Groep-Emmeloord ziet oplossing in bio-ethanol "Slib uit Westerschelde niet in landbouwpolder" Zoc Landbouw wil snelle trein over bestaand spoor Mooi platteland BIBL/og^ ,G>. zuidelijke landbouw maatschappij Overschot verwerken tot energiedragers Schapen onder mestwet r\070 VA/Qol/ Pag. 4 L'VLV VVVV 1\ Hoe geef ik mijn inkomen uit Pag. 5 Toestaan mestheffingen eenvoudiger Pag. 7 Regering houdt vast aan meerjarenplan Pag. 9 Zeeland steunt agrarische projecten Pag. 10 Uit de praktijk Pag. 15 Steun kleine graanteler Pag. 17 Teloorgang Oostduitse landbouw Pag. 18 Krijgt uw melkvee genoeg mineralen Pag. 19 Thoolse veiling uit as herrezen lELB^ DTfQ land- en tuinbouwblad VRIJDAG 21 JUNI 1991 79e JAARGANG NO. 4076 Bijmenging van 6% bio-ethanol in alle benzine die in de EG-landen wordt gebruikt lost in één klap de overproduktie van graan op. Dat zegt de groep-Emmeloord, waarin 30 boeren en boerinnen uit alle de len van het land verenigd zijn. De groep heeft een alternatief akker bouwplan opgesteld, dat dinsdag j.l. aan minister Alders (milieu) is aan geboden. Ervan uitgaande dat de graanteelt de hoeksteen van de akkerbouw is en kostendekkende prijzen een noodzaak zijn, meent de groep dat het benutten van agrarische pro- dukten voor energie-doeleinden de enige werkbare oplossing is om de akkerbouw uit het slop te halen. Volgens de groep zijn er her en der wel gedachten ontwikkeld over de ze oplossingsrichting, maar is er nog geen concreet plan, waar de politiek ja of nee tegen kan zeggen. De groep heeft dit plan nu bij minis ter Alders op tafel gelegd. Interventieprijzen Hoofdpunt van het plan is dat de graanoverschotten niet meer op de wereldmarkt worden gebracht, maar intern worden verwerkt tot energiedragers die gemengd kun nen worden met motorbrandstof fen. Verder moeten de interventieprijzen weer op een kostendekkend niveau worden ge bracht. Technisch is het mogelijk bio- ethanol tot 15% zonder problemen bij te mengen in een benzinemotor. Bij 6 tot 8% bijmenging is het graan overschot al verdwenen, zo stelt de groep. Er is een politiek besluit voor nodig om bijmenging op Euro pese schaal verplicht te stellen. De groep Emmeloord erkent dat de kostprijs van bio-ethanol, gemaakt van tarwe, hoger is dan die van ben zine. Het gat kan op twee manieren worden overbrugd. Öf de verwer kende industrie krijgt een restitutie, te financieren uit het bedrag van 12,5 miljard, dat het graanbeleid nu kost. Öf de benzineprijs wordt met circa 5 cent verhoogd dan wel een extra accijns gelegd op andere brandstoffen dan benzine. Een tus senvorm van beide methoden is ook mogelijk. Voordelen De belangrijkste voordelen van het plan zijn volgens de groep- Emmeloord: - het inkomen van de boer komt uit de verkoop van zijn produkten en niet uit inkomenstoeslagen; - het Europese landbouwbudget wordt niet verzwaard, maar eerder verlicht; - extensiveringsmogelijkheden kun nen blijvend benut worden; - C02-belasting van de atmosfeer kan sterk worden verminderd; - de invoer van graanvervangers kan worden verminderd zonder dat de veehouderij enig nadeel ondervindt en zonder dat extra regelgeving no dig is; - een veilige voedselvoorziening is gehandhaafd; - beheer en controle zijn eenvoudig uit te voeren; de impasse in de GATT- onderhandelingen kan worden door broken. Zie verder pagina 5. De door de 3 CLO's opgerichte klankbordgroep heeft vorige week in Kruisland en Roosendaal haar eerste informatieavonden gehouden in verband met de eventuele aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn in West-Brabant. Hoewel nu tracé F, langs Breda, veel aandacht krijgt gaat de klankbordgroep ervan uit dat tracé H, langs Roosendaal, de voorkeur zal krijgen. Over dit tracé is het meeste onderzoek verricht en een nota verschenen. In eerste instantie is door de land bouworganisaties nee gezegd tegen een TGV-lijn. Mocht het project toch De tarwe rijpt de molen draait en het dorpje ligt er pittoresk bij Wat kan het platteland mooi zijn! De foto is gemaakt vanaf de windmolen in Wolphaartsdijk, waar de tarwe voor de Zeeuwse Vlegel, het milieu vriendelijke boerenbrood, tot meel gemalen wordt. doorgaan, dan willen de landbouw organisaties het tracé vanaf het ge bied ten noorden van Roosendaal tot Essen over het bestaand spoor laten lopen. Van het totale traject in West Brabant (26 km), kan op deze manier een zware doorsnijding door landbouwgronden en infrastructuur van 10 km worden voorkomen. Ver der kan de geplande lijn dichter bij het Mark-Vlietkanaal komen te liggen. Onder de boeren heerst veel ondui delijkheid over de uiteindelijke invul ling van de ruilverkavelingen. De hogesnelheidsspoorlijn zal drie ruil verkavelingen doorsnijden. Deze verkavelingen hebben het plan van toedeling bereikt of gepasseerd. Geluidsniveau Vraagtekens werden er ook gezet bij het geluidsniveau dat de trein op topsnelheid zal gaan produceren. Klankbordgroeplid Oostelijk zegt dat de cijfers in de Milieu Effect Rappor tage (MER), niet stroken met de werkelijkheid. "De MER gaat uit van tweemaal per uur een TGV. Dat is natuurlijk niet redelijk omdat bij zo'n gering gebruik de hogesnel heidsspoorlijn nooit rendabel kan zijn. Bij het passeren van tunnels ontstaat er een weerkaatsing. Het komt voor dat twee treinen aan el kaar gekoppeld worden. Een ver diepte ligging en schermen kunnen geluid weren maar dit belemmert het reisgenot van de passagiers zo dat we hiervan niet al te veel moe ten verwachten. Het isoleren van woningen is een wassen neus", zo stelt Oostdijk. Eerst zullen drie commissies van deskundigen zich verdiepen in de in spraakreacties, die tot 1 juli kunnen worden ingediend. Verder zal de mi lieu Effect Rapportage worden ge hanteerd. Omstreeks mei 1992 zal, zoals de zaken er nu bijstaan, door de Tweede Kamer een besluit wor den genomen. Zegt die ja dan kan de aanleg in 1995 beginnen. In 1998 kan dan de eerste snelle trein rijden. JvT Schapen vallen per 1 januari 1992 onder de mestwetgeving. Als telda tum is aangemerkt 31 december 1990, of een andere datum in 1990, als die beter de werkelijkheid weer geeft. Het aantal dieren vermenig vuldigd met de nog vast te stellen produktienorm voor fosfaat geldt als referentiehoeveelheid voor een bedrijf. Vervuilde baggerspecie uit de Westerschelde mag niet op goede landbouwgrond worden gestort. Dat schrijft de werkgroep Milieu en Planologie "De Bevelanden" naar aanleiding van de bekendmaking van de provincie Zeeland, dat er acht lokaties in aanmerking komen voor opslag van de specie. Eén van die lokaties is de Jacoba- polder ten westen van Nieuw- dorp/Lewedorp. Hier liggen goede landbouwgronden. "Volgens ons zou het goed zijn dat de landbouw en de fruitteelt in dit gebied een dui delijk nee laten horen tegen eventu ele slibstort in de Jacobapolder. Wanneer de plannen in een verder gevorderd stadium zijn, wordt alles veel moeilijker. We zullen dat nee steunen en ongetwijfeld ook de be volking van de dorpen Nieuwdorp en Lewedorp. De werkgroep vindt dat industrie en scheepvaart de oorzaak zijn van de vervuiling van de baggerspecie en dat de landbouw daarom niet de du pe mag worden. Als het slib toch gestort moet worden, dan maar in het Sloegebied, maar niet op een goed stuk landbouwgrond vlak bij gewaardeerde woonkernen, aldus de werkgroep. Intussen heeft ook de gemeenteraad van Borsele zich f alikant tegen het storten van veront reinigd slib op haar grondgebied uitgesproken. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouw schap bereidt eveneens een reactie voor.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1