In Memoriam Slachtkuikens Angst hazen Gezamenlijke gezelligheidsrit Vrouw en Jongeren p.j.zuid geluid Agenda Administratieve kracht gezocht onder redaktie van de Redaktie- kommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge 21 Op zaterdag 1 juni hielden de ZLM-kring Axel, de PJZ Oost Zeeuws-Vlaanderen en de Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Axel, Braakman, Terneuzen, een gezelligheidsrit. Hier onder de bevindingen van twee deelneemsters, in dichtvorm. De zon doet een poging te gaan schijnen, maar buiten staan de planten van kou en droogte te kwijnen, niet dat ik daar vandaag mee zit, want het is zaterdag 1 juni de dag van de gezelligheidsrit. Met een vriendin en de kinderen hebben we om 13.00 uur afgesproken, want de mannen hebben het te druk, die zijn het land in gedoken. We komen op tijd aan bij Van der Bilt in Sluiskil en daar zetten we de auto even stil Het is een gezellige drukte om ons heen en we halen de routebeschrijving aansluitend in een rij één voor één. Twee charmante dames van de NBvP, die hebben het er reuze druk mee. We krijgen voor allemaal een prachtige tas folders en recepten en nog wat ambras. Dit wordt door de kinderen met gejuich begroet, we gaan beginnen aan de rit en we kijken goed. Wat een mooie omgeving en dan zo dicht bij huis, maar we rijden wel eens mis hopelijk komen we nog thuis. De vragen voor ons daar moeten we vaak lang over denken en dan ook nog aandacht aan 'de kindervragen' schenken. Wat weegt een grenspaal, nooit bij stilgestaan, het zal wel veel zijn en we kruisen een antwoord aan. Na veel gezoek en gepuzzekomen we bij de boomgaard van 'Van Hoeve' aan, we worden hartelijk ontvangen met koffie wat er best in zal gaan. Ook krijgen we een stencil met vragen over containerteelt, zelfs tijdens de koffie zorgen ze ervoor dat niemand zich verveelt. Na maand en jaar te hebben opgeschreven, vervolgen we de rit, waar waren we gebleven We komen langs de Seydlitzpolderdijk gereden, hoe heet zo'n gat in de dijk en waar diende dat voor zoveel jaar geleden? We komen langs het Mauritsfort en aan onze rechterhand langs 'karrevelden' zo belanden we bij de fam. Riemens die ons over het melkvee vertelden. Na het drinken van een zuivefprodukt, vertrekken we richting de Braakman en wij zijn verrukt over de prachtige akkers en zeeuwse weiden en zo komen we genietend de Binnendijk oprijden. Zojuist is de zon ook nog volop gaan schijnen aan 't eind van onze reis en we komen bij de eerste boerderij aan onze linkerhand, 't lijkt wel een paradijs. Hapjes en drankjes, te veel om op te noemen, een grabbelton voor de kinderen die zich met cadeau en vriendjes verzoenen. Wat een prachtig einde van een mooie rit, de complimenten voor de organisatie, want geloof maar dat daar vee! werk achter zit. Anneke en Ineke Ongekende plekjes... Redaktie Henk Tegels Jongeren en Stichting Zeeuwse Vlegel gezamenlijk naar nieuwbouw De afgelopen week is dan eindelijk de definitieve beslissing gevallen. PJZ, ZAJK, de Stichting Zeeuwse Vlegel en de Plattelands Jongeren Eurodelta zullen gezamenlijk één kantoorruimte gaan betrekken in de nieuwbouw van de ZLM. Door deze beslissing is het nu ook mogelijk ge worden om gezamenlijk een admi nistratieve kracht in dienst te gaan nemen voor 30 uur per week. Helaas kan dit voorlopig maar tot 1 januari 1992. Reden hiervoor zijn de aangekondigde bezuinigingen op de landelijke subsidie. Hierdoor is het nog onduidelijk wat er de komende jaren, financieel gezien, mogelijk is op dit gebied. Afhankelijk hiervan zal bekeken worden voor hoeveel uren per week de aanstelling na 1 januari verlengd kan worden. Funktie-eisen Omdat de nieuwe aan te stellen me- dewerk(st)er voor 4 verschillende organisaties moet gaan werken, zoeken we een echt 'manusje van alles'. Het moet iemand zijn, die mi nimaal 18 jaar is, zelfstandig kan werken, interesse heeft in het plat telandsjongerenwerk, ervaring heeft met tekstverwerking (WordPerfect), enige boekhoudkundige kennis heeft, creatief is, enige ervaring heeft, over goede contactuele ei genschappen beschikt en bij voor keur vanaf 1 augustus beschikbaar is. Belangstelling? Degenen, die belangstelling hebben voor deze functie, moeten vóór vrij dag 28 juni a.s. een (getypte) sollici tatiebrief sturen naar: De sollicitatiecommissie, t.a.v. de heer H. Tegels, Grote Markt 28, 4461 AJ Goes. Nadere inlichtingen kunnen tijdens kantooruren verkregen wor den bij Maaike Mostert of Henk Te gels (tel. 01100-21010). Afd. Noord-Beveland 22 juni: trekkerbehendigheids- wedstrijd op de Kade van Kortgene. Aanvang: 13.30 uur. Leden, dona teurs en ook niet-leden kunnen hier aan deelnemen. Kosten: leden en donateurs f 5,—; niet-leden f 7,50. Inlichtingen bij: Wilmar, 01108-1986; Annemarie, 01108-2273. Afd. Tholen/St. Philipsland Afgelopen week kreeg ik het bericht dat op 13 juni j.l. oud hoofdbestuurslid Mw. G. van 't Sant-van Velsen op 69-jarige leeftijd is overleden. Geschokt sta je dan stil en vraag je je af, hoe kon dit zo snel gaan? Greetje was geboren en getogen in Delft en kwam na veel omzwervin gen in Noord-Brabant terecht. Via de afdeling Oost-Brabant maakte ze kennis met de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en kreeg al snel een bestuursfunctie. Steeds meer tijd stopte ze daarin en werd eerst afdelings-presidente, toen lid van het Provinciaal bestuur en daar na was ze gedurende 3 jaar Hoofd bestuurslid. Ze droeg dit werk een warm hart toe en straalde dat ook uit. Ze was dankbaar dat ze dit kon en mocht doen. De laatste jaren ge noot ze van het volgen van cursus sen en allerlei activiteiten binnen haar afdeling. Ze nam daar tot het laatst toe actief deel aan. De NBvP Noord-Brabant is haar dankbaar voor de grote inzet en het vele werk wat ze voor onze provin cie heeft verricht. Wij zullen haar missen! Wij wensen haar man alle sterkte toe. Ze laat een heel grote le ge plaats achter! Namens de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Noord-Brabant, P.A. den Engelse-Graveland Onlangs was ik op een open dag in West-Brabant. Er was een nieuwe slachtkuikenstal te bezichtigen. De eigenaar, een akkerbouwer, heeft in het houden van 31.000 braadkui- kens een tweede tak op zijn bedrijf gevonden. Voor mij was het een eerste kennismaking met de prakti sche slachtkuikenhouderij. Het zag er voor mij als leek allemaal bijzon der efficiënt uit. Veel brandvertra gend en brandwerend materiaal was er gebruikt. Verder de klimaat regeling geheel computergestuurd, ook kon er met het panvoeder- systeem gedoseerd gevoederd wor den. Een opvangput voor schrobwater en brandslangen in de stal. Ondanks alle automatisering zit er per dag ongeveer 2,5 uur arbeid voor de boer of boerin in. Er werd in de berekeningen uitgegaan van 7 rondes per jaar, en 7 tot 10 dagen leegstand. Tijdens deze leegstand is er veel meer arbeid vereist om alles schoon te maken. Het viel mij op dat er vrij weinig vrouwen waren om te kijken. Toch denk ik dat als er braadkuikens ge houden gaan worden, de vrouw daar wel degelijk in betrokken moet worden, want men is zeven dagen per week gebonden. En in tijden als er aardappelen gerooid moeten wor den zal er toch ook iemand op de kuikens moeten letten. Cursus Het POOC organiseert aanstaande winter een cursus voor aankomen de en al gevestigde slachtpluimvee- houders. Informatie bij het AOC Goes leert mij dat er zich al twee mannen hebben opgegeven. Bij mij borrelt nu de vraag omhoog, waar om zo weinig mensen, waarom ge heel geen vrouwen. Nu wordt er op pluimveegebied een cursus aange boden in Goes, het zou toch zonde zijn dat dit geen doorgang kon vin den door gebrek aan belangstelling. Juist in Zuid-Nederland proberen de pluimveeorganisaties en de AOC's en de veehouderijpraktijkschool te Horst, in gezamenlijkheid, de des kundigheid welke nu nog bij de lera ren aanwezig is te bundelen, zodat er kwalitatief hoogwaardige pluim veeondernemers opgeleid kunnen worden. Men moet dan wel van de mogelijkheden gebruik maken. Als je aan een tweede tak wilt beginnen is kennis over die tak en contacten met de vakmensen uit die tak van groot belang. Het is zo'n verschrik kelijk grote investering, waarom niet samen naar de cursus. Eerst leren, daarna pas investeren. Keer op keer slaagt het Landbouw schap er in de jongeren tegen zich in het harnas te jagen. Werkte het schap onlangs nog mee om de vestigingspremie om zeep te hel pen, nu krijgen de jongeren geen ze tel. De jongeren staan op hun achterste benen. Het Landbouw schap lijkt op een kat in het nauw. Geen enkele zetel voor jongeren. Dat is de harde boodschap van het Landbouwschap aan alle agrarische jongeren, verenigd in het Neder lands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Het onderzoeksbureau Rijn consult deed de aanbeveling om jongeren in het bestuur van het Landbouwschap op te nemen. Het NAJK reageerde met het advies van een gelijkwaardige plek in het Landbouwschap. Dat wil zeggen: vijf zetels in het bestuur en één in het dagelijks bestuur. Het Land bouwschap biedt slechts een zoet houdertje: een Agrarische Jongeren Adviesraad (AJAR) om de betrokkenheid van agrarische jonge ren bij de 'beleidsvorming en stand puntbepaling' te versterken. Deze jongerenadviesraad heeft tot taak 22 juni: Schuurfeest. Plaats: de schuur van de Fam. Polderman, Lan- geweg 1 te Oud-Vossemeer. Entree: leden f 3,50; niet-leden: f 5,00. Afd. West Zeeuws-Vlaanderen 23 juni: Sport- en spel-middag. Plaats: bij Bram van Gijs, Driwegen- weg 17 te Biervliet. Aanvang: 13.30 uur. Opgave en inlichtingen bij Bram Dieleman (tel. 01173-1341). Provinciaal 22 juni: Landelijke Sportdag te Gro ningen. 25 juni: Vergadering Hoofdbestuur PJZ in het Pannenhuis te Hoogerhei- de. Aanvang: 20.00 uur. het bestuur te adviseren bij alle voor jongeren relevante aangelegenhe den die in het bestuur aan de orde komen. Zo'n college is absoluut zinloos, vanuit het belang van jongeren ge redeneerd. De praktijk van de afge lopen jaren heeft bewezen dat het Landbouwschap bijna alle wensen, adviezen en eisen van de jongeren in de wind slaat. Moedeloos Jaar in jaar uit hebben de agrarische jongeren veel energie gestoken in het laten doorklinken van hun stem in het Landbouwschap. Bijna syste matisch legt het Schap die mening naast zich neer. Om moedeloos van te worden, verzucht menig jonge- renvertegenwoordiger. Aan het ge ven van adviezen hebben jongeren niets! Het gaat om zeggenschap, om een gelijkwaardige plaats! Angst lijkt de (slechte) raadgever van het Landbouwschap te zijn. Landbouwschapsvoorzitter Mares zei deze week in het vakblad de Boerderij: 'Als wij het NAJK gaan erkennen, hollen wij onze eigen or ganisatie uit'. Even later voegt hij er aan toe: 'wij erkennen het NAJK niet als vertegenwoordiger van jon ge boeren'. De angsthazen van het Landbouw schap en/of van de centrale land bouworganisaties zijn kennelijk bang dat de jongeren de macht zul len overnemen. De citaten geven blijk van een patriarchale opstelling uit het jaar nul. Mares en de zijnen willen met straffe hand dicteren hoe jonge volwassenen tussen de 18 en 35 jaar zich moeten organiseren. Dat is uit de tijd. Jonge agrariërs en jonge agrarische vrouwen laten zich niet de wet voorschrijven, ze laten zich niet monddood maken. Hun organisatie niet erkennen zal uiteindelijk leiden tot de ondergang van het in wezen ondemocratische Landbouwschap, dat slechts regeert bij de gratie van een wet uit 1950. Agrarische jongeren en hun organi saties, de katholieke, de christelijke en de algemene plattelandsjongeren organisatie besloten al in 1969 het agrarisch jongerenwerk gezamenlijk en met meer kracht ter hand te ne men. Vervolgens hebben deze drie in 1977 het NAJK opgericht. En zeer recent hebben ze besloten nog meer taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over te hevelen naar het NAJK. Ongeveer 90% van het landelijk agrarisch jongerenwerk zit nu bij het NAJK. De agrarische commissie van het PJGN heeft nog maar een zeer beperkt aantal taken. Dat de jongeren steeds meer geza menlijk op gaan trekken lijkt het Landbouwschap niet in dë gaten te (willen) hebben. Het Landbouw schap en de landbouworganisaties gullen alsnog moeten erkennen dat de ontwikkelingen de afgelopen ja ren niet stil hebben gestaan. Kramp achtige pogingen om de jongeren in het gareel te duwen zijn gedoemd te mislukken. Er staat het Land bouwschap en de centrale land bouworganisaties maar een ding te doen: het NAJK blijven erkennen als de vertegenwoordiger van agrari sche jongeren. Henk Weinans

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 21