noteerden daar gelijk aan die van vorige week. Duidelijk is wel dat kopers van nuchtere kalveren duidelijk selectie ver te werk gaan. Hierdoor is de prijsverlaging van de mindere kwali teiten kalveren duidelijk groter. De handel in melk- en kalfvee bleef lusteloos verlopen. De prijzen bleven op hetzelfde lage peil of werden, zo als in Den Bosch, zelfs nog iets la ger. Naar courante guste koeien om te weiden was iets meer vraag. Het aanbod is zeer krap. De prijzen ble ven gelijk, evenals die van pinken en graskalveren. Slachtrunderen Deze week had de handel in slacht koeien en vaarzen een gemiddeld genomen, matig verloop, terwijl de prijsvorming nogal wissselend was. In doorsnee zullen de prijzen zich sneller op hetzelfde niveau handhaven. Op de markten had de handel in slachtstieren wederom een stroef verloop. De noteringscommissie van Leiden sprak zelfs van 'slechte han del'. Die van Den Bosch noemde de handel rustig. De prijzen noteerden lager. Ook koppels stieren af meste- rij of slachterij waren moeilijker te plaatsen. Een en ander was mede een gevolg van het feit dat de rund vleesmarkt zwak gestemd bleef. De prijzen van het vlees konden zich maar moeilijk handhaven. De export van achtervoeten naar Frankrijk ver loopt moeilijk. Er is daar veel con currentie van vlees uit Engeland en Ierland. Over de situatie op de afzet markt van kalfsvlees en vleeskalve ren vielen deze week tegengestelde berichten te beluisteren. Het aanbod van kalfsvlees is ruim. Maar mede hierdoor zou de afzetsituatie moei lijk zijn. Toch liep de export niet slecht. Naar de voorstukken was zelfs even meer vraag. De prijzen noteerden ruim zo hoog. Voor de komende tijd worden echter licht dalende prijzen verwacht. Wolvee De handel in slachtschapen verliep stroef tegen iets lagere prijzen. Die in zuiglammeren bleef rustig voor nagenoeg dezelfde prijzen. De han del in de weidelammeren was bij zeer beperkte vraag en klein aanbod van zeer geringe betekenis. De prij zen handhaafden zich op hetzelfde peil. De lammeren worden groten deels geweid op de bedrijven waar ze werden geboren. taalde melkprijs. Verwacht wordt dat de zuivelwaarde de komende tijd niet sterk zal dalen. Aanwijzing daarvoor is dat de boter markt een wat vriendelijker onder toon heeft. De officiële Nederlandse boternotering bedraagt al sinds 20 maart f 7,— per kg af fabriek. Bo vendien blijft ook Nederlandse kaas het goed doen. In 1991 werd tot en met 1 juni bijna 265.000 ton gepro duceerd (3% meer dan in dezelfde periode van 1990). De export was ook groter. De export van Nederlandse kaas bedroeg tot 1 juni 108.000 ton 5,7%). Opval lend is dat er 2.800 ton 80%) meer naar Italië ging; naar Frankrijk ging 1.200 ton 10%) en naar Duitsland 3.000 ton 6,8%). Zeer nadelig voor de langere termijn is dat er (elders) in de EG weer zeer grote interventievoorraden zijn. Van boter was er per half juni 387.000 ton beschikbaar tegen 100.000 ton per half juni 1990. De EG- magermelkpoedervoorraad was nog groter: per 15 juni 467.000 ton te gen 107.000 ton op 15 juni 1990. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) 3,51-3,53 Levend (90-115 kg.) 2,82-2,87 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,56 3,36 Druvar 3,56 3,36 Encebe 3,56 3,36 Jansen groep 3,50 3,34 Lunenburg 3,56 3,36 NVC 3,56 3,36 Vagrocon 3,56 3,36 Vako-Zuid 3,56 3,36 Zuidgroep 3,56 3,36 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N 149,00 144,00 DallandZ 146,00 141,00 Encebe 140,00 135,00 Fomeva 144,00 139,00 Lunenburg 142,00 137,00 Vleuten (verw.) 140,00 134,00 Lei (wk 24) 141,00 Richtprijs LBS 122,00 114,50 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 13/06 2,60-2,70 - Zwolle 14/06 2,60-2,70 Leiden 18/06 2,55-2,65 Den Bosch 19/06 2,58-2,68 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 15/06-22/06 1,76 Vrije prijzen week 15/06-22/06 Lichte witte kippen 0,48 Zwaardere bruine kippen 0,58 Slachtkuikenmoederdieren 1,21 - Slachtkuikens wit 1,84 Slachtkuikenintegraties LEI, week 14/06-21/06 Slachtkuikens 1,81 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,56 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. 3,50-3,80 Elco franco 3.000 kg 3,75 Wilko* 3,50

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 23