Herder BV heeft wortels in de Zeeuwse landbouw Hongaarse boeren kijken naar ons land Reportage Aktieleider Willem Schaap emigreert naar Oosten Groen front naar Nederlands modeI Directeur Ab den Herder (rechts) geeft uitleg aan zijn bezoekers in de fabriek te Middelburg Het begon met een sproeimachien- tje van 500 gulden. Het is nu een mo derne en bloeiende machinefabriek met een omzet van 14 miljoen gulden en ruim 75 man personeel. Dat is in het kort het succesverhaal van Herder BV te Middelburg. Op uitnodiging van de ZLM-kring Wal cheren was het bedrijf doel van een excursie in het kader van de alge mene ledenvergadering van Verze keringen ZLM vorige week dinsdag. Herder BV heeft zijn wortels in de Zeeuwse landbouw. Jo den Herder kocht in 1947 als landarbeider met geleend geld een sproeimachine, waarmee hij samen met broer Piet de basis legde voor het bloeiende bedrijf, dat Herder BV nu is. Het ma chientje - aanvankelijk nog aange trokken door een paard - bleek een gouden greep. Van het één kwam het ander. Herder groeide uit tot een loonwerkbedrijf, dat tot ver in de omtrek werkzaamheden uitvoerde. Later ging men poederen van aardappels-in-de-kuil er bij doen en ook dat was 'leuke handel', tot zelfs in het buitenland toe Grondwerk Als goede ondernemers oriënteer den de Gebrs. den Herder zich ook buiten de landbouwwereld. Geleide lijk aan verlegden ze hun aktiviteiten naar machines en kranen voor grondwerk en het onderhoud van sloten en bermen. Ze haalden ken nis in huis voor het uitdenken, zelf fabriceren en verhandelen van pneumatische en hydraulische ma chines. Waterschappen werden de beste klanten. De maaikorf is een voorbeeld van een spraakmakende uitvinding van het Middelburgse be drijf. Als het gaat om schoonmaken van sloten, bermen, dijken en taluds - al of niet in combinatie met maai- werkzaamheden - is Herder BV niet voor één gat te vangen. Overigens heeft men landbouwmachines nog steeds in het produktenpakket. De leiding van het bedrijf ligt intus sen in handen van de neven Ab en Ko den Herder. De één is verant woordelijk voor het technisch ge beuren, de ander voor de commerciële poot van het bedrijf. Een kwart van de omzet wordt ge realiseerd in het buitenland. Duits land en België zijn de grootste afnemers buiten Nederland. De jon ge eigenaren zijn al weer op zoek naar nieuwe produkten, die de basis onder het bedrijf verder moeten ver sterken. Ze denken door te groeien tot rond de 95 werknemers. 'U hebt zich voortdurend aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vragen uit de markt. Wat dat betreft bent u een goed voorbeeld voor de landbouw', aldus complimenteerde ZLM-kringvoorzitter C. Bierens de bedrijfsleiding tijdens het bezoek van Verzekeringen ZLM. Willem Schaap, de akkerbouw- aktieleider uit Groningen, gaat naar het Oosten verhuizen. Schaap ziet hier voor zijn bedrijf geen toekomst meer. Tenzij je vee gaat houden of bollen gaat telen. 'Maar daar heb ik geen zin in', aldus Schaap in de Te legraaf. Met de opmerking geen zin hebben in, doet Schaap de akkerbouw geen goed. Velen zullen zich met zo'n op merking eens achter de oren krab ben en denken: als de zaken zo simpel liggen, dan is het zinkend schip verloren. Het is een luxe ver schijnsel als een ondernemer kan zeggen: daar heb ik geen zin in. Ge zien het feit dat de resultaten in de akkerbouw nu niet meteen roos kleurig zijn, zal een conservatieve houding als deze niet op veel begrip kunnen rekenen. Zo ook kan de houding van het Landbouwschap ten aanzien van de positie van de jonge agrariër bij ve len niet tot begrip leiden. Wordt door vele jongeren het NAJK gezien als de voorloper van één CLO, het Landbouwschap denkt daar anders over. Binnen het NAJK heeft iedere identiteit evenveel te zeggen. Bin nen de nieuwe (duurdere opzet) van het Landbouwschap zal dit niet meer zo zijn. De C moet het loodje leggen tegen de KNBTB en het KNLC mag daar tussen dobberen. Mijn vraag is dan ook hoe komen de verhoudingen te liggen binnen 3-CLO? In mijn ogen is juist dit orgaan de belangenbehartiger van de land bouw. Het Landbouwschap had al lang in het wassenbeeldenmuseum moeten staan. Deze structuur werkt niet, de jongeren geven dat overdui delijk aan. Samen sta je sterk is bin nen ons NAJK een logische gevolgtrekking van het feit dat je op basis van gelijkwaardigheid tot een standpunt komt. Het Landbouw schap komt niet met een land- bouwstandpunt, maar konkelt met de minister en het Landbouwschap mag vervolgens het vuile werk doen. De 3 CLO moeten zich hierbij neerleggen. De jongeren nemen dat daarentegen niet, zij zeggen immers niet meer dan adviseurs. De jonge ren heeft men hiermee een herstel functie gegeven en deze zal met de nieuwe opzet van het Schap eerder vergroten dan vérkleinen. Samen sta je sterk, met z'n allen de schouders eronder, maar dan wel op basis van gelijkwaardigheid en zonder vakbonden. Het gaat om on ze belangen, de belangen van onze werknemers behoren op een andere manier verdedigd te worden. De si tuatie die er nu gecreëerd is, moet zo snel mogelijk worden doorbro ken, voordat er teveel kapot is gemaakt. Installatiepremie Tot slot, de installatiepremie is ver dwenen. Een ramp?, nee dat kan ik niet zeggen. Want in deze vorm was de vestigingspremie een onding. Hooguit een kwart van de startende jonge agrariërs kwam ervoor in aan merking. Maar het feit dat de stop pende ondernemer in de watten wordt gelegd en de startende zich maar moet zien te redden, gaat me veel te ver. Er zal dus een andere re geling moeten komen voor starten de ondernemers. Brinkman (CDA) is een voorstander van bouwsparen. Als jonge agra riërs waren we nooit zo voor allerlei fiscale regelingen, want als jonge ling bracht je niet zo veel geld weg naar de belasting. Maar fiscaal is er de laatste paar jaar een hoop veran derd. Denk maar aan de dreigende WIR-claims bij overname en het uit stellen van de overname in de melk veehouderij in verband met het belastingvrij overnemen van het melkquotum. Er zijn heel wat jonge agrariërs die tijdens de maatschaps fase een hoger belastinginkomen hebben dan vijf, zes jaar geleden. Het wordt hoog tijd dat er een goe de startersregeling komt. De over heid zal daar wel geen zin in hebben, die ziet ons liever gaan; naar het buitenland bijvoorbeeld. Sjoerd Politiek Hongaarse boeren luisteren naar een vertegenwoordiger van hun mi nisterie van Landbouw Sinds de 'val van de muur' kijken Hongaarse landbouwers meer dan ooit naar Nederland. Als het aan de kleine Hongaarse boeren ligt, rich ten ze zo snel mogelijk een Hon gaars 'groen front' op, naar model van het groene landbouwfront in Nederland. Enige eerste stappen naar een 'groen front' werden reeds gezet. Na in Nederland te hebben rondge keken in 'de georganiseerde land bouw' besloten enige Hongaren onafhankelijke boerenorganisaties op te richten. Doel van deze organi satie is: gezamenlijke belangenbe hartiging naar de politiek en gezamenlijke marketing van produk ten. In dit voorjaar werd de 'Gazda Tanécs' opgericht als een nationale overkoepeling van kleinschalige boeren. De betrokkenen bij deze na tionale Gazda Tanécs nodigden een Nederlandse delegatie uit om hen te ondersteunen bij het verder ontwik kelen van de boerenorganisaties, dit met name door middel van kader vorming. Financieel gesteund door het Nederlandse ministerie van Landbouw werden groene volksho gescholen 'Zeeland' en 'Berg en Dal' verzocht om naar Hongarije te reizen om aldaar een kadervor mingsproject te ontwikkelen. De indruk van de agrarische cur susleiders van de volkshogescholen is, dat de Hongaarse boeren zich buiten verwachting snel en effectief organiseren. Ondanks grote land bouwproblemen overzien de land bouwers het belang van krachtenbundeling (misschien wel dank zij). De problemen in de Hon gaarse landbouw zijn divers. Uit po litiek prestige heeft Hongarije de export naar grote broer Rusland min of meer stop gezet. Deze export be stond voornamelijk uit voedsel. De landbouw kampt daardoor met niet afzetbare overschotten. Een ander probleem voor de klein schalige landbouw is dat de land wet nog steeds niet is aangenomen. Deze wet houdt in dat alle land bouwgronden worden teruggege ven aan hen die voor 1945 de grond bezaten. Kleine boeren staan te po pelen om de beschikking te krijgen over de grond van hun voorouders. De regering durf de stap naar land- aanwijzing nog niet aan, mede vanwege de te verwachten giganti sche landinrichtingsproblemen. Een derde belangrijk probleem voor de boeren is dat kredietverlening in de landbouw nauwelijks van de grond komt. Dit maakt bedrijfsinvesterin gen vrijwel onmogelijk. Kracht van de 'Gazda' is dat ze hard willen werken om een eigen bedrijf op de been te houden en om geza menlijk een sterke boeren beweging te organiseren. Dat dit laatste niet kan zonder financiële en kennisge richte hulp uit het Westen is hen duidelijk. Mondjesmaat komt de steun uit Den Haag en uit Brussel op gang. Helaas weegt deze steun nog niet op tegen de grote staats schulden van het land bij westerse banken. Volgens vele vers georgani seerde boeren zou een versneld lid maatschap van de EG de redding zijn voor het Hongaarse platteland. De discussie over lidmaatschap van de EG zal een van de hoofditems zijn in een serie kadercurussen die vanuit Nederlandse volkshogescho len worden ontwikkeld. Jacques Roumen Agrarisch cursusleider van de groene volkshogeschool Zeeland Ganzen op een particuliere Hongaarse boerderij. Ze worden gehou den voor de ganzeleverproduktie

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 16